College Nieuwflits

College nieuwsflits Leidschendam/Voorburg 28 oktober 2003

Burgemeester en wethouders van Leidschendam/Voorburg hebben vandaag onder andere de volgende besluiten genomen:
* Wijkwandelingen succesvol
De twaalf wijkwandelingen die burgemeester Van Haersma Buma afgelopen jaar heeft afgelegd in de wijken hebben een aardig beeld opgeleverd van de mening van inwoners over de sociale veiligheid en de leefbaarheid van de wijken. Dat blijkt uit een evaluatie van de wijkwandelingen en wijkbijeenkomsten die aan burgemeester en wethouders in aangeboden.
Tijdens de wandelingen konden inwoners de burgemeester aanspreken over sociale veiligheid. De routes van de wandelingen werden vooraf gepubliceerd in de gemeenteberichten. Veel inwoners hebben enthousiast van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Er werd niet alleen gesproken over sociale veiligheid, maar ook over de leefbaarheid, de veiligheid en het beheer van de openbare ruimte. De meest genoemde ergernissen zijn hangjongeren, zwerfafval, hondenpoep en onkruid, en verkeers en parkeerovertredingen. Een aantal thema´s dat voortkomt uit de wandelingen wordt nader aangepakt. Meldingen over het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte worden effectief behandeld via het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon (070) 300 9000. De reacties over verkeer en parkeren konden nog worden meegenomen in de uitwerking van het Verkeers en Vervoerplan. Voor de nabije toekomst zullen opmerkingen uit de wijken over uiteenlopende beleidsvragen aan de orde kunnen komen in het structurele overleg met de wijken via de wijkplatforms. Om te kunnen inspelen op wensen vanuit de wijken om kleine jeugdvoorzieningen te realiseren, zoals voetbaldoelen, JOP´s en skatebanen, is vanaf komend jaar voor het wijkgericht werken een bescheiden geldbedrag van 15.000 euro beschikbaar.
Naast de wijkwandelingen zijn zes wijkbijeenkomsten gehouden onder leiding van de wijkwethouder. Hier konden wijkbewoners hun mening geven over leefbaarheid, veiligheid en beheer, en suggesties doen voor verbeteringen. De opkomst van deze bijeenkomsten viel tegen; zij zijn in deze vorm niet voor herhaling vatbaar. Bijeenkomsten per wijk kunnen wel effectief zijn als ze een specifiek thema hebben, zoals overlast, veiligheid, verkeer of iets dergelijks. De wijkwandelingen krijgen volgend jaar wel een vervolg. De burgemeester zal dan tijdens rondwandelingen aan het begin van de avond worden vergezeld door de wijkagent. Omdat jongerenoverlast een grote rol speelt, wordt bezien op welke wijze scholen bij de wijkwandelingen betrokken kunnen worden.
Voor meer (pers)informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Ben van Vliet, telefoon (070) 300 9303, 06 54964009, e mail bjm.van.vliet@leidschendam voorburg.nl
Harmonisatie Havenverordening