Gemeente en partners van start met nieuwe subsidiesystematiek

De gemeente Leidschendam-Voorburg en tientallen partners zijn donderdag 23 mei officieel van start gegaan met een nieuwe subsidiesystematiek. Subsidieaanvragen van maatschappelijk partners, zoals ontmoetingscentra en welzijnsorganisaties, worden niet meer individueel ingediend, maar partners gaan eerst met elkaar aan tafel om hun aanbod rond een bepaald thema op elkaar af te stemmen.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: ,,Maatschappelijke partners staan dicht bij onze inwoners. Door hen bij elkaar aan tafel te brengen en ze gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor een bepaald vraagstuk, willen we ze uitdagen tot samenwerken. Wij verwachten dat dit al snel resultaat oplevert. Tijdens het eerste jaar willen we met name dubbelingen en gaten in het aanbod signaleren en deze oplossen. Met als eindresultaat een nog vollediger ondersteuningsaanbod voor onze inwoners.”

Voorheen werkte de gemeente met een ‘subsidiebeleidskader’. Hierin stond beschreven wat de gemeente wil bereiken, welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en aan welke specifieke eisen een organisatie of persoon moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Alle organisaties die activiteiten hebben die in het subsidiebeleidskader voorkomen, konden individueel een subsidie aanvragen. Dit zorgde ervoor dat meerdere organisaties een bijdrage leverden aan dezelfde doelen, maar dat ze dit niet altijd van elkaar wisten. Hierdoor werden sommige activiteiten dubbel aangeboden, terwijl er bij andere doelen veel minder aanbod was. Er was dus niet altijd voldoende samenhang.

Organisaties die activiteiten aanbieden rond het betreffende thema, gaan nu met elkaar in gesprek om te toetsen of en op welke wijze hun activiteiten bijdragen aan de gestelde doelen, of er nog activiteiten missen waardoor bepaalde doelen niet behaald worden of dat er misschien juist overlap in het aanbod zit. Op basis van de gesprekken maken de organisaties samen één plan voor het komende jaar met daarin alle activiteiten die zij willen gaan uitvoeren en hoe de beschikbare subsidiemiddelen verdeeld zouden kunnen worden. Dit plan is een advies aan het college. Het college toetst vervolgens of het plan aan de voorwaarden voldoet en neemt uiteindelijk het besluit.

Niet alle subsidies op tafel
De subsidietafels worden georganiseerd rond zes thema’s uit het Sociaal Kompas: Opgroeien en opvoeden, Talentontwikkeling, Zelfredzame inwoner, Financiële zelfredzame en (digi)taalvaardige inwoner, Sociale cohesie en Ruimte voor verschillen. De gemeente verstrekt ook subsidies voor activiteiten die niet onder deze thema’s vallen. Dit gaat onder meer om de Reddingsbrigade Vlietlanden, behoud van cultuurhistorisch erfgoed, ondernemersfondsen, theater, musea, amateurkunstorganisaties, evenementen en burgerinitiatieven. Subsidies hiervoor worden op de gebruikelijke manier verstrekt.