Categoriearchief: Adviesraad verslagen

Energietransitie

Op 28 Juni was er een bijeenkomst van Stompwijk energieneutraal 2030 waarbij de 4 projectgroepen, die bij de vorige vergadering gevormd waren, de vorderingen presenteerden.

Aanwezig werkgroepleden : Stef Verburg, Vincent de Vrind, Jacqueline van de Krogt, Bas de Haas, Ronald van Nierop, Andre Loomans, Ton van Geijlswijk, Alwin van Ruiven, Tini Lansbergen, Koen Quint

Afwezig werkgroepleden: Jurriaan van Ravensteyn, Patrick Luk, Ed Krijgsman en Peter van Paridon

Aanwezig namens Energy Common- LV: Hank Ort, Rembrandt Zegers

Energiebesparing/isolatie, energiecoaches: Ronald, Bas en Andre geven aan interesse te hebben in de opleiding tot energiecoach. Wel vragen ze zich af wat dit exact inhoudt. Hierop heeft Hank verduidelijking gegeven. Vanuit Energy Common is het mogelijk om mensen de cursus tot energiecoach te laten volgen. Met een groep van 10-12 participanten kan het fysieke deel van de opleiding waarschijnlijk in het Dorpspunt plaatsvinden (Hank zoekt dit uit). Vanuit Stompwijk zijn minimaal 10 energiecoaches wenselijk. Hierop geven Koen en Ton aan ook wel interesse te hebben. De huidige participanten zullen verder actief werven binnen Stompwijk. Na de opleiding wordt van energiecoaches verwacht dat zij minimaal 1-2x per maand advies uitbrengen (met voorbereiding en intervisie minimaal 8 uur per maand).

Pilot lokaal warmtenet: Deelnemers tot dusver: Alwin, Ton, Tini, Peter en Ed. De huidige deelnemers van dit project geven een PowerPointpresentatie, met een berekening van de energie die nodig zou zijn om de desbetreffende huishoudens (18 woningen) energieneutraal te maken. Conclusies: (1) Opwek voor 18 huishoudens met alleen zonnecollectoren zou te veel ruimte kosten (past sowieso niet op de daken). Hierdoor is aanvulling nodig, bijvoorbeeld met warmtepompen. (2) De projectgroep onderzoekt opslag van warmte met hoge temperatuur om te kunnen balanceren (dag/nacht, zomer/winter). Een warmwaterreservoir is niet voldoende voor de gehele winter. Dit is aan te vullen door gebruik te maken van warmte-koudeopslag in de bodem en warmtepompen. Een verdere uitwerking zal plaatsvinden, onder meer naar mogelijkheden om op te schalen. Wel heeft de werkgroep aangegeven hulp nodig te hebben bij de financiële berekeningen. Energy Common heeft aangegeven de werkgroep in contact te brengen met Green Village van de TU Delft en het bedrijf Suwotec in Rotterdam. Eventueel is er ook informatie te halen uit de gegevens van het Programma Aardgasvrije Wijken (Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Energieopwekking: de deelnemers van de werkgroep (Vincent, Jacqueline, Stef en Jurriaan) geven aan dat er interesse is om ook windenergie te onderzoeken als er geschikte locaties zijn. Hank geeft aan dat dit onderwerp (politiek) gevoelig ligt in de gemeente. De ‘bal ligt bij de inwoners’ om een sluitende business case te ontwikkelen en aan te tonen dat er voldoende draagvlak is voor een project zoals de Watergeuzen in Zoeterwoude waarbij eenieder aandeelhouder kan worden. De mogelijkheden worden verder onderzocht met Energy Common en Rijnland Energie.

Betreffende zonne-energie zal er voor de Stompwijkseweg nog een indicatie worden gemaakt welke percelen met grote schuurdaken interesse hebben te participeren in zonnepanelen, en hoeveel m2 ze beschikbaar hebben (minimaal 100-150 panelen) waarbij ook teruglevering van energie zal plaatsvinden. Energy Common LV kan meer informatie verschaffen over het realiseren van energieopwekking in deze vorm en kan ook helpen met de opzet en realisatie. Als duidelijk is wat het totale potentieel is (klein- en grootverbruikersaansluitingen), dan helpt dat in het gesprek met Stedin over de benodigde netwerk-infrastructuur.

De visie-/gemeentewerkgroep heeft deze keer niet verteld. Wel gaf Hank van de EC-LV aan intussen goed gesprek te hebben gehad met de nieuwe accountmanager van Stedin. Daaruit komt naar voren dat Stedin op korte termijn inzicht zal geven in de aansluitingsmogelijkheden in de huidige situatie, en ook zal aangeven wat er nodig is om verzwaring te realiseren. Investeringsbeslissingen van Stedin voor verzwaring, hangen af van de mate van zekerheid over realisatie van projecten en het belang dat de gemeente eraan toekent. Hoe eerder wij weten wat eraan komt en wat we willen, hoe beter de gemeente dat kan ondersteunen en hoe beter Stedin dat mogelijk kan maken.

De volgende vergadering staat gepland op 27 september 2022 om 20:00 in het Dorpspunt

Actiepuntenlijst

 • Het vinden van 10-12 energiecoaches voor Stompwijk (Bas, Ronald, Andre, Ton en Koen)
  • Uitzoeken of fysieke deel opleiding in het Dorpspunt plaats kan vinden (Hank)
 • Verder uitwerken van pilot warmtenet (Alwin, Ton, Tini, Peter en Ed)
  • Contact met Green Village, Suwotec via EC-LV (Hank)
  • Kijken wat er binnen PAW aan ervaring is opgedaan (Hank)
 • Locatie zoeken geschikt voor windmolen
 • Uitzoeken geïnteresseerden zonnepanelen op grotere daken (inventarisatie) uitzetten voor bewoners Stompwijkse weg (Juriaan/Jacqueline/Vincent)
  • EC-LV kan nog meer informatie geven over energie op grotere daken

Stompwijk energieneutraal 2030!

Zoals iedereen waarschijnlijk weet, maar wat nu nog een ver-van-ons-bed-show lijkt, is de overheid voornemens om in 2050 de gaskraan dicht te draaien. Daarom worden er nu reeds binnen verschillende gemeenten proeftuinen gebouwd waarbij de doelstelling is wijken aardgas-vrij te maken in 2030, en dus ook in Gemeente Leidschendam-Voorburg. Stompwijk behoort niet tot deze wijken. Aan de ene kant is dat natuurlijk gunstig omdat men niet verplicht een bepaalde richting op wordt geduwd, maar het geeft ons ook wat minder sturing in de richting van verduurzaming. De adviesraad zag dit dan ook als een kans om het heft in eigen handen te nemen en te gaan inventariseren bij de bewoners van Stompwijk wat hun visie is. Dit doen we samen met Energie Common, een coöperatie die zich inzet voor de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg om deze te helpen met het besparen van energie en over te stappen op duurzame energie.

In een eerste bespreking werd er gebrainstormd over verschillende opties van verduurzamen. Denk hierbij aan het goed isoleren van huizen tot het aanleggen van een warmtenetwerk richting Stompwijk. Een conclusie van deze avond was wel dat alle deelnemers dit initiatief als een kans zagen om de gehele deelgemeente Stompwijk energieneutraal te krijgen op de manier zoals Stompwijk dit wil. Wel zag men ook obstakels zoals contact met netwerkbeheerders en de gemeente.

Op 24 mei was er in het Dorpspunt een de tweede bijeenkomst. Tijdens deze avond hebben we vier projectgroepen gevormd voor:
– pilot lokaal warmtenet met zonneboilers Oostvlietweg
– energieopwekking (zon/wind)
– overkoepelende visie/gemeentelijk contact

Deze groepen zijn zo ingedeeld dat we op korte termijn een slag kunnen slaan, en dat we ons kunnen voorbereiden op onderwerpen die een wat langere termijnvisie nodig hebben. Op de website zullen wij een aparte groep energietransitie maken waar updates over de lopende projecten zullen worden gepresenteerd. Ter inspiratie is hier nu de powerpoint presentatie gevoegd van de laatste bespreking. Mocht u de eerste twee besprekingen gemist hebben, maar wel interesse hebben mee te denken, neem dan contact op met de adviesraad. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 28 Juni om 20:00 in het Dorpspunt.

[office_doc id=’48516′]

Verslag Openbare Adviesraadvergadering van 4/11/2

Afgelopen donderdag was er sinds 2 jaar weer een openbare vergadering van de adviesraad.  Aanwezig namens de adviesraad: Patrick Luk (voorzitter), Leo Oliehoek (secretaris), Nicole van den Bosch, Peter Zandbergen, Michel Guijt (notulist), Stef Verburg

Toehoorders/publiek: ca 30 personen, waaronder diverse politieke partijen die meer en meer geïnteresseerd zijn in wat er in Stompwijk leeft. De volgende punten zijn besproken:

Verslag vorige vergadering was van 17/10/2019. Het wordt besproken. Een aantal onderwerpen speelt nog steeds en staan op de agenda.  Er zijn geen vragen/opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

Project Bereikbaar Stompwijk.

De Stompwijkseweg: Project is opgeleverd. Als Adviesraad hebben wij nog wel lopende punten. Dit is ook door diverse personen aangegeven. Het advies is om schade aan het wegdek en overige bijzonderheden te melden. De teleurstelling is uitgesproken dat er vanaf het begin advies is gegeven, dat helaas genegeerd is.

Vraag van Marien van Wijk: “Wat is de reactie geweest vanuit de gemeente naar jullie?”

Antwoord: Wij hebben diverse malen aangegeven wat er speelt. Ons advies is niet gehonoreerd. Er wordt gemonitord wat er speelt. Er komen geen antwoorden vanuit de gemeente behalve dat afwijkingen van de weg binnen de gestelde normen van de BAM zijn. Deze zogenaamde NEN-normen   worden door de gemeente toegepast.

Vraag van Ronald van Nierop: “Maar wat zijn dan die normen? Waar zijn die vastgesteld.” Er is een garantie vanuit BAM van 5 jaar gegeven op de oplevering. Maar een echt antwoord is er niet.

Algemene conclusie: Betonkoppen steken steeds verder uit en er zijn zorgen over de veiligheid van fietsers. Deze rijden in het midden van de rijbaan om hobbels te ontwijken. De Adviesraad wordt uit de zaal geadviseerd om een externe partner in te schakelen om een objectief onderzoek op te starten. Vanuit de Adviesraad zal hiernaar worden gekeken en waar nog stappen/actie ondernomen kan worden. Belangrijk dat er kennis en kunde benodigd is om deze misstanden aan te tonen. 

De Rondweg:

Tegenvaller dat deel (250 meter) in het Westeinde niet in orde bleek te zijn. De vertraging hierdoor wordt betreurd. Per dezelfde datum 4-11-2021 is een nieuwsbericht (zie elders in de DK) over de Veenpoldersweg van Astrid van Eekelen, wethouder verkeer en vervoer. 10 januari starten de herstelwerkzaamheden en ijs en weder dienende is e.e.a. voor de zomer van 2022 klaar.  Voorstel uit de zaal: “vrachtverkeer t.b.v. herstelwerkzaamheden verbieden via de Meerlaan en/of Doctor van Noortstraat. De Adviesraad neemt dit mee in de klankbordgroep.

Opmerking vanuit de zaal: “Er gaat veel zwaar verkeer om de blokkade heen over het nieuwe fietspad tussen Huyssitterweg en de Tuinbouwweg. Dit fietspad is niet bedoeld om het dorp te ontlasten. De blokkades moeten hersteld worden. De mail zal worden verzonden naar de Adviesraad.

Opmerking Bunzingroute vanaf de wildtunnel bij de Meeslouwer is door de nieuwe rondweg onderbroken. Deze loopt nu niet meer door en zou hersteld moeten worden.

Aansluiting op de N206

Dit blijft punt van discussie, zo ook het fietspad van Stompwijk naar Zoeterwoude. Antwoord provincie vooralsnog geen aanleiding aanpassing voor 2030 vanwege laag aantal ongelukken. Dit is eigenlijk te gek voor woorden.  Het Hoogheemraadschap Rijnland is momenteel bezig met werkzaamheden / onderzoeken en is in contact met de provincie hierover.

Herstructurering Doctor Van Noortstraat:

Projectplan wordt opgesteld. Advies van de Adviesraad is gevraagd. Hiertoe heeft de Adviesraad een enquête uitgezet met de verschillende variantvormen. Hoge respons van 212 reacties waaruit blijkt dat het voor de Adviesraad moeilijk is een eensluidend advies te geven. Volgende stap is terugbrengen van een aantal varianten, waaruit uiteindelijk gekozen gaat worden.

De uitslagen van de enquête worden besproken en getoond in een overzicht.

· Fietser wordt algemeen belangrijk geacht in het nieuwe straatbeeld en is dus een belangrijk uitgangspunt.

· Behoud van tweerichtingsverkeer scoort hoog, met deels parkeerhavens, geen fietssuggestiestrook wel met een trottoir van 0,8 m voor de voetganger.

· Tweede score is een fietsstraat waar de auto te gast is. Verkeer max 30 km/h. De kleur van de weg is rood omdat de fietser centraal staat. Parkeren met de auto in parkeervakken aan woningzijde. Voetgangerspad van 1.20m breed. Fietsstraat kan alleen met eenrichtingsverkeer.

Voorkeur van de Adviesraad is toch openhouden van de Huyssitterweg voor bestemmingsverkeer, waarbij er vanaf de tuinbouwweg tot Huyssitterweg eenrichtingsverkeer is. Het voordeel hiervan is dat er maar minimaal hoeft omgereden te worden. Ook een toekomstige bypass bijv. bij Zustersdijk hoort tot de mogelijkheden. In de huidige plannen was de Huyssitterweg afgesloten voor autoverkeer, wat een extra belemmerende factor voor eenrichtingsverkeer is vanwege het verre omrijden.

Uitwerking omgevingsvisie buitengebied (omgevingswet)

Het wordt belangrijk geacht dat de Adviesraad in samenwerking met de bewoners een visie neerlegt. De bouwstenen vanuit de gemeente zijn: groene woongemeente, mobiliteit, economie en bedrijvigheid / duurzaamheid. De bouwstenen moeten het kader gaan vormen van de gebiedsvisie.

Na de gebiedsvisie volgt een omgevingsplan waarin de bestemmingsplannen komen waarin vergunningaanvragen etc. gedaan kunnen worden. Eerst maar eens kijken of we tot één visie kunnen komen.

Woningbouw

Westeinder:  Nu in verkoop. Verwachte start volgens ontwikkelaar 202

Woningbouw naast Dorpspunt, locatie Luiten/Fontein: De anterieure overeenkomst wordt eind 2021 verwacht. Hier worden naast koopwoningen, 10 woningen/appartementen ingepland voor verhuur.

Wit/gele kruisgebouw: Gemeente is in gesprek met Vidomes. De doelstelling is sociale woningbouw. Hier zouden 12 appartementen gevestigd moeten worden.

Voormalig Dorpshuis: 2022 voorbereiding en verdere ontwikkelingen. December 2021 is er een gesprek met de gemeente over een ruimtelijk kader (wat mag er wel en niet gebouwd worden). Sloop en bouw mogelijk, zoals nu in de planning, 2023.  Adviesraad dringt wel aan op sloop, om tijdelijk een andere bestemming (parkeer / bouwketen etc ..) tijdens reconstructie DvN te kunnen creëren. Adviesraad benadrukt wel dat er vaart gemaakt moet worden.

Update Adviesraad in Coronatijd

Twee los van elkaar staande issues zijn begin 2021 voorgevallen.

De publicaties en het rumoer rondom Stexit 2021: “Passen wij niet beter bij het groene achterland in casu bij Zoeterwoude, dan bij Leidschendam-Voorburg.” Hoe denken de Stompwijkers hierover als zij de juiste informatie hebben over wat dat betekent.

Vanuit de adviesraad ontstond veel onvrede ten aanzien van de gemeente LV omtrent vooral communicatie of zo je wil geen communicatie.

In een gezamenlijk gesprek zijn 4 kernpunten naar voren gekomen:

De samenwerking en onderlinge verhouding tussen college en adviesraad, tussen gemeenteraad en adviesraad maar ook de afstemmingslijnen met de ambtelijke organisatie.

Verdere verdieping van gevoelens die zijn geuit. Wat kunnen we doen om de relatie met het “platteland” te verbeteren. Hoe nemen we de inwoners van Stompwijk mee in het gesprek. De problemen bij de uitvoering van diverse projecten waarbij advies niet gehoord is.

In vier sessies zijn deze problemen besproken. Discussie over onze identiteit, meer overleg met B&W, Communicatievorm en de statuten van de Adviesraad.

Deze laatste zijn in een verordening aangepast. College zal nu actief de adviesraad moeten betrekken bij besluiten die Stompwijk aangaan. Om de 6 weken is er voortaan overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg (6 weekse projecttafel). Toch wel een belangrijke stap voorwaarts. 

Verkiezingen Adviesraad maart 2022

1. Verkiezingen zijn tegelijk met verkiezingen gemeenteraad

2. Overleg wordt intensiever

3. Meer thema’s waar we mee bezig gaan

4. We geven advies, zowel gevraagd als ongevraagd

5. We gaan ook meer vragen krijgen

6. We gaan meer met elkaar in gesprek, waarbij o.a. burgerparticipatie nog belangrijker zal worden

Kortom: Meld u aan als kandidaat voor de adviesraad ….

Wat verder ter tafel komt en rondvraag

– 30 november, openbare bijeenkomst energie transitie (openbaar)

– februari  zullen wij de politieke partijen vragen hun programma betreffende buitengebied + Stompwijk aan u presenteren.

Er wordt aangegeven dat de Adviesraad ook bij fractie vergaderingen aanwezig mogen zijn.

– De zorg dichter bij huis brengen middels een bus. Gezien het voorbeeld van de vaccinatie-bus. Zo komt zorg, ook voor ouders van jonge kinderen naar jou toe.

Leo Oliehoek, namens de Adviesraad

Verslag Adviesraadvergadering 17-10

Donderdag 17-10 werd de 2e openbare vergadering van de Adviesraad gehouden. Deze maal voor de 1e keer in het Dorpspunt en door circa 30 mensen bezocht, waaronder een 3-tal van de lokale politieke partijen. Een aantal lopende zaken stond op de agenda en tevens was ruimte gegeven aan Marian Verkerk, die een presentatie hield en voorlichting gaf over preventie tegen inbraak in woningen. De volgen de punten zijn behandeld:

Bereikbaar Stompwijk

De Rondweg:
huidige fase: Voorbelasting
De hele rondweg wordt net als de rest van Leidschendam/Voorburg geheel verlicht met dimbaar led licht. Er wordt gekeken of het in de nachtelijke uren gedimd kan worden. De werkzaamheden aan de weg zullen waarschijnlijk q2 starten en gaan over het bestaande tracé. Met de bruggen (=kunstwerken) zal eerder worden gestart. De planning is q4 2021 opleveren van de weg.

Stompwijkse weg:
Er komt bij de 3 Molens geen uitkijkpunt. Wel wordt er nu gesproken over een voetpad vanaf de Kostverloren tot aan de 3 Molens naar de Voorweg. Voorts maakt men zich zorgen over het onderhoud met de naderende winter en het aflopen van de onderhoudstermijn door BAM medio 2020. Op een aantal plaatsen “kantelen” de stenen bijna en langs de waterkant is het hier en daar een golfbaan vanwege het zakken van de weg tussen de “palen”.

Dr. v. Noortstraat:
De ergste plekken zijn hersteld, wel blijven melden aan meldpunt op de website van Leidschendam-Voorburg: www.lv.nl/melden of bel 14 070 indien er zich weer verzakkingen voordoen. Gemeente is er met het Hoogheemraadschap nog niet helemaal uit. De voorkeur blijft 2 richtingenverkeer. Waarschijnlijk worden in januari 2020 de plannen gedeeld met het dorp, waarbij er ook inspraak is vanuit ‘t dorp.

Status Dorpspunt (Kulturhus)
Jeugd moet nog over! Wel is de impasse doorbroken en gaan ze nu zo snel mogelijk aan de gang. Oude jeugdruimte tot 31 december beschikbaar.
Nieuwe lijst waarop nu nog circa 15 opleverpunten, waaraan een eigenaar is gekoppeld. Opening 11 oktober was een groot succes.
Nu is het zaak om de programmacommissie op te gaan starten en verder een goede invulling aan het gebouw te gaan geven.

Er komt vanaf november een pilot in het Dorpspunt, waarbij gebiedsregisseur met een wethouder “spreekuur” houdt.

Mogelijke Woonlocaties/Open brief naar gemeenteraad
Adviesraad betreurt het langlopende proces waar geen voortgang in zit helaas! In september is een open brief naar de wethouder Rouwendal en Bouw gestuurd vanuit de Adviesraad. Hieronder samenvattende de tekst:

Geachte wethouders,

 De Fa. v.d. Krogt is vorige week voortvarend aan het werk gegaan en legt er tijdelijk parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen aan. Het terrein zelf moet “bouwklaar” gemaakt worden. Het is niet de enige bouwlocatie in Stompwijk. Al geruime tijd zijn er meerdere bekend. De reden van deze brief is om U nog maar eens een reminder te sturen.

Alle onderzoeken naar woonwensen, inloopavonden, informatiebijeenkomsten wijzen maar naar één wens: “Wanneer kan er gebouwd worden?”

De huidige Adviesraad is nu 1,5 jaar aan het werk en al 1,5 jaar wordt er geen enkele vooruitgang geboekt, ondanks dat in alle communicatie en gesprekken steeds ‘het bouwen’ als topprioriteit wordt aangemerkt. En dat er haast is moge duidelijk zijn. Er moet snel gebouwd worden. De doorstroming moet op gang gebracht worden. Er moet voor ouderen en startende jongeren zo goedkoop mogelijk gebouwd worden. Geen gemakkelijke opgave, maar toch is dit absoluut noodzakelijk om een “leefbaar Stompwijk” te houden. Het is van vitaal belang dat de gemeente nu absolute prioriteit geeft aan ‘goedkope’ woningen in Stompwijk. Er zijn voldoende geschikte locaties aan te wijzen, dus waar wordt er nu op gewacht? Onderstaand ter herinnering de 4 nu bekende locaties, maar er zijn er vast een paar meer te vinden als de politieke wil en de prioriteit er maar is!

Terrein naast Dorpspunt: Sinds een tiental jaren bekend als potentiële bouwlocatie

 Terrein Dorpshuis: Sinds de 1e tekening van het Kulturhus al bekend dat dit een mogelijke bouwlocatie is

 Terrein nabij Westeinderweg: Al een tiental jaar is men hier bezig, maar vooruitgang wordt er nauwelijks geboekt

 Terrein voormalig Wit-gele kruisgebouw: Sinds de 1e tekening van het Kulturhus eveneens al bekend dat dit een mogelijke bouwlocatie is

 Er is dus haast, erg veel haast. Na 25 jaar moet er nu eindelijk eens wat gebeuren. Een hele generatie jongeren is vertrokken naar elders en dat ontwricht de natuurlijke samenstelling van het dorp. Absoluut het grootste en belangrijkste project in gemeente LV moet dus zijn: “Bouwen voor een leefbaar en vitaal Stompwijk.” We hebben nu lang genoeg aan het kortste eind getrokken. Stompwijk is aan de beurt. De subsidiekraan van het kabinet voor o.a. regio Den Haag gaat open, blijkt uit de Miljoenennota van het kabinet: 1 miljard extra voor “betaalbare huisvesting” en 1 miljard korting op belasting voor woningcorporaties. Wij zouden willen zeggen: “Zorg dat U er bij bent! “

De Adviesraad

Antwoord van wethouder Rouwendal 14 oktober ontvangen

Geachte Adviesraad,

In reactie op de open brief die we van jullie ontvingen kan ik namens het college het volgende antwoorden:

Het college deelt jullie zorgen over de voortgang van de verschillende woningbouwprojecten in Stompwijk. Binnen de organisatie wordt er dan ook gewerkt om deze zorgen weg te nemen door zo veel mogelijk voortgang te boeken op de verschillende locaties. Punt van belang is echter dat de gemeente niet zelf bouwt, dat doen de ontwikkelaars. Dat de voortgang minder voortvarend gaat dan wij hadden gehoopt is iets waar wij als gemeente tot op heden weinig aan kunnen doen. Het is aan de ontwikkelende partijen om de voortgang er in te houden. De wil is er wel bij de verschillende partijen, maar de voorbereiding van de bouwplannen vergt daar meer tijd dan dat wij hadden verwacht. Onderstaand in ieder geval een stand van zaken van de drie grotere woningbouwprojecten in Stompwijk .

Ik hoop dat dit enig inzicht geeft in de voortgang. De intentie van het college is nog steeds om ervoor te zorgen dat er weer gebouwd gaat worden in Stompwijk. Mochten er nog vragen zijn dan zijn we uiteraard bereid die te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Rouwendal, Wethouder gemeente Leidschendam-Voorburg

Bouwlocatie: Westeinderweg 3

De plannen die in juni aan de buurt zijn gepresenteerd zijn verder uitgewerkt door de ontwikkelaar en zullen door de gemeente worden vertaald naar een ruimtelijk kader. Dit kader zal naar verwachting eind dit jaar door het college worden beoordeeld, waarna er gestart kan worden met het bestemmingsplan.

Reactie Adviesraad: Ontwikkelaar (Schouten) is failliet -> Hoe nu verder ?

Locatie naast het Dorpspunt / oude woonwinkel Luiten

Om verdere stappen te zetten met de ontwikkelende partij zal er eerst een intentieovereenkomst afgesloten moeten worden tussen de Gemeente Leidschendam-Voorburg en deze partij. De ontwikkelende partij heeft meer tijd nodig dan verwacht om deze overeenkomst aan te gaan. Verwacht wordt dat dit de komende maanden zal gebeuren. Daarna kan het plan verder worden geoptimaliseerd.

Reactie Adviesraad: Ondanks dat deze locatie er het laatste bij is gekomen, zijn hier wel de meeste vorderingen gemaakt.

Locatie Wit-gele Kruis gebouw Van Santhorststraat:

Ook hier heeft de ontwikkelende partij nog tijd nodig om te komen tot een haalbaar plan. Verwacht wordt dat dit plan er binnen een paar maanden is zodat dit jaar een intentieovereenkomst afgesloten kan gaan worden.

Reactie Adviesraad: juni 2018 zijn er al gesprekken geweest met Vidomes.

Locatie voormalig Dorpshuis:

Reactie Adviesraad: Deze locatie is zelfs in het antwoord niet eens genoemd en lijkt buiten beeld gehouden te worden. Dit is wel de enige locatie waar niet een ontwikkelaar, maar de Gemeente recht van Eigendom heeft! Volgens kadaster zit er een “Culturele” bestemming op.

Algemene reactie Adviesraad:

I.p.v. het antwoord van de wethouder: “De intentie van het college is nog steeds om ervoor te zorgen dat er weer gebouwd gaat worden in Stompwijk.” zou de Adviesraad liever zien: “De intentie van het college is nog steeds om ervoor te zorgen dat er met prioriteit weer gebouwd gaat worden in Stompwijk”

– Er is 25 jaar niet gebouwd!

– Stompwijk is nu eerst aan de beurt!

N3MP

Er wordt hard gewerkt bij de inlaat vanaf de Jan Coenen sloot. Het is een beetje onduidelijk hoe het er straks uitziet in het landschap. Verbreding watertoevoer nabij begin Meer en Geerweg is nu in volle gang.

Snippergroen:

De Adviesraad heeft een gesprek gehad bij de gemeente:

Dr. van Noortstraat staat voorlopig op hold – Er is een brief vanuit de gemeente verstuurd naar bewoners. Status van de rest van Stompwijkse kern is nog niet duidelijk. O.a. Steigers in de Nieuwe vaart! Het volgend project is het buitengebied. De Adviesraad wil eerst met de Gemeente om tafel voordat er iets naar buiten gaat.

Presentatie preventie woning inbraak door Marian Verkerk

Een heldere presentatie met alle ‘fouten’ die we maken bij het (niet) beveiligen van onze woningen. Een overzicht van trucjes die men toepast en wat we ertegen kunnen doen. Waarvoor onze hartelijke dank!

Namens Adviesraad,

Leo Oliehoek

Verslag openbare Adviesraad vergadering 7 maart 2019

 1. Opening van de avond door Patrick Luk, voorzitter Adviesraad om 20:00u

2.  Lopende zaken

Bereikbaar Stompwijk: Stompwijkseweg nagenoeg afgerond. De Rondweg voorbereiding vordert, noodbrug wordt nu aangelegd. Ergste gaten in de Dr. v. Noortstraat worden nu gerepareerd, maar blijft summier. Schades graag blijven melden via meldpunt gem. LV

Kulturhus: is inmiddels aan school opgeleverd en in gebruik genomen. Einde deze maand moet verhuizing plaatsvinden voor overige gebruikers. Er volgt nog een officiële opening voor het hele dorp. Het voorplein – nu provisorisch – wordt meegenomen in de herontwikkeling van de Dr. Van Noortstraat en kerkplein.

Avalex, het nieuwe verzamelen is nog steeds niet volledig doorgevoerd. Het wachten is op de uitvoering. Grofvuil kan gratis worden aangeboden. Wegbrenglocatie is nu Nootdorp. Dit is veel te ver. Hier wordt aan gewerkt.

Woonlocaties: 14 februari 2019 is er een inloopavond en konden inwoners hun mening/mogen geven. Vidomes en de gemeente zijn ermee aan de slag.

N3MP: Er is een tijdelijk uitkijkpunt geplaatst nabij aansluiting op de Jan Coenensloot. Fietspad wordt verlegd en er komen met voor de verkeers-veiligheid.

3. Rondvraag

 Indeling van Nieuwe Driemanspolder: Er zal in het belang van de weidevogels ook worden gekeken naar de bestrijding van predatoren. De provincie heeft inmiddels een vergunning afgegeven voor het bestrijden van bijvoorbeeld vossen.

Verkeersveiligheid Dr. v. Noortstraat: Wat is de opinie m.b.t. geparkeerde voertuigen? Er is vanuit een kernteam een inventarisatie gemaakt. Deze is aangeboden aan de gemeente. Met het oog op de nieuwe indeling van de Dr. v. Noortstraat is er een samenspel met bewoners nodig om voertuigen op eigen terrein te zetten.

De gemeente zal bij nieuwbouwprojecten kijken naar de parkeer-mogelijk-heden. De insteek is om de Dr. van Noortstraat verkeersluw te maken.

 1. Werkplan Adviesraad – Open discussie met politieke partijen

 Op verzoek van de Adviesraad waren de politieke partijen uitgenodigd om met de bewoners van gedachten te wisselen over de thema’s die in 4 speerpunten zijn vastgelegd. Het werd een intensieve avond met veel positieve inbreng van de bewoners. Onderstaand een samenvatting van wat zoals ter sprake kwam.

Wonen:

Thema’s: Inmiddels is gestart met een 2-tal bouwplannen voor de locatie Meerlaan en Dorpshuis. Bouwplannen op particuliere grond, hoe zien we de woningbouw komende 10-20 jaar. Met/zonder behoud van buitengebied? We willen snelheid, maar we willen ook matiging.

Reacties: Intentie van de gemeente is het groene gebied, groen houden. Het volbouwen van buitengebied is via de provincie onmogelijk. Wel is er kijk op herinrichting van de Meeslouwerpolder en andere projecten. Er wordt wel gehoopt op ontwikkeling van braakliggende terreinen en/of vervallen gebouwen. Vraag aan de politiek om rekening te houden met de geluidsoverlast welke gaat komen met de verbreding van de A4. Niet alleen aan de zijde van de Vogelplas en Vlietlanden maar ook aan de kant van Stompwijk. De angst is dat het geluid versterkt/weerkaatst gaat worden. Wat niet bevorderlijk is voor o.a. wooncomfort. Tot op heden is hier volledig aan voorbijgegaan.

 Welzijn:

Thema’s: We willen een mooi en veilig dorp en buitengebied om te wonen. Met respect voor het kleinschalige dorpse karakter. Vitaal houden van verenigingsleven, verbeteren van digitale voorzieningen (ook in het buitengebied). Is een Servicepunt van de gemeente in het Kulturhus haalbaar? OV van Stompwijk naar Leidschendam vooral vervoer op maat lijkt haalbaar.

Reacties: Uit onderzoeken blijkt dat mensen steeds minder op servicepunten komen. Alles gaat digitaler, paspoorten en rijbewijs worden thuis geleverd, een idee is om een keer in de zoveel tijd/weken aanwezig te zijn als gemeente met bijv. een voorlichtingsbus.

Wegen:

Thema’s: De realisatie van de rondweg is gestart. Reconstructie Dr. v. Noortstraat is een onderdeel van bereikbaar Stompwijk. Hoe zien we dat? Realiseren van parkeermogelijkheden om de Dr. v. Noortstraat te ontlasten. Het onderhouden van het bestaande wegennet. Daarnaast het verbeteren van de verkeersveiligheid in Stompwijk en het buitengebied (o.a. fietspad Oosteinde). Een 2e rotonde voor de aansluiting van de rondweg op de N206. Kunnen we het sluipverkeer tegengaan?

Reacties: Vanuit de werkgroepen en de Adviesraad is nadrukkelijk geadviseerd een 2e rotonde aan te leggen bij de zijde N206 bij de rondweg. De angst is dat verkeer van de rondweg door het dorp gaat rijden in plaats van direct de N206 op. Politieke partijen gaan aandacht vragen aan de provincie. Infrastructuur bij de tunnel bij De Tol, i.v.m. Nieuwe Driemanspolder. (Kostverlorenweg). Veel zorgen over de herinrichting van de Huyssitterweg, wordt nogmaals benadrukt aan het college. Met name over de indeling van laad- en losstrook en fietsers. Het is een onbegrijpelijke situatie, zeker ook met ruiters/paarden.

Werken:

Thema’s: Stompwijk is een dorp met een actief verenigingsleven. Maar dit kunnen we alleen in stand houden als de mensen ook in of om Stompwijk kunnen wonen en werken. Het stimuleren van bestaansrecht voor bedrijven in Stompwijk. Het her ontwikkelen van vrijkomende boerenerven. Het herbestemmen van landbouwbedrijven in het buitengebied. Het uitbreiden van recreatie en toerisme. Oplossingen voor verkeer intensieve bedrijven aan de Stompwijkseweg en de Dr. Van Noortstraat.

Reacties: De vraag is hoe de gemeente en provincie mee gaan werken met de ontwikkelingen in het buitengebied. Wat kunnen de boeren die willen stoppen? Hoe kunnen we boeren motiveren/helpen? Discussie over indeling en levensvatbaarheid van boerenbedrijven. Agrariërs krijgen steeds meer zorgen om levensvatbaar te blijven. Het idee wordt gelanceerd om een werkgroep op te richten, een visie te creëren samen met gemeente? 14 Mei gaat het college boeren bezoeken, die deelnemen aan een documentaire over het Leidschen-damse/Stompwijkse buitengebied.

Sluiting

Patrick dankt allen aanwezigen voor hun komst en constructieve bijdrage en sluit de vergadering om 22:15 uur.

Leo Oliehoek, secretaris Adviesraad

Herstel Dr. van Noortstraat en inloopavond

Deze week is door de gemeente, samen met de Adviesraad, een rondgang gemaakt over de Dr. van Noortstraat om de schades aan de weg te bezien. Bij deze kunnen we melden dat vanaf 18 februari wordt gestart met herstelwerkzaamheden. Schades vanaf de Hoge Brug tot aan het nieuwe straatwerk nabij de Tuinbouwbrug worden – voor zover nu mogelijk – hersteld.

Afgelopen donderdag was er een inloopavond voor de bouwlocaties Dorpshuis en WGK gebouw. De avond werd goed bezocht, alhoewel het jammer was dat er relatief weinig jongeren op af gekomen zijn. Terwijl er toch juist de indruk bestaat, dat er van die kant er veel vraag is. De ideeën zijn meegenomen door de gemeente en binnenkort   horen we daar wel meer van …

Namens Adviesraad, secretaris Leo Oliehoek

Verslag adviesraad vergadering 11 sep 2018

Verslag openbare adviesraadvergadering

dinsdag 11 september 2018

Aanwezig: Patrick Luk, Peter Zandbergen, Michel Guijt, Leo Oliehoek, Nicole van de Bosch, Stef Verburg en ruim 40 toehoorders.

Patrick opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Excuus voor foutieve de dag aanduiding in de aankondiging. Het is de eerste vergadering na de zomervakantie. De vergadering bestond uit 2 gedeeltes: Toelichting op lopende zaken en na de pauze een interactief gedeelte om samen met de bewoners een werkplan voor de Adviesraad op te stellen.

De rondweg: Aanbesteding voorbelasten is gegund aan van der Krogt. Het aanrijden van het zand gaat via noodbrug – nabij de stal – die inmiddels is aangelegd.

De Ringvaart: In kader van het project N3MP (nieuwe driemanspolder), is een aanvang gemaakt met het verbreden van de ringvaart. 

Vraag: In hoeverre heeft het graven bij de Ringvaart effect op het waterniveau in de polder? Antwoord: Rijnland is erbij betrokken en houdt toezicht. Rijnland is te benaderen via een aanspreekpunt en er zijn ook informatiepunten.  

De Stompwijkse weg: Moet in het najaar weer afgesloten worden. Inmiddels is een aanvang van de werkzaamheden gemaakt. De kieren/losliggende stenen zijn door de klankbordgroep gemeld. Het kan te maken hebben met rechthoekige knikken aan de landkant en gebogen schoeiing aan de waterkant. De BAM heeft (nog) geen idee wat de oorzaak is. Mogelijk dat het aanhoudende warme/droge weer in combinatie met de risico’s van een veendijk daarbij een rol spelen. BAM met HABO, die de bestrating heeft aangebracht gaan dit onderzoeken. In de volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep meer hierover.

De Dr. Van Noortstraat: Na de Stompwijkse weg, is de rondweg voorlopig prioriteit. De planning voor aanpak van de Dr. v. Noortstraat is nog niet bekend. Dit moet wel opgepakt gaan worden. De toestand verslechtert in hoog tempo, zodat “noodmaatregelen” wellicht nodig zijn tot de grote “renovatie”.

De adviesraad heeft een aantal meldingen gemaakt van slechte stukken Via het meldpunt. Hier is nog geen reactie van terugontvangen.

Vraag: Waarom niet met een afgevaardigde van de gemeente over de weg lopen en laten zien waar de weg verzakt i.p.v. alles los melden maar. Antwoord: De meldingen zijn gemaakt voor de onderbouwing van de problemen en de vervolgstappen zijn inderdaad om de gemeente direct te benaderen. Een klankbordgroep moet ook over de Dr.v. Noortstraat samengesteld worden. We willen juist de bewoners erbij betrekken en samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen.

Er blijven ook klachten over het sluipverkeer, als de A4 vast staat. Het gaat er af en toe erg onvriendelijk aan toe!

Het Kulturhus: Er moeten Veel details vastgelegd worden waaronder hekopeningen, indeling achterplein. T.a.v. Kiss en ride moeten er twee wegversmallingen op de Dr.v.Noorstraat blijven. Een was er al (die moet hersteld worden). De oplevering zal wellicht in 2 delen gaan. De School heeft voor de kerstvakantie een week extra vrij, waarin de overgang gepland is.

Adviesraad heeft ook een brief naar de wethouder gestuurd met de uitdrukkelijke wens, dat als de kleur er niet uitziet er in welke vorm dan ook iets aan gedaan wordt.

Vraag: Waarom komt de gemeente niet in actie tegen het kleurverschil van het Kulturhus? Antwoord: De gemeente is in kennis gesteld. De gemeente heeft de bouw wel door laten gaan. De Adviesraad heeft de melding gedaan en haar zorgen uitgesproken. Ook de klankbordgroep was net als de architect en gemeente onaangenaam verrast door de kleur. Ook is het gebouw volgens toehoorders niet brandveilig. Inmiddels is dit door de Gemeente bekeken, maar het gebruikte materiaal is absoluut brandveilig en volgens de normen.  

Avalex: De situatie rondom het inzamelen van afval in Stompwijk is erg onoverzichtelijk, omdat het vernieuwde inzamelen maar half is ingevoerd.

Vanwege de stopzetting door het nieuwe college, is er volgens Avalex ook geen direct zicht op verbetering. De nieuwe maatregel is: Heel Stompwijk zal als buitengebied behandeld worden en ieder inwoner van Stompwijk wordt voorzien van (maximaal) 4 containers voor inzamelen van de verschillende afvalstromen. Voor een aantal specifieke locaties zal nog uitgewerkt worden hoe dit moet worden uitgevoerd (in verband met hoogbouw).

Naar de mening van de adviesraad is dit voor Stompwijk voor dit moment de meest optimale oplossing. De Adviesraad is hierover in contact met Avalex.

Vragen: Klachten over chauffeurs en de snelheid waarmee ze rijden. Ook is het vervelend dat het milieustation aan de Havenstraat niet werkt. Is het niet mogelijk dat er 1x in de maand verfresten en ander klein chemisch afval ingeleverd kan worden. Antwoord: Alles is stilgelegd tot er een nieuw beleid komt. Klachten kunnen we meenemen naar Avalex, daar zijn we mee in gesprek.  

Woonlocaties: Op dit moment 2 reële opties, nl Wit gele Kruis gebouw en Dorpshuis. Deze locaties komen vrij. In een gesprek met Julliette Bouw, wethouder o.a. van Soc.woningbouw zaken is daar op 12 september aandacht voor geweest. Er gaat nu hard aan een plan en planning gewerkt worden.

Vraag: Alleenstaanden met 1 kind, vallen tussen wal en het schip. Kan daar ook eens naar gekeken worden. Antwoord: Voor deze gevallen wordt een gesprek gearrangeerd.

Rondvraag:

Vraag: Bij Het fietspad door de polder bij v. Santen zijn – na het maaien -twee hekken verdwenen. Er zijn al ongelukken gebeurd. Kan er naar gekeken worden? De fietsers steken over. De veiligheid is in het geding. Antwoord: Melden via meldpunt Leidschendam-Voorburg.

Vraag: Waarom niet op het fietspad naar Zoeterwoude een vangrail, nel als op de Middelweg. Antwoord: . Is volgens provincie te smal en dus onveilig.

Vraag: Vorig jaar is tijdens werkzaamheden niet op maar langs de N206 de weg afgezet. Volgens provincie ter beveiliging van de wegwerkers. Waarom dan ook niet de weg afgezet, voor misschien wel 1000 fietsers per dag die minstens zo dicht langs de weg rijden. De begroeiing aan de waterkant wordt ook niet onderhouden, zodat aan die kant het fietspad nog eens extra smaller wordt. Er zijn ook al ongelukken gebeurd waarbij een auto over het fietspad het water in is gereden. Antwoord:

Provincie is ervan in kennis gesteld. Het antwoord is van de provincie gekomen dat er geen aanpassingen komen. Vraag: Ondermeerweg, berm is verzakt en 15 centimeter lager. Fietsers kunnen hierdoor in gevaarlijke situaties komen. Antwoord: Meldingen meldpunt of via Buiten Beter app. Ook de adviesraad zal een melding maken.

 Na de pauze heeft de adviesraad haar ideeën gepresenteerd omtrent hun werkplan en hoe de communicatie en informatie van/naar de burgers zou moeten verlopen. In ieder geval wil de Adviesraad meer aan informatievoorziening gaan doen. Te denken valt aan info-uitwisseling 2 kanten op: Van de Adviesraad naar bevolking, maar vooral ook van de bevolking naar de adviesraad. Niet alleen 3 of 4 keer een openbare vergadering, maar ook meer via de media discussies op gang krijgen. Problemen ventileren via Facebook, Dorpsketting, www.stompwijk.nl en het Krantje. Gebruik maken van poll’s om de meningen te peilen. Inspreken op raadsvergaderingen. Op deze manier hopen we op een actievere bijdrage vanuit de bevolking, meer open discussies, meer ideeën en meer meningen. Ook moeten we werken aan ons imago! Aan de hand van een werkplan met vier speerpunten(de 4 W’s) is op deze vergadering al een begin gemaakt.

Dit zijn:  Wonen,  Wegen, Werken,  Welzijn

Op elk van deze speerpunten werd vervolgens gediscussieerd in kleine groepjes. Met deze gegevens gaat de adviesraad aan de gang. Binnenkort zullen we hier meer over presenteren. Kijk ook voor het verslag op www.stompwijk.nl onder het kopje Adviesraad. Hier kunt U ook reageren.

Link  naar presentatie Adviesraadvergadering op 2018-09-11

Secretaris adviesraad

Leo Oliehoek

Notulen openbare vergadering Adviesraad – Stompwijk 17 mei 2018

Aanwezig:

Patrick Luk (voorzitter), Leo Oliehoek (secretaris), Michel Guijt, Nicole vd Bosch- Muusers, Peter Zandbergen, Stef Verburg. Toehoorders: circa 35

Voorzitter Patrick Luk opent omstreeks 20:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Patrick geeft een beknopte samenvatting van de agendapunten en dat er over de omgevingsvisie gesproken gaat worden.

Bereikbaar Stompwijk –Rondweg

De Stompwijkseweg moet nog open voor reparaties na de zomer.

Ten aanzien van de rondweg zal waar mogelijk de voorbelasting eveneens na de zomer gaan plaatsvinden. De grondverwerving is op dit moment nog steeds bezig. Op het eerste stuk bij “De voormalige Stal” komt een noodbrug. Het is niet wenselijk dat er grondvervoer over deze brug gaat plaatsvinden. De nieuwe brug over de Nieuwe Vaart wordt nog bekeken.

Er zijn vragen uit de zaal over het proces, de doorlooptijd van de aanleg van de rondweg en of het sluipverkeer ook punt van aandacht is/blijft. Dit is inderdaad het geval. Ideeën en opties zijn uiteraard van harte welkom.

Kulturhus

De vorderingen zijn zichtbaar. Binnenkort is het hoogste punt bereikt. Het is de bedoeling dat het gebouw na de zomer klaar is. De hoogteverschillen op het terrein worden bekeken. Nu spelen er zaken als inrichting en indeling. Het kernteam is hier nauw bij betrokken. Ook de indeling van schoolplein etc. wordt bekeken. De exploitatie wordt ook bekeken. De gebruikersgroepen komen bij elkaar en over de indeling wordt nagedacht.

Avalex

Avalex is op bezoek geweest en er is ook een wijkwandeling geweest. Er is veel over gepraat. Ondergrondse containers zijn moeilijk te plaatsen voor Avalex. Met name rond de kern van de Van Santhorststraat, Raephorststraat en Akkermunt. Er komen voor de laagbouw extra containers aan huis. (PMD, GFT, Rest en optioneel papier). Ieder huishouden in het binnen- en buitengebied krijgt deze. Voor de bovenbouw komen vernieuwde aanbiedplaatsen die mooi in het straatbeeld passen en gebruiksvriendelijk zijn. Er is een brief naar Avalex voor het nu snel uitdelen van de containers.

Woning behoefte onderzoek

Een heel actueel onderwerp. Wouter v.d. Wiel geeft een presentatie over het woonbehoefte-onderzoek. Het is een kijk voor nu en voor de toekomst.

Kwalitatief:

Huurwoningen voor:

gezinnen met kinderen gericht op eengezinswoningen en jonge starters en ouderen gericht op meergezinswoningen (bijvoorbeeld appartementen).

Middeldure tot dure koop eengezinswoningen voor: jonge gezinnen met kinderen.

Kwantitatief:

8 à 9 woningen per jaar in totaal 40 tot 45 woningen tot 2024.

Verhouding van goedkoop/duurkoop zou rond de 50/50 moeten zitten.

Vragen uit de zaal: De indruk heerst dat mensen van buitenaf voorrang boven mensen uit Stompwijk krijgen. Voorbeelden hiervan zijn meegenomen in het overleg met VIDOMES. Met name de doorstroom binnen Stompwijk.

Wat gebeurt er met de locatie van het Dorpshuis. Dit wordt samen met het Wit-Gele kruisgebouw een bouwlocatie.

Rondvraag:

Wat gaan we doen aan het parkeerbeleid op de Dr van Noortstraat? Het is onveilig op de Dr van Noortstraat:

Na de Stompwijkseweg en de rondweg komt de Dr van Noorstraat aan de beurt. Er worden vanuit de Adviesraad mensen aangesteld en er zal met de inwoners gesproken gaan worden. De Adviesraad wil graag gevaarlijke situaties voorkomen. Er is gekeken naar opties van een parkeerplaats of bij nieuw te bouwen woningen een eigen parkeerplek.

Wat is jullie steun vanuit de politiek/gemeente Leidschendam-Voorburg?

De coalitievorming is nog bezig. De Adviesraad gaat in ieder geval, zodra raadsleden/wethouders bekend zijn een overlegvorm opstarten.

Omgevingsvisie 2040

Het verdere programma ging over de omgevingsvisie 2040 gepresenteerd door Tjakko Dijk. Met ondersteuning van een filmpje, stellingen en groepsdiscussies omtrent verschillende thema’s ontstond een levendige discussie. De uitkomsten hiervan worden verzameld en zodra deze beschikbaar zijn worden die ook gepubliceerd.

Leo Oliehoek (secr. Adviesraad)

Nieuwe Adviesraad gaat aan het werk!

Donderdag 12 april werd in een feestelijke vergadering afscheid genomen van de adviesraadleden die niet meer verkiesbaar waren voor een nieuwe periode. De zaal in het Dorpshuis was goed gevuld met vertegenwoordigers uit de verschillende klankbordgroepen, politieke partijen, gemeentebestuur en overige belangstellende bewoners. Tegen half negen deed burgemeester Tigelaar de ambtsketting om, wat het teken was om met het officiële gedeelte te beginnen.

Interim-voorzitter Stef Verburg opende de vergadering en heette een ieder welkom. In een kort overzicht verwoordde hij met welke projecten de adviesraad de afgelopen zittingsperiode te maken heeft gehad en nog heeft. Met name de doorlooptijd – “wat duurt het toch allemaal lang” – is iets waar de Adviesraad, maar eigenlijk iedereen wel, erg veel moeite heeft. Je moet daar als Adviesraad lid tegenkunnen en een lange adem hebben. De samenwerking is altijd prima geweest.

Yvonne van Boheemen nam ook kort het woord. Zij kon vanwege een nieuwe functie in de gemeente Zoetermeer de voorzittershamer van en de zitting in de Adviesraad niet meer combineren. Zij dankte in het bijzonder alle adviesraadleden voor de erg prettige samenwerking en geeft de adviesraad, die vooral als een hecht team samengewerkt hebben, een groot compliment. Zij memoreerde de 4 pijlers nog even waarop en waaraan de afgelopen periode gebouwd is: “Wonen, Werken, Welzijn en Wegen” en hoopt dat de nieuwe Adviesraad hier op door kan bouwen.

Hierna kwam burgemeester Tigelaar aan het woord. Met veel enthousiasme en humor werden de aftredende adviesraadleden bedankt en voor ieder was er een persoonlijk woord en een prachtige bos bloemen. Van begin tot eind respectievelijk 12, 8 en 4 jaar adviesraad. Als eerste Ursula van der Voort, die zoals ze zelf zei 10 jaar lang met heel veel plezier dit werk heeft gedaan en erg veel heeft geleerd. Jammer genoeg heeft ze zich de laatste 2 jaar niet volledig in kunnen zetten. Ze bedankte de Raad voor hun begrip hiervoor.

Ank van der Poel, had niet zoveel ervaring met schrijven en computers en toch heeft ze de laatste 4 jaar het secretariaat ingevuld. Een zware baan vond ze zelf waar ze erg veel van geleerd heeft.

Adrie van Santen stopt omdat hij voor politiek, heel eerlijk gezegd, niet in de wieg is gelegd. Maar als je het niet probeert weet je het niet. Wel de vrolijke noot altijd. Hij gaf zelf een afscheidscadeautje in de vorm van pakjes drop: “Straatklinkers en Zoethoudertjes”, waarmee hij de lachers – waaronder de burgemeester zelf – op ludieke wijze op zijn hand kreeg.

Tenslotte Marco Mooijman, die 4 jaar lang het Wilsveen vertegenwoordigd heeft en zich ook niet zo in de politiek ziet. Nadat de oud-leden in de zaal plaatsgenomen hadden, was het tijd om de nieuwe raad te installeren. De 2 zitten- blijvende leden Stef Verburg en Peter Zandbergen worden vergezeld door de 4 nieuwe leden Patrick Luk (de nieuwe voorzitter), Leo Oliehoek (de nieuwe secretaris), Nicole van den Bosch -Muusers en Michel Guyt, die zich vooral ook breed willen inzetten. Zij gaan met zijn allen de komende 4 jaar de kar trekken. Voor iedereen had de burgemeester een kort woordje met een aanmoedigingsbloemetje. De nieuwe leden konden zich zelf ook even kort presenteren. Een ieder werd heel veel succes toegewenst. Tijdens het informele gedeelte, met een drankje en een nootje, werden nog vele ideeën uitgewisseld in het Dorpshuis.

Namens de Adviesraad,

Leo Oliehoek

V.l.n.r.: Patrick, Leo, Stef, Michel, Nicole en Peter

Verkort verslag van de openbare Adviesraadvergadering van donderdag 31 augustus 2017.

 

 

Kort verslag van de openbare adviesraad bijeenkomst van 31 augustus jl.Het uitgebreide verslag vindt u onder deze link.

Deelnemers:  25 personen

2.Mededelingen/ingekomen post/mail:                                                                 – Nieuwe Driemanspolder: de bewoners  van Wilsveen en vertegenwoordigers van organisaties in omgeving N3MP zijn uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van het middengebied op 13 en 14 september.

Nieuwe naam voor Kulturhus: tijdens de vorige Adviesraadvergadering (14 juni jl.) heeft de voorzitter van de Adviesraad, Stompwijkers opgeroepen om een nieuwe naam te bedenken voor het Kulturhus. Daar is alvast 1 reactie op gekomen: graag horen we nog meer reacties.

Oproep voor nieuwe leden Adviesraad volgende verkiezingsperiode (14 juni jl.). 2 inwoners hebben zich als kandidaat aangemeld. Wie interesse heeft om mee te werken in de Adviesraad, horen wij dat graag.

3.Verslag van de vorige Adviesraadsvergadering van 14 juni; de actiepunten worden doorgenomen en het verslag wordt zonder wijzigingen door de leden van de Adviesraad vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag, worden onderstaande punten genoemd:

Avalex: is er een zorg dat de ophaalfrequentie (2-wekelijks) van de groene GFT afvalbakken onvoldoende is. In het geval dat 1 GFT bak niet voldoende is, kan er een 2e bak worden aangevraagd bij Avalex.

Start bouw Kulturhus: Voor de schoolvakantie was aangekondigd dat de school in de vakantie gesloopt zou worden. Dit is vertraagd doordat de 1e asbestsaneerder de klus teruggeven heeft. Nu is bekend dat volgende week begonnen wordt met het asbest saneren en direct daarna het sloopwerk.  Gezien de huidige drukte tijdens de haal- en brengtijden op het Hazepad, wordt er gevraagd naar snoeiwerkzaamheden. Hiervoor kan elke Stompwijker een melding doen bij “melding openbare ruimte” bij onze gemeente. Ervaring leert dat dit snel wordt opgepakt.

Woonbehoefteonderzoek: Er komen vragen uit het publiek over  het  ‘woonbehoefteonderzoek’ van de gemeente. Tijdens de vergadering van 14 juni heeft mevrouw Mariska Kastelic van de gemeente uitleg gegeven over de uitkomsten van dit onderzoek. Tijdens de bijeenkomst op 10 mei in de ‘Bles’ is er veel input gegeven over de wensen van de bewoners. Aangezien er toen weinig jongeren aanwezig waren, is er apart een kort onderzoek gedaan onder de jongeren op de site van de gemeente. De uitkomst van het gehele onderzoek komt binnenkort. Dit woonbehoefteonderzoek wordt gebruikt voor de toekomstige woningbouw initiatieven.

Revitalisering Meeslouwerpolder:  de  ‘spelregels voor de transformatie van de Meeslouwerpolder’ is door het bureau “Overmorgen” opgesteld in samenspraak met de betrokkenen en belanghebbenden. De Adviesraad heeft bij het College aandacht gevraagd om vooral ook de huidige actieve tuinders ruimte te geven om te kunnen blijven ondernemen. Tijdens de commissievergadering op 5 september wordt dit verder behandeld.

Slechte staat van het fietspad Oosteinde: de Adviesraad heeft diverse acties ondernomen bij gemeente en Provincie om deze situatie te verbeteren. Dit stuk fietspad is destijds niet meegenomen in de renovatie door de Provincie omdat er te weinig ruimte was. Aangezien de kade/schoeiing ook sterk is verouderd, spoelt er zand weg en verzakken de tegels. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. De Adviesraad heeft nu een brief gestuurd naar het Hoogheemraadschap van Rijnland voor vervroegde renovatie van de kade/beschoeiing.

Bereikbaar Stompwijk; de kadevernieuwing/renovatie van de Stompwijkseweg ligt op schema en de Stompwijkseweg wordt zoveel als mogelijk op goede wegbreedte gebracht. Voor de verbindingsweg wordt in kwartaal 3 gestart met de voorbelasting. Zodra de verbindingsweg er ligt en de renovatie van de Stompwijkseweg is afgerond, wordt begonnen met de herinrichting van de Dr.v.Noortstraat. Hierbij wordt gedacht aan  de inrichting van een 30 km zone , waarbij de auto ‘te gast’ is (zgn. fietsstraat). Hierbij zullen ook oplossingen gezocht worden voor het parkeren van auto’s.  Hiervoor worden ten zijner tijd bijeenkomsten gehouden.

20.00 uur. ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’ sessie:

De voorzitter  heet  burgemeester Tigelaar  welkom en geeft hem het woord; De burgemeester;  We zijn één gemeente  met een diversiteit aan wijken, buurten  en gemeenschappen.  In de visie die Leidschendam-Voorburg wil opstellen gaan we ook  nadenken over hoe je je als gemeente presenteert en samenwerkt. Het team ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’ heeft al verschillende sessies gehad met maatschappelijke organisaties en veel bewoners in de wijken. Daar is veel informatie uit voort gekomen. Uit deze sessies moet de visie ‘Blik op Leidschendam-Voorburg 2020’ ontwikkeld worden die op 24 oktober door de gemeenteraad wordt besproken.                                                                               De heer Vermeulen van het  team ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’  legt aan de hand van sheets het programma van deze sessie uit. Deze sheets met vragen komen op de site van Stompwijk.nl/ adviesraad. Foto’s  van de gegeven input worden straks ook op de site van Stompwijk.nl/adviesraad gezet.  Er wordt over de specifiek voor Stompwijk relevante thema’s gesproken. De gespreksleider Leendert Vermeulen sluit de sessie af en geeft het woord aan de burgemeester.

21.45 uur Burgemeester Tigelaar sluit af en bedankt de deelnemers voor hun bijdrage. Hij vindt het mooi om de betrokkenheid van de Stompwijkers te zien en ook vooral dat men trots is op het eigen dorp. De besluitvorming van deze toekomstvisie volgt op 24 en 31 oktober.  Een kort verslag van alle verzamelde informatie wordt door het team ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’  openbaar gemaakt via LV.nl.

22.00 sluiting van de vergadering.