Uitnodiging Dorpsraad

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Dorpsraad Stompwijk op donderdag 18 december 2003. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. van Noortstraat 89 te Stompwijk in aanwezigheid van Wethouder mr. M. Houtzager. De vergadering begint om 20.00 uur.
De agenda:
1. Opening
2. Inspreek mogelijkheid
3. Mededelingen
4. Verslag van de vergadering van 16 oktober 2003
5. Actiepuntenlijst
6. Voorstel vergaderdata 2004
7. Uitbreiding kiesdistrict Stompwijk
8. Voortgang m.b.t.:
* Bestemmingsplan Landelijk Gebied
* Bestemmingsplan Kern Stompwijk
* Beeldkwaliteitplan (inclusief Bruggenplan)
9. Nota Ruimte voor Ruimte (gevoegd)
10. Inventarisatie woningbehoefte ouderen
11. Voorzieningenniveau in Stompwijk (motie Klazenga en Heetman) en s.v.z. Woonservicezone
12. Tussentijdse evaluatie experiment woningtoewijzing
13. Rondvraag
14. Sluiting
De stukken liggen ter inzage in de bibliotheek.
Met vriendelijke groet,
De voorzitter, Wethouder mr. E.P. Beimers.