Categoriearchief: Notulen adviesraad

Notulen openbare adviesraad vergadering 12 april 2023.

Openbare adviesraad vergadering

Woensdag 12 april 2023 in Dorpspunt te Stompwijk.

Aanwezig adviesraad: Patrick Luk, Suzanne Huisman, Maarten vd Meer, Tini Lansbergen, Bert Wolterbeek, Jurriaan van Ravensteyn, Koen Quint en Shalini Jagesar.

Aanwezig overig:  +/- 50 mensen  

1. Opening en Vaststellen notulen van 26 januari 2023
Patrick Luk opent de vergadering.  De notulen van de vergadering van 26 januari zullen binnenkort gepubliceerd worden op de website. Shalini Jagesar zal de Adviesraad ondersteunen tijdens de vergaderingen, het bijhouden van de website/mailbox en verdere administratieve taken.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.a.Spreekrecht – geen insprekers
Er hebben geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.

2. UPDATE kade-fietspad verbetering N206 door de heer van Bennekom.
De heer van Bennekom geeft door middel van een presentatie een update over wat er de komende periode gaat gebeuren. De kade wordt opgehoogd en versterkt over een lengte van 830 meter. De dijk wordt verhoogd tussen de 18 en 36 centimeter. In tegenstelling wat eerder is gemeld zal Stedin geen gas en leidingwerk vervangen. Het huidige fietspad wordt vervangen en verbreedt.
Er komt een tijdelijk hekwerk aan de waterkant voor de veiligheid zolang er geen definitief ontwerp bekend is. Bewoners geven aan dat de wens is dat er een vangrail moet komen tussen de autoweg en het fietspad. Echter is dit niet mogelijk vanuit de provincie.
Op 17 april zal gestart worden bij de brug van Stompwijk. In week 24 zullen de werkzaamheden worden afgerond. Er zal in fases worden gewerkt. Er zal één rijbaan over een lengte steeds van 80 meter gebruikt worden om fietsers om te leiden. Er is een vraag gesteld over de trillingen. De heer Van Bennekom geeft aan dat er trilling meters worden geplaatst.
Als er vragen zijn kan men contact opnemen met de uitvoerder Jan van
Bennekom (jan.van.bennekom@vanderleebruchem.nl of 06 27 17 84 07)

Zie onderstaand de presentatie van de heer Van Bennekom. .

3. ODF – Glasvezel Stompwijk
Er is een brief gestuurd naar de inwoners over het glasvezelnetwerk. De aanleg van de wijkcentrale zal starten in april. Er is verschil in de kosten voor de aansluitingen van de glasvezel. We hopen hier 20 april meer duidelijkheid over te krijgen. Moeilijke aansluiting zal € 1995,- kosten en de makkelijke aansluiting € 450,- tot aan de meterkast. De moeilijke of makkelijke aansluiting heeft te maken met de aansluiting tot aan de meterkast.  Voor de bewoners in De kern zijn de kosten € 0,-.Mensen in het buitengebied zullen waarschijnlijk het bedrag van €1995 euro, – moeten betalen. Het advies is om contact op te nemen met info@opendutchfiber.nl om de persoonlijke situatie te bespreken. Er loopt iemand mee van de Gemeente die toezicht houdt op de werkzaamheden. Project moet eind van het jaar worden afgerond.

Actie Adviesraad: In de dorpsketting vermelden wanneer de aansluiting moet worden aangevraagd of een stappenplan. De adviesraad vraagt na bij het het ODF het stappenplan en voortgang voor zowel kern als buitengebied en het goed te communiceren via de media( onder andere DK)


4. Update van lopende projecten
Bereikbaar Stompwijk
-Dr. Van Noortstraat: Op 20 februari is er een bijeenkomst geweest hoe de nieuwe situatie aan de  Dr. van Noortstraat eruit komt te zien. Kadaster is sinds vorige week bezig om alles in te meten zoals de kaders aan de slootkant en de kaders aan de huiskant. Dit is nodig om een nieuwe kader te vormen voor een nieuw definitief plan. De Dr. Van Noortstraat zal op een aantal plekken worden opgehoogd.
-Rioleringsplan: Het Rioleringsplan is redelijk op orde volgens de Gemeente. Dit staat gepland eind 2023.
-Parkeren: Hier wordt naar gekeken. Dit heeft met het kadaster te maken en hiervoor zullen alle situaties worden ingemeten om een definitief parkeerplan te maken.
-Meer en Geerweg: Schiet aardig op en ziet er netjes uit.
-Westeinderweg: Hier wordt naar gekeken. Er zijn vanuit de Westeinderpolder wat opmerkingen gekomen om het daadwerkelijke Westeinderweg tweerichtingsverkeer te maken en welke eisen er moeten komen. De verwachting is als het éénrichtingsverkeer zal worden dat hier te hard gereden zal worden gereden. Er ligt een pilot bij de verkeersdeskundige van de Gemeente om te kijken of het juridisch correct is hoe de verkeerssituatie gaat worden. Als dit wordt goedgekeurd zal dit openbaar gemaakt worden en is er vervolgens een bewaartermijn van zes weken.

Vraag vanuit het publiek of er meer duidelijkheid is over een aanbestedingsprocedure.
De Gemeente gaat de samenwerking aan met een aannemer, dit zal een soort bouwteam worden,  zodat samen met de aannemer gekeken kan worden wat de moeilijke stukken zijn en hoe ze er het beste mee kunnen omgaan. Zodat de Gemeente en de aannemer niet voor verassingen komt te staan. Zodat als er daadwerkelijk gebouwd gaat worden er een veel beter lopend proces zal zijn.  

Actie Adviesraad: Navragen bij de Gemeente hoe de aansprakelijkheid is geregeld voor onder andere de Dr. Van Noortstraat en de overige plannen.

Bouw Update
-Dorpshuis: Eerdaags zal er gesloopt worden. Bewoners zijn hiervan op de hoogste gesteld. Er is uitdrukkelijk gevraagd dit meteen op te ruimen. Gevraagd door bewoners om er snel iets moois van te maken en niet lang braakliggend te laten zoals nu het geval is bij de voormalige bieb. Mooi is niet “betonplaten zoals naast de school”.
-Haalbaarheidsstudie van vidomes: Er is een haalbaarheidsstudie van Vidomes dat alleen over de Van Santhorststraat zou gaan en daar is nu de Zustersdijk bijgekomen. Planning is dat daar in mei een antwoord op komt vanuit Vidomes of het haalbaar is dat daar woningen komen.  
-Flexwonen: Er is nog geen duidelijkheid vanuit de Gemeente. De definitieve kaders voor de locatie Zustersdijk is de Gemeente aan het opstellen. Door de gemeente is Frank van de Voort gevraagd om het contactpersoon te zijn voor de sloop van de Zustersdijk. In mei moet duidelijk worden of er flexwoningen geplaatst gaan worden in Stompwijk.

-Locatie Fontein: Planologische procedure wordt nu doorlopen. Verwachte start zal begin 2024 zijn met start bouw.

ENERGIE TRANSITIE
Er is op 21 maart een bijeenkomst geweest met verschillende thema’s. De Adviesraad heeft besloten om hier meer een adviserende rol in te gaan nemen. Zij kunnen bijvoorbeeld adviseren waar zonnepanelen moeten komen. Er zijn Energiecoaches beschikbaar in Stompwijk die zijn te benaderen via energiecommonLV. Een energiecoach kan helpen bij het verduurzamen van je woning. Er wordt een opmerking gemaakt dat er binnenkort een betere spanningskabel wordt aangelegd waarbij energie terug geleverd kan worden en het interessant is voor inwoners om zonnepanelen aan te schaffen.

Bij meer vragen benader Stef Verburg en/of Vincent de Vrind.

Tureluur
Er wordt gekeken naar een aantal locaties om dit te vestigen in Stompwijk. Er is een brief vanuit de Adviesraad verstuurd naar Gemeente om te vragen of er inmiddels al locaties bekend zijn.  Er is vanuit de Gemeente nog geen uitsluitsel over. De Adviesraad hoopt hier in mei meer duidelijkheid over te krijgen. Er is gevraagd vanuit de Adviesraad aan de Gemeente om kaders op te stellen.

WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De Adviesraad is in gesprek met de Gemeente om de WMO breder op te zetten in Stompwijk zodat het ook in Stompwijk mogelijk wordt om voorzieningen aan te vragen.
Op 18 april is er een gesprek met de WMO Stompwijk en de Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg. De wethouder heeft aangegeven graag met de Jeugd van Stompwijk in gesprek te gaan. Ook om te kijken wat de Jeugd van Stompwijk voor Leidschendam-Voorburg kan betekenen.

Omgevingsvisie
De Omgevingswet gaat in per 1-1-2024. De Adviesraad heeft hier een presentatie over gehad van de Gemeente over wat dit precies inhoudt en wat er gaat veranderen bij bijvoorbeeld een aanvraag van een omgevingsvergunning.
Er is door de Adviesraad een gebiedsvisie gemaakt. Dit is overhandigd in juni vorig jaar aan de Gemeente. Ook dit zal voor een deel worden meegenomen in de Gemeentelijke plannen.  
Na de zomer volgen participatieavonden vanuit de Gemeente. Hier zullen de Adviesraad en alle inwoners verder over geïnformeerd worden. Op de website “In gesprek met LV” is meer informatie te vinden over dit onderwerp.
-Busverbinding: Er ligt een plan om de busverbinding tussen Zoetermeer en Leiden te optimaliseren. In de spits reden er 15 bussen per uur. Dit schijnt niet voldoende te zijn. De N206 zal hier ook in worden meegenomen. De Adviesraad zal de voortgang hiervan in de gaten blijven houden.

Website
De website zal binnenkort worden geoptimaliseerd.

Melden
Inwoners kunnen via de website van de Gemeente een melding doen. Mocht dit niet lukken en er komt geen reactie, dan kan er een mail gestuurd worden naar de Adviesraad. De Adviesraad zal dan contact opnemen met de gemeente.  

Ook kunnen meldingen gedaan worden via de buitenbeter-app.

5. Rondvraag 
De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente. De Adviesraad is gekozen maar wil graag terugkoppeling hebben van de inwoners. Hier zullen we de inwoners de komende periode vragen om hun mening.

Parkeerproblematiek: Er is een plan om een voetpad te maken bij het herstructureren van de Dr. Van Noortstraat. Vraag is waar men dan moet parkeren en of we hier nog iets aan kunnen doen.
Er is in de nacht een meting gedaan wat er aan parkeerbehoefte nodig is. Het is nog niet helemaal zeker of het voetpad er gaat komen. De Adviesraad neemt dit mee in de gesprekken met de Gemeente. Er zijn ook vragen over het parkeren bij het kerkplein. De Adviesraad zal dit ook meenemen in de gesprekken.

6. Sluiting vergadering

Notulen openbare adviesraad vergadering 26 januari 2023

Openbare adviesraad vergadering

Donderdag 26 januari 2023 in Dorpspunt te Stompwijk

Aanwezig adviesraad: Patrick Luk, Suzanne Huisman, Maarten vd Meer, Tini Lansbergen, Bert Wolterbeek, Jurriaan van Ravensteyn, Koen Quint

Aanwezig overig:  +/- 45 mensen   

 • Opening en de notulen van 11-10-2022 werd vastgesteld
 • Spreekrecht en behandelen punt flexwoningen

Omwonende van de mogelijke locaties spreken zorgen uit over de komst van flex woningen op de locatie van het dorpshuis en Stompwijk in het algemeen. Deze uiteenzetting is terug te lezen op de website. Deze zorgen komen grotendeels overeen met wat de adviesraad ook reeds met de gemeente heeft besproken. Een belangrijke aanvulling is dat wanneer er flexwoningen in Stompwijk komen, de stompwijkers graag meebeslissen wat nu de criteria zijn om in aanmerking te komen voor flexwoningen. Daarvoor is allereerst van belang wat de huidige criteria zijn en hoe deze aan te passen zijn.

Carl de Koning geeft de laatste stand van zaken betreffende flexwoningen weer namens de gemeente. Er lopen ook nog 2 particuliere aanvragen in Stompwijk voor bouw van flexwoningen. Hierbij hoopt hij medio februari meer duidelijkheid te kunnen geven over de locatie. Wel benadrukt dhr De Koning dat er niet meer dan 40 flexwoningen zullen komen en deze max 7-10 jaar zullen staan.

Actie adviesraad à wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor flexwoningen

 • Presentatie fietspad N206

Dhr Koos Tijssen van Rijnland geeft voordracht over de renovatie van het fietspad langs de N206. Deze zal met circa 40 centimeters worden verbreed en worden opgehoogd tot het niveau van de N206. De struik zal worden verwijderd, waardoor er meer plek wordt gecreëerd voor het fietspad.  Aan de slootkant moet wel een hekwerk teruggeplaatst worden. De provincie Zuid Holland en de welstandscommissie moet het nog eens worden over het soort hekwerk dat geplaatst mag worden. De aanwezige inwoners blijven het een gevaarlijk fietspad vinden en vragen dan ook nadrukkelijk om de betonblokken, die nu tussen het fietspad en de N206 te vervangen door bijvoorbeeld een vangrail. Dit is niet mogelijk volgens Rijnland/Provincie. Ook kan het fietspad niet breder worden gemaakt ivm de Stompwijkse vaart. Wel worden er suggesties geopperd om hekken boven het water te plaatsen. Ook ontstaan er vanuit de zaal vragen over de afwatering, de nieuwe snelverbinding tussen Leiden/Zoetermeer, het soort stenen dat gebruikt wordt (moet bestemd zijn voor zwaarvervoer), het meenemen van de nutsbedrijven/bekabeling in de grond in het plan. De gemeente en de provincie horen deze punten aan en gaan ermee aan de slag.

 • Bouwupdate

Locatie Fontein/achter Dorpspunt, afgelopen week is de anterieure overeenkomst getekend tussen Niersman en de gemeente. De bouw van 27 woningen zal hiermee van start kunnen gaan. 8 sociaal en 19 grond gebonden eensgezingswoningen

Betreffende witgele kruis gebouw wacht de gemeente op plan van Vidomes over haalbaarheid. Dit heeft ook invloed op de potentie om er flexwoningen neer te zetten. De inwoners van Stompwijk hopen vooral op betaalbare woningen voor oudere mensen en starters. Voor beide locaties is de sloop gepland in Q2

 • Bereikbaar Stompwijk

Update wordt gegeven over bereikbaar Stompwijk. Ook eventuele problemen zoals parkeren, het rioleringsplan (nutsbedrijven werken aan een planning) worden besproken. Daarnaast zal er 20 februari 2023 een inloopavond hier in het Dorpspunt zijn.

Men heeft het idee dat de rondweg nog niet optimaal wordt benut en doet suggesties voor betere bebording (aangeven dat doorgaand verkeer over rondweg moet, bebouwde kom bord langs rondweg etc.). Ook zal het 1 richtingsverkeer nog moeten starten dit wordt momenteel besproken in de klankbordgroep en de gemeente.

Voor de Meer en Geerweg is de planning eind februari te starten met het vernieuwen van de weg. Deze werkzaamheden lopen dan tot begin maart. De buurt zal op de hoogte worden gebracht.

 • Tureluur

De locatie in het Wilsveen is door de gemeente en de stichting afgewezen. Door de adviesraad en de bewoners zijn meerdere locaties aangedragen om de Tureluus te plaatsen. Deze locaties worden door de gemeente en de stichting bekeken. Ook heeft de adviesraad in een brief aan de gemeente gevraagd wat de kaders zijn van de Tureluur. Hoeveel personen zijn er overdag aanwezig, wel-geen lunch of diner, vergaderingen in de avond etc. Wat worden de openingstijden. De gemeente zal de locatiestudie en de kaders met de adviesraad delen. Geen opmerkingen vanuit het publiek.

 • Glasvezel
 • De gemeente en ODF (Open Dutch Fiber) hebben een overeenkomst gesloten. ODF: De voorbereidingen voor de aanleg zijn in volle gang. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden zal er met de bewoners, in met name het buitengebied, afgestemd worden welk tracé de bekabeling zal volgen. Naar verwachting zal het daadwerkelijke graven starten per april (ivm de natte periode in het gebied is eerder niet mogelijk).
 • ODF gaat alle bewoners informeren over de aanleg van het glasvezel. Ook worden dan de kosten per huishouden inzichtelijk gemaakt.
  Informatie over het glasvezelproject is te vinden op www.lv.nl/glasvezel.

Vraag van bewoners is of de Stompwijkseweg open moet en of er dan meteen wat aan de kuilen kan worden gedaan. Carl de Koning neemt dit mee in de planning.

 • Energietransitie

Energiecoaches zijn opgeleid. Verder worden de projecten warmtelinq en windenergie besproken.

 • Geluidschermen

Trace traject 3, dat geheel groen wordt, start in januari en is gereed in maart 2023. De firma Weverling Groenproviders voert deze werkzaamheden uit.

Voor tracé 4 wordt nog gekeken of dit ook een groen karakter kan krijgen. De ambtelijke voorkeur is nu dat een groot gedeelte groen wordt en alleen het deel wat een direct zicht op de A4 heeft wordt voorzien van schermen. Dit voorstel moet nog worden goedgekeurd.


Melding maken van verbeterpunten/gevaarlijke situatie –> gebruik de buiten beter app of via de website van de gemeente 

à  Probleem melden | Gemeente Leidschendam-Voorburg (lv.nl)

 • Rondvraag & Sluiting

Men vraagt zich af of er niet steeds meer zwaarverkeer over de Stompwijkseweg gaat. Een controle van het wegdek door de gemeente wordt ingepland en de adviesraad wordt daarbij betrokken. Daarnaast krijgt de adviesraad complimenten.

Een nieuwe datum voor een volgende openbare adviesraad vergadering volgt en wordt bekend gemaakt via de orpsketting en op de website stompwijk.nl

Notulen openbare vergadering Adviesraad Stompwijk 11 oktober 2022 om 20:15 in het Dorpspunt

Aanwezig: Patrick Luk (voorzitter), Tini Lansbergen,  Suzanne Huisman, Jurriaan van Ravensteijn, Maarten van der Meer, Koen Quint

Notulist : Koen Quint / Afwezig: Bert Wolterbeek/ Toehoorders + 35 personen

1. Notulen vorige openbare vergadering 4-11-2021:

Geen opmerkingen

2. Ingekomen stukken

Lucht voor Leidschendam Voorburg (LV2: een burgerinitiatief) zijn bezig de hoeveelheid fijnstof rond de A4 te monitoren. Ze hebben in de gemeente LV reeds fijnstofmeters geplaatst, maar voor Stompwijk (kern + buitengebied) zijn er nog geen metingen verricht. Via een Wifi verbinding kan er een fijnstofmeter worden aangesloten die de hoeveelheid fijnstof monitort en doorgeeft aan LV2 en het RIVM. Deze data is nodig om uiteindelijk de luchtkwaliteit te verbeteren. Wanneer er bewoners (met een wifi verbinding) zijn die willen participeren in dit project kan er via LV2@kpnmail.nl of via Coert Bregman verdere informatie worden verstrekt om een fijnstofmeter in de tuin geplaatst te krijgen.

3. Bereikbaar Stompwijk: onopgehelderde zaken

– Toehoorders geven gevaarlijke/onduidelijke situaties aan:

30km zone dan wel 30km limiet, blijkt wezenlijk verschil. Nu echter als zone ingericht en dan klopt voorrangsituatie niet. Bewoners rond Huyssitterweg verzoeken om een onafhankelijk onderzoek door Veilig Verkeer Nederland.

– Wijkagent heeft aangegeven aan bewoners geen handhaving te gaan doen op snelheid

– Sluipverkeer gaat nog steeds oor kern i.v.m. onduidelijke bebording.

Bebording klopt ook niet. Zo mist een bord bebouwde kom of verboden voor vrachtwagens.

– Fietspad Huyssitterweg/Veenpoldersweg is een zeer gevaarlijk punt. Auto’s rijden te hard en fietsers, die van de Huyssitterbrug geroetsjt komen, moeten voorrang verlenen. Wellicht zijn hekjes een goede afremmer

– Situatie 1 richtingsverkeer vanaf Huyssitterbrug naar tuinbouwbrug eerder ingaan zouden de bewoners van de “12jes” waarderen

Deze punten worden meegenomen in de klankbordgroep

4. Herinrichting Dr v Noortstraat

Toehoorders geven aan dat het gevoel van directe betrokkenheid mist. Ondanks dat Carl en Cyril vanuit de gemeente de situatie live hebben bekeken heeft men het idee dat de mensen achter de tekentafel te abstract de situatie inschatten en dat de kaarten die gebruikt worden niet een goede projectie van de werkelijkheid geeft.

Punten van aandacht zijn:

– Parkeerprobleem, zeker wanneer er nieuwe huizen achter Dorpspunt komen

– Hoogte van de kaderand en weg, de huizen en inritten liggen hier namelijk al erg laag.

Advies richting de gemeente is om hier duidelijk over te communiceren met de betrokken bewoners.

5. Bouwupdate

Wit-gele kruisgebouw: Vidomes (sociale woningbouw) is druk bezig met de gemeente LV om een indeling te maken voor de locatie bij het wit-gele kruis gebouw. Ondanks dat er een intentieverklaring is afgegeven tussen Vidomes en gemeente LV lijkt er nu wel stagnatie op te treden. De adviesraad vraagt hierbij continu om een update, maar dit komt er tot op heden niet.

-Locatie achter Dorpspunt/Hazepad

· Ontwerp wordt getoond

· Toehoorders geven aan dit project te doen voor de herinrichting van de Dr v Noortstraat i.v.m. zwaar verkeer over de weg

· Adviesraad had Niersman gevraagd een presentatie te geven echter voor openbare vergadering niet haalbaar. Actiepunt is hem alsnog uitnodigen voor nadere toelichting

· Toehoorders zijn benieuwd naar hoogteverschil met Hazepad aangezien er met keerwanden zal worden gewerkt.

· Zijn de parkeerplaatsen openbaar of alleen voor de nieuwe bewoners

-Locatie oude dorpshuis: Hier zou door de gemeente een update worden gegeven over de status van de plannen, dit is tot op heden, ondanks aandringen van de adviesraad, niet gebeurt. Bewoners vinden dit erg lang duren en zijn van mening dat dit al jaren geleden had moeten gebeuren. Ook zijn ze benieuwd naar de invulling en zetten de bewoners van Stompwijk in op seniorenwoningen voor ouderen gezien de vergrijzing van het dorp.

-Locatie Westeinderpolder is van start gegaan. Dit betreft een particulier project

6. Fietspad N206

Goede nieuws is dat deze, na aandringen van de adviesraad, zal worden opgeknapt/verhoogd/verbreed in 2023. De heg aan de waterkant wordt verwijderd en er wordt een hek geplaatst. Wel zijn er zorgen onder de toehoorders dat wanneer er geen hekwerk/vangrail tussen de N206 en het fietspad komt dit voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Verder was 1 van de toehoorders door de provincie verteld dat de adviesraad op de hoogte zou zijn van de exacte tekenplannen. Deze heeft de adviesraad tot op heden niet, maar zullen worden opgevraagd

7. Glasvezelproject

De gemeente LV heeft contact met een mogelijke marktpartij die bereid is de glasvezel te leggen en er wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Na tekenen kan de marktpartij binnen een jaar en 3 maanden glasvezel in het buitengebied aanleggen. Wel zullen hier aanzienlijke kosten voor aansluiting naar de bewoners van het buitengebied berekend worden wanneer men wil meedoen. De adviesraad volgt dit proces nauwlettend, samen met de Ambassadeurs Bewonersgroep. Glasvezel behoort niet tot de nutsvoorzieningen en marktpartijen bepalen zelf de aanlegkosten richting de bewoners. De gemeente kan het dus niet afdwingen.

8 Energietransitie

Afgelopen half jaar is de werkgroep Stompwijk energieneutraal 2030 reeds 3x bij elkaar gekomen. Hierbij is men bezig in kaart te brengen wat de energiebehoefte voor Stompwijk is en hoe dit eventueel zou kunnen worden gekregen.

Belangrijke punten

Wij zijn op zoek naar energiecoaches, die bereid zijn een cursus te volgen (cursusgeld wordt vergoed) om zo in de buurt huishoudens te helpen energie te besparen door slim isoleren en om te gaan met warmte/electra. U kunt zich opgeven via adviesraad@stompwijk.nl

Suggestie van toehoorders om toch ook serieus te kijken naar aansluiting op het warmtenet dat komt te lopen langs de A4. Het tuinbouwgebied van Stompwijk wordt waarschijnlijk al aangesloten, maar mogelijk kan de kern van Stompwijk hier ook van mee profiteren. Echter heeft de gemeente LV aangegeven hier niet in te willen participeren, maar hoogst waarschijnlijk is hier geen rekening gehouden met de ligging van Stompwijk

9. Meer en Geerweg

de gesprekken tussen de Adviesraad en de gemeente hebben er voor gezorgd dat dit project wordt opgepakt en de weg zal worden opgeknapt.

10. Snippergroen

Ondanks enige teleurstelling dat er wederom door de gemeente brieven zijn verstuurd naar bewoners, zonder de adviesraad hiervan op de hoogte te stellen (incl. tuinbouw weg), lijkt er nu wel schot in de zaak om dit project positief af te ronden. Toehoorders geven aan niet te begrijpen waarom de ene buurman wel een brief krijgt en de andere niet. Ze vragen zich dan af of de gemeente met de grond waar geen brief over gekomen is andere plannen heeft. Deze personen is gevraagd om contact met adviesraad (Maarten van der Meer) op te nemen

11. Tureluur

In augustus jl. is er een brief verstuurd namens Adviesraad met een aantal vragen oa. Over hoe de zoekopdracht naar een geschikte locatie heeft plaatsgevonden. Ook is er gevraagd om kaders te bepalen (oa. openingstijden, aantal recreanten etc.) Hier wacht de Adviesraad nog steeds op een antwoord. Wel is er bij de bewoners van de Stompwijkseweg onrust, nu stichting De Tureluur heeft aangegeven de locatie bij Wilsveen niet geschikt te vinden. De omwonenden zijn bang dat nu automatisch de locatie rond Stompwijkseweg als uitgangspunt wordt genomen. De adviesraad zal het beloop terugkoppelen via stompwijk.nl

12. Geluidschermen A4

Rond tracé III zal groen worden geplaatst. Bij tracé IV (vogelplas) zullen dit geluidschermen worden. Stompwijk is bang dat het geluid juist gaat weerkaatsen naar Stompwijkseweg wanneer bijv. gebruik wordt gemaakt van hard materiaal (bijv. geluidschermen met zonnepanelen) en vragen zich af waarom dit ook niet met groen kan worden opgelost. Dit lijkt ook gemakkelijk aangezien daar ook leidingwerk loopt. Iig het advies gebruik van zacht materiaal te maken

13. Rondvraag

Via de BuitenBeter app kan gemakkelijk aan de gemeente  een melding worden gedaan over bijv zwerfafval, groenvoorziening etc.

Verslag Openbare Adviesraadvergadering van 4/11/2

Afgelopen donderdag was er sinds 2 jaar weer een openbare vergadering van de adviesraad.  Aanwezig namens de adviesraad: Patrick Luk (voorzitter), Leo Oliehoek (secretaris), Nicole van den Bosch, Peter Zandbergen, Michel Guijt (notulist), Stef Verburg

Toehoorders/publiek: ca 30 personen, waaronder diverse politieke partijen die meer en meer geïnteresseerd zijn in wat er in Stompwijk leeft. De volgende punten zijn besproken:

Verslag vorige vergadering was van 17/10/2019. Het wordt besproken. Een aantal onderwerpen speelt nog steeds en staan op de agenda.  Er zijn geen vragen/opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

Project Bereikbaar Stompwijk.

De Stompwijkseweg: Project is opgeleverd. Als Adviesraad hebben wij nog wel lopende punten. Dit is ook door diverse personen aangegeven. Het advies is om schade aan het wegdek en overige bijzonderheden te melden. De teleurstelling is uitgesproken dat er vanaf het begin advies is gegeven, dat helaas genegeerd is.

Vraag van Marien van Wijk: “Wat is de reactie geweest vanuit de gemeente naar jullie?”

Antwoord: Wij hebben diverse malen aangegeven wat er speelt. Ons advies is niet gehonoreerd. Er wordt gemonitord wat er speelt. Er komen geen antwoorden vanuit de gemeente behalve dat afwijkingen van de weg binnen de gestelde normen van de BAM zijn. Deze zogenaamde NEN-normen   worden door de gemeente toegepast.

Vraag van Ronald van Nierop: “Maar wat zijn dan die normen? Waar zijn die vastgesteld.” Er is een garantie vanuit BAM van 5 jaar gegeven op de oplevering. Maar een echt antwoord is er niet.

Algemene conclusie: Betonkoppen steken steeds verder uit en er zijn zorgen over de veiligheid van fietsers. Deze rijden in het midden van de rijbaan om hobbels te ontwijken. De Adviesraad wordt uit de zaal geadviseerd om een externe partner in te schakelen om een objectief onderzoek op te starten. Vanuit de Adviesraad zal hiernaar worden gekeken en waar nog stappen/actie ondernomen kan worden. Belangrijk dat er kennis en kunde benodigd is om deze misstanden aan te tonen. 

De Rondweg:

Tegenvaller dat deel (250 meter) in het Westeinde niet in orde bleek te zijn. De vertraging hierdoor wordt betreurd. Per dezelfde datum 4-11-2021 is een nieuwsbericht (zie elders in de DK) over de Veenpoldersweg van Astrid van Eekelen, wethouder verkeer en vervoer. 10 januari starten de herstelwerkzaamheden en ijs en weder dienende is e.e.a. voor de zomer van 2022 klaar.  Voorstel uit de zaal: “vrachtverkeer t.b.v. herstelwerkzaamheden verbieden via de Meerlaan en/of Doctor van Noortstraat. De Adviesraad neemt dit mee in de klankbordgroep.

Opmerking vanuit de zaal: “Er gaat veel zwaar verkeer om de blokkade heen over het nieuwe fietspad tussen Huyssitterweg en de Tuinbouwweg. Dit fietspad is niet bedoeld om het dorp te ontlasten. De blokkades moeten hersteld worden. De mail zal worden verzonden naar de Adviesraad.

Opmerking Bunzingroute vanaf de wildtunnel bij de Meeslouwer is door de nieuwe rondweg onderbroken. Deze loopt nu niet meer door en zou hersteld moeten worden.

Aansluiting op de N206

Dit blijft punt van discussie, zo ook het fietspad van Stompwijk naar Zoeterwoude. Antwoord provincie vooralsnog geen aanleiding aanpassing voor 2030 vanwege laag aantal ongelukken. Dit is eigenlijk te gek voor woorden.  Het Hoogheemraadschap Rijnland is momenteel bezig met werkzaamheden / onderzoeken en is in contact met de provincie hierover.

Herstructurering Doctor Van Noortstraat:

Projectplan wordt opgesteld. Advies van de Adviesraad is gevraagd. Hiertoe heeft de Adviesraad een enquête uitgezet met de verschillende variantvormen. Hoge respons van 212 reacties waaruit blijkt dat het voor de Adviesraad moeilijk is een eensluidend advies te geven. Volgende stap is terugbrengen van een aantal varianten, waaruit uiteindelijk gekozen gaat worden.

De uitslagen van de enquête worden besproken en getoond in een overzicht.

· Fietser wordt algemeen belangrijk geacht in het nieuwe straatbeeld en is dus een belangrijk uitgangspunt.

· Behoud van tweerichtingsverkeer scoort hoog, met deels parkeerhavens, geen fietssuggestiestrook wel met een trottoir van 0,8 m voor de voetganger.

· Tweede score is een fietsstraat waar de auto te gast is. Verkeer max 30 km/h. De kleur van de weg is rood omdat de fietser centraal staat. Parkeren met de auto in parkeervakken aan woningzijde. Voetgangerspad van 1.20m breed. Fietsstraat kan alleen met eenrichtingsverkeer.

Voorkeur van de Adviesraad is toch openhouden van de Huyssitterweg voor bestemmingsverkeer, waarbij er vanaf de tuinbouwweg tot Huyssitterweg eenrichtingsverkeer is. Het voordeel hiervan is dat er maar minimaal hoeft omgereden te worden. Ook een toekomstige bypass bijv. bij Zustersdijk hoort tot de mogelijkheden. In de huidige plannen was de Huyssitterweg afgesloten voor autoverkeer, wat een extra belemmerende factor voor eenrichtingsverkeer is vanwege het verre omrijden.

Uitwerking omgevingsvisie buitengebied (omgevingswet)

Het wordt belangrijk geacht dat de Adviesraad in samenwerking met de bewoners een visie neerlegt. De bouwstenen vanuit de gemeente zijn: groene woongemeente, mobiliteit, economie en bedrijvigheid / duurzaamheid. De bouwstenen moeten het kader gaan vormen van de gebiedsvisie.

Na de gebiedsvisie volgt een omgevingsplan waarin de bestemmingsplannen komen waarin vergunningaanvragen etc. gedaan kunnen worden. Eerst maar eens kijken of we tot één visie kunnen komen.

Woningbouw

Westeinder:  Nu in verkoop. Verwachte start volgens ontwikkelaar 202

Woningbouw naast Dorpspunt, locatie Luiten/Fontein: De anterieure overeenkomst wordt eind 2021 verwacht. Hier worden naast koopwoningen, 10 woningen/appartementen ingepland voor verhuur.

Wit/gele kruisgebouw: Gemeente is in gesprek met Vidomes. De doelstelling is sociale woningbouw. Hier zouden 12 appartementen gevestigd moeten worden.

Voormalig Dorpshuis: 2022 voorbereiding en verdere ontwikkelingen. December 2021 is er een gesprek met de gemeente over een ruimtelijk kader (wat mag er wel en niet gebouwd worden). Sloop en bouw mogelijk, zoals nu in de planning, 2023.  Adviesraad dringt wel aan op sloop, om tijdelijk een andere bestemming (parkeer / bouwketen etc ..) tijdens reconstructie DvN te kunnen creëren. Adviesraad benadrukt wel dat er vaart gemaakt moet worden.

Update Adviesraad in Coronatijd

Twee los van elkaar staande issues zijn begin 2021 voorgevallen.

De publicaties en het rumoer rondom Stexit 2021: “Passen wij niet beter bij het groene achterland in casu bij Zoeterwoude, dan bij Leidschendam-Voorburg.” Hoe denken de Stompwijkers hierover als zij de juiste informatie hebben over wat dat betekent.

Vanuit de adviesraad ontstond veel onvrede ten aanzien van de gemeente LV omtrent vooral communicatie of zo je wil geen communicatie.

In een gezamenlijk gesprek zijn 4 kernpunten naar voren gekomen:

De samenwerking en onderlinge verhouding tussen college en adviesraad, tussen gemeenteraad en adviesraad maar ook de afstemmingslijnen met de ambtelijke organisatie.

Verdere verdieping van gevoelens die zijn geuit. Wat kunnen we doen om de relatie met het “platteland” te verbeteren. Hoe nemen we de inwoners van Stompwijk mee in het gesprek. De problemen bij de uitvoering van diverse projecten waarbij advies niet gehoord is.

In vier sessies zijn deze problemen besproken. Discussie over onze identiteit, meer overleg met B&W, Communicatievorm en de statuten van de Adviesraad.

Deze laatste zijn in een verordening aangepast. College zal nu actief de adviesraad moeten betrekken bij besluiten die Stompwijk aangaan. Om de 6 weken is er voortaan overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg (6 weekse projecttafel). Toch wel een belangrijke stap voorwaarts. 

Verkiezingen Adviesraad maart 2022

1. Verkiezingen zijn tegelijk met verkiezingen gemeenteraad

2. Overleg wordt intensiever

3. Meer thema’s waar we mee bezig gaan

4. We geven advies, zowel gevraagd als ongevraagd

5. We gaan ook meer vragen krijgen

6. We gaan meer met elkaar in gesprek, waarbij o.a. burgerparticipatie nog belangrijker zal worden

Kortom: Meld u aan als kandidaat voor de adviesraad ….

Wat verder ter tafel komt en rondvraag

– 30 november, openbare bijeenkomst energie transitie (openbaar)

– februari  zullen wij de politieke partijen vragen hun programma betreffende buitengebied + Stompwijk aan u presenteren.

Er wordt aangegeven dat de Adviesraad ook bij fractie vergaderingen aanwezig mogen zijn.

– De zorg dichter bij huis brengen middels een bus. Gezien het voorbeeld van de vaccinatie-bus. Zo komt zorg, ook voor ouders van jonge kinderen naar jou toe.

Leo Oliehoek, namens de Adviesraad

Verslag Adviesraadvergadering 17-10

Donderdag 17-10 werd de 2e openbare vergadering van de Adviesraad gehouden. Deze maal voor de 1e keer in het Dorpspunt en door circa 30 mensen bezocht, waaronder een 3-tal van de lokale politieke partijen. Een aantal lopende zaken stond op de agenda en tevens was ruimte gegeven aan Marian Verkerk, die een presentatie hield en voorlichting gaf over preventie tegen inbraak in woningen. De volgen de punten zijn behandeld:

Bereikbaar Stompwijk

De Rondweg:
huidige fase: Voorbelasting
De hele rondweg wordt net als de rest van Leidschendam/Voorburg geheel verlicht met dimbaar led licht. Er wordt gekeken of het in de nachtelijke uren gedimd kan worden. De werkzaamheden aan de weg zullen waarschijnlijk q2 starten en gaan over het bestaande tracé. Met de bruggen (=kunstwerken) zal eerder worden gestart. De planning is q4 2021 opleveren van de weg.

Stompwijkse weg:
Er komt bij de 3 Molens geen uitkijkpunt. Wel wordt er nu gesproken over een voetpad vanaf de Kostverloren tot aan de 3 Molens naar de Voorweg. Voorts maakt men zich zorgen over het onderhoud met de naderende winter en het aflopen van de onderhoudstermijn door BAM medio 2020. Op een aantal plaatsen “kantelen” de stenen bijna en langs de waterkant is het hier en daar een golfbaan vanwege het zakken van de weg tussen de “palen”.

Dr. v. Noortstraat:
De ergste plekken zijn hersteld, wel blijven melden aan meldpunt op de website van Leidschendam-Voorburg: www.lv.nl/melden of bel 14 070 indien er zich weer verzakkingen voordoen. Gemeente is er met het Hoogheemraadschap nog niet helemaal uit. De voorkeur blijft 2 richtingenverkeer. Waarschijnlijk worden in januari 2020 de plannen gedeeld met het dorp, waarbij er ook inspraak is vanuit ‘t dorp.

Status Dorpspunt (Kulturhus)
Jeugd moet nog over! Wel is de impasse doorbroken en gaan ze nu zo snel mogelijk aan de gang. Oude jeugdruimte tot 31 december beschikbaar.
Nieuwe lijst waarop nu nog circa 15 opleverpunten, waaraan een eigenaar is gekoppeld. Opening 11 oktober was een groot succes.
Nu is het zaak om de programmacommissie op te gaan starten en verder een goede invulling aan het gebouw te gaan geven.

Er komt vanaf november een pilot in het Dorpspunt, waarbij gebiedsregisseur met een wethouder “spreekuur” houdt.

Mogelijke Woonlocaties/Open brief naar gemeenteraad
Adviesraad betreurt het langlopende proces waar geen voortgang in zit helaas! In september is een open brief naar de wethouder Rouwendal en Bouw gestuurd vanuit de Adviesraad. Hieronder samenvattende de tekst:

Geachte wethouders,

 De Fa. v.d. Krogt is vorige week voortvarend aan het werk gegaan en legt er tijdelijk parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen aan. Het terrein zelf moet “bouwklaar” gemaakt worden. Het is niet de enige bouwlocatie in Stompwijk. Al geruime tijd zijn er meerdere bekend. De reden van deze brief is om U nog maar eens een reminder te sturen.

Alle onderzoeken naar woonwensen, inloopavonden, informatiebijeenkomsten wijzen maar naar één wens: “Wanneer kan er gebouwd worden?”

De huidige Adviesraad is nu 1,5 jaar aan het werk en al 1,5 jaar wordt er geen enkele vooruitgang geboekt, ondanks dat in alle communicatie en gesprekken steeds ‘het bouwen’ als topprioriteit wordt aangemerkt. En dat er haast is moge duidelijk zijn. Er moet snel gebouwd worden. De doorstroming moet op gang gebracht worden. Er moet voor ouderen en startende jongeren zo goedkoop mogelijk gebouwd worden. Geen gemakkelijke opgave, maar toch is dit absoluut noodzakelijk om een “leefbaar Stompwijk” te houden. Het is van vitaal belang dat de gemeente nu absolute prioriteit geeft aan ‘goedkope’ woningen in Stompwijk. Er zijn voldoende geschikte locaties aan te wijzen, dus waar wordt er nu op gewacht? Onderstaand ter herinnering de 4 nu bekende locaties, maar er zijn er vast een paar meer te vinden als de politieke wil en de prioriteit er maar is!

Terrein naast Dorpspunt: Sinds een tiental jaren bekend als potentiële bouwlocatie

 Terrein Dorpshuis: Sinds de 1e tekening van het Kulturhus al bekend dat dit een mogelijke bouwlocatie is

 Terrein nabij Westeinderweg: Al een tiental jaar is men hier bezig, maar vooruitgang wordt er nauwelijks geboekt

 Terrein voormalig Wit-gele kruisgebouw: Sinds de 1e tekening van het Kulturhus eveneens al bekend dat dit een mogelijke bouwlocatie is

 Er is dus haast, erg veel haast. Na 25 jaar moet er nu eindelijk eens wat gebeuren. Een hele generatie jongeren is vertrokken naar elders en dat ontwricht de natuurlijke samenstelling van het dorp. Absoluut het grootste en belangrijkste project in gemeente LV moet dus zijn: “Bouwen voor een leefbaar en vitaal Stompwijk.” We hebben nu lang genoeg aan het kortste eind getrokken. Stompwijk is aan de beurt. De subsidiekraan van het kabinet voor o.a. regio Den Haag gaat open, blijkt uit de Miljoenennota van het kabinet: 1 miljard extra voor “betaalbare huisvesting” en 1 miljard korting op belasting voor woningcorporaties. Wij zouden willen zeggen: “Zorg dat U er bij bent! “

De Adviesraad

Antwoord van wethouder Rouwendal 14 oktober ontvangen

Geachte Adviesraad,

In reactie op de open brief die we van jullie ontvingen kan ik namens het college het volgende antwoorden:

Het college deelt jullie zorgen over de voortgang van de verschillende woningbouwprojecten in Stompwijk. Binnen de organisatie wordt er dan ook gewerkt om deze zorgen weg te nemen door zo veel mogelijk voortgang te boeken op de verschillende locaties. Punt van belang is echter dat de gemeente niet zelf bouwt, dat doen de ontwikkelaars. Dat de voortgang minder voortvarend gaat dan wij hadden gehoopt is iets waar wij als gemeente tot op heden weinig aan kunnen doen. Het is aan de ontwikkelende partijen om de voortgang er in te houden. De wil is er wel bij de verschillende partijen, maar de voorbereiding van de bouwplannen vergt daar meer tijd dan dat wij hadden verwacht. Onderstaand in ieder geval een stand van zaken van de drie grotere woningbouwprojecten in Stompwijk .

Ik hoop dat dit enig inzicht geeft in de voortgang. De intentie van het college is nog steeds om ervoor te zorgen dat er weer gebouwd gaat worden in Stompwijk. Mochten er nog vragen zijn dan zijn we uiteraard bereid die te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Rouwendal, Wethouder gemeente Leidschendam-Voorburg

Bouwlocatie: Westeinderweg 3

De plannen die in juni aan de buurt zijn gepresenteerd zijn verder uitgewerkt door de ontwikkelaar en zullen door de gemeente worden vertaald naar een ruimtelijk kader. Dit kader zal naar verwachting eind dit jaar door het college worden beoordeeld, waarna er gestart kan worden met het bestemmingsplan.

Reactie Adviesraad: Ontwikkelaar (Schouten) is failliet -> Hoe nu verder ?

Locatie naast het Dorpspunt / oude woonwinkel Luiten

Om verdere stappen te zetten met de ontwikkelende partij zal er eerst een intentieovereenkomst afgesloten moeten worden tussen de Gemeente Leidschendam-Voorburg en deze partij. De ontwikkelende partij heeft meer tijd nodig dan verwacht om deze overeenkomst aan te gaan. Verwacht wordt dat dit de komende maanden zal gebeuren. Daarna kan het plan verder worden geoptimaliseerd.

Reactie Adviesraad: Ondanks dat deze locatie er het laatste bij is gekomen, zijn hier wel de meeste vorderingen gemaakt.

Locatie Wit-gele Kruis gebouw Van Santhorststraat:

Ook hier heeft de ontwikkelende partij nog tijd nodig om te komen tot een haalbaar plan. Verwacht wordt dat dit plan er binnen een paar maanden is zodat dit jaar een intentieovereenkomst afgesloten kan gaan worden.

Reactie Adviesraad: juni 2018 zijn er al gesprekken geweest met Vidomes.

Locatie voormalig Dorpshuis:

Reactie Adviesraad: Deze locatie is zelfs in het antwoord niet eens genoemd en lijkt buiten beeld gehouden te worden. Dit is wel de enige locatie waar niet een ontwikkelaar, maar de Gemeente recht van Eigendom heeft! Volgens kadaster zit er een “Culturele” bestemming op.

Algemene reactie Adviesraad:

I.p.v. het antwoord van de wethouder: “De intentie van het college is nog steeds om ervoor te zorgen dat er weer gebouwd gaat worden in Stompwijk.” zou de Adviesraad liever zien: “De intentie van het college is nog steeds om ervoor te zorgen dat er met prioriteit weer gebouwd gaat worden in Stompwijk”

– Er is 25 jaar niet gebouwd!

– Stompwijk is nu eerst aan de beurt!

N3MP

Er wordt hard gewerkt bij de inlaat vanaf de Jan Coenen sloot. Het is een beetje onduidelijk hoe het er straks uitziet in het landschap. Verbreding watertoevoer nabij begin Meer en Geerweg is nu in volle gang.

Snippergroen:

De Adviesraad heeft een gesprek gehad bij de gemeente:

Dr. van Noortstraat staat voorlopig op hold – Er is een brief vanuit de gemeente verstuurd naar bewoners. Status van de rest van Stompwijkse kern is nog niet duidelijk. O.a. Steigers in de Nieuwe vaart! Het volgend project is het buitengebied. De Adviesraad wil eerst met de Gemeente om tafel voordat er iets naar buiten gaat.

Presentatie preventie woning inbraak door Marian Verkerk

Een heldere presentatie met alle ‘fouten’ die we maken bij het (niet) beveiligen van onze woningen. Een overzicht van trucjes die men toepast en wat we ertegen kunnen doen. Waarvoor onze hartelijke dank!

Namens Adviesraad,

Leo Oliehoek

Verslag openbare Adviesraad vergadering 7 maart 2019

 1. Opening van de avond door Patrick Luk, voorzitter Adviesraad om 20:00u

2.  Lopende zaken

Bereikbaar Stompwijk: Stompwijkseweg nagenoeg afgerond. De Rondweg voorbereiding vordert, noodbrug wordt nu aangelegd. Ergste gaten in de Dr. v. Noortstraat worden nu gerepareerd, maar blijft summier. Schades graag blijven melden via meldpunt gem. LV

Kulturhus: is inmiddels aan school opgeleverd en in gebruik genomen. Einde deze maand moet verhuizing plaatsvinden voor overige gebruikers. Er volgt nog een officiële opening voor het hele dorp. Het voorplein – nu provisorisch – wordt meegenomen in de herontwikkeling van de Dr. Van Noortstraat en kerkplein.

Avalex, het nieuwe verzamelen is nog steeds niet volledig doorgevoerd. Het wachten is op de uitvoering. Grofvuil kan gratis worden aangeboden. Wegbrenglocatie is nu Nootdorp. Dit is veel te ver. Hier wordt aan gewerkt.

Woonlocaties: 14 februari 2019 is er een inloopavond en konden inwoners hun mening/mogen geven. Vidomes en de gemeente zijn ermee aan de slag.

N3MP: Er is een tijdelijk uitkijkpunt geplaatst nabij aansluiting op de Jan Coenensloot. Fietspad wordt verlegd en er komen met voor de verkeers-veiligheid.

3. Rondvraag

 Indeling van Nieuwe Driemanspolder: Er zal in het belang van de weidevogels ook worden gekeken naar de bestrijding van predatoren. De provincie heeft inmiddels een vergunning afgegeven voor het bestrijden van bijvoorbeeld vossen.

Verkeersveiligheid Dr. v. Noortstraat: Wat is de opinie m.b.t. geparkeerde voertuigen? Er is vanuit een kernteam een inventarisatie gemaakt. Deze is aangeboden aan de gemeente. Met het oog op de nieuwe indeling van de Dr. v. Noortstraat is er een samenspel met bewoners nodig om voertuigen op eigen terrein te zetten.

De gemeente zal bij nieuwbouwprojecten kijken naar de parkeer-mogelijk-heden. De insteek is om de Dr. van Noortstraat verkeersluw te maken.

 1. Werkplan Adviesraad – Open discussie met politieke partijen

 Op verzoek van de Adviesraad waren de politieke partijen uitgenodigd om met de bewoners van gedachten te wisselen over de thema’s die in 4 speerpunten zijn vastgelegd. Het werd een intensieve avond met veel positieve inbreng van de bewoners. Onderstaand een samenvatting van wat zoals ter sprake kwam.

Wonen:

Thema’s: Inmiddels is gestart met een 2-tal bouwplannen voor de locatie Meerlaan en Dorpshuis. Bouwplannen op particuliere grond, hoe zien we de woningbouw komende 10-20 jaar. Met/zonder behoud van buitengebied? We willen snelheid, maar we willen ook matiging.

Reacties: Intentie van de gemeente is het groene gebied, groen houden. Het volbouwen van buitengebied is via de provincie onmogelijk. Wel is er kijk op herinrichting van de Meeslouwerpolder en andere projecten. Er wordt wel gehoopt op ontwikkeling van braakliggende terreinen en/of vervallen gebouwen. Vraag aan de politiek om rekening te houden met de geluidsoverlast welke gaat komen met de verbreding van de A4. Niet alleen aan de zijde van de Vogelplas en Vlietlanden maar ook aan de kant van Stompwijk. De angst is dat het geluid versterkt/weerkaatst gaat worden. Wat niet bevorderlijk is voor o.a. wooncomfort. Tot op heden is hier volledig aan voorbijgegaan.

 Welzijn:

Thema’s: We willen een mooi en veilig dorp en buitengebied om te wonen. Met respect voor het kleinschalige dorpse karakter. Vitaal houden van verenigingsleven, verbeteren van digitale voorzieningen (ook in het buitengebied). Is een Servicepunt van de gemeente in het Kulturhus haalbaar? OV van Stompwijk naar Leidschendam vooral vervoer op maat lijkt haalbaar.

Reacties: Uit onderzoeken blijkt dat mensen steeds minder op servicepunten komen. Alles gaat digitaler, paspoorten en rijbewijs worden thuis geleverd, een idee is om een keer in de zoveel tijd/weken aanwezig te zijn als gemeente met bijv. een voorlichtingsbus.

Wegen:

Thema’s: De realisatie van de rondweg is gestart. Reconstructie Dr. v. Noortstraat is een onderdeel van bereikbaar Stompwijk. Hoe zien we dat? Realiseren van parkeermogelijkheden om de Dr. v. Noortstraat te ontlasten. Het onderhouden van het bestaande wegennet. Daarnaast het verbeteren van de verkeersveiligheid in Stompwijk en het buitengebied (o.a. fietspad Oosteinde). Een 2e rotonde voor de aansluiting van de rondweg op de N206. Kunnen we het sluipverkeer tegengaan?

Reacties: Vanuit de werkgroepen en de Adviesraad is nadrukkelijk geadviseerd een 2e rotonde aan te leggen bij de zijde N206 bij de rondweg. De angst is dat verkeer van de rondweg door het dorp gaat rijden in plaats van direct de N206 op. Politieke partijen gaan aandacht vragen aan de provincie. Infrastructuur bij de tunnel bij De Tol, i.v.m. Nieuwe Driemanspolder. (Kostverlorenweg). Veel zorgen over de herinrichting van de Huyssitterweg, wordt nogmaals benadrukt aan het college. Met name over de indeling van laad- en losstrook en fietsers. Het is een onbegrijpelijke situatie, zeker ook met ruiters/paarden.

Werken:

Thema’s: Stompwijk is een dorp met een actief verenigingsleven. Maar dit kunnen we alleen in stand houden als de mensen ook in of om Stompwijk kunnen wonen en werken. Het stimuleren van bestaansrecht voor bedrijven in Stompwijk. Het her ontwikkelen van vrijkomende boerenerven. Het herbestemmen van landbouwbedrijven in het buitengebied. Het uitbreiden van recreatie en toerisme. Oplossingen voor verkeer intensieve bedrijven aan de Stompwijkseweg en de Dr. Van Noortstraat.

Reacties: De vraag is hoe de gemeente en provincie mee gaan werken met de ontwikkelingen in het buitengebied. Wat kunnen de boeren die willen stoppen? Hoe kunnen we boeren motiveren/helpen? Discussie over indeling en levensvatbaarheid van boerenbedrijven. Agrariërs krijgen steeds meer zorgen om levensvatbaar te blijven. Het idee wordt gelanceerd om een werkgroep op te richten, een visie te creëren samen met gemeente? 14 Mei gaat het college boeren bezoeken, die deelnemen aan een documentaire over het Leidschen-damse/Stompwijkse buitengebied.

Sluiting

Patrick dankt allen aanwezigen voor hun komst en constructieve bijdrage en sluit de vergadering om 22:15 uur.

Leo Oliehoek, secretaris Adviesraad

Herstel Dr. van Noortstraat en inloopavond

Deze week is door de gemeente, samen met de Adviesraad, een rondgang gemaakt over de Dr. van Noortstraat om de schades aan de weg te bezien. Bij deze kunnen we melden dat vanaf 18 februari wordt gestart met herstelwerkzaamheden. Schades vanaf de Hoge Brug tot aan het nieuwe straatwerk nabij de Tuinbouwbrug worden – voor zover nu mogelijk – hersteld.

Afgelopen donderdag was er een inloopavond voor de bouwlocaties Dorpshuis en WGK gebouw. De avond werd goed bezocht, alhoewel het jammer was dat er relatief weinig jongeren op af gekomen zijn. Terwijl er toch juist de indruk bestaat, dat er van die kant er veel vraag is. De ideeën zijn meegenomen door de gemeente en binnenkort   horen we daar wel meer van …

Namens Adviesraad, secretaris Leo Oliehoek

Verslag adviesraad vergadering 11 sep 2018

Verslag openbare adviesraadvergadering

dinsdag 11 september 2018

Aanwezig: Patrick Luk, Peter Zandbergen, Michel Guijt, Leo Oliehoek, Nicole van de Bosch, Stef Verburg en ruim 40 toehoorders.

Patrick opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Excuus voor foutieve de dag aanduiding in de aankondiging. Het is de eerste vergadering na de zomervakantie. De vergadering bestond uit 2 gedeeltes: Toelichting op lopende zaken en na de pauze een interactief gedeelte om samen met de bewoners een werkplan voor de Adviesraad op te stellen.

De rondweg: Aanbesteding voorbelasten is gegund aan van der Krogt. Het aanrijden van het zand gaat via noodbrug – nabij de stal – die inmiddels is aangelegd.

De Ringvaart: In kader van het project N3MP (nieuwe driemanspolder), is een aanvang gemaakt met het verbreden van de ringvaart. 

Vraag: In hoeverre heeft het graven bij de Ringvaart effect op het waterniveau in de polder? Antwoord: Rijnland is erbij betrokken en houdt toezicht. Rijnland is te benaderen via een aanspreekpunt en er zijn ook informatiepunten.  

De Stompwijkse weg: Moet in het najaar weer afgesloten worden. Inmiddels is een aanvang van de werkzaamheden gemaakt. De kieren/losliggende stenen zijn door de klankbordgroep gemeld. Het kan te maken hebben met rechthoekige knikken aan de landkant en gebogen schoeiing aan de waterkant. De BAM heeft (nog) geen idee wat de oorzaak is. Mogelijk dat het aanhoudende warme/droge weer in combinatie met de risico’s van een veendijk daarbij een rol spelen. BAM met HABO, die de bestrating heeft aangebracht gaan dit onderzoeken. In de volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep meer hierover.

De Dr. Van Noortstraat: Na de Stompwijkse weg, is de rondweg voorlopig prioriteit. De planning voor aanpak van de Dr. v. Noortstraat is nog niet bekend. Dit moet wel opgepakt gaan worden. De toestand verslechtert in hoog tempo, zodat “noodmaatregelen” wellicht nodig zijn tot de grote “renovatie”.

De adviesraad heeft een aantal meldingen gemaakt van slechte stukken Via het meldpunt. Hier is nog geen reactie van terugontvangen.

Vraag: Waarom niet met een afgevaardigde van de gemeente over de weg lopen en laten zien waar de weg verzakt i.p.v. alles los melden maar. Antwoord: De meldingen zijn gemaakt voor de onderbouwing van de problemen en de vervolgstappen zijn inderdaad om de gemeente direct te benaderen. Een klankbordgroep moet ook over de Dr.v. Noortstraat samengesteld worden. We willen juist de bewoners erbij betrekken en samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen.

Er blijven ook klachten over het sluipverkeer, als de A4 vast staat. Het gaat er af en toe erg onvriendelijk aan toe!

Het Kulturhus: Er moeten Veel details vastgelegd worden waaronder hekopeningen, indeling achterplein. T.a.v. Kiss en ride moeten er twee wegversmallingen op de Dr.v.Noorstraat blijven. Een was er al (die moet hersteld worden). De oplevering zal wellicht in 2 delen gaan. De School heeft voor de kerstvakantie een week extra vrij, waarin de overgang gepland is.

Adviesraad heeft ook een brief naar de wethouder gestuurd met de uitdrukkelijke wens, dat als de kleur er niet uitziet er in welke vorm dan ook iets aan gedaan wordt.

Vraag: Waarom komt de gemeente niet in actie tegen het kleurverschil van het Kulturhus? Antwoord: De gemeente is in kennis gesteld. De gemeente heeft de bouw wel door laten gaan. De Adviesraad heeft de melding gedaan en haar zorgen uitgesproken. Ook de klankbordgroep was net als de architect en gemeente onaangenaam verrast door de kleur. Ook is het gebouw volgens toehoorders niet brandveilig. Inmiddels is dit door de Gemeente bekeken, maar het gebruikte materiaal is absoluut brandveilig en volgens de normen.  

Avalex: De situatie rondom het inzamelen van afval in Stompwijk is erg onoverzichtelijk, omdat het vernieuwde inzamelen maar half is ingevoerd.

Vanwege de stopzetting door het nieuwe college, is er volgens Avalex ook geen direct zicht op verbetering. De nieuwe maatregel is: Heel Stompwijk zal als buitengebied behandeld worden en ieder inwoner van Stompwijk wordt voorzien van (maximaal) 4 containers voor inzamelen van de verschillende afvalstromen. Voor een aantal specifieke locaties zal nog uitgewerkt worden hoe dit moet worden uitgevoerd (in verband met hoogbouw).

Naar de mening van de adviesraad is dit voor Stompwijk voor dit moment de meest optimale oplossing. De Adviesraad is hierover in contact met Avalex.

Vragen: Klachten over chauffeurs en de snelheid waarmee ze rijden. Ook is het vervelend dat het milieustation aan de Havenstraat niet werkt. Is het niet mogelijk dat er 1x in de maand verfresten en ander klein chemisch afval ingeleverd kan worden. Antwoord: Alles is stilgelegd tot er een nieuw beleid komt. Klachten kunnen we meenemen naar Avalex, daar zijn we mee in gesprek.  

Woonlocaties: Op dit moment 2 reële opties, nl Wit gele Kruis gebouw en Dorpshuis. Deze locaties komen vrij. In een gesprek met Julliette Bouw, wethouder o.a. van Soc.woningbouw zaken is daar op 12 september aandacht voor geweest. Er gaat nu hard aan een plan en planning gewerkt worden.

Vraag: Alleenstaanden met 1 kind, vallen tussen wal en het schip. Kan daar ook eens naar gekeken worden. Antwoord: Voor deze gevallen wordt een gesprek gearrangeerd.

Rondvraag:

Vraag: Bij Het fietspad door de polder bij v. Santen zijn – na het maaien -twee hekken verdwenen. Er zijn al ongelukken gebeurd. Kan er naar gekeken worden? De fietsers steken over. De veiligheid is in het geding. Antwoord: Melden via meldpunt Leidschendam-Voorburg.

Vraag: Waarom niet op het fietspad naar Zoeterwoude een vangrail, nel als op de Middelweg. Antwoord: . Is volgens provincie te smal en dus onveilig.

Vraag: Vorig jaar is tijdens werkzaamheden niet op maar langs de N206 de weg afgezet. Volgens provincie ter beveiliging van de wegwerkers. Waarom dan ook niet de weg afgezet, voor misschien wel 1000 fietsers per dag die minstens zo dicht langs de weg rijden. De begroeiing aan de waterkant wordt ook niet onderhouden, zodat aan die kant het fietspad nog eens extra smaller wordt. Er zijn ook al ongelukken gebeurd waarbij een auto over het fietspad het water in is gereden. Antwoord:

Provincie is ervan in kennis gesteld. Het antwoord is van de provincie gekomen dat er geen aanpassingen komen. Vraag: Ondermeerweg, berm is verzakt en 15 centimeter lager. Fietsers kunnen hierdoor in gevaarlijke situaties komen. Antwoord: Meldingen meldpunt of via Buiten Beter app. Ook de adviesraad zal een melding maken.

 Na de pauze heeft de adviesraad haar ideeën gepresenteerd omtrent hun werkplan en hoe de communicatie en informatie van/naar de burgers zou moeten verlopen. In ieder geval wil de Adviesraad meer aan informatievoorziening gaan doen. Te denken valt aan info-uitwisseling 2 kanten op: Van de Adviesraad naar bevolking, maar vooral ook van de bevolking naar de adviesraad. Niet alleen 3 of 4 keer een openbare vergadering, maar ook meer via de media discussies op gang krijgen. Problemen ventileren via Facebook, Dorpsketting, www.stompwijk.nl en het Krantje. Gebruik maken van poll’s om de meningen te peilen. Inspreken op raadsvergaderingen. Op deze manier hopen we op een actievere bijdrage vanuit de bevolking, meer open discussies, meer ideeën en meer meningen. Ook moeten we werken aan ons imago! Aan de hand van een werkplan met vier speerpunten(de 4 W’s) is op deze vergadering al een begin gemaakt.

Dit zijn:  Wonen,  Wegen, Werken,  Welzijn

Op elk van deze speerpunten werd vervolgens gediscussieerd in kleine groepjes. Met deze gegevens gaat de adviesraad aan de gang. Binnenkort zullen we hier meer over presenteren. Kijk ook voor het verslag op www.stompwijk.nl onder het kopje Adviesraad. Hier kunt U ook reageren.

Link  naar presentatie Adviesraadvergadering op 2018-09-11

Secretaris adviesraad

Leo Oliehoek

Notulen openbare vergadering Adviesraad – Stompwijk 17 mei 2018

Aanwezig:

Patrick Luk (voorzitter), Leo Oliehoek (secretaris), Michel Guijt, Nicole vd Bosch- Muusers, Peter Zandbergen, Stef Verburg. Toehoorders: circa 35

Voorzitter Patrick Luk opent omstreeks 20:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Patrick geeft een beknopte samenvatting van de agendapunten en dat er over de omgevingsvisie gesproken gaat worden.

Bereikbaar Stompwijk –Rondweg

De Stompwijkseweg moet nog open voor reparaties na de zomer.

Ten aanzien van de rondweg zal waar mogelijk de voorbelasting eveneens na de zomer gaan plaatsvinden. De grondverwerving is op dit moment nog steeds bezig. Op het eerste stuk bij “De voormalige Stal” komt een noodbrug. Het is niet wenselijk dat er grondvervoer over deze brug gaat plaatsvinden. De nieuwe brug over de Nieuwe Vaart wordt nog bekeken.

Er zijn vragen uit de zaal over het proces, de doorlooptijd van de aanleg van de rondweg en of het sluipverkeer ook punt van aandacht is/blijft. Dit is inderdaad het geval. Ideeën en opties zijn uiteraard van harte welkom.

Kulturhus

De vorderingen zijn zichtbaar. Binnenkort is het hoogste punt bereikt. Het is de bedoeling dat het gebouw na de zomer klaar is. De hoogteverschillen op het terrein worden bekeken. Nu spelen er zaken als inrichting en indeling. Het kernteam is hier nauw bij betrokken. Ook de indeling van schoolplein etc. wordt bekeken. De exploitatie wordt ook bekeken. De gebruikersgroepen komen bij elkaar en over de indeling wordt nagedacht.

Avalex

Avalex is op bezoek geweest en er is ook een wijkwandeling geweest. Er is veel over gepraat. Ondergrondse containers zijn moeilijk te plaatsen voor Avalex. Met name rond de kern van de Van Santhorststraat, Raephorststraat en Akkermunt. Er komen voor de laagbouw extra containers aan huis. (PMD, GFT, Rest en optioneel papier). Ieder huishouden in het binnen- en buitengebied krijgt deze. Voor de bovenbouw komen vernieuwde aanbiedplaatsen die mooi in het straatbeeld passen en gebruiksvriendelijk zijn. Er is een brief naar Avalex voor het nu snel uitdelen van de containers.

Woning behoefte onderzoek

Een heel actueel onderwerp. Wouter v.d. Wiel geeft een presentatie over het woonbehoefte-onderzoek. Het is een kijk voor nu en voor de toekomst.

Kwalitatief:

Huurwoningen voor:

gezinnen met kinderen gericht op eengezinswoningen en jonge starters en ouderen gericht op meergezinswoningen (bijvoorbeeld appartementen).

Middeldure tot dure koop eengezinswoningen voor: jonge gezinnen met kinderen.

Kwantitatief:

8 à 9 woningen per jaar in totaal 40 tot 45 woningen tot 2024.

Verhouding van goedkoop/duurkoop zou rond de 50/50 moeten zitten.

Vragen uit de zaal: De indruk heerst dat mensen van buitenaf voorrang boven mensen uit Stompwijk krijgen. Voorbeelden hiervan zijn meegenomen in het overleg met VIDOMES. Met name de doorstroom binnen Stompwijk.

Wat gebeurt er met de locatie van het Dorpshuis. Dit wordt samen met het Wit-Gele kruisgebouw een bouwlocatie.

Rondvraag:

Wat gaan we doen aan het parkeerbeleid op de Dr van Noortstraat? Het is onveilig op de Dr van Noortstraat:

Na de Stompwijkseweg en de rondweg komt de Dr van Noorstraat aan de beurt. Er worden vanuit de Adviesraad mensen aangesteld en er zal met de inwoners gesproken gaan worden. De Adviesraad wil graag gevaarlijke situaties voorkomen. Er is gekeken naar opties van een parkeerplaats of bij nieuw te bouwen woningen een eigen parkeerplek.

Wat is jullie steun vanuit de politiek/gemeente Leidschendam-Voorburg?

De coalitievorming is nog bezig. De Adviesraad gaat in ieder geval, zodra raadsleden/wethouders bekend zijn een overlegvorm opstarten.

Omgevingsvisie 2040

Het verdere programma ging over de omgevingsvisie 2040 gepresenteerd door Tjakko Dijk. Met ondersteuning van een filmpje, stellingen en groepsdiscussies omtrent verschillende thema’s ontstond een levendige discussie. De uitkomsten hiervan worden verzameld en zodra deze beschikbaar zijn worden die ook gepubliceerd.

Leo Oliehoek (secr. Adviesraad)

Nieuwe Adviesraad gaat aan het werk!

Donderdag 12 april werd in een feestelijke vergadering afscheid genomen van de adviesraadleden die niet meer verkiesbaar waren voor een nieuwe periode. De zaal in het Dorpshuis was goed gevuld met vertegenwoordigers uit de verschillende klankbordgroepen, politieke partijen, gemeentebestuur en overige belangstellende bewoners. Tegen half negen deed burgemeester Tigelaar de ambtsketting om, wat het teken was om met het officiële gedeelte te beginnen.

Interim-voorzitter Stef Verburg opende de vergadering en heette een ieder welkom. In een kort overzicht verwoordde hij met welke projecten de adviesraad de afgelopen zittingsperiode te maken heeft gehad en nog heeft. Met name de doorlooptijd – “wat duurt het toch allemaal lang” – is iets waar de Adviesraad, maar eigenlijk iedereen wel, erg veel moeite heeft. Je moet daar als Adviesraad lid tegenkunnen en een lange adem hebben. De samenwerking is altijd prima geweest.

Yvonne van Boheemen nam ook kort het woord. Zij kon vanwege een nieuwe functie in de gemeente Zoetermeer de voorzittershamer van en de zitting in de Adviesraad niet meer combineren. Zij dankte in het bijzonder alle adviesraadleden voor de erg prettige samenwerking en geeft de adviesraad, die vooral als een hecht team samengewerkt hebben, een groot compliment. Zij memoreerde de 4 pijlers nog even waarop en waaraan de afgelopen periode gebouwd is: “Wonen, Werken, Welzijn en Wegen” en hoopt dat de nieuwe Adviesraad hier op door kan bouwen.

Hierna kwam burgemeester Tigelaar aan het woord. Met veel enthousiasme en humor werden de aftredende adviesraadleden bedankt en voor ieder was er een persoonlijk woord en een prachtige bos bloemen. Van begin tot eind respectievelijk 12, 8 en 4 jaar adviesraad. Als eerste Ursula van der Voort, die zoals ze zelf zei 10 jaar lang met heel veel plezier dit werk heeft gedaan en erg veel heeft geleerd. Jammer genoeg heeft ze zich de laatste 2 jaar niet volledig in kunnen zetten. Ze bedankte de Raad voor hun begrip hiervoor.

Ank van der Poel, had niet zoveel ervaring met schrijven en computers en toch heeft ze de laatste 4 jaar het secretariaat ingevuld. Een zware baan vond ze zelf waar ze erg veel van geleerd heeft.

Adrie van Santen stopt omdat hij voor politiek, heel eerlijk gezegd, niet in de wieg is gelegd. Maar als je het niet probeert weet je het niet. Wel de vrolijke noot altijd. Hij gaf zelf een afscheidscadeautje in de vorm van pakjes drop: “Straatklinkers en Zoethoudertjes”, waarmee hij de lachers – waaronder de burgemeester zelf – op ludieke wijze op zijn hand kreeg.

Tenslotte Marco Mooijman, die 4 jaar lang het Wilsveen vertegenwoordigd heeft en zich ook niet zo in de politiek ziet. Nadat de oud-leden in de zaal plaatsgenomen hadden, was het tijd om de nieuwe raad te installeren. De 2 zitten- blijvende leden Stef Verburg en Peter Zandbergen worden vergezeld door de 4 nieuwe leden Patrick Luk (de nieuwe voorzitter), Leo Oliehoek (de nieuwe secretaris), Nicole van den Bosch -Muusers en Michel Guyt, die zich vooral ook breed willen inzetten. Zij gaan met zijn allen de komende 4 jaar de kar trekken. Voor iedereen had de burgemeester een kort woordje met een aanmoedigingsbloemetje. De nieuwe leden konden zich zelf ook even kort presenteren. Een ieder werd heel veel succes toegewenst. Tijdens het informele gedeelte, met een drankje en een nootje, werden nog vele ideeën uitgewisseld in het Dorpshuis.

Namens de Adviesraad,

Leo Oliehoek

V.l.n.r.: Patrick, Leo, Stef, Michel, Nicole en Peter