Categorie archieven: adviesraadvaria

Afgelopen donderdag 20 april was het zover!

Het begin van de aanleg van glasvezel in Stompwijk, zowel in de kern als in het buitengebied!

We gaan even terug in de tijd, nog in het oude Dorpshuis, was de eerste avond waar we de bewoners van het buitengebied hebben geïnformeerd, gemeente, stichting digitale bereikbaarheid en een groep bewoners hebben veel tijd en energie hierin gestoken met elkaar.

Het is gestart en de eerste brieven en contacten zijn gelegd met het ODF, wij horen ook dat er nog vragen en onduidelijkheden zijn vooral ook in het buitengebied i.v.m. de kosten die er zijn.

Vanuit de bewoners werkgroep hebben we vorige week een overleg gehad met ODF en ze zullen nog met extra informatie komen via de Dorpsketting,

ons advies is: als u vragen heeft neemt contact op via de mail met 

info@openducthfiber.nl

Namens de werkgroep glasvezel buitengebied,

Susanne Huisman

Heeft u nog andere vragen kunt altijd via de adviesraad@stompwijk.nl een van de werkgroep benaderen.

Geslaagde avond van de  Adviesraad

Afgelopen woensdag 12 april was er weer een openbare vergadering van de Adviesraad. Met een mooie opkomst van inwoners ( ca 50) , raadsleden en enkele medewerkers van de gemeente was het een leuke, nuttige en goede avond vol met informatie en uitwisselingen van vragen, antwoorden en punten van aandacht.

Het verslag zal in de volgende Dorpsketting worden geplaats en dan ook online te vinden zijn op stompwijk.nl onder het kopje ‘Adviesraad’.

Vooralsnog staat de volgende vergadering gepland op donderdag 31 augustus, in de tussentijd zullen we niet stilzitten en ook van ons horen /lezen.

Heeft u vragen, opmerkingen of punten die u met ons wilt delen stuur een mail of spreek een van ons aan zodat we samen er over kunnen praten.

De Adviesraad,

Tini, Koen, Maarten, Suzanne, Bert, Jurriaan en Patrick

Nieuwe burgemeester in Stompwijk

Op 7 maart had de Adviesraad Stompwijk de eer en primeur onze nieuwe burgemeester Martijn Vroom te mogen ontvangen in het Dorpspunt. Samen met wethouders, gebiedsregiseur en enkele ambtenaren zijn  actuele,  lopende zaken besproken. Het atelier met kunstwerken zal wellicht inspireren tot creatieve en oplossingsgerichte samenwerking. 

Jona van der Meer

Adviesraadvergadering

Afgelopen donderdag 26-1 is een erg drukke Adviesraadvergadering geweest.  Ruim 50 bezoekers waren in het Dorpspunt aanwezig. In ieder geval iedereen bedankt voor zijn/haar komst. Het verslag houden we te goed. 

Zodra het klaar is wordt het gepubliceerd op stompwijk.nl en in de Dorpsketting.

Patrick Luk

Update 2022 van de Adviesraad

Wat vliegt de tijd. Begin 2022 was de oude Adviesraad druk bezig met nieuwe leden te zoeken en nu zijn wij alweer aan het einde van het jaar gekomen. Na de verkiezingen is de nieuwe Adviesraad, met Patrick als herkozen lid, aan de slag gegaan. Wij hebben niet stil gezeten, want er moest veel kennis opgedaan en overgedragen worden, de nieuwe leden moesten hun weg vinden en onze activiteiten zijn onder de loep genomen.

De Adviesraad is voor alle inwoners en belangen in en rondom het dorp. Wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente geven. Ook bij belangrijke projecten in en rondom Stompwijk dient de gemeente ons om advies te vragen!

Greep uit de projecten waar we inmiddels voortgang in hebben bereikt zijn:

· Glasvezel buitengebied

· Op de kaart bij de gebiedsvisie waar we inbreng geven

· Fietspad N206 richting Zouterwouden (op de openbare vergadering, die 26 januari 2023 gehouden wordt, volgt meer informatie)

· Aandacht voor groen beheerplan en meldingen systeem

· Meer en Geerweg wordt aangepakt begin 2023

· Energie transitie werkgroep is opgericht

· Ook zijn wij op meerdere punten in overleg en betrokken door de gemeente Leidschendam/Voorburg.

Om de circa 6 weken hebben we een project tafel overleg met de gemeente waar we allerlei zaken bespreken die actueel zijn en waar we op dat moment mee bezig zijn.

Er staan de komende jaren nog vele uitdagingen op het programma, dus genoeg werk aan de winkel waar we graag u mening, advies, idee en inbreng bij nodig hebben.

Kom eens langs op één van de openbare vergaderingen, spreek één van de leden eens aan en maak een praatje met ze. Samen kunnen wij meer dan wij denken. De adviesraad is belangrijk en daarmee zijn en kunnen wij met elkaar meer bereiken voor ons mooie dorp en het buitengebied leefbaar houden.

Voor meer info bezoek ons gedeelte van de site via Stompwijk.nl

E-mail: adviesraad@stompwijk.nl

Suzanne, Bert, Maarten, Koen, Tini, Jurriaan en Patrick

Adviesraad Stompwijk verwelkomt nieuw college

Dinsdagochtend heeft de Adviesraad Stompwijk het college van burgemeester en wethouders getrakteerd op een prachtig verzorgd ontbijt met lokale producten (o.a. uit de meerpolder: Kaas van boerderij Vierhuizen, Melk van Melktap Maria’s hoeve en een Plukboeket van bloementuin Bloem en Meer).

De adviesraad en het college hebben gekeken naar de toekomst en wat belangrijk is voor Stompwijk. Het was een fijne kennismaking. Burgemeester Jules Bijl benadrukte dat deze vorm van lokale democratie erg waardevol is voor de samenwerking met de gemeente.

De adviesraad heeft samen met betrokkenen een visie ontwikkeld op het buitengebied en deze aangeboden aan het college. Wethouder Philip van Veller heeft deze in ontvangst genomen en gebruikt de input voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie.

Na het zomerreces gaat de adviesraad samen met de individuele collegeleden verder praten over de inhoud van de verschillende thema’s uit het coalitieakkoord.

Foto: gemeente lv

Daarna heeft het college de wekelijkse collegevergadering voortgezet in het Dorpspunt.

De Adviesraad op pad ….het wijkgroenbeheerplan!

Op vrijdag 17 juni zijn Patrick Luk en Tini Lansbergen van de Adviesraad Stompwijk samen met de gemeente, de groenbeheerder van de afdeling Stadsbeheer en gebiedsregisseur op pad geweest. Er is een aantal groen locaties bezocht. Aanleiding was het wijkgroenbeheerplan. Een afspraak die voortkomt uit het overleg aan de Stompwijktafel tussen Adviesraad en gemeente.

Het wijkgroenbeheerplan is een visie op het groen in Stompwijk. De Stompwijkse samenleving en belangenorganisaties zoals onder andere stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg hebben hieraan bijgedragen.

Tijdens de groenroute is duidelijk geworden dat vanuit de gemeente -op basis van de input die iedereen heeft gegeven- is gekeken hoe je met het groen een toegevoegde waarde kan geven aan het milieu en biodiversiteit. Voorbeeld is de extreme hitte die we zo nu en dan hebben. Hierdoor worden zomers steeds warmer en de bodem droger. De groenbeheerder heeft aangegeven dat daar voor iedereen de komende jaren een belangrijke opgave ligt. Vanuit de gemeente worden bomen niet meer zonder meer gekapt of gesnoeid. Een groen weetje kwam tijdens het gesprek ook naar voren. Bomen zijn vanaf 40 jaar waardevol in de reductie naar CO2!

Op de diverse locaties hebben Patrick en Tini de groenbeheerder een aantal vragen gesteld. Die vragen gingen over het groen van bijvoorbeeld de projecten Bereikbaar Stompwijk, het Dorpspunt en het oude Dorpshuis. Duidelijk is dat bij de gemeente nog een opgave ligt om de systemen die zij gebruiken op elkaar te laten aansluiten zodat bewoners dit ook merken in de eigen leefomgeving. Belangrijk in deze is dat als je wat ziet in de openbare ruimte zoals overhangende takken of losliggende stoeptegels, je dit doorgeeft via het meldpunt openbare ruimte. Dat kan via deze link: https://www.lv.nl/probleem-melden

Met de groenbeheerder zijn er afspraken gemaakt over de meldingen. Deze krijgt als thema een vervolg aan de Stompwijktafel. Bij de eerstvolgende Stompwijktafel zal de Adviesraad de bevindingen van groenroute delen met de gemeente.

 
Meerlaan

Nu maken bewoners zelf Stompwijk mooier, gezelliger en leuker. Zou de gemeente met het groenonderhoud hierop kunnen aansluiten?

Project Bereikbaar Stompwijk

De praktijk laat zien dat de struikjes kwetsbaar zijn voor het verkeer. 

Dorpspunt;

het project is overgedragen. Er is veel onkruid, gebruikers van het pad hebben er last van. Dringend verzoek aan de gemeente om aan de slag te gaan met het groenonderhoud.

Adviesraad Stompwijk

adviesraad@stompwijk.nl

Stompwijk energieneutraal in 2030!

Zoals iedereen waarschijnlijk weet, maar wat nu nog een ver-van-ons-bed-show lijkt, is de overheid voornemens om in 2050 de gaskraan dicht te draaien. Daarom worden er nu reeds binnen verschillende gemeenten proeftuinen gebouwd waarbij de doelstelling is wijken aardgas-vrij te maken in 2030, en dus ook in Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Stompwijk behoort niet tot deze wijken. Aan de ene kant is dat natuurlijk gunstig omdat men niet verplicht een bepaalde richting op wordt geduwd, maar het geeft ons ook wat minder sturing in de richting van verduurzaming. De Adviesraad zag dit dan ook als een kans om het heft in eigen handen te nemen en te gaan inventariseren bij de bewoners van Stompwijk wat hun visie is. Dit doen we samen met Energie Common, een coöperatie die zich inzet voor de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg om deze te helpen met het besparen van energie en over te stappen op duurzame energie.

In een eerste bespreking werd er gebrainstormd over verschillende opties van verduurzamen. Denk hierbij aan het goed isoleren van huizen tot het aanleggen van een warmtenetwerk richting Stompwijk. Een conclusie van deze avond was wel dat alle deelnemers dit initiatief als een kans zagen om de gehele deelgemeente Stompwijk energieneutraal te krijgen op de manier zoals Stompwijk dit wil. Wel zag men ook obstakels zoals contact met netwerkbeheerders en de gemeente.

Op 24 mei was er in het Dorpspunt een de tweede bijeenkomst. Tijdens deze avond hebben we vier projectgroepen gevormd voor:

– energiebesparing/isolatie, energiecoaches

– pilot lokaal warmtenet met zonneboilers Oostvlietweg

– energieopwekking (zon/wind)

– overkoepelende visie/gemeentelijk contact

Deze groepen zijn zo ingedeeld dat we op korte termijn een slag kunnen slaan, en dat we ons kunnen voorbereiden op onderwerpen die een wat langere termijnvisie nodig hebben. Op de website zullen wij een aparte groep energietransitie maken waar updates over de lopende projecten zullen worden gepresenteerd. Ter inspiratie is op de website de Powerpoint presentatie van de laatste bespreking toegevoegd. Mocht u de eerste twee besprekingen gemist hebben, maar wel interesse hebben mee te denken, neem dan contact op met de Adviesraad. 

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 28 juni om 20:00 in het Dorpspunt.

De Visboer gaat verhuizen!

Vanaf a.s. donderdag zal de visboer niet meer op de hoek bij de Bles staan, de nieuwe standplaats wordt voor de COOP supermarkt op de parkeervakken aldaar.

We zullen over een aantal maanden evalueren of het voor alle partijen de juiste plek is.

Het gaat vanuit de Coop gezien rechts in de hoek om 3 vakken die dan vrij moeten worden gehouden op donderdag tussen 8-13 uur. Graag aan de omwonende hiermee rekening te houden. Eerdaags zal hier ook een bord worden geplaatst.

Adviesraad Stompwijk en Jan Buijs