Dorpsraadverslag 16 oktober

Verslag van de Dorpsraadvergadering op 16 oktober 2003

Spreekrecht
* Dhr. van der Voort vraagt of het inderdaad zo is dat de vaststellings termijn van het ontwerp bestemmingsplan Kern Stompwijk is verlopen. Volgens de Voorzitter (wethouder Beimers) is dit inderdaad zo. Dit be tekent dat de aanhoudingsplicht van nieuwe bouwaanvragen is komen te vervallen en bouwaanvragen zullen worden getoetst aan het oude bestaan de bestemmingsplan. Gemeente zal een aantal benodigde wijzigingen (o.a. vanuit het provinciale streekplan) in het bestemmingsplan door voeren. Naar verwachting zal het nieuwe bestemmingsplan in okt/nov aan het college worden voorgelegd, waarna het na een inspraakronde vastge steld zal worden door de raad. De dorpsraad concludeert dat vaststelling dus nu over de jaarwisseling wordt heen getild. De Voorzitter beaamt dit.
* Mevrouw Hoogendijk heeft vernomen dat de Meerlaan voor al het verkeer wordt afgesloten en vraagt of dit waar is. Voorzitter geeft aan dat hier absoluut geen sprake van is.

Mededelingen
* Consultatiebureau:
De Dorpraad geeft aan dat de Stichting Horst en Vliet via een brief heeft aangegeven binnenkort het consultatiebureau te Stompwijk te gaan sluiten. Voorzitter geeft aan dat Wethouder Van der Brugge contact heeft gehad met Stichting Horst en Vliet en dat de de finitieve sluiting is verschoven naar 1 juli 2004. Men kan na sluiting straks 6 dagen per week terecht in Voorburg of Leidschendam. De Dorps raad betreurt de beoogde sluiting ten zeerste en zou graag de mogelijkheid van een combinatie van een woonserviceszone (een servicepunt voor di verse zorgactiviteiten) en het consultatiebureau onderzocht zien. Dit punt zal aan de betreffende wethouder worden doorgegeven.
* Verkeer en Vervoersplan:
Rondweg: De Dorpsraad heeft recent een antwoordbrief van de gemeente over dit punt ontvangen en het onderzoeksrapport uit 2001 naar de haal baarheid van een rondweg in Stompwijk, waarop de brief is gebaseerd. De Dorpsraad vindt het jammer dat dit rapport niet 2 jaar eerder is verstrekt. Tevens vindt de Dorpsraad het rapport op een aantal punten achterhaald en komt het punt van financiën niet in deze rapportage voor. Voorzitter betreurt dat de rapportage zo laat is verzonden; dit had zeker eerder moe ten gebeuren. De conclusie van de gemeente blijft echter dat het aanleg gen van een rondweg om de dorpskern landschappelijk, ruimtelijke en financieel onhaalbaar is. Wel zal er worden gekeken naar een verbindings weg bij de reconstructie van het tuinbouwgebied.
* Reconstructie Stompwijkseweg/Dr v. Noortstraat:
De Dorpsraad vraagt of er in het verleden reserveringen zijn gedaan voor dit grote project. Voorzitter geeft aan dat er geen reserveringen zijn gedaan. Een duurzame reconstructie kost naar schatting € 12 mln. In de voorjaarsnota van 2004 welke gepland staat voor mei 2004 zal een voorstel tot reser vering gedaan worden voor de begroting van 2005. De gemeente zal zorgen voor berichtgeving over de stand van zaken in de dorpsketting.
* Openbaar Vervoer:
Door een bewoner van de Meerlaan is een brief gestuurd aan Connexion inzake het ondervinden van hinder van buslijn 170 over de Meerlaan en vraagt hierin of de bushalte kan worden verlegd naar de provinciale weg. De Dorpsraad deelt deze mening unaniem niet en beschouwt dit als een éénmansactie. De Dorpsraad vraagt of de gemeente hierover een standpunt wil innemen richting Connexxion. Voorzitter stelt dat als je de Meerlaan daadwerkelijk inricht als een 30 km zone je Connexion aanleiding geeft om de bushalte te verplaatsen. Voorzitter stelt voor dat de Dorpsraad zelf een brief schrijft aan Connexxion en daarin mededeelt dat zij het openbaar vervoer via de dorpskern wil behouden.

* Uitbreiding Kiesdistrict:
Nadat de gemeente de consequenties van wel of niet uitbreiden van het kiesdistrict heeft aangegeven, zal de Dorpsraad intern in beraad gaan en hierover een standpunt innemen. Daarna komt dit op de agenda voor een openbare Dorpsraadvergadering.

* Aanwezigheid wethouder Houtzager:
Voorzitter deelt mede dat Wethouder Houtzager op de Dorpsraadvergadering van 18 december 2003 aanwezig zal zijn om kennis te maken met de Dorpsraad.