Verslag Dorpsraad

Verslag Dorpsraadvergadering van donderdag 18 december 2003

Naast de voorzitter, de secretaris en de leden van de Dorpsraad zijn ongeveer 15 toehoor ders aanwezig. Tevens is als gast aanwezig de heer M.A. Houtzager, wethouder Ruimte lijke ontwikkeling, Volkshuisvesting en Ouderenbeleid.

1. De vergadering wordt geopend door wethouder E.P. Beimers.

2. Van het inspreekrecht wordt door enkele personen gebruik gemaakt.
* Er wordt gevraagd of bij de aanleg van de riolering in het buitengebied tegelij kertijd de Casema kabel (t.b.v. internet) kan worden aangelegd. De heer Bei mers zal deze zaak bespreken met wethouder Van der Brugge.
* Verder wordt opgemerkt dat de vergaderstukken van de dorpsraadvergadering niet in de Bibliotheek aanwezig zijn terwijl dat wel was aangekondigd. Dit punt zal door de secretaris worden nagetrokken.
* Naar aanleiding van landelijke publicaties wordt gevraagd wat het beleid van de gemeente zal worden met betrekking tot het permanent mogen bewonen van recreatiewoningen. Wethouder Houtzager zegt hierop dat het bestemmingsplan hiertoe richtinggevend is en dat recreatiewoningen ook in de toekomst niet permanent bewoond mogen worden.

3. Mededelingen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4. Verslag 16 oktober 2003. Naar aanleiding van dit verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt.
* De heer Beimers zegt dat het persbericht over de reconstructie van de Stomp wijkseweg en de Dr.v.Noortstraat in concept gereed is. Begin 2004 zal het in de Dorpsketting gepubliceerd worden. Dinsdag 22 december aanstaande wordt er door BenW besloten hoe de reconstructie van deze wegen moet worden aange past. De heer Beimers wijst erop dat er nog geen financiële middelen voor han den zijn om de reconstructie uit te voeren. Hiervoor zal bij de behandeling van Voorjaarsnota 2005 een bedrag worden opgevoerd.
* Verder zullen de leden van de Dorpsraad geïnformeerd worden wanneer de extra parkeerplaats aan het Klaverbad zal worden aangelegd. In het verslag is vermeld dat dit in december 2003 zou plaatsvinden.
* Tot slot wordt door de Dorpsraad gevraagd waarom de gemeente geen gebruik maakt van de co financiering van de provincie voor de subsidieregeling Kleine Kernen. Zonder bijdrage van de provincie zal het beschikbare bedrag van € 50.000,= , naar alle waarschijnlijkheid, uitsluitend gebruikt kunnen worden voor het onderzoek hoe de ruimte voor de kerk en het Dorpshuis kan worden opgeknapt. De Dorpsraad had graag gezien dat het plan ook (gedeeltelijk) zou worden uitgevoerd. De voorzitter meldt dat nog zal worden nagegaan of er een bijdrage van de provincie te verwachten is.

5. Actiepuntenlijst.
De Dorpsraad constateert dat veel data die op de actiepuntenlijst staan niet tijdig uitgevoerd worden. Een groot aantal punten van de actiepuntenlijst zal worden af gevoerd of samengevoegd. Met betrekking tot de JOP bericht de heer Beimers dat hiervoor een tijdelijke vrijstelling voor 3 jaar verstrekt is en dat de JOP binnen en kele weken geplaatst zal worden. Op verzoek van de Dorpsraad bericht de heer Beimers verder dat er nog afspraken met de jongeren gemaakt zullen worden over het gebruik van de JOP. Verder wordt afgesproken dat het rioleringsplan op de volgende Dorpsraadvergadering, 12 februari 2004, besproken zal worden. Tot slot zullen leden van de Dorpsraad per mail geïnformeerd worden hoe de parkeerover last van vrachtauto’s op het parkeerterrein van Stompwijk ’92 aangepakt zal wor den.

6. Uitbreiding kiesdistrict Dorpsraad
De Dorpsraad geeft aan dat zij in een ruime meerderheid kiest voor de handhaving van de huidige situatie en het werkgebied niet wenst uit te breiden met het Wils veen en delen van de Oostvlietweg en Stompwijkseweg. Zij realiseert zicht dat er voor beide opties voor en nadelen bestaan. De uitbreiding van het kiesdistrict heeft als voordeel dat er een aanspreekpunt komt voor het totale landelijk gebied. Door slaggevend voor de Dorpsraad was dat het toe te voegen deel van het buitengebied sociaal cultureel nauwelijks enige binding heeft met Stompwijk. De voorzitter zal het standpunt van de Dorpsraad meenemen naar de gemeente waar een definitieve beslissing genomen zal worden.

7. Bestemmingsplan Landelijk Gebied.
Wethouder Houtzager bericht dat het bestemmingsplan Landelijk Gebied, met uitzondering van het glasconcentratiegebied en de (waterberging in de) Nieuwe Driemanspolder, door gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Als er geen bezwaren komen kunnen de bouwvergunningen worden verstrekt alsdus de heer Houtzager. De plannen van het glasconcentratiegebied en de nieuwe Driemanspolder moeten nog verder uitgewerkt worden voordat GS hieraan toestemming geeft. Met betrek king tot de watergang naar de waterberging in de Nieuwe Driemanspolder ver zoekt de Dorpsraad te onderzoeken of het mogelijk is deze te splitsen zodat het kwetsbare gebied minder wordt aangetast. Wethouder Houtzager zegt toe dit alter natief, maar ook andere alternatieven, mee te nemen. Er komt nog een informatie avond voor alle belangstellenden.
Voortgang bestemmingsplan Kern Stompwijk.
Dit bestemmingsplan is inmiddels door BenW goedgekeurd; op 6 januari vindt er een hoorzitting plaats in de Raadszaal, huize Swaensteyn, Herenstraat 72 te Voor burg. Het is bedoeling dat het bestemmingsplan medio januari in de commissie vergadering wordt behandeld en eind januari door het college wordt goedgekeurd. Daarna wordt het ter goedkering naar Gedeputeerde Staten gezonden.
Voortgang Beeldkwaliteitplan/bruggenplan.
Het beeldkwaliteitplan wordt tegelijk met het bestemmingsplan Kern Stompwijk behandeld aldus de heer Houtzager. Met betrekking tot het bruggenplan bericht hij dat de gemeente van mening is dat in het Bestemmingplan en het Beeldkwaliteit plan de kaders worden aangegeven. Er komt een welstandnota waarin wordt inge gaan op beeldbepalende elementen, waaronder bruggen. Er zal dus geen afzonder lijk bruggenplan komen.

8. Nota Ruimte voor Ruimte.
De Dorpsraad is verheugd over de nota Ruimte voor Ruimte die door de provincie Zuid Holland is uitgebracht (met de mogelijkheid van huizenbouw voor te saneren glas in het buitengebied). Door de Dorpsraad wordt verzocht om met betrekking tot de locatie waar vervangende woningen worden gebouwd rekening te houden met de ontsluiting van het gebied. Dus bijvoorbeeld geen ontsluiting via een be drijventerrein. Verder vindt de Dorpsraad het belangrijk dat bij de bouwplannen rekening wordt gehouden met de woonwensen/ behoeften van de Stompwijkers en dat er gefaseerd gebouwd wordt. Tenslotte verzoekt de Dorpsraad te zoeken naar een locatie waar ook op langere termijn uitbreiding mogelijk is. Wethouder Hout zager is het hier mee eens.

9. Inventarisatie woonbehoeften (ouderen).
De Dorpsraad heeft eerder aan de gemeente schriftelijk verzocht of er een onder zoek kan plaatsvinden naar woonwensen/ behoeften van de Stompwijkers. Zij heeft de indruk dat er met name met betrekking tot de huisvesting voor ouderen een probleem is. De Dorpsraad heeft aangegeven graag bij dit onderzoek betrok ken te worden. De heer Houtzager zegt hierop dat er een regionale woonvisie Stadsgewest Haaglanden is opgesteld; deze zal naar de plaatselijke situatie worden vertaald. Verder zegt de heer Houtzager dat de gemeente het belangrijk vindt om de woonbehoeften te weten. Zodra het kader voor de uitwerking voor Leidschen dam/Voorburg bekend is zal deze aan de Dorpsraad worden voorgelegd voor reactie.

10. Voorzieningenniveau Stompwijk.
Door de voorzitter wordt aangegeven dat het verzoek van de Dorpsraad om een clustering van zorgvoorzieningen in Stompwijk mogelijk te maken binnen de ge meente wordt besproken, maar dat het lastig is om in economisch slechte tijden bij een geringe vraag dit te realiseren.
Experiment Woningtoewijzing.
Dit experiment is begin 2003 gestart. De Dorpsraad is van mening dat de ge meente de Stompwijkers meer had moeten informeren over dit experiment. Verder vraagt zij wanneer en op welke punten t.z.t. het experiment geëvalueerd wordt. De heer Beimers geeft aan dat de mogelijkheid bestaat dat het experiment wordt ver lengd tot medio 2005. Verder wordt bericht dat er de komende zomer een nieuw woonruimteverdelingssysteem komt; het is bedoeling dat dit experiment daarin wordt meegenomen. Tot slot zal de gemeente door middel van een publicatie in de Dorpsketting opnieuw aandacht besteden aan de woningtoewijzing van Stompwij kers.

11. Rondvraag/sluiting.
* Door het publiek wordt aandacht gevraagd voor de afwerking van de renovatie van de Hoge Brug en de scheefstaande lantaarnpalen aan de Westeinderweg. De voorzitter zal dit met de afdeling Wijkbeheer bespreken.
* Verder wordt gevraagd naar de status van het Beeldkwaliteitplan in relatie tot de nieuw uit te brengen Welstandsnota. Wethouder Houtzager geeft aan dat het Beeldkwaliteitplan het uitgangspunt vormt van de Welstandsnota.

Sluiting door de voorzitter.
Namens de Dorpsraad, Aad Janson