AGENDA DORPSRAADVERGADERING

Op 18 december aanstaande vindt er openbare vergadering van de Dorpsraad plaats. De agenda van deze vergadering is inmiddels, in concept, vastgesteld. In deze vergadering zal gesproken worden over de mogelijke uitbreiding van het kiesdistrict van de Dorpsraad, het voorzieningenniveau van Stompwijk en een inventarisatie van de woningbehoefte. Verder zal gesproken worden over de voortgang van de afhandeling van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied, het Bestemmingsplan Kern Stompwijk en het Beeldkwaliteitsplan. Tijdens deze vergadering zal, naast wethouder Beimers, ook wethouder Houtzager aanwezig zijn als portefeuillehouder ruimtelijke ordening.
Een openbare agendavergadering zal deze keer niet plaatsvinden. Mocht u naast bovengenoemde agendapunten andere zaken aan de orde willen stellen of info rmatie wensen over de agendapunten, dan kunt u tot 20 november contact op nemen met een van de leden van de Dorpsraad of e mailen naar Koos van Wissen (van.wissen@wolmail.nl)

De Dorpsraad