Categorie archieven: Energietransitie

Er is een werkgroep opgericht in samenwerking met EnergieCommon LV. Onderdeel is het trainen van energiecoaches, het verkennen van alternatieve energiemogelijkheden zoals zonne- en windenergie, warmteLinq en geothermie voor de deelgemeente Stompwijk

Energietransitie

Dinsdag 27 september was er wederom een samenkomst om over de energietransitie van Stompwijk na te denken. Hierbij werd een algemene presentatie gegeven, waarin besproken werd wat de huidige energievraag voor de deelgemeente Stompwijk (kern+ buitengebied) is, wat de toekomstige energievraag voor Stompwijk zal zijn en hoe wij als deelgemeente kunnen inspelen op het bereiken van de doelstelling om energieneutraal te worden.

Een belangrijk punt wat naar voren kwam, en waar ook direct actie op kan worden ondernomen, is energiebesparing. Stompwijk krijgt van Energy Common de mogelijkheid om energiecoaches te trainen die dan de buurt kunnen helpen met energie besparen op een simpele en efficiënte manier. Er zijn nog enkele opleidingsplekken beschikbaar om deze gratis opleiding te volgen via Energy Common. Mocht u interesse hebben om een expert te worden op het gebied van energiebesparing en dit te willen delen met uw buurt, meldt u dan aan via de adviesraad.

Verder werd er deze avond een presentatie gegeven over aardwarmte. Hierbij werden de onderwerpen bodemenergie (ondiep tot ca. 200m) en geothermie (dieper dan 500m tot 2-3 km) en de mogelijkheden daarvan in Stompwijk uitgediept.

Voor nu gaan de verschillende werkgroepen die reeds gevormd zijn verder met het verzamelen van informatie om uiteindelijk te kunnen gaan bouwen aan een energieneutraal Stompwijk. In november zal er een nieuwe bijeenkomst zijn.

Bijgevoegd de presentatie van dinsdag 27 september. Op 11 oktober zal er een openbare vergadering van de Adviesraad zijn, waarbij u ook over dit onderwerp vragen kunt stellen.

Energietransitie

Op 28 Juni was er een bijeenkomst van Stompwijk energieneutraal 2030 waarbij de 4 projectgroepen, die bij de vorige vergadering gevormd waren, de vorderingen presenteerden.

Aanwezig werkgroepleden : Stef Verburg, Vincent de Vrind, Jacqueline van de Krogt, Bas de Haas, Ronald van Nierop, Andre Loomans, Ton van Geijlswijk, Alwin van Ruiven, Tini Lansbergen, Koen Quint

Afwezig werkgroepleden: Jurriaan van Ravensteyn, Patrick Luk, Ed Krijgsman en Peter van Paridon

Aanwezig namens Energy Common- LV: Hank Ort, Rembrandt Zegers

Energiebesparing/isolatie, energiecoaches: Ronald, Bas en Andre geven aan interesse te hebben in de opleiding tot energiecoach. Wel vragen ze zich af wat dit exact inhoudt. Hierop heeft Hank verduidelijking gegeven. Vanuit Energy Common is het mogelijk om mensen de cursus tot energiecoach te laten volgen. Met een groep van 10-12 participanten kan het fysieke deel van de opleiding waarschijnlijk in het Dorpspunt plaatsvinden (Hank zoekt dit uit). Vanuit Stompwijk zijn minimaal 10 energiecoaches wenselijk. Hierop geven Koen en Ton aan ook wel interesse te hebben. De huidige participanten zullen verder actief werven binnen Stompwijk. Na de opleiding wordt van energiecoaches verwacht dat zij minimaal 1-2x per maand advies uitbrengen (met voorbereiding en intervisie minimaal 8 uur per maand).

Pilot lokaal warmtenet: Deelnemers tot dusver: Alwin, Ton, Tini, Peter en Ed. De huidige deelnemers van dit project geven een PowerPointpresentatie, met een berekening van de energie die nodig zou zijn om de desbetreffende huishoudens (18 woningen) energieneutraal te maken. Conclusies: (1) Opwek voor 18 huishoudens met alleen zonnecollectoren zou te veel ruimte kosten (past sowieso niet op de daken). Hierdoor is aanvulling nodig, bijvoorbeeld met warmtepompen. (2) De projectgroep onderzoekt opslag van warmte met hoge temperatuur om te kunnen balanceren (dag/nacht, zomer/winter). Een warmwaterreservoir is niet voldoende voor de gehele winter. Dit is aan te vullen door gebruik te maken van warmte-koudeopslag in de bodem en warmtepompen. Een verdere uitwerking zal plaatsvinden, onder meer naar mogelijkheden om op te schalen. Wel heeft de werkgroep aangegeven hulp nodig te hebben bij de financiële berekeningen. Energy Common heeft aangegeven de werkgroep in contact te brengen met Green Village van de TU Delft en het bedrijf Suwotec in Rotterdam. Eventueel is er ook informatie te halen uit de gegevens van het Programma Aardgasvrije Wijken (Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Energieopwekking: de deelnemers van de werkgroep (Vincent, Jacqueline, Stef en Jurriaan) geven aan dat er interesse is om ook windenergie te onderzoeken als er geschikte locaties zijn. Hank geeft aan dat dit onderwerp (politiek) gevoelig ligt in de gemeente. De ‘bal ligt bij de inwoners’ om een sluitende business case te ontwikkelen en aan te tonen dat er voldoende draagvlak is voor een project zoals de Watergeuzen in Zoeterwoude waarbij eenieder aandeelhouder kan worden. De mogelijkheden worden verder onderzocht met Energy Common en Rijnland Energie.

Betreffende zonne-energie zal er voor de Stompwijkseweg nog een indicatie worden gemaakt welke percelen met grote schuurdaken interesse hebben te participeren in zonnepanelen, en hoeveel m2 ze beschikbaar hebben (minimaal 100-150 panelen) waarbij ook teruglevering van energie zal plaatsvinden. Energy Common LV kan meer informatie verschaffen over het realiseren van energieopwekking in deze vorm en kan ook helpen met de opzet en realisatie. Als duidelijk is wat het totale potentieel is (klein- en grootverbruikersaansluitingen), dan helpt dat in het gesprek met Stedin over de benodigde netwerk-infrastructuur.

De visie-/gemeentewerkgroep heeft deze keer niet verteld. Wel gaf Hank van de EC-LV aan intussen goed gesprek te hebben gehad met de nieuwe accountmanager van Stedin. Daaruit komt naar voren dat Stedin op korte termijn inzicht zal geven in de aansluitingsmogelijkheden in de huidige situatie, en ook zal aangeven wat er nodig is om verzwaring te realiseren. Investeringsbeslissingen van Stedin voor verzwaring, hangen af van de mate van zekerheid over realisatie van projecten en het belang dat de gemeente eraan toekent. Hoe eerder wij weten wat eraan komt en wat we willen, hoe beter de gemeente dat kan ondersteunen en hoe beter Stedin dat mogelijk kan maken.

De volgende vergadering staat gepland op 27 september 2022 om 20:00 in het Dorpspunt

Actiepuntenlijst

 • Het vinden van 10-12 energiecoaches voor Stompwijk (Bas, Ronald, Andre, Ton en Koen)
  • Uitzoeken of fysieke deel opleiding in het Dorpspunt plaats kan vinden (Hank)
 • Verder uitwerken van pilot warmtenet (Alwin, Ton, Tini, Peter en Ed)
  • Contact met Green Village, Suwotec via EC-LV (Hank)
  • Kijken wat er binnen PAW aan ervaring is opgedaan (Hank)
 • Locatie zoeken geschikt voor windmolen
 • Uitzoeken geïnteresseerden zonnepanelen op grotere daken (inventarisatie) uitzetten voor bewoners Stompwijkse weg (Juriaan/Jacqueline/Vincent)
  • EC-LV kan nog meer informatie geven over energie op grotere daken

Stompwijk energieneutraal 2030!

Zoals iedereen waarschijnlijk weet, maar wat nu nog een ver-van-ons-bed-show lijkt, is de overheid voornemens om in 2050 de gaskraan dicht te draaien. Daarom worden er nu reeds binnen verschillende gemeenten proeftuinen gebouwd waarbij de doelstelling is wijken aardgas-vrij te maken in 2030, en dus ook in Gemeente Leidschendam-Voorburg. Stompwijk behoort niet tot deze wijken. Aan de ene kant is dat natuurlijk gunstig omdat men niet verplicht een bepaalde richting op wordt geduwd, maar het geeft ons ook wat minder sturing in de richting van verduurzaming. De adviesraad zag dit dan ook als een kans om het heft in eigen handen te nemen en te gaan inventariseren bij de bewoners van Stompwijk wat hun visie is. Dit doen we samen met Energie Common, een coöperatie die zich inzet voor de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg om deze te helpen met het besparen van energie en over te stappen op duurzame energie.

In een eerste bespreking werd er gebrainstormd over verschillende opties van verduurzamen. Denk hierbij aan het goed isoleren van huizen tot het aanleggen van een warmtenetwerk richting Stompwijk. Een conclusie van deze avond was wel dat alle deelnemers dit initiatief als een kans zagen om de gehele deelgemeente Stompwijk energieneutraal te krijgen op de manier zoals Stompwijk dit wil. Wel zag men ook obstakels zoals contact met netwerkbeheerders en de gemeente.

Op 24 mei was er in het Dorpspunt een de tweede bijeenkomst. Tijdens deze avond hebben we vier projectgroepen gevormd voor:
– pilot lokaal warmtenet met zonneboilers Oostvlietweg
– energieopwekking (zon/wind)
– overkoepelende visie/gemeentelijk contact

Deze groepen zijn zo ingedeeld dat we op korte termijn een slag kunnen slaan, en dat we ons kunnen voorbereiden op onderwerpen die een wat langere termijnvisie nodig hebben. Op de website zullen wij een aparte groep energietransitie maken waar updates over de lopende projecten zullen worden gepresenteerd. Ter inspiratie is hier nu de powerpoint presentatie gevoegd van de laatste bespreking. Mocht u de eerste twee besprekingen gemist hebben, maar wel interesse hebben mee te denken, neem dan contact op met de adviesraad. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 28 Juni om 20:00 in het Dorpspunt.

[office_doc id=’48516′]