Categorie archieven: Bereikbaar Stompwijk

De nieuwe verbindingsweg genaamd de veenpoldersweg begint al aardig in te burgeren. Het doel van deze weg is om de dr v Noortstraat te ontlasten. Om dit uiteindelijke doel te bereiken zullen er nog verkeerswijzigingen noodzakelijk zijn. De adviesraad werkt hieraan.

Stand van zaken project Bereikbaar Stompwijk

1. Reconstructie Stompwijkseweg

In december 2018 vond de eindoplevering plaats en volgens het contract heeft de aannemer (BAM Infra b.v.) na 18 maanden onderhoud enkele wegvakken herstraat. Diverse verzakkingen en onregelmatigheden in de rijbaan en in de fietssuggestiestroken zijn voor rekening van de aannemer hersteld in 2020. Het onderhoud en beheer is in maart 2021 overgedragen aan de gemeente.

2. Aanleg Veenpoldersweg

De weg met een lengte van 2,1 km is aangelegd door KWS Infra b.v. te Vianen. Het werk startte in juli 2020. De aannemer heeft deze weg half mei 2021 grotendeels opgeleverd. Een volledige opening van de weg was op dat moment echter nog niet mogelijk. Een wegvak van ongeveer 250 meter langs de Westeinderweg is op een later moment in 2022 op palen gefundeerd vanwege de zwakke grondgesteldheid ter plaatse. Het werk is afgerond en de weg is in juni 2022 opengesteld. De weg is inmiddels in gemeentelijk beheer en onderhoud. De Dr. van Noortstraat is nu uitsluitend nog bestemd voor het bestemmingsverkeer.

3. Herinrichting Dr. Van Noortstraat

Als laatste onderdeel van het project Bereikbaar Stompwijk wordt de Dr. Van Noortstraat opnieuw ingericht. Het accent ligt op het verbeteren van de verkeersveiligheid en de woon- en verblijfskwaliteit. De gemeente werkt hierin samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) die de dijk waarop de weg ligt – waar nodig – zal verhogen en/of versterken. De samenwerkingsovereenkomst met het HHR is 7 februari 2023 vastgesteld door het college en vervolgens ondertekend door beide partijen.

De bewoners en betrokkenen hebben in de periode van juni tot en met september 2021 hun ideeën en wensen over de weginrichting ingebracht. Na inventarisatie daarvan zijn verschillende inrichtingsvarianten opgesteld. Na afstemming met de Adviesraad Stompwijk is een voorlopige voorkeursvariant bepaald. In de maanden december 2021 en januari 2022 vond consultatie plaats over de opgestelde inrichtingsvarianten en de voorlopige voorkeursvariant. De verkregen input is betrokken bij de verdere uitwerking van wegontwerp. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure gestart om een marktpartij te selecteren voor de verdere uitwerking en realisatie van het wegontwerp.

Op 5 juli 2022 is het voorlopig wegontwerp vastgesteld door de raad. De herinrichting van de weg biedt kansen om tevens andere (grond)werkzaamheden in het openbare gebied tot uitvoering te brengen. De nutsbedrijven worden in de gelegenheid gesteld om zo nodig onderhoudswerkzaamheden aan kabels en leidingen te verrichten. Inmiddels is bekend dat Stedin de middenspanningskabels zal vervangen. Tevens zal ODF het buitengebied voorzien van glasvezel.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat ook het rioolstelsel in de Dr. van Noortstraat grotendeels dient te worden vervangen. Deze werkzaamheden zijn toegevoegd aan de scope van het project. Al deze ondergrondse werkzaamheden worden uitgevoerd vooruitlopend op de werkzaamheden aan de weg. Naar verwachting wordt hiermee in het najaar van 2023 gestart. Deze inzichten zijn tijdens de bewonersavond van 20 februari 2023 gedeeld met de omgeving.

Gedurende het participatietraject met bewoners, bedrijven en de Adviesraad Stompwijk zijn aanvullende wensen naar voren gekomen die een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de woonkern van Stompwijk. Het gaat hier onder meer om het realiseren van extra parkeerplaatsen en een ontmoetingsplein nabij de kerk. De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht.

Omtrent de uitvoeringskosten ontstaat meer inzicht na uitwerking van het vastgestelde voorlopige wegontwerp en de beschreven aanvullende wensen.

Veenpoldersweg Stompwijk officieel geopend 

Samen met vele inwoners van Stompwijk opende Astrid van Eekelen, wethouder project Bereikbaar Stompwijk, woensdag 22 juni officieel de Veenpoldersweg: “Deze nieuwe rondweg is een grote aanwinst voor de bereikbaarheid en veiligheid van Stompwijk.” De Veenpoldersweg is de nieuwe weg voor doorgaand verkeer rond de woonkern van Stompwijk. Van Eekelen: “We zijn blij met deze nieuwe weg. Het verbetert de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners. Landbouwvoertuigen en (vracht)verkeer hoeven nu namelijk niet langer door de dorpskern, maar kunnen eromheen rijden.”

Eerste rit op nieuwe weg

De feestelijke opening ging onder andere gepaard met luid getoeter uit een truck van de bekende Stompwijkse rallycoureur Aad van Velsen. Na het doorknippen van het lint, waarmee de weg officieel werd geopend, reed Van Eekelen met hem de eerste rit op de nieuwe weg, op de voet gevolgd door inwoners, belanghebbenden en andere betrokkenen bij de aanleg van de weg.

Complex werk

In augustus 2019 is gestart met de voorbereidingen voor het aanleggen van de Veenpoldersweg en de bruggen over de Nieuwe Vaart en Stompwijksevaart. De aanleg heeft langer geduurd dan gepland. Tijdens de uitwerking van het wegontwerp kwamen technische vraagstukken naar voren die de uitvoerbaarheid complexer maakten dan voorzien. Met name voor de brugontwerpen was dat het geval. Ook moest de weg deels op palen worden gefundeerd vanwege de ondergrond. Van Eekelen: “Dat de planning uitliep was een teleurstelling. Gelukkig is het ondanks de tegenslagen gelukt en hebben we nu een prachtige nieuwe rondweg, die mede door de betrokkenheid en samenwerking met de klankbordgroep en Adviesraad Stompwijk is aangelegd.”

De weg is ruim 2 kilometer lang en heeft in totaal 3 nieuwe bruggen: de Gemaalbrug over de Nieuwe Vaart als landmark van de Westeinderpolder en 2 bruggen over de  Stompwijksevaart. De weg heeft -vanwege de ligging in een landelijke omgeving- geluidsarm asfalt.

Uit de toespraak van de afscheidnemende Ad de Hoon

Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk

Ad heeft zich jarenlang met het project bezig gehouden en de feiten voor ons nog eens op een rijtje gezet.

Vanaf 2014 wat opvallende cijfers bij elkaar gezocht:

· 21 aankooptransacties eigendommen

· 4 ontwerp ateliers met bewoners/bedrijven om tot het uiteindelijke tracé en ontwerp te komen

· 3 raadsbesluiten voor tracé, ontwerp, budget en bestemmingsplan

· 18 zienswijzen bij gemeenteraad, 2 beroepen bij Raad van Staten tegen bestemmingsplan

· 3 procedures voor planschade n.a.v. bestemmingsplan

· 1 procedure uitvoeringsschade (nadeelcompensatie)

· 3 aannemers (Vd Krogt, KWS, Van Hattem en Blankevoort)

· een investering van ruim € 13 miljoen

1 jaar vertraging in de start uitvoering;

1 jaar vertraging in de oplevering dus eigenlijk hadden we hier in 2020 moeten staan!!

Bij elkaar:

· 144 vergaderingen van het gemeentelijke Projectteam en

·   33 vergaderingen van de klankbordgroep Bereikbaar Stompwijk

Wegontwerp voor Doctor van Noortstraat Stompwijk klaar

Er ligt een wegontwerp klaar voor de herinrichting van de Doctor van Noortstraat in Stompwijk. Dit ontwerp heeft de gemeente gemaakt op basis van ideeën en wensen van betrokken bewoners en bedrijven en de Adviesraad Stompwijk. Ook zijn de waterveiligheidsopgaven van het hoogheemraadschap van Rijnland er in opgenomen.

De gemeente gaat de Doctor van Noortstraat op verschillende delen verhogen en als 30 km-weg inrichten voor uitsluitend bestemmingsverkeer. Het doorgaand verkeer kan via de nieuwe Veenpoldersweg rijden, die in juni van dit jaar wordt opengesteld. Dit betekent een flinke afname van het autoverkeer door de woonkern van Stompwijk en meer ruimte voor de fietser en voetganger.

Doctor van Noortstraat in nieuw jasje

Astrid van Eekelen, wethouder project Bereikbaar Stompwijk: “De komst van de Veenpoldersweg biedt ons de gelegenheid om de Doctor van Noortstraat in een nieuw jasje te steken en verkeersveiliger te maken. Met de vaststelling van het wegontwerp worden de uitgangspunten voor de Doctor van Noortstraat bepaald.”

Deze zomer werkt de gemeente het ontwerp nader uit. “Dat doen we niet alleen”, aldus Van Eekelen. “We gaan opnieuw met de inwoners en de Adviesraad Stompwijk in gesprek. Samen met hen onderzoeken we of er aanvullende wensen en ideeën zijn over het verder verbeteren van de leefomgeving, die we in het ontwerp kunnen meenemen. Dan kunnen we in 2023 aan de slag!” Patrick Luk, Adviesraad Stompwijk: “Het is fijn dat we betrokken worden bij de herinrichting van de straat en dat we kunnen meedenken over het ontwerp. Ieder heeft zo zijn eigen ideeën en wensen. Door dit gezamenlijk op te pakken, ontstaat een ontwerp waar groot draagvlak voor is.”

Raad besluit op 5 juli
De raad besluit op 5 juli 2022 over het wegontwerp. Naast dit wegenproject gaat de gemeente in 2023 ook ondergrondse werkzaamheden in de Doctor van Noortstraat verrichten. Onder meer wordt een groot deel van het rioleringsstelsel vervangen.

Meer informatie over de herinrichting en het wegontwerp staat op www.lv.nl/dvn.

Afsluitingen en wijziging verkeerssituatie Veenpoldersweg

In verband met de aanleg van het nieuwe kruispunt Westeinderweg/Veenpoldersweg is de Westeinderweg gedurende de periode van 30 mei tot en met 10 juni (2 weken) afgesloten voor doorgaand verkeer. De bewoners en bedrijven aan de Westeinderweg zijn tijdens deze werkzaamheden via een aangegeven omleidingsroute bereikbaar.

In de periode van 13 juni tot en met 17 juni wordt de bebording aan en rond de Veenpoldersweg aangepast aan de definitieve verkeerssituatie. Vanaf de openstelling op 22 juni kan deze weg worden gebruikt als doorgaande route van en naar de N206. Daaraan gekoppeld zijn een verbod voor vracht- en landbouwverkeer in de Doctor van Noortstraat en de afsluiting van de Huyssitterbrug voor alle autoverkeer.

In verband met de nieuwe aanleg van het kruispunt Huijssitterweg/Veenpoldersweg is de Huijssitterweg gedurende de periode van 20 juni tot en met 24 juni (1 week) afgesloten. Vanaf 22 juni is de doorgaande route via de Veenpoldersweg tijdens deze werkzaamheden wel open. Bewoners en bedrijven aan genoemde wegen zijn tijdens deze werkzaamheden bereikbaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Gerwin van Silfhout, projectleider van KWS (06 52 61 59 97) of ondergetekende (06 53 79 44 55).

Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg

Ad de Hoon

Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk

Afsluitingen en wijziging verkeerssituatie Veenpoldersweg

In verband met de aanleg van het nieuwe kruispunt Westeinderweg/Veenpoldersweg is de Westeinderweg gedurende de periode van 30 mei tot en met 10 juni (2 weken) afgesloten voor doorgaand verkeer. De bewoners en bedrijven aan de Westeinderweg zijn tijdens deze werkzaamheden via een aangegeven omleidingsroute bereikbaar.

In de periode van 13 juni tot en met 17 juni wordt de bebording aan en rond de Veenpoldersweg aangepast aan de definitieve verkeerssituatie. Vanaf de openstelling op 22 juni kan deze weg worden gebruikt als doorgaande route van en naar de N206. Daaraan gekoppeld zijn een verbod voor vracht- en landbouwverkeer in de Doctor van Noortstraat en de afsluiting van de Huyssitterbrug voor alle autoverkeer.

In verband met de nieuwe aanleg van het kruispunt Huijssitterweg/Veenpoldersweg is de Huijssitterweg gedurende de periode van 20 juni tot en met 24 juni (1 week) afgesloten. Vanaf 22 juni is de doorgaande route via de Veenpoldersweg tijdens deze werkzaamheden wel open. Bewoners en bedrijven aan genoemde wegen zijn tijdens deze werkzaamheden bereikbaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Gerwin van Silfhout, projectleider van KWS (06 52 61 59 97) of ondergetekende (06 53 79 44 55).

Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg

Ad de Hoon

Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk

Herinrichting Dr. v. Noortstraat

Beste bewoners,

Op donderdag 12 mei 2022 van 19.00 tot 21.00 uur vindt er in Het Dorpspunt een inloopbijeenkomst plaats over de herinrichting van de Doctor van Noortstraat. U bent hierbij van harte welkom.

Tijdens deze bijeenkomst informeren medewerkers van de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland u over de verschillende zaken rond de herinrichting. Daarbij gaat het concreet over: de ontvangen reacties op de inrichtingsvarianten en de voorkeursvariant, de opgave van het hoogheemraadschap met betrekking tot de dijk, het voorlopig wegontwerp, de ontvangen aanvullende wensen en ideeën op het basisplan (de zogenoemde wensenkaart), een overzicht van de rioleringswerken en het vervolg. Tot slot wordt een update gegeven van de aanleg en openstelling van de Veenpoldersweg en worden eventuele vragen over het project Bereikbaar Stompwijk in het algemeen beantwoord.

Schriftelijke vragen en reacties

Na de bijeenkomst heeft u nog tot 30 mei 2022 om uw vragen of reactie met betrekking tot de herinrichting van de Doctor van Noortstraat schriftelijk in te dienen door het sturen van een e-mail naar ondersteuningPMA@lv.nl

Namens het Projectteam Bereikbaar Stompwijk

Ad de Hoon, omgevingsmanager

Herinrichting Dr. v. Noortstraat

Beste bewoners,

Op donderdag 12 mei 2022 van 19.00 tot 21.00 uur vindt er in Het Dorpspunt een inloopbijeenkomst plaats over de herinrichting van de Doctor van Noortstraat. U bent hierbij van harte welkom.

Tijdens deze bijeenkomst informeren medewerkers van de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland u over de verschillende zaken rond de herinrichting. Daarbij gaat het concreet over: de ontvangen reacties op de inrichtingsvarianten en de voorkeursvariant, de opgave van het hoogheemraadschap met betrekking tot de dijk, het voorlopig wegontwerp, de ontvangen aanvullende wensen en ideeën op het basisplan (de zogenoemde wensenkaart), een overzicht van de rioleringswerken en het vervolg. Tot slot wordt een update gegeven van de aanleg en openstelling van de Veenpoldersweg en worden eventuele vragen over het project Bereikbaar Stompwijk in het algemeen beantwoord.

Schriftelijke vragen en reacties

Na de bijeenkomst heeft u nog tot 30 mei 2022 om uw vragen of reactie met betrekking tot de herinrichting van de Doctor van Noortstraat schriftelijk in te dienen door het sturen van een e-mail naar ondersteuningPMA@lv.nl

Namens het Projectteam Bereikbaar Stompwijk

Ad de Hoon, omgevingsmanager

Herstart werkzaamheden Veenpoldersweg Stompwijk

“Een grote opluchting”, zo omschrijft Astrid van Eekelen, wethouder Verkeer en vervoer, de gemaakte afspraken met aannemer KWS over de herstart van de werkzaamheden aan de Veenpoldersweg; de nieuwe weg voor doorgaand verkeer rond de woonkern van Stompwijk.

De afgelopen maanden spraken de gemeente en de aannemer intensief met elkaar over de wijze van uitvoering voor de aanleg van de laatste 250 meter van de Veenpoldersweg. Een complex werk, omdat de weg op palen moet worden gefundeerd. De geschatte uitvoeringsperiode is 5 maanden. De weersomstandigheden moeten dan niet tegen zitten. Alle betrokkenen kijken uit naar de zomer van 2022 wanneer de weg volledig kan worden opengesteld.

15 km/uur Doctor van Noortstraat

Na de openstelling van de Veenpoldersweg is Stompwijk verlost van het doorgaand verkeer. Tot die tijd belasten vrachtverkeer en landbouwvoertuigen nog de Doctor van Noortstraat. De wegkwaliteit van deze straat staat het niet toe om er met hoge snelheid te rijden. Daardoor komt de verkeersveiligheid in het geding. Ook de bewoners signaleren dat niet iedereen zich houdt aan de toegestane snelheid van maximaal 15 km per uur. Om hier aandacht voor te vragen, plaatst de gemeente binnenkort beeldborden op meerdere plekken langs de Doctor van Noortstaat.

Inloopavond in december

De plannen voor de vernieuwde Doctor van Noortstraat zijn in voorbereiding. In december houdt de gemeente een inloopavond waarop zij de plannen presenteert. Bewoners van de Doctor van Noortstraat ontvangen hiervoor t.z.t. een uitnodiging.

Meer weten over het project Bereikbaar Stompwijk?

Kijk op www.lv.nl/bereikbaar-stompwijk

Fotobijschrift:

De Veenpoldersweg is op 250 meter na klaar. Als de weersomstandigheden niet tegen zitten, is ook het laatste stuk in de zomer van 2022 aangelegd en kan de weg volledig worden opengesteld. (Foto: KWS)

Herinrichting Doctor van Noortstraat (Reminder)

Beste inwoners van Stompwijk,

De afgelopen maanden heeft de gemeente van verschillende kanten veel reacties vanuit Stompwijk ontvangen met betrekking tot de komende herinrichting van de Doctor van Noortstraat.

De gemeente wijst u er hierbij op dat u nog tot uiterlijk 1 september aanstaande de gelegenheid hebt bij u levende ideeën en wensen over bijvoorbeeld het verkeer, het parkeren, de weginrichting en het verhelpen van wateroverlast in te brengen.

Dat kunt u doen via www.lv.nl/DvN. Daar leest u ook meer informatie over de herinrichting en de planning van de Doctor van Noortstraat.

Met vriendelijke groet,

Het Projectteam Bereikbaar Stompwijk

Aftrap herinrichting Doctor van Noortstraat

“Dit is wel een hele originele en directe vorm van bewonersparticipatie”, was vorige week de reactie tijdens een rondwandeling door de Doctor van Noortstraat. De wandeling vormde de aftrap van de herinrichting van deze straat, het derde deelproject van Bereikbaar Stompwijk.

Woensdag 21 juli verzamelde zich onder leiding van wethouder Astrid van Eekelen een tiental deelnemers voor de rondwandeling. Na een korte introductie door de wethouder ging het gezelschap, voorzien van een veiligheidshesje en een flesje water vanwege de tropische temperatuur, op pad. Wensen en ideeën voor de herinrichting van de Doctor van Noortstraat werden gedurende de hele wandeling geuit, bijvoorbeeld over parkeren, langzaam verkeer, één- of tweerichtingsverkeer, wateroverlast en kwaliteit van de nieuwe inrichting. Voorts werd stilgestaan bij bijzondere plekken, zoals het haventje, Het Dorpspunt, het kerkplein en woningbouwlocaties.

Ophalen wensen en ideeën

De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland willen graag de wensen en ideeën weten die bewoners van Stompwijk hebben om van de Doctor van Noortstraat een woonstraat te maken. Deze en de nog volgende wandelingen moeten daaraan bijdragen. Tevens vinden hierover gesprekken plaats met de belangrijkste sleutelorganisaties binnen het dorp.

Het is helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor de volgende wandelingen. Wilt u wel uw wensen en ideeën doorgeven? Dat kan tot en met 31 augustus via www.lv.nl/dvn.

Schetsontwerp in meerdere varianten

Mede op basis van de wensen en ideeën die bewoners doorgegeven hebben, wordt een schetsontwerp voor de herinrichting opgesteld, in meerdere varianten. De verwachting is dat die in oktober klaar is en de bewoners erop kunnen reageren. Het einddoel van het planproces is de vaststelling van het schetsontwerp door de gemeenteraad en het bestuur van het Hoogheemraadschap in december 2021.