Voorzieningen Stompwijk

In de Raadsvergadering (begroting voor 2004) van dinsdag, 11 november j.l. heeft de fractie van Gemeentebelangen aandacht gevraagd voor het achteruit gaan van het “voorzieningenniveau” in de woonkern Stompwijk. Fractievoorzitter Hans Peter Klazenga wees op de mogelijkheden om te komen tot het instellen van een “leefbaarheidfonds” naar voorbeeld van in verschillende gemeenten in Limburg al is ingesteld. Hij verzocht het College om met de Dorpsraad in overleg te gaan om te onderzoeken of er binnen de woonkern Stompwijk draagvlak is, om middels vrijwilligers het voorzieningenniveau daar te handhaven en mogelijk te verbeteren en bij de Provincie te informeren of er mogelijk subsidies zijn te vinden om dit te financieren. Ook de mogelijkheid te onderzoeken of er andere “kostendragers” zijn te vinden (zoals bankinstellingen Fortis, Rabo, ABN Amro, ING, Postbank en TPG) om gezamenlijk een voorziening tot stand te brengen en in stand te houden waar bewoners en oudere zelfstandig wonenden, eenvoudige bank en posthandelingen kunnen verrichten en een loket in te richten in verzorgings en bejaardenhuizen gedurende bijv. 2x één dagdeel per week. De fractie van Gemeentebelangen diende daartoe (met steun van de VVD) een motie in, welke met grote meerderheid werd aangenomen.
Jean M. Thierry, namens de fractie.