Gewijzigde vaststelling ontwerp-bestemmingsplan

´Kern Stompwijk 2002´ en beeldkwaliteitplan Stompwijk
In 2000 besloot het gemeentebestuur om een actueel bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan op te stellen voor de kern Stompwijk. Beide plannen hebben ter inzage gelegen en er zijn diverse zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen heeft het college besloten een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op nieuwe voorschriften van de herziene Woningwet voor het vergunningvrij bouwen van 30 m² bijgebouwen en hogere grenswaarden volgens de Wet Geluidhinder. Ook zijn aanvullende randvoorwaarden opgesteld voor de wijzigingsbevoegdheden op sommige onderdelen. In het plan is tevens opgenomen dat het uitgangspunt van beleid is dat vitale functies ten behoeve van de dagelijkse behoeften van de bewoners van Stompwijk worden opgevangen. De gemeenteraad organiseert binnenkort een hoorzitting (extra commissie vergadering) voor dit bestemmingsplan. Na inhoudelijke behandeling in de commissie Openbaar Gebied worden het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aanboden. Na vaststelling wordt het bestemmingsplan ´Kern Stompwijk 2002´ vervolgens ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten gestuurd.
Voor meer informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Vanessa Knegtmans, telefoon (070) 300 9311, e mail vn.knegtmans@leidschendam voorburg.nl