Categoriearchief: vlietnieuws

Nieuwe coalitie en Stompwijk

Nieuwe coalitie en Stompwijk

De coalitie VVD, GBLV en D66 kan van start. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de benoeming van de vijf wethouders: Astrid van Eekelen en Philip van Veller (beiden VVD), Bianca Bremer en Jeffrey Keus (beiden GBLV) en Marcel Belt (D66). Wat staat er in het coalitieakkoord specifiek over Stompwijk?

· voor de vitaliteit van Stompwijk is het belangrijk woningbouw mogelijk te maken. In samenspraak met inwoners en andere betrokkenen worden de mogelijkheden bepaald,

· speciale aandacht voor het buitengebied. Er wordt ingezet op een vitaal platteland met (agrarische) bedrijven die bijdragen aan de groene omgeving,

· er komt een omgevingsvisie inclusief het buitengebied, met speciale aandacht voor ontwikkelmogelijkheden voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. De omgevingsvisie wordt in nauwe samenspraak met bewoners en ondernemers in het buitengebied opgesteld. In de visie wordt de groene bestemming van het buitengebied vastgelegd,

· ruimte voor agrarische ondernemers voor bedrijfsontwikkeling zodat een groene en aantrekkelijke omgeving behouden blijft,

· bedrijven en organisaties actief in recreatie en toerisme, kunnen op steun rekenen,

· de agrarische- en tuinbouwsector in het buitengebied verdient aparte aandacht als toegangspoort tot het Groene Hart. De agrarische sector moet behouden blijven maar wel toekomstproof worden,

· optimaal  profiteren van het Nationaal programma landelijk gebied,

· de gemeente speelt een actieve rol in het Groene Hart-beleid,

· er  komt meer aandacht voor kavelruil en ontsluiting gericht op een efficiënte (agrarische) bedrijfsvoering,

· de coalitie formuleert voor het buitengebied en Stompwijk een economisch beleid gericht op tuinbouw en agrarische sector,

· fiets- en wandelpaden alsmede mtb-trails door Stompwijk, het Groene Hart en Vlietland zijn belangrijk mét goede bewegwijzering naar recreatieve bezienswaardigheden én met aandacht voor het groene karakter van het buitengebied,

de coalitie gaat voor een nauwe samenwerking met de Adviesraad Stompwijk.

Weegsloot voert vuil water aan

In het water van de Weegsloot, de verbinding tussen de Meeslouwerplas, Meerburger Wetering/Nieuwe Vaart bij Stompwijk, zijn in april te hoge gehalten chlorofyl, koper en kwik aangetroffen. Dat is bij metingen van de waterkwaliteit in de Meeslouwerplas zelf, gebleken. Het water van de plas was wel ‘schoon’. In het verleden is daar vervuilde bagger in gestort. Nu wordt de waterkwaliteit periodiek gemeten aan de oppervlakte en op 20 meter diepte.

Vragen over maaien Nieuwe Driemanspolder

De ChristenUnie wil van B&W weten hoe het mogelijk is dat er in de Nieuwe Driemanspolder tussen Wilsveen, Zoetermeer en Den Haag in de tweede helft van mei is gemaaid terwijl het een natuurgebied is waar veel vogels broeden. In Leidschendam-Voorburg is het beleid dat in dit soort gebieden pas na 1 juni dan wel medio juni wordt gemaaid.

      ‘Is de gemeente bekend met het gevoelige karakter van de Driemanspolder voor vogels en natuurbeheer en dat de provincie geld steekt in het behoud en het bevorderen van veenweidevogels? Wat is het groenbeheer en maaiplan voor de Driemanspolder en welke rol heeft de gemeente daarin? Waarom is er gekozen voor maaien in mei? Indien er geen invloed is op het groenbeheer en maaiplan, is de gemeente dan bereidt om in gesprek te gaan over het tijdstip van maaien voor toekomstige momenten en hierover terug te koppelen?’

Inmiddels heeft de eigenaar van Wilsveen 30, een stuk land van vier hectare tussen de weg en de Nieuwe Driemanspolder, aangegeven zijn gebied met twee meter te willen ophogen. Daarbij wil hij ook drie sloten dempen. Volgens de eigenaar komen de werken het landbouwkundig gebruik, de stabiliteit en de waterhuishouding ten goede. Nu verzakt de bodem. Er is sprake van kwelvorming vanuit de Molenvaart, onder de waterkering van Hoogheemraadschap Rijnland door. Het talud van de dijk wordt steeds steiler waardoor maaien steeds moeilijker en gevaarlijker wordt. In plaats van de drie sloten zou er één nieuwe watergang kunnen komen. De vruchtbare bovenlaag wil de eigenaar afgraven om die nadat het terrein is opgehoogd, die weer terug te storten.

Agrarische bouwactiviteiten rond Stompwijk

Rondom Stompwijk zullen de komende tijd de nodige agrarische bouwactiviteiten plaatsvinden. Zo komt er bij het pand Meerlaan 22 een nieuwe brug. Bij Nieuwe Vaartlaan 15 (oost) zullen twee gammele landbouwbruggen vervangen worden door vaste dammen met duikers. Oosteinde 9, daar komt ook een nieuwe brug.

In de Westeindsepolder tussen Westeindseweg en A4 worden twee toegangsbruggen vervangen door dammen met duikers.

Daarnaast wordt elders een elftal duikers vervangen, worden tien hekken verwijderd, worden negen hekken geplaatst en wordt 6800 vierkante meter greppel gevreesd waarvan 6200 vierkante meter bestaand en 600 vierkante meter nieuw. Voor alle projecten zijn vergunningen bij de gemeente aangevraagd.

Start bebouwing Vlietland 2023

Vlietland b.v., Kondor Wessels Vastgoed en DGI Ventures willen komend jaar starten met de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het betreft het gebied aan de noordkant van de plassen, naast de haven en het Waterfront. Het wordt omsloten door de Rietpolderweg. In totaal 22 hectare.

Het project staat bekend als Dutch Lake Residence. Het gaat om grondgebonden woningen en een horecavoorziening (restaurant). Voor die horecavoorziening wordt nog een uitbater gezocht. Het gaat om een gebied dat eigendom is van de provincie Zuid-Holland, doch ligt binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De provincie heeft de grond in erfpacht uitgegeven aan Vlietland b.v.. Dat gebeurde al in 1984. De erfpacht loopt vanaf dit jaar nog 105 jaar. Vlietland b.v. kreeg ook het voorkeursrecht bij de exploitatie van een recreatiecentrum. Vlietland b.v. heeft ook opties op andere gronden in Vlietland.

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil de ontwikkeling middels een aanpassing van het bestemmingsplan mogelijk maken. In de oorspronkelijke plannen was sprake van gestapelde woningen en drie horecagelegenheden.

Op een gemeentelijke informatieavond kwamen gisteren enkele tientallen mensen af. Enkelen van hen lieten zich meteen voor een woning inschrijven.

Wegwerken Stompwijk vergen miljoenen meer

De herinrichting van de Dr. van Noortstraat in Stompwijk gaat veel meer kosten dan de beschikbare 1,85 miljoen euro. Voorlopige berekeningen komen uit op 5,8 miljoen euro. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad bericht.

De Dr. van Noortstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Het wordt een éénrichtingsweg (Stompwijk uit) voor bestemmingsverkeer met 30 kilometer als maximum snelheid. De rijbaan wordt versmald door parkeerplekken op de rijbaan. Er komen ook een stoep en een fietsstrook. Langs de weg komt nieuwe verlichting.

De hele weg wordt opgehoogd. Dat gebeurt samen met het Hoogheemraadschap Rijnland (langs de weg loopt de Stompwijksevaart). De ophoging vergt ook maatregelen aan bruggen en opritten. Daarbij is maatwerk nodig. Dat moet nog met de eigenaren afgesproken worden.

Bij de kruising met de Meerlaan kan de weg over een lengte van 200 meter niet opgehoogd worden. Hier moet een nieuwe verhoogde kadewand uitkomst brengen. Die wordt samen met het Hoogheemraadschap aangelegd.

De riolering onder de Dr. van Noortstraat moet grotendeels vervangen worden. Tevens zijn maatregelen nodig tegen grondwateroverlast bij de woningen.

Begin 2023 moet er een uitwerkingsplan zijn voor de grondwerken. In 2023 moet ook gestart worden met de rioleringswerken. Omdat er aan de Dr. van Noortstraat nieuwe woningen gebouwd gaan worden is een fasering van de werken aan de straat nodig, anders wordt alles weer kapot gereden door bouwverkeer.

De hogere kosten verklaart de wethouder door prijsstijgingen, het vervangen van de kademuur, het ophogen van de weg en de nodige fasering. Er wordt wel van uitgegaan dat het Hoogheemraadschap en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een bijdrage aan de kosten leveren.

Op basis van de uitwerking van de plannen wil de wethouder met een nader voorstel over de kosten en de dekking ervan naar de gemeenteraad komen. Gekeken wordt nog naar de inrichting van twee parkeerplaatsen, het doortrekken van de stoep aan de zuidwest kant van de Dr. van Noortstraat en het herinrichten van het plein bij de Laurentiuskerk.

Vlietnieuws

Nieuwe kas Huyssitterweg

Aan de Huyssitterweg, naast nummer 5B, komt een nieuwe kas van 15.800 vierkante meter oppervlak. De gemeente heeft daartoe een vergunning verleend aan Van Swieten holding b.v., Huyssitterweg 7. De kas komt evenwijdig aan de weg te staan, loodrecht op de A4. Voor de bouw wordt een sloot die twee grondstukken waarop de kas moet komen scheidt, gedempt.

Grootste Aquapark van Nederland in Vlietland

Natuur- en recreatiegebied Vlietland krijgt het grootste Aquapark van Nederland. Het wordt op 1 juni geopend door wethouder Astrid van Eekelen. Het betreft het geheel vernieuwde en uitgebreide Storm Aquapretpark. Het park  fungeert als showpark van de importeur voor wat er allemaal mogelijk is op het gebied van waterpretparken. “Het leuke aan het Aquapark is dat het niet in een afgesloten deel ligt, maar op en aan het water op openbaar terrein, en zodoende toegankelijk is voor iedereen’’, aldus Pieter Alders die samen met Roland Venekamp eigenaar en exploitant is van het park. “De opbouw van het Aquapark met alle daarbij horende voorzieningen is altijd een intensieve periode, maar de organisatie hoopt dat iedereen er weer veel plezier aan zal beleven, wat alle energie die erin gestoken wordt meer dan waard maakt.’’ Het Aquapark aan de Vlietlandplas staat bekend om de spectaculaire onderdelen, waar nu nog enkele spannende nieuwe elementen aan zijn toegevoegd. Bezoekers kunnen nu bijvoorbeeld klimmen op de Jungle Joe, zich laten afglijden van de Summit Express, of het water inslingeren vanaf de 8-meter hoge Skyrocket. Op het land voor het Aquapark is ruimschoots mogelijkheid om te ontspannen, te lunchen en te kijken naar het plezier op het water.

Sloop oude Dorpshuis Stompwijk niet meer zeker

De sloop van het oude Dorpshuis in Stompwijk, Zustersdijk 18, is niet meer zeker. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Jan Willem Rouwendal op vragen van GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk. Begin dit jaar vroeg de wethouder de gemeenteraad nog om instemming met een krediet van € 250.000 voor de sloop van het pand, en van een gemeentelijk gebouw Van Santhorststraat 1-3 Stompwijk. Op die laatste plek moeten sociale woningen komen. Rouwendal stelt nu dat de gemeente ‘vooralsnog’ uitgaat van sloop van  het oude Dorpshuis. Herontwikkeling is echter ook mogelijk. Dat hangt af van het plan waarmee een ontwikkelaar komt. Het sloopkrediet was volgens de wethouder bedoeld voor onderzoeken voor sloop/behoud. Het ging dan onder andere om mogelijke aanwezigheid van asbest, flora en fauna. Nog voor de zomer wil de gemeente een tender uitschrijven voor de gronduitgifte Zustersdijk. Daaraan voorafgaand willen B&W de ruimtelijke uitgangspunten voor een ontwikkeling ter plekke, vaststellen.

Geen nieuwe vergunning nodig voor Akkerlust

De eigenaar van boerderij Akkerlust heeft geen nieuwe vergunning op basis van de Wet natuurbescherming nodig. Dat heeft de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) bepaald in een procedure die sinds 29 januari 2021 liep. Volgens de ODH is er geen sprake van vergunningplicht ook al zijn er op Akkerlust 360 dieren: rundvee, jongvee, schapen en paarden. Het bedrijf had een wijziging van de huidige vergunning aangevraagd vanwege mogelijke stikstofneerslag in Natuur-2000 gebieden. Uit berekeningen die voor de ODH zijn uitgevoerd blijkt dat de stikstofneerslag gelijk blijft of afneemt. Daarbij is met name gekeken naar het zwaarst getroffen natuurgebied: Kennemerland-Zuid in Overveen, op 25 kilometer afstand van de boerderij. Meegewogen is ook het effect bij vijf andere natuurgebieden: Meijendel-Berkheide (Wassenaar), Westduinpark&Wapendal (Den Haag), Solleveld&Kapittelduinen (tussen Kijkduin en Hoek van Holland), Coepelduynen (Katwijk), Nieuwkoopseplassen&De Haeck (Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Woerden). Bij alle vijf waren de effecten heel gering.

Inloopbijeenkomst bebouwing Vlietland

De gemeente organiseert op woensdag 1 juni een inloopbijeenkomst over het plan om in het noordoostelijke deel van natuur- en recreatiegebied Vlietland 222 recreatiewoningen en een horecavoorziening te gaan bouwen. Dat wordt mogelijk gemaakt door het ontwerp-bestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ dat B&W ter inzage hebben gelegd. De inloopbijeenkomst vindt tussen 16.30 en 19.00 uur plaats in de hal van het Raadhuis in Leidschendam. U kunt binnen lopen wanneer u wilt.

Vlietnieuws

Bouwplannen Vlietland in bestemmingsplan

B&W willen de bouw van een recreatiepark met 222 woningen, een bedrijfswoning en enkele centrale voorzieningen zoals een receptie, in natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk maken. Bij het zwemstrand moet bovendien een horecavoorziening van 900 vierkante meter komen. Een en ander blijkt uit een wijziging van het geldende bestemmingsplan dat B&W ter inzage hebben gelegd.

Oorspronkelijk zouden er 120 gestapelde en 102 grondgebonden recreatiewoningen en een bedrijfswoning komen. Nu alleen nog grondgebonden recreatiewoningen. Dit om geen uitzicht te hebben op de 14 meter hoge viaducten van de Rijnlandroute en de (te verleggen) A4 die vlak langs Vlietland gaat lopen.

De ene horecavoorziening bij het zwemstrand, met uitkijk over het water, komt in de plaats van het gedachte restaurant van 400 vierkante meter plus en twee restaurants met voorzieningen bij de recreatiewoningen met ieder een bebouwd grondoppervlak van 250 vierkante meter. De ene voorziening voor de woningen en het strand is bedrijfseconomisch beter dan de bouw en exploitatie van drie aparte restaurants. Een indoor tennisbanencomplex en een clubhuis voor een golfbaan zijn uit de plannen geschrapt.

De realisatie van grondgebonden woningen heeft een andere ruimtelijke impact door minder hoge bebouwing, stellen B&W. Met name het bebouwingsfront aan de plas komt hierdoor te vervallen. Hierdoor zal de bebouwing minder nadrukkelijk aanwezig zijn in het landschap en vanaf het water, de woningen gaan op in het groene landschap. Het groene karakter van het gebied wordt hierdoor meer benadrukt.  Door in te zetten op grondgebonden woningen is er meer variëteit mogelijk en (individuele) architectonische expressie van de recreatiewoningen.

B&W: ‘De ontwikkeling zorgt ook voor een heldere functionele indeling van het gebied. De functies verblijfsrecreatie en horeca worden gescheiden. Dat betekent dat ter plaatse van recreatiepark een rustiger klimaat gecreëerd wordt; de reuring wordt geconcentreerd in het zuidelijk plandeel’.

Bij het te realiseren restaurant kunnen bezoekers met de auto de parkeren op de huidige en nog te realiseren grote gratis parkeerterreinen. Bij het restaurant worden ten behoeve van de verhuur van watersportartikelen ook ligplaatsen gerealiseerd.

B&W melden dat de mogelijkheid om binnen 200 meter van het zwemstrand maximaal twee gebouwen ten behoeve van horecabedrijven en sanitaire voorzieningen neer te zetten uit het bestaande bestemmingsplan blijft gehandhaafd. ‘Vooralsnog zijn deze voorzieningen voorzien als uitgiftepunten bij het Aquapark, ten westen van het nieuwe restaurant, en ten zuiden van de spartelvijver’.

Volgens B&W hebben alle voornemens geen sprake belangrijke nadelige effecten op het milieu. Er hoeft geen milieueffectrapportage te worden opgesteld.

Geen besluit Tiny Houses

De gemeenteraad heeft geen besluit genomen over de mogelijke komst van 16 Tiny Houses op een akker in Stompwijk. Dat gebeurde op verzoek van coalitiepartijen VVD en CDA, plus oppositiepartij GBLV. Volgens hen is er eerst meer inzicht nodig over de consequenties van het plan. Het is een particulier initiatief. Eerder toonde de gehele gemeenteraad zich voorstander van het project. Verantwoordelijk wethouder Jan Willem Rouwendal wees echter op problemen. Zo ligt de akker in het buitengebied waar woningbouw nu niet is toegestaan.

Provincie en waterschap zouden bezwaar hebben tegen het plan. Door de ligging direct aan de N206 zijn er geluidproblemen. Voorts is de aanleg  van gas, water, elektra nodig alsmede riolering. De zestien Tiny Houses waren gedacht als maatregel tegen woningnood. Ze zouden 10 tot 15 jaar blijven staan. De bewoners zouden een sociale huur betalen.

Plan warmteleiding ter inzage

Er moet een warmteleiding tussen Rijswijk en Leiden komen, via Leidschendam-Voorburg. De leiding komt ter hoogte van de Kostverlorenweg de gemeente binnen. Er zijn dan twee varianten om de Stompwijksevaart te kruisen, waarna de leiding langs de A4 verder loopt tot aan de aansluiting met de RijnlandRoute.

Dat blijkt uit de Notitie reikwijdte en detailniveau die Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ter inzage hebben gelegd. Eind dit jaar moet een voorkeursalternatief gekozen worden. Eind 2023 valt een definitief besluit als ook een milieueffectrapportage voorhanden is.

Variant 1 voor de kruising Stompwijksevaart is Kostverlorenweg, afbuigen naar het zuidoosten (langs Groote Tocht) om na 500 meter terug te buigen naar de A4 (onder langs de drie Stompwijkse molens). Woningen en bedrijven aan de Stompwijkseweg worden zo gemeden, er is minder overlast, kruising van de Stompwijksevaart is makkelijk.

Variant 2 voor de kruising Stompwijksevaart is Kostverlorenweg en dan meteen naar de A4 langs de kruising Middenweg/Tol/Stompwijkseweg. Woningen en bedrijven hebben last van de werken die ook complexer zijn dan bij variant 1.

Voor de leiding is een strook van tien meter breedte nodig: twee meter voor de leiding zelf en twee maal vier meter als beschermingszone aan de beide kanten. De aanleg duurt twee jaar. De leiding krijgt een capaciteit van 100 Mwth (megawatt thermische energie). Daarvan is 40 bestemd voor Leiden, de rest voor andere gemeenten langs de leiding zoals Leidschendam-Voorburg.

Voor de aanleg langs de A4 ligt nog wel een alternatief op tafel: bij Leidschendam-Zuid onder de A4 en Vliet door om vervolgens schuin richting A44/Leiden-West te lopen. Dat is een kortere route dan via de A4 en RijnlandRoute. Er zijn echter meer problemen bij de aanleg: meer obstakels, cultuurhistorische waarden, archeologische waarden, geen aansluiting Zoeterwoude en Leiderdorp.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de provincie eerder op twee bouwprojecten gewezen die van belang zijn bij de aanleg van de leiding: de komst van een recreatief knooppunt (De Tureluur) bij de kruising Middenweg/Tol/Stompwijkseweg en de geplande verbreding van de A4 inclusief bouw van een geluidscherm.