Wilck en Wiericke

De dijkgraaf, voorzitter van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voorzitter van de Verenigde Vergadering bekend, dat op:
woensdag 22 oktober 2003 om 20.00 uur een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen.
Op de agenda van deze bijeenkomst staan onder meer de volgende zaken:
* “Waterproof 2015”, vaststelling uitvoeringsprogramma Masterplan Basisveiligheid
* Vaststelling legger watergangen en waterkeringen
* Kredietvoorstel renovatie gemaal Vlietlanden te Leidschendam
* Kredietvoorstel inlaat stedelijk gebied polder Bloemendaal

Ter voorbereiding van deze vergadering zullen de volgende commissies bijeenkomen op de daarbij genoemde data:
* Commissie Financiën, maandag 6 oktober 2003 om 14.00 uur
* Commissie Waterstaat, woensdag 8 oktober 2003 om 13.30 uur
De bijeenkomsten van de Verenigde Vergadering en de commissies zijn openbaar. Na opening van de vergadering kunnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord.
De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende vergaderstukken liggen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de vergaderingen voor een ieder op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur kosteloos ter inzage op het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4, 2741 ZJ Waddinxveen, tel. (0182) 62 32 88.

Waddinxveen, 1 oktober 2003
De dijkgraaf van het waterschap, ing. C.M. Kroes