Agenda Adviesraad Stompwijk 7 februari 2013

Stompwijk, 2 februari 2013

Beste mensen,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 7 februari aanstaande.
De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda:

1. Opening
2. Mededelingen w.o.:
-Actie m.b.t. de nieuwe dienstregeling van de bus
-Stoppen ontwikkeling recreatief knooppunt
-Stand van zaken en inloopavond over de reconstructie van de Meerlaan
-Stand van zaken planvorming reconstructie Stompwijkseweg
3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 29 november 2012 (zie bijlage)
5. Voortgang plannen Kulturhus
6. Ontwerp en definitieve plannen Verbindingsweg
7. Rondvraag
8. Sluiting

Aad Janson, secretaris
Agenda en verslag:
Voor belangstellenden ligt de agenda van de vergadering van 7 februari en het verslag van de vergadering van 29 november 2012 ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21.