Categoriearchief: adviesraadvaria

Update 2022 van de Adviesraad

Wat vliegt de tijd. Begin 2022 was de oude Adviesraad druk bezig met nieuwe leden te zoeken en nu zijn wij alweer aan het einde van het jaar gekomen. Na de verkiezingen is de nieuwe Adviesraad, met Patrick als herkozen lid, aan de slag gegaan. Wij hebben niet stil gezeten, want er moest veel kennis opgedaan en overgedragen worden, de nieuwe leden moesten hun weg vinden en onze activiteiten zijn onder de loep genomen.

De Adviesraad is voor alle inwoners en belangen in en rondom het dorp. Wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente geven. Ook bij belangrijke projecten in en rondom Stompwijk dient de gemeente ons om advies te vragen!

Greep uit de projecten waar we inmiddels voortgang in hebben bereikt zijn:

· Glasvezel buitengebied

· Op de kaart bij de gebiedsvisie waar we inbreng geven

· Fietspad N206 richting Zouterwouden (op de openbare vergadering, die 26 januari 2023 gehouden wordt, volgt meer informatie)

· Aandacht voor groen beheerplan en meldingen systeem

· Meer en Geerweg wordt aangepakt begin 2023

· Energie transitie werkgroep is opgericht

· Ook zijn wij op meerdere punten in overleg en betrokken door de gemeente Leidschendam/Voorburg.

Om de circa 6 weken hebben we een project tafel overleg met de gemeente waar we allerlei zaken bespreken die actueel zijn en waar we op dat moment mee bezig zijn.

Er staan de komende jaren nog vele uitdagingen op het programma, dus genoeg werk aan de winkel waar we graag u mening, advies, idee en inbreng bij nodig hebben.

Kom eens langs op één van de openbare vergaderingen, spreek één van de leden eens aan en maak een praatje met ze. Samen kunnen wij meer dan wij denken. De adviesraad is belangrijk en daarmee zijn en kunnen wij met elkaar meer bereiken voor ons mooie dorp en het buitengebied leefbaar houden.

Voor meer info bezoek ons gedeelte van de site via Stompwijk.nl

E-mail: adviesraad@stompwijk.nl

Suzanne, Bert, Maarten, Koen, Tini, Jurriaan en Patrick

Adviesraad Stompwijk verwelkomt nieuw college

Dinsdagochtend heeft de Adviesraad Stompwijk het college van burgemeester en wethouders getrakteerd op een prachtig verzorgd ontbijt met lokale producten (o.a. uit de meerpolder: Kaas van boerderij Vierhuizen, Melk van Melktap Maria’s hoeve en een Plukboeket van bloementuin Bloem en Meer).

De adviesraad en het college hebben gekeken naar de toekomst en wat belangrijk is voor Stompwijk. Het was een fijne kennismaking. Burgemeester Jules Bijl benadrukte dat deze vorm van lokale democratie erg waardevol is voor de samenwerking met de gemeente.

De adviesraad heeft samen met betrokkenen een visie ontwikkeld op het buitengebied en deze aangeboden aan het college. Wethouder Philip van Veller heeft deze in ontvangst genomen en gebruikt de input voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie.

Na het zomerreces gaat de adviesraad samen met de individuele collegeleden verder praten over de inhoud van de verschillende thema’s uit het coalitieakkoord.

Foto: gemeente lv

Daarna heeft het college de wekelijkse collegevergadering voortgezet in het Dorpspunt.

De Adviesraad op pad ….het wijkgroenbeheerplan!

Op vrijdag 17 juni zijn Patrick Luk en Tini Lansbergen van de Adviesraad Stompwijk samen met de gemeente, de groenbeheerder van de afdeling Stadsbeheer en gebiedsregisseur op pad geweest. Er is een aantal groen locaties bezocht. Aanleiding was het wijkgroenbeheerplan. Een afspraak die voortkomt uit het overleg aan de Stompwijktafel tussen Adviesraad en gemeente.

Het wijkgroenbeheerplan is een visie op het groen in Stompwijk. De Stompwijkse samenleving en belangenorganisaties zoals onder andere stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg hebben hieraan bijgedragen.

Tijdens de groenroute is duidelijk geworden dat vanuit de gemeente -op basis van de input die iedereen heeft gegeven- is gekeken hoe je met het groen een toegevoegde waarde kan geven aan het milieu en biodiversiteit. Voorbeeld is de extreme hitte die we zo nu en dan hebben. Hierdoor worden zomers steeds warmer en de bodem droger. De groenbeheerder heeft aangegeven dat daar voor iedereen de komende jaren een belangrijke opgave ligt. Vanuit de gemeente worden bomen niet meer zonder meer gekapt of gesnoeid. Een groen weetje kwam tijdens het gesprek ook naar voren. Bomen zijn vanaf 40 jaar waardevol in de reductie naar CO2!

Op de diverse locaties hebben Patrick en Tini de groenbeheerder een aantal vragen gesteld. Die vragen gingen over het groen van bijvoorbeeld de projecten Bereikbaar Stompwijk, het Dorpspunt en het oude Dorpshuis. Duidelijk is dat bij de gemeente nog een opgave ligt om de systemen die zij gebruiken op elkaar te laten aansluiten zodat bewoners dit ook merken in de eigen leefomgeving. Belangrijk in deze is dat als je wat ziet in de openbare ruimte zoals overhangende takken of losliggende stoeptegels, je dit doorgeeft via het meldpunt openbare ruimte. Dat kan via deze link: www.lv.nl/probleem-melden

Met de groenbeheerder zijn er afspraken gemaakt over de meldingen. Deze krijgt als thema een vervolg aan de Stompwijktafel. Bij de eerstvolgende Stompwijktafel zal de Adviesraad de bevindingen van groenroute delen met de gemeente.

 
Meerlaan

Nu maken bewoners zelf Stompwijk mooier, gezelliger en leuker. Zou de gemeente met het groenonderhoud hierop kunnen aansluiten?

Project Bereikbaar Stompwijk

De praktijk laat zien dat de struikjes kwetsbaar zijn voor het verkeer. 

Dorpspunt;

het project is overgedragen. Er is veel onkruid, gebruikers van het pad hebben er last van. Dringend verzoek aan de gemeente om aan de slag te gaan met het groenonderhoud.

Adviesraad Stompwijk

adviesraad@stompwijk.nl

Stompwijk energieneutraal in 2030!

Zoals iedereen waarschijnlijk weet, maar wat nu nog een ver-van-ons-bed-show lijkt, is de overheid voornemens om in 2050 de gaskraan dicht te draaien. Daarom worden er nu reeds binnen verschillende gemeenten proeftuinen gebouwd waarbij de doelstelling is wijken aardgas-vrij te maken in 2030, en dus ook in Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Stompwijk behoort niet tot deze wijken. Aan de ene kant is dat natuurlijk gunstig omdat men niet verplicht een bepaalde richting op wordt geduwd, maar het geeft ons ook wat minder sturing in de richting van verduurzaming. De Adviesraad zag dit dan ook als een kans om het heft in eigen handen te nemen en te gaan inventariseren bij de bewoners van Stompwijk wat hun visie is. Dit doen we samen met Energie Common, een coöperatie die zich inzet voor de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg om deze te helpen met het besparen van energie en over te stappen op duurzame energie.

In een eerste bespreking werd er gebrainstormd over verschillende opties van verduurzamen. Denk hierbij aan het goed isoleren van huizen tot het aanleggen van een warmtenetwerk richting Stompwijk. Een conclusie van deze avond was wel dat alle deelnemers dit initiatief als een kans zagen om de gehele deelgemeente Stompwijk energieneutraal te krijgen op de manier zoals Stompwijk dit wil. Wel zag men ook obstakels zoals contact met netwerkbeheerders en de gemeente.

Op 24 mei was er in het Dorpspunt een de tweede bijeenkomst. Tijdens deze avond hebben we vier projectgroepen gevormd voor:

– energiebesparing/isolatie, energiecoaches

– pilot lokaal warmtenet met zonneboilers Oostvlietweg

– energieopwekking (zon/wind)

– overkoepelende visie/gemeentelijk contact

Deze groepen zijn zo ingedeeld dat we op korte termijn een slag kunnen slaan, en dat we ons kunnen voorbereiden op onderwerpen die een wat langere termijnvisie nodig hebben. Op de website zullen wij een aparte groep energietransitie maken waar updates over de lopende projecten zullen worden gepresenteerd. Ter inspiratie is op de website de Powerpoint presentatie van de laatste bespreking toegevoegd. Mocht u de eerste twee besprekingen gemist hebben, maar wel interesse hebben mee te denken, neem dan contact op met de Adviesraad. 

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 28 juni om 20:00 in het Dorpspunt.

De Visboer gaat verhuizen!

Vanaf a.s. donderdag zal de visboer niet meer op de hoek bij de Bles staan, de nieuwe standplaats wordt voor de COOP supermarkt op de parkeervakken aldaar.

We zullen over een aantal maanden evalueren of het voor alle partijen de juiste plek is.

Het gaat vanuit de Coop gezien rechts in de hoek om 3 vakken die dan vrij moeten worden gehouden op donderdag tussen 8-13 uur. Graag aan de omwonende hiermee rekening te houden. Eerdaags zal hier ook een bord worden geplaatst.

Adviesraad Stompwijk en Jan Buijs

Geslaagde Energietransitie avond

Afgelopen dinsdag 22 maart heeft de Adviesraad samen met Energy Common Leidschendam-Voorburg een avond georganiseerd met Energy Common LV in de Dorpspunt met een als gastspreker Alex Ouwehand van de Natuur/milieu federatie. Alex hield een inspirerend betoog voor ruim 20 geïnteresseerden over waar zijn organisatie mee bezig is zoals:

· Participatie

· Inbreng gebiedskennis (flora en fauna)

· Evenwichtig afwegingskader natuur en milieu

· Juridische en inhoudelijke kennis van ruimtelijke ordening processen t.b.v. inpassing duurzame energie

· Bestuurlijke partner

· Ondersteuning in uitvoering (zoals deze avond)

De belangrijkste boodschap is dat het de hoogste tijd is dat  we ons er bewust van worden dat energie kostbaar is. Zeker zoals nu blijkt dat we afhankelijk zijn van het buitenland. Het mooiste zou zijn als elk huis energieneutraal zou functioneren.

Diverse mooie projecten uit de omgeving kwamen langs ter inspiratie zoals het collectief inkopen van energie en welke keuzes je hierin kunt maken. In Poelgeest is er een intentieovereenkomst om samen met t te kijken naar onderzoek aquatermie (warmte uit water).

Later kwam Hank Oort van Energy Common aan het woord over hun non-profitorganisatie in Leidschendam-Voorburg die hun steun plaatselijk aanbieden. Er is op basis van enkele criteria gekozen voor 4 wijken op om mee te starten in Leidschendam en Voorburg, dus Stompwijk nog niet. Met onze zelfredzaamheid en met hun ondersteuning kunnen we er ook komen.

Hierna werd er in 3 groepjes gebrainstormd over energietransitie en wat dit betekent voor Stompwijk en waar liggen onze kansen.

En kwamen erg leuke en verrassende ideeën bovendrijven, die vragen om verdere uitvoering. Een aantal heeft zich aangemeld om samen met de Adviesraad zich hierover te buigen.

Heeft het ook jouw interesse? Meld je dan aan via adviesraad@stompwijk.nl   

Uitslag Adviesraadverkiezing

Tegelijk met de gemeenteraad is vorige week ook een nieuwe adviesraad gekozen. Stompwijk kiest traditioneel meer voor de bekendere Stompwijkers en minder voor ‘nieuwkomers’. Toch mag men zich gelukkig prijzen met zoveel nieuwe en jongere gezichten en de spreiding van de kandidaten over zowel dorpskern als buitengebied. 

Van de 1860 stemgerechtigden brachten 857 een stem uit.


De uitslag is als volgt:

M.E. Lansbergen-van den Akker          553

P.J.M. Luk 539
M.T.P. van der Meer 427

H.T. Wolterbeek 356
S.L.M. Huisman 312
J.W. van Ravesteijn 300
K.D. Quint 294
V.H.C. de Vrind 245

Op 8 april, zal de nieuwe Adviesraad worden geïnstalleerd.

Patrick kandidaat voor de Adviesraad stelt zich voor

Patrick Luk

Geboren in Stompwijk en meer als de helft van mijn leven gewoond aan de Meerlaan. Via Zoetermeer en Stolwijk in 2011 toch weer terug naar het mooie Stompwijk en in het buitengebied gaan wonen. Getrouwd met Ingrid, en 2 leuke dochters Daphne (12 jaar) en Isabel (7 jaar).

Na de Maerten van den Velde school naar de middelbare school in Zoetermeer en heb daarna een agrarische en technische opleiding gevolgd. Ik ben uiteindelijk bij Luiten Food begonnen en werk daar al meer dan 30 jaar als Inkoper Gevogelte en doe daarnaast ook nog vele andere werkzaamheden. Een deel van de inwoners kennen me misschien al via Luiten of de Adviesraad waar ik al één termijn meedraai als voorzitter.

Ja, en dan nu stel ik mij weer kandidaat voor een tweede termijn. In de laatste vier jaar hebben we veel met elkaar gesproken, georganiseerd en bijgewoond. Al ging het niet altijd zo snel en op de gewenste manier en worden adviezen niet altijd opgevolgd. Er is wel geluisterd en de resultaten worden langzaam zichtbaar.  Als je uit het bedrijfsleven komt, moet je je aanpassen en wennen aan een organisatie die heel anders is.

Sinds 2021 zien we wel een positieve verandering bij de gemeente en dat moeten we als Adviesraad goed oppakken en uitwerken. Er zijn regelmatig overleggen met de gemeente en als Adviesraad brengen we gevraagd en ongevraagd advies uit. De statuten zijn zelfs herzien en aangepast. Al met al mooie ontwikkelingen, die we met een nieuwe Adviesraad goed kunnen gaan uitwerken de komende vier jaar en waar ik graag nog weer deel van uitmaak.

Ga vooral stemmen op 14, 15 of 16 maart voor de Gemeenteraad en stem dan ook gelijk voor een nieuwe Adviesraad.

Jurriaan kandidaat voor de Adviesraad stelt zich voor

Ik ben Jurriaan van Ravesteijn.

Geboren en opgegroeid op de Middenweg.

Daar is mijn passie voor dieren en planten mij met de paplepel ingegoten.  Op mijn 18de ben ik mijn hoveniersbedrijf begonnen welk ik nog dagelijks met veel plezier doe. Met name aanleggen van tuinen en tuinrenovaties.

Daarnaast heb ik altijd met veel passie verschillende dieren gehouden. Dit is uitgegroeid tot een schitterend paard- en vleesveehouderij op onze boerderij aan de Stompwijkseweg 20a. Het fokken van stamboek Belgische witblauwe vleeskoeien is onze hoofdactiviteit. Tegenwoordig verkopen wij ook onze eigen vlees. Zowel los als in pakketten. Ik doe dit alles samen met mijn partner Elham Farshchi en onze 3 prachtige kinderen Hayley, Hannah en Hugo. De kinderen zitten op de Maerten van den Velde school en gaan hier met veel plezier naar toe.

Ik vind het belangrijk dat Stompwijk zijn landelijke karakter behoud met de daarbij behorende voorzieningen die naadloos aansluiten op de woon en werkgelegenheidsbehoefte van haar inwoners.

Dat dit juist wordt uitgedragen door de Adviesraad naar de gemeente toe vind ik belangrijk en wil ik mij daar volledig voor gaan inzetten. Samen maken we het verschil.

Met vriendelijke groet,

Jurriaan van Ravesteijn,

Hoveniersbedrijf JW van Ravesteijn