Missie en Visie Adviesraad

STOMPWIJK; EEN VITALE KERN IN HET GROENE HART: DE 4WD visie 2023

In deze nieuwe visie, opgesteld in de zomer van 2023, kijkt de Adviesraad verder naar wat er noodzakelijk wordt geacht voor de kern Stompwijk en het bijbehorende buitengebied van de gemeente Leidschendam-Stompwijk & Voorburg.

De Adviesraad

De Adviesraad Stompwijk zet zich in voor de inwoners van het dorp Stompwijk en de bijbehorende buitengebieden. Dit houdt o.m. in dat gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeenteraad, en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg worden gegeven over maatregelen en voorzieningen die voor de behartiging van de belangen van de inwoners van Stompwijk noodzakelijk worden geacht. Bovendien is vastgelegd dat het college bij zijn bestuurlijke besluitvorming de Adviesraad Stompwijk vooraf advies vraagt bij belangrijke zaken die specifiek betrekking hebben op Stompwijk en het bijbehorende buitengebied.

In de in de navolgende paragrafen beschreven gebiedsvisie (4 WD Gebiedsvisie 2023) worden de speerpunten weergegeven die de Adviesraad van groot belang acht om hun uitgangspunten en doelstellingen aandacht te blijven geven; de 4WD Gebiedsvisie 2023 dient als leidraad voor de gemeente in de te ontwikkelen Integrale Gebiedsvisie.

De 4 WD Gebiedsvisie 2023

Uitgangspunten van de Adviesraad zijn een vitale kern van Stompwijk met een duurzaam karakter, het behoud van (sociale) voorzieningen in het dorp, het tegengaan van de vergrijzing en de verbetering van de leefbaarheid.  Deze uitgangspunten zijn in lijn met het coalitieakkoord van de gemeenteraad, en zijn door de Adviesraad gegroepeerd in vijf belangrijke thema’s: WegenWonen, Welzijn, Werken en Duurzaamheid (de 4WD Visie).

In een vorige Gebiedsvisie werden de 4 W’s reeds aangehaald, Duurzaamheid is als aandachtspunt toegevoegd.

Belangrijke kaders zijn reeds benoemd in de Integrale Gebiedsvisie ‘Een vitale kern in het groene hart’, opgesteld in 2007.  Onderdelen van de Gebiedsvisie zijn ook verankerd in verdere richtinggevende documenten van de gemeente, zoals de Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2020 herijking 2012.

Enkele zaken uit de Integrale Gebiedsvisie (2007) zijn inmiddels afgerond of ver gevorderd: De Veenpoldersweg is aangelegd, het Dorpspunt-gebouw is gerealiseerd, en de herinrichting van de Dr. van Noortstraat gaat haar eindfase in (gepland voor 2024). In 2022 heeft de adviesraad een nieuwe omgevingsvisie richting 2030, opgesteld door de inwoners uit Stompwijk, aangeboden aan de gemeente. 

Met de 4WD Visie 2023 brengt de Adviesraad de wensen over vanuit Stompwijk en het buitengebied die van belang zijn voor de periode 2023-2026, met een doorkijk naar 2040. Met de 4WD denkt de Adviesraad de speerpunten goed samengevat te hebben: in het navolgende worden de vijf thema’s afzonderlijk nader toegelicht:

 1. Wegen

Infrastructuur is een van de grootste uitdagingen binnen Stompwijk en het buitengebied: er wordt veel aandacht aan besteed (o.a. Veenpoldersweg, herinrichting Dr. Van Noortstraat) en de herinrichting van het fietspad langs de N206, maar er zal blijvend kritisch moeten worden gekeken naar:

Gedegen onderhoud (ook preventief) aan het bestaande wegennet (o.a. ter voorkoming van problemen zoals ontstaan op de Stompwijkseweg met onderzoek wat nu loopt)

Projecten die opgepakt moeten worden zijn:

 • Na de herinrichting van Dr. Van Noortstraat (incl. parkeermogelijkheden) de pilot evalueren voor het eenrichtingsverkeer
 • Realisatie Rotonde N206 nabij aansluiting Veenpoldersweg
 • Gevaarlijke situatie kruising Veenpolderweg met Huyssittersweg
 • Gevaarlijke situatie kruising Veenpoldersweg met Westeinderweg

Projecten die nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden zijn:

 • Provinciaal project busverbinding Leiden-Zoetermeer
 • Wonen

Stompwijk wordt gekenmerkt door z’n kleinschaligheid wat beschouwd kan worden als een groot goed. Echter, voor het behoud van voldoende voorzieningen is het van het grootste belang dat het dorp zich blijvend kan ontwikkelen. Het voortvarend oppakken van verdere realisatie van nieuwbouwwoningen is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Hierbij heeft met name het realiseren van betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen prioriteit.  Door te investeren in starters- en seniorenwoningen stimuleren we de doorstroom en ontstaat er een kans voor jongeren om zich in Stompwijk te vestigen, zodat de verdere vergrijzing een halt toegeroepen kan worden zonder dat ouderen uit Stompwijk hoeven te vertrekken.

Locaties:

 • Locatie kop Westeinderweg (2023)
 • Locatie Fontein korte termijn
 • Locatie Zustersdijk 2024-2025
 • Locatie Van Santhorststraat 2024-2025

De bovenstaande line-up aan locaties betekent een toevoeging van in totaal ongeveer 100 woningen, waarvan meer dan de helft sociale huurwoningen betreft. Wat mist is echter een lange-termijn plan voor uitbreiding van woningbouw in Stompwijk. Zoals in het coalitieakkoord beschreven, is de doelstelling om 10-12 woningen per jaar op te leveren binnen Stompwijk.  Hierbij zullen geschikte locaties (ook bestaande locaties) moeten worden onderzocht die kunnen worden opgenomen in de omgevingsvisie voor langere termijn bouw. Ook zullen de bouwplannen moeten worden gekoppeld aan de doelgroep-ideeën (deze ideeën moeten immers de basis zijn voor te ontwikkelen nieuwbouw en renovaties)

De Adviesraad vindt een peiling noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in behoefte, in gewenst bouw-tempo, in doelgroepen. Zij adviseert de gemeente dan ook om dit onderzoek in uitvoering te brengen. De gegevens zullen de meest relevante, actuele en toekomstige behoeften weerspiegelen, waarop bouwplannen kunnen worden gebaseerd.

 • Welzijn

Behoud van voorzieningen is een belangrijke doelstelling voor Stompwijk. De realisatie van het Dorpspunt-gebouw is een belangrijke stap in de goede richting: Stompwijk heeft een rijk verenigingsleven dat voor de nodige vitaliteit zorgt. Het Dorpspunt is belangrijk voor het huisvesten en onderkomen van diverse activiteiten. Hierbij is van belang dat vanuit de gemeente oog is voor de kleinschaligheid van Stompwijk en dat soms maatwerk vereist is om het voortbestaan van voorzieningen te waarborgen.

Grote aandachtspunten qua voorzieningen zijn de school, de supermarkt, Stompwijk92’.

(Doelgroep-identificatie bij beoogde woningbouw is ook hierbij van het grootste belang)

In de context van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), is het belangrijk dat in Stompwijk genoeg aandacht wordt gegeven aan jeugd, zorg, armoede, werk en inkomen (sociaal domein). Hiertoe wordt vanuit Stompwijk samenwerking opgezet met het sociaal domein en de adviesraad sociaal domein Leidschendam-Voorburg.

Grote aandachtspunten die van belang zijn:

 • Meer aandacht voor vooral de jeugd, en met name de leeftijd 12-17 jaar
 • Armoede en zorg
 • Voorzieningen die in Leidschendam beschikbaar zijn, bereikbaar krijgen voor Stompwijk: Openbaar Vervoer voorzieningen zijn hiertoe noodzakelijk

  Ook in meer algemene zin is een goede bereikbaarheid van belang voor burgers en ondernemers. Hierbij gaat het zowel om infrastructuur, openbaar vervoer, maar zeker ook om digitale bereikbaarheid (glasvezel uit te rollen in eind 2023-2024). De adviesraad vraagt de gemeente dan ook om te controleren of ODF zich aan de gemaakte afspraken houdt betreffende aansluiting van het gehele buitengebied.

 • Werken

Bedrijven moeten de mogelijkheid hebben om in Stompwijk en het buitengebied te kunnen (blijven) bestaan. Juist de huidige bedrijven zijn de economische dragers van Stompwijk en het buitengebied. Zij zorgen voor werkgelegenheid, stageplekken, vakantiewerk en het sociale netwerk. Tevens sponsort het Stompwijks bedrijfsleven de verenigingen en vele andere sociale activiteiten die in Stompwijk georganiseerd worden. Kortom het bedrijfsleven houdt Stompwijk vitaal en dragen bij aan het behalen van de doelstellingen welzijn en duurzaamheid!

Het is van belang dat de gemeente deze bedrijven op een adequate wijze faciliteert, zodat zij een gezonde toekomst hebben in ons dorp en in het buitengebied. Ook hier is maatwerk soms een vereiste.  

Een aantal zaken die hoog op de agenda staan en aandacht vragen:

 • Zoeken naar oplossingen voor verkeer-intensieve bedrijven aan de Stompwijkseweg
 • Ruimte voor de ontwikkeling van landbouwbedrijven als dragers van het agrarisch gebied (Zie Gebiedsvisie van juli 2022)
 • Meer aandacht voor de lokale initiatieven van bedrijven betreffende duurzaamheidsontwikkeling en energietransitie
 • Meer aandacht voor het ontwikkelen van recreatie en toerisme (bijvoorbeeld op vrijkomende erven), passend in een veranderend buitengebied
 • Duurzaamheid 

Duurzaamheid staat hoog op de mondiale/nationale/regionale- en lokale agenda. Op initiatief van de Adviesraad is in Stompwijk een actieve groep inwoners en ondernemers verenigd in de werkgroep “Stompwijk energieneutraal 2030”.  De doelstelling is om Stompwijk energieneutraal te krijgen in 2030. Isoleren wordt gezien als eerste stap: Stompwijk heeft daartoe reeds energiecoaches, die op huisbezoek kunnen komen en een persoonlijk advies op maat kunnen geven. Daarnaast worden er onderzoeken ingezet in het kader van meer collectieve opwekking van energie (Zon/Wind/Restwarmte).

De Adviesraad vindt het van het grootste belang dat de Stompwijkse werkgroep zo goed mogelijk en effectief met o.a. de gemeente kan communiceren, om in gezamenlijkheid, en ondersteund door de gemeente, vervolgstappen te kunnen zetten om nadere tijdlijnen te kunnen vastleggen, partners en mogelijke financieringsbronnen te vinden en doelstellingen te realiseren. De gemeente heeft hierin reeds een positieve stap gezet door een Kickstart project op te zetten met de verantwoordelijke wethouder en leden van de werkgroep Stompwijk energieneutraal 2030.  Zo wordt gemakkelijker een inzicht verkregen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de energietransitie en kan er sneller geanticipeerd worden op kansen of collectieve initiatieven.

Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen op de visie mail dit dan gerust naar de adviesraad via het mailadres adviesraad@stompwijk.nl.

De visie is ook in te zien op de website www.stompwijk.nl/adviesraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dorp van het dorstige hert