Categorie archieven: Notulen adviesraad

Notulen Openbare vergadering 18 april 2024

Aanwezig adviesraad: Patrick Luk, Suzanne Huisman, Maarten v.d. Meer, Bert Wolterbeek, Koen Quint en Shalini Jagesar.

Aanwezig overig: +/- 35 personen  

1.Opening en vaststellen notulen 25 januari 2024.
Patrick Luk opent de vergadering. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.a. Spreekrecht – geen insprekers.
Er hebben geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.

2. Presentatie – Energietransitie / werkgroep wind door Hank en Vincent.
Werkgroep energieneutraal: Er is een visie opgesteld. De komende periode zal dit worden gedeeld.Er is een kerngroep die verschillende verkenningen doet en zorgt de komende tijd om zichtbaarder te zijn.
Energievraag Stompwijk: Stompwijk heeft een energievraag van ongeveer 75TJ per jaar. Er wordt gekeken hoe we kunnen verduurzamen door te besparen, energie op te wekken op verschillende manieren en het efficiënt gebruiken van energiebronnen.
Windenergie initiatief Stompwijk: Het initiatief zit momenteel in een verkenningsfase. Er is nog niks vastgesteld. Er worden op dit moment brede gesprekken gevoerd. De vraag die er ligt is de technische haalbaarheid en draagvlak om grootschalige windenergie op te wekken. De volgende fase is het balanceren van opwekken en de vraag van energie (vraag en aanbod). Lokaal opwekken voor lokaal gebruik. Dit zal worden opgenomen in een ontwerp. Er is nog geen locatie gekozen. Hier moet nog over worden gesproken met grondeigenaren.  
Oproep aan de inwoners: Er volgt een participatieplan. Plan zal voor de zomer naar de raad gaan. In dit plan wordt beschreven wie de belanghebbenden zijn, hoe ze worden benaderd en hoe ze betrokken worden. Eerste fase is de verkenning en dat is om groen licht te krijgen van de raad hierna volgt een ontwerpfase. Hier is de mogelijk om mee te denken en te reageren. Er zal ook een Klankbordgroep worden opgericht waar mensen zich voor kunnen opgeven. Er volgt nog een draagvlak onderzoek.
Mailadres waarop de werkgroep bereikbaar is stompwijkenergieneutraal@gmail.com.

3. Presentatie Alternatief plan voor Vlietland.
Coert Bregt en Frank Wilschut van de ChristenUnie geven een presentatie over hun plan. De CU wil de ontwikkelingen om vakantiewoningen op de Vlietlanden niet op de plek hebben waar dit nu is getekend maar op het glastuinbouwgebied. Daarnaast willen zij ook naast de recreatiewoningen, gewone woningen laten bouwen.
Voordeel voor Stompwijk is om recreatiewoningen, gewone woningen en voorzieningen erbij gaat krijgen. De woningen zijn bedoeld voor Stompwijkers. Het is positief voor Stompwijk om deze ruil te doen. Op 23 april is de gemeenteraadsvergadering hier zal een motie worden ingediend om te peilen bij het college of dit haalbaar is. Er zal ook een motie worden ingediend voor een juridische haalbaarheid.  Er zal ook bij de provincie Zuid Holland en de initiatiefnemer gevraagd worden of zij open staan voor de wijziging aangezien er nu al een vergunning ligt.

Vraag van een inwoner is of we niet de risico lopen dat er arbeidsmigranten in de recreatiewoningen zullen verblijven. CU geeft aan dat dit niet uit te sluiten is.

Tips en ideeën kunnen worden doorgegeven aan de CU.

4. Pauze

5. Bouwupdate
-Locatie Fontein: Er is geen nieuws te melden. Aanvraag is verstuurd. Proces loopt, de verwachting is dat de planologische procedure doorlopen kan worden in de tweede helft van 2024.  

-Locatie Dorpshuis: De sloop is afgerond. Locatie wordt tijdelijk ingericht met gras en parkeerplekken. We wachten nog op de kaders wat mag er hoe groot wordt het. Hier is contact over met de gemeente. Er moet een stukje maatschappelijke invulling voor komen. Volgende week is hier een gesprek over met de gemeente. Het idee is de kavel uit te gaan geven voor bouw van woningen voor ouderen.

-Locatie Santhorstraat wit gele kruis:
Locatie is Ingezaaid. Na de eerste schetsen is er niets meer vernomen ook niet van Vidomes. De adviesraad heeft gevraagd om een update. Voorstel is om het politiek hierin mee te nemen.

-Woningbehoefte onderzoek:
Planning is nog steeds om de enquête in Q2 te versturen. Dit ligt op dit moment stil door de gemeente vanwege de Omgevingsvisie. Het budget om dit onderzoek te doen komt vanuit de Omgevingsvisie. Hier is overleg over met de gemeente op 22 april.  Echter heeft dit nog niet geleid tot een duidelijke planning wanneer dit wel uitgevoerd kan worden.

-ODF/Glasvezel:
Er wordt nog steeds aangelegd. In de kern is de aanleg voor een groot gedeelte gerealiseerd. De gemeente heeft een goed contract met ODF om ook het buitengebied mee te nemen anders krijgt ODF een boete. De werkgroep glasvezel en het advies blijven herhaaldelijk vragen naar de voortgang. Vragen kunt u mailen naar ODF via info@opendutchfiber.nl met de adviesraad in de cc.

Bereikbaar Stompwijk:
Verzakkingen: Door de vorst van de afgelopen jaar zijn er kuilen in de weg ontstaan. Deze zijn redelijk hersteld. Er zijn onderzoeken gedaan naar de gesteldheid van de bodem. Conclusie volgt nog, zowel de adviesraad en de aanwezigen zijn het er met elkaar eens dat dit te lang duurt. Het levert een gevaarlijke situatie op voor de fietsers.

Veenpolderseweg: Naar aanleiding van een bezwaar is het bebordingsplan aangepast. De uitvoering laat nog op zich wachten door personele problemen. Voor de gevaarlijke kruispunten is de gemeente bezig om een nieuw ontwerp te maken. Volgende week is het klankbordgroep daar wordt een mogelijk ontwerp gepresenteerd.

Dr. Van Noortstraat:
De gemeente is druk bezig met het concept ontwerp. Er staat een informatieavond gepland op donderdag 23 mei. De adviesraad heeft de vraag gekregen om een degelijk advies te geven aan de gemeente over het besluit over het eenrichtingsverkeer. De adviesraad zal het advies opstellen naar aanleiding van gesprekken die zullen volgen met de bewoners van Stompwijk op onder andere de informatieavond.

Opmerking: Bebording Meerlaan of dit niet anders aangepakt kan worden. Adviesraad neemt dit mee in de klankbordgroep.

Staat van onderhoud wegen:
Vanuit verschillende bewoners en adviesraad zijn diverse klachten/ opmerkingen binnengekomen. Bij de volgende projecttafel op 24 april zal uitleg vanuit de gemeente volgen over plan /onderhoud. Planning is om een rondje te maken met de gemeente en de adviesraad bij diverse aandachtspunten langs te gaan en e.e.a. in beeld te brengen. De adviesraad heeft hier ook contact over met de fietsersbond. Het idee is om het fietspad te asfalteren.

Vraag aan inwoners is meldingen te doen naar de gemeente en ook de adviesraad hierin mee te nemen en te informeren.

-Omgevingsvisie:
Op 26 oktober jl. is de inloop avond goed bezocht. De verslagen hiervan zijn inmiddels gepubliceerd. Het wachten is nu op de koersnotie. Afspraak hoe verder is gepland op 22 april met gemeente hierover. De dag na de vergadering is er aangegeven dat er nog weinig te melden is over de koersnotitie , dit is geen goede ontwikkeling de adviesraad gaat bekijken wat de verdere acties hierin moeten gaan worden.

6. Website.
Neemt u een kijkje op www.stompwijk.nl/adviesraad  

7. Melden.
Nieuwe Meldpunt op de website van Leidschendam-Voorburg: https://meldingen.lv.nl of bel 14 070. Oproep blijf vooral melden!

8. Rondvraag.
-Onvrede over woningtoewijzing Vidomes door de huurconsulent: Stompwijkers gaan voor was het beleid dit wordt niet gehonoreerd. De adviesraad zal dit meenemen in het gesprek met Vidomes. In de volgende openbare vergadering zal Vidomes aanwezig zijn.
-Er wordt niet gehandhaafd door de gemeente op hardrijders op de Dr. Van Noortstraat. Uit onderzoek van vorig jaar is gebleken dat er te hard gereden wordt. De adviesraad geeft aan dat dit herhaaldelijk wordt besproken in de klankbordgroep. Helaas wordt hier niet iets aan gedaan door de gemeente. De adviesraad blijft hierop hameren bij de gemeente.  Er is onvrede vanuit de Stompwijkers naar de gemeente. Het gevoel heerst dat er niet veel gebeurt vanuit de gemeente. Oproep is om het ongenoegen over de gemeente op te nemen in de Dorpsketting met als afzender: “Auteur bekend bij de redactie”.
-Advies vanuit het publiek is de adviesraad op de agenda van de beeldvormende raad te zetten en het gesprek aan te gaan met de gemeenteraad over de ongenoegen over de gemeente. Veel zaken gaan langzaam en hebben keer op keer vertraging, dit leeft bij ook bij de aanwezigen. Meldingen worden slecht of niet serieus genomen, de adviesraad doet zijn best echter zonder voldoende opvolging en houden aan de afspraken. We wachten en wachten echter de nood is hoog dus actie is gewenst en hoog nodig.

9. Sluiting.

De volgende openbare vergadering is op 29 augustus 2024.                 

Notulen openbare adviesraad vergadering 25 januari 2024

Donderdag 25 januari in Dorpspunt te Stompwijk.

Aanwezig adviesraad: Patrick Luk, Suzanne Huisman, Maarten v.d. Meer, Tini Lansbergen, Bert Wolterbeek, Koen Quint en Shalini Jagesar.

Aanwezig overig: +/- 35 personen  

1.Opening en vaststellen notulen 16 november 2023.
Patrick Luk opent de vergadering. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.a. Spreekrecht – geen insprekers
Er hebben geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.

2. Presentatie – Vidomes
Vidomes geeft een presentatie over de seniorenmakelaars. Zij helpen huurders die senior zijn en op zoek zijn naar een passende woning. Dit doen zij ook vanwege de doorstroom. Mensen moeten zelf naar Vidomes toe om in gesprek te gaan met de seniorenmakelaar.
De Westeinder in Stompwijk:
Vidomes gaat 8 sociale huurwoningen verhuren. De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal van 2024. Huurders van Vidomes hebben recht op voorrang. Voor vragen of een vrijblijvend gesprek kan er contact worden opgenomen via: seniorenmakelaar@vidomes.nl

Opmerking van de inwoners is om de Stompwijkers voorrang te geven bij huurwoningen in Stompwijk. Voor het project De Westeinders is dat wel geregeld.

De wijkbeheerders van Vidomes stellen zich voor en geven aan waar zij verantwoordelijk voor zijn. In een volgende vergadering zal er inhoudelijk een presentatie gegeven worden.

De wijkbeheerder Shanna Harsveld en haar collega zullen zich voorstellen in de Dorpsketting met een foto erbij.

3. Pauze
Er is een nieuwe Gebiedsregisseur voor Stompwijk vanuit de gemeente. Zijn naam is Sabar Lapre. Hij zal zich ook voorstellen in de Dorpsketting.

4. Bereikbaar Stompwijk
Stompwijkseweg: Een aantal verzakkingen zijn hersteld. Nog niet alles is gerepareerd. De Gemeente is in gesprek met BAM over de schuldvraag en hoe gaat het zich houden.

Veenpoldersweg: Het ontwerpbesluit is vastgesteld. Er zijn 3 bezwaren ontvangen en gehonoreerd over de bebording. Dit wordt in het bebordingsplan meegenomen.
Uitvoering zal de komende maand plaatsvinden de opdracht hiervoor is intern gegeven.
Aanpassingen:
-Bebording; 30km zone, grootte van de borden
-Kruispunten gelijkwaardig, haaientanden weg

Gevaarlijk kruispunt Westeinderweg-Veenpoldersweg:
Belichting schicht worden in de belijning aangebracht in een drogere periode zodat het wat zichtbaarder wordt.

Gevaarlijk kruispunt Huysitterweg-Veenpoldersweg:
-Nieuw kruispuntontwerp gerealiseerd (maart-april)
-Uitvoering rond de zomer

Dr van Noortstraat: Er zijn wat extra onderzoeken geweest. De gemeente is in gesprek met de bewoners van de particuliere kavels. Er worden ook gebruikerspaspoorten gemaakt.
-Nieuw ontwerp presentatie maart-april
-Onderzoeken zijn in volle gang (grondslag-riolering-duikerinspectie)
-Verkeersremmende maatregelen worden besproken
-Concept ontwerp is in clusters besproken met diverse aanwonenden maar ook integraal met alle Stompwijkers.
-In de klankbordgroep is toegezegd dat de woningen gemonitord zullen worden. Het is alleen nog niet bekend hoe dit zal gebeuren.

Eenrichtingsverkeer: Er is een pilot gestart om het sluipverkeer tegen te gaan. De pilot draait tot de herinrichting mits er veel bezwaren komen. We zien nu dat er een aantal bezwaren en suggesties binnen zijn gekomen bij de adviesraad. Deze worden doorgezet naar de gemeente. Er volgt een evaluatie na een jaar.
Er wordt door een inwoner aangegeven dat de bebording niet goed is aangegeven. Er zijn ook veel inwoners die wel tevreden zijn met het eenrichtingsverkeer.

Middenspanning in de dr. Van Noortstraat wordt vernieuwd door Stedin. Start werkzaamheden/ voorbereiding is in februari. Door de gemeente is het advies gegeven om breed te communiceren binnen Stompwijk.

-Bouwupdate
-Locatie Fontein wordt ontwikkeld door Niersman uit Voorschoten. Bij de Omgevingsdienst Haaglanden is de aanvraag ingediend. Het saneringsplan is inmiddels goedgekeurd.

-Locatie Zusterdijk. De sloopvergunning is goedgekeurd door de Omgevingsdienst Haaglanden. De verwachting is dat voor de zomer wordt gesloopt. Tijdelijke inrichting groen gaat de adviesraad met de gemeente in overleg.

-Locatie Santhorstraat: Vidomes werkt aan eerste ontwerp studie. Er zullen 18 appartementen komen allemaal sociale huurwoningen. Sloop is inmiddels afgerond. Het terrein zal tijdelijk met groen /gras worden ingericht. Informatie volgt in de komende maanden voor een volgende stap. Er volgt nog een informatieavond.

-Woningbehoefte: De adviesraad heeft een enquête opgesteld om de woonbehoefte te peilen binnen de inwoners van Stompwijk. Verwachting is dat dit in februari zal worden uitgezet. Daarna zal dit worden besproken met de gemeente.

Update lopende projecten
-ODF/Glasvezel: Er is vertraging in het project en er is geen goede communicatie vanuit ODF. De adviesraad heeft de gemeente hierover benaderd. De mails die binnen zijn gekomen bij de adviesraad zijn doorgestuurd naar de communicatieadviseur van ODF.
Wens is in Q 2 het popstation aan te sluiten in de kern. ODF is bezig met vergunningen waterschap en provincie dit geeft vertragingen en uitdagingen. De hoop is dat dit jaar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Vragen kunnen gesteld worden via info@opendutchfiber.nl met een CC naar adviesraad.

-Energietransitie

 De Energie coaches zijn nu officieel benoemd: Ronald van Nierop, André Loomans en Ton van Geijlswijk. Dit zijn voor Stompwijkse gecertificeerde energiecoaches om onafhankelijk advies over verduurzaming te geven. Er kan Kosteloos afspraak een afspraak worden ingepland met de coaches via: www.ec-lv.nl

Er is een Kickstart windenergie geweest met de gemeente, werkgroep, adviesraad, EC-LV, Rijnland Energie en lokale ondernemers. Hier wordt onderzocht wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Zowel erfmolens (15m) als windturbines (>100m) worden onderzocht.

Er is een Raadsbrief betreffende windenergie opgesteld en dit zal op 30 januari 2024 besproken worden. De werkgroep zal hierbij aanwezig zijn. Er is een mogelijkheid om je op te geven voor het spreekrecht.

De werkgroep houdt toezicht dat het een lokaal initiatief blijft waarbij de energie voor en door Stompwijkers wordt geproduceerd. De werkgroep zal een enquête uitzetten en uiteindelijk is de mening van de inwoners van Stompwijk doorslaggevend.

Verslagen bijeenkomst Omgevingsvisie 26 oktober jl.
Op 26 oktober was er een informatieavond over de omgevingsvisie. De uitkomsten hiervan zijn te vinden via bijgaand website: www.ingesprekmetlv.nl

-WarmteLinQ
WarmteLinQ is bezig om het warmtenet aan te leggen via Stompwijk.
Het Ontwerp/provinciaal inpassingsplan en de MER lag ter inzage tot 18-1 en er kon een zienswijze worden ingediend. De verwachting is dat het besluit van de provinciale staten in juni 2024 genomen zal worden. Er zijn gesprekken geweest met de Weidevogels en stakeholders WarmtelinQ. De weidevogels heeft in de marktconsultatie gevraagd hiermee rekening te houden. Resultaten hiervan zullen eind januari bekend worden. De Tuinders gaan/ zijn nog in gesprek over een mogelijke aansluiting, financieel en ruimtelijk zijn er nog wel wat uitdagingen.

Website.
De Website is weer bijgewerkt. Neemt u een kijkje op www.stompwijk.nl/adviesraad  

Melden.
Nieuwe Meldpunt op de website van Leidschendam-Voorburg: https://meldingen.lv.nl of bel 14 070.

Meldsysteem als applicatie op uw telefoon
U kunt het meldsysteem toevoegen op het startscherm van uw tablet of smartphone. Het verschijnt dan als een pictogram tussen uw apps. Tikt u op het pictogram, dan opent het meldsysteem meteen in uw browser en kunt u direct een melding maken.

Oproep blijf vooral melden!

5. Rondvraag.
Tuureluur: Dit zal nu hoogstwaarschijnlijk in de Driemanspolder komen. Op 7 februari 2024 om 15.00 uur is er een gesprek met de heer Zuidgeest van de gemeente om te kijken wat er op de locatie komt wat eerst hiervoor bestemd was in Stompwijk kruising Stompwijkseweg/Oude Middenweg. Degene die interesse hebben kunnen aansluiten bij dit gesprek.

6. Sluiting.

De volgende openbare vergadering is op 18 april 2024.             

Notulen Openbare vergadering Adviesraad 16 november 2023

Donderdag 16 november 2023 in Dorpspunt te Stompwijk.

Aanwezig adviesraad: Patrick Luk, Suzanne Huisman, Maarten vd Meer, Tini Lansbergen, Bert Wolterbeek, Koen Quint en Shalini Jagesar.

Aanwezig overig: +/- 25 personen  

1.Opening en vaststellen notulen 31 augustus 2023.
Patrick Luk opent de vergadering. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.a. Spreekrecht – geen insprekers
Er hebben geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.

2. Presentatie – Uitleg Cultuurvisie
Vanuit de gemeente Leidschendam-Voorburg is Patty Jacobs aanwezig om iets te vertellen over de cultuurvisie. Patty is door de gemeente gevraagd om een cultuurvisie op te stellen voor de gemeente. Dit zal gebeuren door middel van verschillende gesprekken te voeren met cultuur en kunstorganisaties binnen Leidschendam-Voorburg en Stompwijk. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 6 december in het Dorpspunt in Stompwijk. Er zijn al meerdere mensen gevraagd aan de gesprekken deel te nemen. De vraag is of we nu iedereen aan boord hebben en zo niet kunnen mensen zich aanmelden bij Patty via het nummer 06-12627899. Er volgt een advertentie in de Dorpsketting zodat mensen zich kunnen aanmelden.

3. Update lopende projecten
-ODF
/Glasvezel
Er is op dit moment een vertraging in het project omdat het in sommige straten moeilijk is om de glasvezel aan te leggen. Inmiddels is er gestart op het Dr. van Noortstraat.
De adviesraad heeft maandelijks een overleg met ODF. De offerte voor het buitengebied volgt eind van het jaar. De schouwingen zijn daar waar mogelijk afgerond. Het bedrag is maximaal 1995 euro. Aansluitingen van De kern zijn al afgerond. Het moet nog wel worden aangesloten aan het POPstation. Planning is dat het project in het eerste kwartaal van 2024 is afgerond. Vragen aan ODF kunt u stellen via info@opendutchfiber.nl. Voorstel is om ook de Adviesraad in de cc mee te nemen.

-Bereikbaar Stompwijk
-Stompwijkseweg is eind november 10 dagen (20 november-1 december) afgesloten in verband met de reparatie van de verzakkingen van de weg. Dit is ook aangegeven met borden.
-Op 6 november is het verkeersbesluit genomen, waarbij conform de geldende bebouwde kom-grens, de Veenpoldersweg t.h.v. het bedrijventerrein binnen de bebouwde kom valt. De bebording wordt hierop aangepast nadat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken.
-Dr. v Noortstraat: Er is een bouwteam opgestart waarbij wordt gekeken hoe we de Dr v Noortstraat kunnen verbeteren. Er volgt een nieuw ontwerp januari-februari 2024. Er zijn verschillende metingen verricht waarbij de uitslagen hiervan worden meegenomen in het ontwerp.
-Eenrichtingsverkeer: Er zijn metingen verricht op zeven verschillende punten. Op de 30km zones wordt gemiddeld 40 km per uur gereden. Dit is het bewijs dat er te hard wordt gereden. Er zijn ook een aantal bezwaren ontvangen omdat mensen nu moeten omrijden en dat de stad slecht bereikbaar is. Ook deze bezwaren worden meegenomen in het ontwerp.

-Bouwupdate
-Locatie Fontein wordt ontwikkeld door Niersman uit Voorschoten. In januari 2023 zijn hier gesprekken over geweest. Op dit moment is er nog geen nieuws. De aannemer moet de plannen nog opstellen. Dit ligt aan het saneringsvraagstuk wat op de bouwlocatie ligt. De aannemer is hierover in gesprek geweest met de grondeigenaren. De gemeente heeft aangegeven mee te willen denken. Vorige week is hier een gesprek over geweest met een bureau die een saneringsplan gaat opstellen. Bij de Omgevingsdienst Haaglanden zal de aanvraag ingediend worden.

-Locatie Zusterdijk is nog geen sloopvergunning. De sloopvergunning moet afgegeven worden door de Omgevingsdienst Haaglanden. Vraag van de inwoners is om wel iets te doen aan de groenvoorziening er omheen. Het pand/gebied ziet er namelijk niet uit. Carl zal dit meenemen en afstemmen met de afdeling Stadsbeheer.

-Locatie Santhorstraat: Vidomes werkt aan eerste ontwerp studie. De eerste plannen kunnen nog niet gepresenteerd worden omdat er nog geen goedkeuring is vanuit de welstand en de collega’s binnen de gemeente. Er volgt binnenkort ook een enquête vanuit de Adviesraad om te peilen wat de wensen zijn als het gaat om woningbouw binnen Stompwijk.

-Energietransitie
Er wordt nagedacht over een visie document Stompwijk energieneutraal 2030. Het document is in de maak. Zodra dit af is zal dit worden gedeeld met de inwoners van Stompwijk. Er is een Kickstart windenergie geweest met de gemeente, werkgroep energietransitie, adviesraad en lokale ondernemers. Hier is gesproken over de mogelijkheden om Erfmolens, Windwokkels, Windturbine te plaatsen. En de locaties waar het geplaatst kan worden. Uitgangspunt is wel dat er draagvlak moet zijn onder de inwoners. Verschillende instanties zullen hier ook bij aangehaakt worden zoals de vogelwerkgroep.

-Tureluur
Stichting De Tureluur wil een duurzaam en maatschappelijk verantwoorde invulling van een recreatief knooppunt in een bijzonder buitengebied realiseren. Het bestaat uit een kleine horecavoorziening, multifunctionele ruimte en verblijfsruimte waar 20 mensen met een verstandelijke beperking een dagactiviteit kunnen uitvoeren. De stichting is nog in onderzoek voor een locatie Driemanspolder Zoetermeer. De Adviesraad heeft de gemeente gevraagd wat er dan gaat gebeuren met de locatie Stompwijkseweg/ Oude Middenweg.

-WarmteLinQ
WarmteLinQ is bezig om het warmtenet aan te leggen via Stompwijk.
Planvorming:
-Gedeputeerde Staten van de provincie november besluit op Milieueffectrapportage (MER) en het concept Provinciaal Inpassingsplan (PIP).
-Na goedkeuring december ter inzage
Zienswijze kan dan ingediend worden (6 weken).
Advies van de adviesraad is aan de inwoners om zeker een kijkje te nemen op de website om te kijken waar het warmtenet komt te liggen en eventueel een zienswijze in te dienen binnen de 6 weken.
-Definitieve MER en PIP eerste helft 2024 behandeld door Provinciale Staten – Na goedkeuring uitvoeringsfase. Uitvoering begin /medio 2025 en medio 2027.
-Tracé en aanlegmethode (weidevogels) Stompwijk bekend. 

Gesprekken met grondeigenaren zijn gestart voor het afsluiten van Zakelijk Recht Overeenkomsten. Mocht dit nog niet het geval zijn geef dit dan aan bij WarmteLinQ. Op 21 november is er een inloopavond.

-WMO
Er wordt gekeken hoe we mensen binnen Stompwijk kunnen ondersteunen die hulp nodig hebben. Denk hierbij aan mensen die hulp nodig hebben op het gebied van Financiën, gezondheid e.d. We zullen kijken hoe we hier meer bekendheid aan kunnen geven. Hier wordt een werkgroep voor opgericht en zal begin december opstarten.

4. Visie Adviesraad
In deze nieuwe visie, opgesteld in de zomer van 2023, kijkt de Adviesraad verder naar wat er noodzakelijk wordt geacht voor de kern Stompwijk en het bijbehorende buitengebied van de gemeente Leidschendam-Stompwijk & Voorburg.
Uitgangspunten van de Adviesraad zijn een vitale kern van Stompwijk met een duurzaam karakter, het behoud van (sociale) voorzieningen in het dorp, het tegengaan van de vergrijzing en de verbetering van de leefbaarheid.  Deze uitgangspunten zijn in lijn met het coalitieakkoord van de gemeenteraad, en zijn door de Adviesraad gegroepeerd in vijf belangrijke thema’s: Wegen, Wonen, Welzijn, Werken en Duurzaamheid (de 4WD Visie). In een vorige Gebiedsvisie werden de 4 W’s reeds aangehaald, Duurzaamheid is als aandachtspunt toegevoegd.

Punten per thema:
Wonen:
Korte termijn
In uitvoering Westeinderweg
Zustersdijk + santhortstraat
Fontein locatie 

Visie: Coalitie 10-12 woningen per jaar
Vraag is onderzoek wat er echt nodig is hiervoor en waar dit mogelijk is. De adviesraad zal hier een enquête voor uitsturen. Enquête volgt!

Werken:
-Bedrijven dragen van economie in hele gebied en alle soorten belangrijk! 
-Faciliteer en stimulatie vanuit gemeente voor vitale en duurzame ontwikkelingen
-Aandacht verkeers intensieve bedrijven
-Ruimte voor agrarische Bedrijven voor ontwikkelingen en lokaal aandacht
-Recreatie en toerisme in veranderd omgeving

Wegen:
-Dr. van noortstraat:Parkeren + kwaliteit bewaken Pilot eenrichting
Stompwijkse weg
-Veenpoldersweg + kruisingen
-Rotonde N 206/ Veenpoldersweg
Bus N 206 verbeteringen
N 206 fietspad + evt. onderhoud lange termijn

Welzijn
-Dorpspunt -School Supermarkt – Stompwijk 92 – etc. allemaal belangrijke voorzieningen/hoe houden we dit draaiende.  
-Aandacht jeugd 12-17 jaar
-Armoede en zorg
-Samenwerking met Adviesraad sociaal domein van LV

Duurzaamheid
Werkgroep Stompwijk Energieneutraal in 2030.
-Zon, wind en warmte
Korte lijnen in collectief met elkaar en voor elkaar.

5. Terugkoppeling 26 oktober jl.
Op 26 oktober is er een bijeenkomst geweest vanuit de gemeente over de Omgevingsvisie. Was een goede avond en er is veel informatie gedeeld. Zodra het verslag hierover is ontvangen zullen we dit verspreiden via de website en de Dorpsketting.

6. Website.
De Website is weer bijgewerkt. Neemt u een kijkje op www.stompwijk.nl/adviesraad  

7. Melden.
Nieuwe Meldpunt op de website van Leidschendam-Voorburg: https://meldingen.lv.nl of bel 14 070.

Meldsysteem als applicatie op uw telefoon
U kunt het meldsysteem toevoegen op het startscherm van uw tablet of smartphone. Het verschijnt dan als een pictogram tussen uw apps. Tikt u op het pictogram, dan opent het meldsysteem meteen in uw browser en kunt u direct een melding maken.

LET OP Buiten Beter APP niet meer gebruiken.
Oproep blijf vooral melden!

8. Rondvraag.
-Graag in de Dorpsketting de volledige agenda opnemen dus ook alle lopende projecten die besproken worden.

9. Sluiting.

De volgende openbare vergadering is op 25 januari 2024.                     

Notulen Openbare Adviesraadvergadering 31 augustus 2023

Donderdag 31 augustus 2023 in Dorpspunt te Stompwijk.

Aanwezig adviesraad: Patrick Luk, Suzanne Huisman, Maarten vd Meer, Tini Lansbergen, Bert Wolterbeek, Jurriaan van Ravensteyn, Koen Quint en Shalini Jagesar.

Aanwezig overig: +/- 40 personen  

1. Opening en Vaststellen notulen van 12 april 2023
Patrick Luk opent de vergadering.  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.a. Spreekrecht – geen insprekers
Er hebben geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.

2. ODF – Glasvezel Stompwijk
Er is op 30 augustus een gesprek geweest met ODF. ODF heeft aangegeven dat er een vertraging is ontstaan omdat er nog geen vergunning binnen is van het Hoogheemraadschap. De verwachting is dat het eind deze maand binnen is. ODF is al gestart in de kern. Buitengebied zal over 2-4 weken starten. Een aantal mensen hebben een schouw aangevraagd ivm de kosten.

Bewoner geeft aan contact te hebben gehad met ODIDO en dat ze hebben aangegeven dat er alleen wordt getrokken naar de meterkast wanneer je T-Mobile als provider neemt.  Echter is dit niet correct. ODF sluit in de kern van Stompwijk aan tot aan de meterkast (indien gewenst). En in het buitengebied tot aan de meterkast na akkoord op de offerte.
Suzanne geeft aan dat er maandelijks een overleg is met ODF. Als er vragen zijn kan dit via de adviesraad naar ODF of bewoners kunnen zelf een mail sturen naar ODF. ODF heeft aangegeven vooraf een brief te sturen wanneer ze bij bewoners gaan beginnen.

Actie adviesraad: Bovenstaand meenemen naar ODF.

3. Fietspad N206.
De werkzaamheden aan het fietspad bij N206 zijn afgerond. Er is een tijdelijke hek geplaatst. Het voorgestelde definitieve hek is de welstand niet tevreden mee.  De adviesraad zal hier nog nader over in gesprek gaan met de gemeente.  De breedte van het fietspad is aangepast. Het is uiteindelijk iets smaller geworden dan beoogd was in verband met de oude kadewand. Het fietspad zal nog een keer worden opengebroken voor een gasleiding. Nadat de gasleiding is geplaatst zal geasfalteerd worden.  De adviesraad heeft aan de gebiedsregisseur gevraagd om aan de fietsenbond te vragen de situatie te bekijken. De adviesraad vraagt aan de bewoners eventuele tips en opmerkingen door te geven aan de adviesraad.

4. Bus onderzoek Leidschendam-Stompwijk
De gemeente is aanwezig om iets te vertellen over maatwerkvervoer tussen Leidschendam en Stompwijk. Er zal een enquête worden gehouden om te kijken of hier behoefte aan is. Er zijn gesprekken geweest met Woej. Woej was hier enthousiast over en hoopt dat veel mensen hier gebruik van zullen maken. Bus zal worden gereden door vrijwilligers. Leden van Woej betalen per rit 1 euro. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen de enquête invullen. De enquête kan digitaal worden ingevuld. Er komt een link in de Dorpsketting.  

Voorstel van de bewoners is om te kijken naar de verschillende routes. Er is gevraagd om de voorzieningen mee te nemen zoals de voedselbank.
In de enquête is ruimte voor tips en opmerkingen.  Als tip wordt meegegeven om binnenkort aan te schuiven bij Jetty’s eettafel en daar de enquête uit te delen voor mensen die niet beschikken over een computer of niet digitaal vaardig zijn.

5. Bereikbaar Stompwijk
Verkeersbesluit:
Op het ingediende verkeersbesluit is 1 bezwaar gekomen. Deze is besproken met de gemeente en ook gehonoreerd. Bebording zal worden aangepast evenals de wegbelijning op het stuk binnen de bebouwde kom. Dit is het deel van de tuinbouwbrug tm de “wildezwijnenbocht” nabij de blesruiters. Het nieuwe verkeersbesluit wordt opnieuw ter inzage gelegd waarop men een eventueel bezwaar kan indienen.


Veenpoldersweg: Er wordt op het deel binnen de bebouwde kom soms te hard gereden. Verwachting is dat er ca 40-50km per uur wordt gereden in plaats van de toegestane 30km per uur. Het deel buiten de bebouwde kom wordt soms ook te hard gereden, maar is geen snelheid aan te geven. Er zijn gesprekken met de gemeente geweest om de mogelijkheden voor verkeersremmende maatregelen te nemen. Welke maatregelen dit zullen zijn wordt bekeken.

Bewoner geeft aan de gemeente te hebben gevraagd om een bord te plaatsen waarop staat dat de weg alleen bedoeld is voor bepaalde huisnummers. De adviesraad zal dit nogmaals meenemen in het gesprek met de gemeente. Aanvulling: Verkeersdeskundige van de gemeente geeft aan dat dit niet goed te handhaven is.

Stompwijkseweg: Er is een onderzoek gestart in verband met de schade. Er zijn klinkers weggehaald en vervolgens niet goed teruggeplaatst. Dit onderzoek loopt nog. De adviesraad is hierover in gesprek met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat de schades zoveel mogelijk worden gerepareerd voor de winter.

Dr. Van Noortstraat: Er is een pilot gestart voor eenrichtingsverkeer. Vervolgens zal dit worden meegenomen met de herinrichting. Inmiddels is er ook een bouwer aangenomen. In een bouwteam zal bekeken worden wat de beste oplossing is voor de Dr. v. Noortstraat. Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden zal ook een 0 meting/onderzoek plaatsvinden. Metingen van het kadaster zijn inmiddels ook afgerond. Dit was nodig om goed in kaart te brengen waar de grenzen liggen. Eind 2023 zal er een ontwerp liggen. De Adviesraad heeft aangegeven om ook het plein rondom de kerk en het Dorpspunt mee te nemen. Zodra het ontwerp klaar is zal er een bewonersavond worden georganiseerd.

6. Bouwupdate
Flexwonen:
Er komen geen flexwoningen in Stompwijk.

Dorpshuis: De sloop gaat wat langer duren omdat de ODH weinig tijd heeft. Ondertussen is er gesproken met Vidomes. Het plan is dat er sociale huurwoningen komen voor starters en senioren. Er is nog niet veel duidelijk. De gemeente wordt regelmatig gevraagd om een update. De gemeente heeft aangegeven snel een slag te willen slaan.
Omwonenden willen graag in contact komen met een contactpersoon die over dit project gaat. Er wordt aangegeven ook naar het parkeerbeleid te kijken. Het verzoek is om ook te kijken of er koopwoningen kunnen komen in plaats van huurwoningen. Senioren die hun huidige woning willen verkopen komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en willen graag een koopappartement binnen de gemeente. De adviesraad wil opnieuw een behoefte onderzoek houden onder de inwoners.

Locatie Fontein: Er is vertraging met de planologische procedure. Het project zal niet starten voor het begin van 2024. Er moeten nog wat bodemonderzoeken plaatsvinden voordat de bouw kan beginnen.

7. Energietransitie
Vincent de Vrind geeft een korte update. Vorig jaar is een werkgroep Energietransitie gestart. Er zijn verschillende subgroepen opgestart voor onder andere zonnepanelen, windenergie, efficiënt gebruiken van energie.  Er zijn energiecoaches beschikbaar voor bewoners van Stompwijk. Er zijn gesprekken geweest met de directie en wethouders van de gemeente. Er volgt een kickstart om te kijken hoe we er beleidskaders aan kunnen geven. Kunnen we daar coöperatief iets mee. Indicatie is dat het een jaar zal duren voordat e.e.a. is afgerond. Via de Dorpsketting zullen de bewoners op de hoogte worden gehouden. Bewoners kunnen zich aanmelden voor de verschillende werkgroepen. Er zijn ook gesprekken met Stedin om te kijken hoe we stroom wat te veel wordt opgeleverd kunnen opslaan.

8. Tureluur
De stichting wil een locatie in Leidschendam bouwen voor verstandelijk beperkte mensen. Vanuit de stichting is gekeken waar deze het beste zou kunnen staan. Nu is er gekeken naar de nieuwe Driemanspolder. Enige nadeel is dat de gemeente LV subsidie had gekregen maar het nu niet kunnen gebruiken omdat het project naar een andere gemeente gaan. De stichting is hierover in gesprek met de nieuwe Driemanspolder. De adviesraad is ook hierover in gesprek met de gemeente.

9. Warmte LinQ
Op 5 juli heeft de Gasunie een presentatie gegeven aan de bewoners. Het tracé gaat lopen van Rotterdam naar Leiden. Plan ligt nu bij de provincie. Eind 2023 zal deze ter inzage worden gelegd. Er komt vervolgens een bestemmingsplan vanuit de provincie. Gasunie zal in de volgende vergadering een presentatie geven.

10.  WMO
Op dit moment is er nog niet veel informatie. In september worden we hierover bijgepraat. De volgende vergadering zullen we de bewoners hier verder over informeren.
In de zomer is een BBQ georganiseerd voor de jongeren. In Stompwijk willen we voor deze doelgroep de komende periode iets opzetten. Volgend week zal dit ook worden besproken met de wethouder.

11. Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is belangrijk voor de toekomst van Stompwijk. Volgend week is er overleg met de Adviesraad en het college van B&W om over dit onderwerp verder te praten. Op 26 oktober is er een eerste bijeenkomst vanuit de gemeente over de omgevingsvisie. Oproep aan de inwoners van Stompwijk is om aan te melden voor deze avond. De adviesraad heeft in 2022 een omgevingsvisie voor Stompwijk aan de gemeente overhandigd.

12. Visie Adviesraad
De adviesraad wil graag een bijdrage leveren bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie. De adviesraad is er om de volgende onderdelen mee te nemen in de gesprekken met de gemeente over de omgevingsvisie: Wonen, Werken, Wegen, Welzijn en Duurzaamheid.
De visie van de Adviesraad zal binnenkort gepubliceerd worden op de website en in de Dorpsketting.  
Er moet aandacht komen hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook ouderen deze informatie krijgen. Ook de Jongeren moeten hierin meegenomen worden.

Suggestie inwoner: Stompwijk in delen splitsen en hier een wijk coördinator op zetten. Er zijn verschillende whatsapp groepen daar zou eventueel ook het e.e.a. op gedeeld kunnen worden.

13. Website
De Website is weer bijgewerkt. Neemt u een kijkje op www.stompwijk.nl/adviesraad

14. Melden
Oproep blijf vooral melden!

15. Rondvraag

16 Sluiting
We zijn blij met de opkomst. De volgende openbare vergadering is op 16 november 2023.

Notulen openbare adviesraad vergadering 12 april 2023.

Openbare adviesraad vergadering

Woensdag 12 april 2023 in Dorpspunt te Stompwijk.

Aanwezig adviesraad: Patrick Luk, Suzanne Huisman, Maarten vd Meer, Tini Lansbergen, Bert Wolterbeek, Jurriaan van Ravensteyn, Koen Quint en Shalini Jagesar.

Aanwezig overig:  +/- 50 mensen  

1. Opening en Vaststellen notulen van 26 januari 2023
Patrick Luk opent de vergadering.  De notulen van de vergadering van 26 januari zullen binnenkort gepubliceerd worden op de website. Shalini Jagesar zal de Adviesraad ondersteunen tijdens de vergaderingen, het bijhouden van de website/mailbox en verdere administratieve taken.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.a.Spreekrecht – geen insprekers
Er hebben geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.

2. UPDATE kade-fietspad verbetering N206 door de heer van Bennekom.
De heer van Bennekom geeft door middel van een presentatie een update over wat er de komende periode gaat gebeuren. De kade wordt opgehoogd en versterkt over een lengte van 830 meter. De dijk wordt verhoogd tussen de 18 en 36 centimeter. In tegenstelling wat eerder is gemeld zal Stedin geen gas en leidingwerk vervangen. Het huidige fietspad wordt vervangen en verbreedt.
Er komt een tijdelijk hekwerk aan de waterkant voor de veiligheid zolang er geen definitief ontwerp bekend is. Bewoners geven aan dat de wens is dat er een vangrail moet komen tussen de autoweg en het fietspad. Echter is dit niet mogelijk vanuit de provincie.
Op 17 april zal gestart worden bij de brug van Stompwijk. In week 24 zullen de werkzaamheden worden afgerond. Er zal in fases worden gewerkt. Er zal één rijbaan over een lengte steeds van 80 meter gebruikt worden om fietsers om te leiden. Er is een vraag gesteld over de trillingen. De heer Van Bennekom geeft aan dat er trilling meters worden geplaatst.
Als er vragen zijn kan men contact opnemen met de uitvoerder Jan van
Bennekom (jan.van.bennekom@vanderleebruchem.nl of 06 27 17 84 07)

Zie onderstaand de presentatie van de heer Van Bennekom. .

3. ODF – Glasvezel Stompwijk
Er is een brief gestuurd naar de inwoners over het glasvezelnetwerk. De aanleg van de wijkcentrale zal starten in april. Er is verschil in de kosten voor de aansluitingen van de glasvezel. We hopen hier 20 april meer duidelijkheid over te krijgen. Moeilijke aansluiting zal € 1995,- kosten en de makkelijke aansluiting € 450,- tot aan de meterkast. De moeilijke of makkelijke aansluiting heeft te maken met de aansluiting tot aan de meterkast.  Voor de bewoners in De kern zijn de kosten € 0,-.Mensen in het buitengebied zullen waarschijnlijk het bedrag van €1995 euro, – moeten betalen. Het advies is om contact op te nemen met info@opendutchfiber.nl om de persoonlijke situatie te bespreken. Er loopt iemand mee van de Gemeente die toezicht houdt op de werkzaamheden. Project moet eind van het jaar worden afgerond.

Actie Adviesraad: In de dorpsketting vermelden wanneer de aansluiting moet worden aangevraagd of een stappenplan. De adviesraad vraagt na bij het het ODF het stappenplan en voortgang voor zowel kern als buitengebied en het goed te communiceren via de media( onder andere DK)


4. Update van lopende projecten
Bereikbaar Stompwijk
-Dr. Van Noortstraat: Op 20 februari is er een bijeenkomst geweest hoe de nieuwe situatie aan de  Dr. van Noortstraat eruit komt te zien. Kadaster is sinds vorige week bezig om alles in te meten zoals de kaders aan de slootkant en de kaders aan de huiskant. Dit is nodig om een nieuwe kader te vormen voor een nieuw definitief plan. De Dr. Van Noortstraat zal op een aantal plekken worden opgehoogd.
-Rioleringsplan: Het Rioleringsplan is redelijk op orde volgens de Gemeente. Dit staat gepland eind 2023.
-Parkeren: Hier wordt naar gekeken. Dit heeft met het kadaster te maken en hiervoor zullen alle situaties worden ingemeten om een definitief parkeerplan te maken.
-Meer en Geerweg: Schiet aardig op en ziet er netjes uit.
-Westeinderweg: Hier wordt naar gekeken. Er zijn vanuit de Westeinderpolder wat opmerkingen gekomen om het daadwerkelijke Westeinderweg tweerichtingsverkeer te maken en welke eisen er moeten komen. De verwachting is als het éénrichtingsverkeer zal worden dat hier te hard gereden zal worden gereden. Er ligt een pilot bij de verkeersdeskundige van de Gemeente om te kijken of het juridisch correct is hoe de verkeerssituatie gaat worden. Als dit wordt goedgekeurd zal dit openbaar gemaakt worden en is er vervolgens een bewaartermijn van zes weken.

Vraag vanuit het publiek of er meer duidelijkheid is over een aanbestedingsprocedure.
De Gemeente gaat de samenwerking aan met een aannemer, dit zal een soort bouwteam worden,  zodat samen met de aannemer gekeken kan worden wat de moeilijke stukken zijn en hoe ze er het beste mee kunnen omgaan. Zodat de Gemeente en de aannemer niet voor verassingen komt te staan. Zodat als er daadwerkelijk gebouwd gaat worden er een veel beter lopend proces zal zijn.  

Actie Adviesraad: Navragen bij de Gemeente hoe de aansprakelijkheid is geregeld voor onder andere de Dr. Van Noortstraat en de overige plannen.

Bouw Update
-Dorpshuis: Eerdaags zal er gesloopt worden. Bewoners zijn hiervan op de hoogste gesteld. Er is uitdrukkelijk gevraagd dit meteen op te ruimen. Gevraagd door bewoners om er snel iets moois van te maken en niet lang braakliggend te laten zoals nu het geval is bij de voormalige bieb. Mooi is niet “betonplaten zoals naast de school”.
-Haalbaarheidsstudie van vidomes: Er is een haalbaarheidsstudie van Vidomes dat alleen over de Van Santhorststraat zou gaan en daar is nu de Zustersdijk bijgekomen. Planning is dat daar in mei een antwoord op komt vanuit Vidomes of het haalbaar is dat daar woningen komen.  
-Flexwonen: Er is nog geen duidelijkheid vanuit de Gemeente. De definitieve kaders voor de locatie Zustersdijk is de Gemeente aan het opstellen. Door de gemeente is Frank van de Voort gevraagd om het contactpersoon te zijn voor de sloop van de Zustersdijk. In mei moet duidelijk worden of er flexwoningen geplaatst gaan worden in Stompwijk.

-Locatie Fontein: Planologische procedure wordt nu doorlopen. Verwachte start zal begin 2024 zijn met start bouw.

ENERGIE TRANSITIE
Er is op 21 maart een bijeenkomst geweest met verschillende thema’s. De Adviesraad heeft besloten om hier meer een adviserende rol in te gaan nemen. Zij kunnen bijvoorbeeld adviseren waar zonnepanelen moeten komen. Er zijn Energiecoaches beschikbaar in Stompwijk die zijn te benaderen via energiecommonLV. Een energiecoach kan helpen bij het verduurzamen van je woning. Er wordt een opmerking gemaakt dat er binnenkort een betere spanningskabel wordt aangelegd waarbij energie terug geleverd kan worden en het interessant is voor inwoners om zonnepanelen aan te schaffen.

Bij meer vragen benader Stef Verburg en/of Vincent de Vrind.

Tureluur
Er wordt gekeken naar een aantal locaties om dit te vestigen in Stompwijk. Er is een brief vanuit de Adviesraad verstuurd naar Gemeente om te vragen of er inmiddels al locaties bekend zijn.  Er is vanuit de Gemeente nog geen uitsluitsel over. De Adviesraad hoopt hier in mei meer duidelijkheid over te krijgen. Er is gevraagd vanuit de Adviesraad aan de Gemeente om kaders op te stellen.

WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De Adviesraad is in gesprek met de Gemeente om de WMO breder op te zetten in Stompwijk zodat het ook in Stompwijk mogelijk wordt om voorzieningen aan te vragen.
Op 18 april is er een gesprek met de WMO Stompwijk en de Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg. De wethouder heeft aangegeven graag met de Jeugd van Stompwijk in gesprek te gaan. Ook om te kijken wat de Jeugd van Stompwijk voor Leidschendam-Voorburg kan betekenen.

Omgevingsvisie
De Omgevingswet gaat in per 1-1-2024. De Adviesraad heeft hier een presentatie over gehad van de Gemeente over wat dit precies inhoudt en wat er gaat veranderen bij bijvoorbeeld een aanvraag van een omgevingsvergunning.
Er is door de Adviesraad een gebiedsvisie gemaakt. Dit is overhandigd in juni vorig jaar aan de Gemeente. Ook dit zal voor een deel worden meegenomen in de Gemeentelijke plannen.  
Na de zomer volgen participatieavonden vanuit de Gemeente. Hier zullen de Adviesraad en alle inwoners verder over geïnformeerd worden. Op de website “In gesprek met LV” is meer informatie te vinden over dit onderwerp.
-Busverbinding: Er ligt een plan om de busverbinding tussen Zoetermeer en Leiden te optimaliseren. In de spits reden er 15 bussen per uur. Dit schijnt niet voldoende te zijn. De N206 zal hier ook in worden meegenomen. De Adviesraad zal de voortgang hiervan in de gaten blijven houden.

Website
De website zal binnenkort worden geoptimaliseerd.

Melden
Inwoners kunnen via de website van de Gemeente een melding doen. Mocht dit niet lukken en er komt geen reactie, dan kan er een mail gestuurd worden naar de Adviesraad. De Adviesraad zal dan contact opnemen met de gemeente.  

Ook kunnen meldingen gedaan worden via de buitenbeter-app.

5. Rondvraag 
De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Gemeente. De Adviesraad is gekozen maar wil graag terugkoppeling hebben van de inwoners. Hier zullen we de inwoners de komende periode vragen om hun mening.

Parkeerproblematiek: Er is een plan om een voetpad te maken bij het herstructureren van de Dr. Van Noortstraat. Vraag is waar men dan moet parkeren en of we hier nog iets aan kunnen doen.
Er is in de nacht een meting gedaan wat er aan parkeerbehoefte nodig is. Het is nog niet helemaal zeker of het voetpad er gaat komen. De Adviesraad neemt dit mee in de gesprekken met de Gemeente. Er zijn ook vragen over het parkeren bij het kerkplein. De Adviesraad zal dit ook meenemen in de gesprekken.

6. Sluiting vergadering

Notulen openbare adviesraad vergadering 26 januari 2023

Openbare adviesraad vergadering

Donderdag 26 januari 2023 in Dorpspunt te Stompwijk

Aanwezig adviesraad: Patrick Luk, Suzanne Huisman, Maarten vd Meer, Tini Lansbergen, Bert Wolterbeek, Jurriaan van Ravensteyn, Koen Quint

Aanwezig overig:  +/- 45 mensen   

 • Opening en de notulen van 11-10-2022 werd vastgesteld
 • Spreekrecht en behandelen punt flexwoningen

Omwonende van de mogelijke locaties spreken zorgen uit over de komst van flex woningen op de locatie van het dorpshuis en Stompwijk in het algemeen. Deze uiteenzetting is terug te lezen op de website. Deze zorgen komen grotendeels overeen met wat de adviesraad ook reeds met de gemeente heeft besproken. Een belangrijke aanvulling is dat wanneer er flexwoningen in Stompwijk komen, de stompwijkers graag meebeslissen wat nu de criteria zijn om in aanmerking te komen voor flexwoningen. Daarvoor is allereerst van belang wat de huidige criteria zijn en hoe deze aan te passen zijn.

Carl de Koning geeft de laatste stand van zaken betreffende flexwoningen weer namens de gemeente. Er lopen ook nog 2 particuliere aanvragen in Stompwijk voor bouw van flexwoningen. Hierbij hoopt hij medio februari meer duidelijkheid te kunnen geven over de locatie. Wel benadrukt dhr De Koning dat er niet meer dan 40 flexwoningen zullen komen en deze max 7-10 jaar zullen staan.

Actie adviesraad à wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor flexwoningen

 • Presentatie fietspad N206

Dhr Koos Tijssen van Rijnland geeft voordracht over de renovatie van het fietspad langs de N206. Deze zal met circa 40 centimeters worden verbreed en worden opgehoogd tot het niveau van de N206. De struik zal worden verwijderd, waardoor er meer plek wordt gecreëerd voor het fietspad.  Aan de slootkant moet wel een hekwerk teruggeplaatst worden. De provincie Zuid Holland en de welstandscommissie moet het nog eens worden over het soort hekwerk dat geplaatst mag worden. De aanwezige inwoners blijven het een gevaarlijk fietspad vinden en vragen dan ook nadrukkelijk om de betonblokken, die nu tussen het fietspad en de N206 te vervangen door bijvoorbeeld een vangrail. Dit is niet mogelijk volgens Rijnland/Provincie. Ook kan het fietspad niet breder worden gemaakt ivm de Stompwijkse vaart. Wel worden er suggesties geopperd om hekken boven het water te plaatsen. Ook ontstaan er vanuit de zaal vragen over de afwatering, de nieuwe snelverbinding tussen Leiden/Zoetermeer, het soort stenen dat gebruikt wordt (moet bestemd zijn voor zwaarvervoer), het meenemen van de nutsbedrijven/bekabeling in de grond in het plan. De gemeente en de provincie horen deze punten aan en gaan ermee aan de slag.

 • Bouwupdate

Locatie Fontein/achter Dorpspunt, afgelopen week is de anterieure overeenkomst getekend tussen Niersman en de gemeente. De bouw van 27 woningen zal hiermee van start kunnen gaan. 8 sociaal en 19 grond gebonden eensgezingswoningen

Betreffende witgele kruis gebouw wacht de gemeente op plan van Vidomes over haalbaarheid. Dit heeft ook invloed op de potentie om er flexwoningen neer te zetten. De inwoners van Stompwijk hopen vooral op betaalbare woningen voor oudere mensen en starters. Voor beide locaties is de sloop gepland in Q2

 • Bereikbaar Stompwijk

Update wordt gegeven over bereikbaar Stompwijk. Ook eventuele problemen zoals parkeren, het rioleringsplan (nutsbedrijven werken aan een planning) worden besproken. Daarnaast zal er 20 februari 2023 een inloopavond hier in het Dorpspunt zijn.

Men heeft het idee dat de rondweg nog niet optimaal wordt benut en doet suggesties voor betere bebording (aangeven dat doorgaand verkeer over rondweg moet, bebouwde kom bord langs rondweg etc.). Ook zal het 1 richtingsverkeer nog moeten starten dit wordt momenteel besproken in de klankbordgroep en de gemeente.

Voor de Meer en Geerweg is de planning eind februari te starten met het vernieuwen van de weg. Deze werkzaamheden lopen dan tot begin maart. De buurt zal op de hoogte worden gebracht.

 • Tureluur

De locatie in het Wilsveen is door de gemeente en de stichting afgewezen. Door de adviesraad en de bewoners zijn meerdere locaties aangedragen om de Tureluus te plaatsen. Deze locaties worden door de gemeente en de stichting bekeken. Ook heeft de adviesraad in een brief aan de gemeente gevraagd wat de kaders zijn van de Tureluur. Hoeveel personen zijn er overdag aanwezig, wel-geen lunch of diner, vergaderingen in de avond etc. Wat worden de openingstijden. De gemeente zal de locatiestudie en de kaders met de adviesraad delen. Geen opmerkingen vanuit het publiek.

 • Glasvezel
 • De gemeente en ODF (Open Dutch Fiber) hebben een overeenkomst gesloten. ODF: De voorbereidingen voor de aanleg zijn in volle gang. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden zal er met de bewoners, in met name het buitengebied, afgestemd worden welk tracé de bekabeling zal volgen. Naar verwachting zal het daadwerkelijke graven starten per april (ivm de natte periode in het gebied is eerder niet mogelijk).
 • ODF gaat alle bewoners informeren over de aanleg van het glasvezel. Ook worden dan de kosten per huishouden inzichtelijk gemaakt.
  Informatie over het glasvezelproject is te vinden op www.lv.nl/glasvezel.

Vraag van bewoners is of de Stompwijkseweg open moet en of er dan meteen wat aan de kuilen kan worden gedaan. Carl de Koning neemt dit mee in de planning.

 • Energietransitie

Energiecoaches zijn opgeleid. Verder worden de projecten warmtelinq en windenergie besproken.

 • Geluidschermen

Trace traject 3, dat geheel groen wordt, start in januari en is gereed in maart 2023. De firma Weverling Groenproviders voert deze werkzaamheden uit.

Voor tracé 4 wordt nog gekeken of dit ook een groen karakter kan krijgen. De ambtelijke voorkeur is nu dat een groot gedeelte groen wordt en alleen het deel wat een direct zicht op de A4 heeft wordt voorzien van schermen. Dit voorstel moet nog worden goedgekeurd.


Melding maken van verbeterpunten/gevaarlijke situatie –> gebruik de buiten beter app of via de website van de gemeente 

à  Probleem melden | Gemeente Leidschendam-Voorburg (lv.nl)

 • Rondvraag & Sluiting

Men vraagt zich af of er niet steeds meer zwaarverkeer over de Stompwijkseweg gaat. Een controle van het wegdek door de gemeente wordt ingepland en de adviesraad wordt daarbij betrokken. Daarnaast krijgt de adviesraad complimenten.

Een nieuwe datum voor een volgende openbare adviesraad vergadering volgt en wordt bekend gemaakt via de orpsketting en op de website stompwijk.nl

Notulen openbare vergadering Adviesraad Stompwijk 11 oktober 2022 om 20:15 in het Dorpspunt

Aanwezig: Patrick Luk (voorzitter), Tini Lansbergen,  Suzanne Huisman, Jurriaan van Ravensteijn, Maarten van der Meer, Koen Quint

Notulist : Koen Quint / Afwezig: Bert Wolterbeek/ Toehoorders + 35 personen

1. Notulen vorige openbare vergadering 4-11-2021:

Geen opmerkingen

2. Ingekomen stukken

Lucht voor Leidschendam Voorburg (LV2: een burgerinitiatief) zijn bezig de hoeveelheid fijnstof rond de A4 te monitoren. Ze hebben in de gemeente LV reeds fijnstofmeters geplaatst, maar voor Stompwijk (kern + buitengebied) zijn er nog geen metingen verricht. Via een Wifi verbinding kan er een fijnstofmeter worden aangesloten die de hoeveelheid fijnstof monitort en doorgeeft aan LV2 en het RIVM. Deze data is nodig om uiteindelijk de luchtkwaliteit te verbeteren. Wanneer er bewoners (met een wifi verbinding) zijn die willen participeren in dit project kan er via LV2@kpnmail.nl of via Coert Bregman verdere informatie worden verstrekt om een fijnstofmeter in de tuin geplaatst te krijgen.

3. Bereikbaar Stompwijk: onopgehelderde zaken

– Toehoorders geven gevaarlijke/onduidelijke situaties aan:

30km zone dan wel 30km limiet, blijkt wezenlijk verschil. Nu echter als zone ingericht en dan klopt voorrangsituatie niet. Bewoners rond Huyssitterweg verzoeken om een onafhankelijk onderzoek door Veilig Verkeer Nederland.

– Wijkagent heeft aangegeven aan bewoners geen handhaving te gaan doen op snelheid

– Sluipverkeer gaat nog steeds oor kern i.v.m. onduidelijke bebording.

Bebording klopt ook niet. Zo mist een bord bebouwde kom of verboden voor vrachtwagens.

– Fietspad Huyssitterweg/Veenpoldersweg is een zeer gevaarlijk punt. Auto’s rijden te hard en fietsers, die van de Huyssitterbrug geroetsjt komen, moeten voorrang verlenen. Wellicht zijn hekjes een goede afremmer

– Situatie 1 richtingsverkeer vanaf Huyssitterbrug naar tuinbouwbrug eerder ingaan zouden de bewoners van de “12jes” waarderen

Deze punten worden meegenomen in de klankbordgroep

4. Herinrichting Dr v Noortstraat

Toehoorders geven aan dat het gevoel van directe betrokkenheid mist. Ondanks dat Carl en Cyril vanuit de gemeente de situatie live hebben bekeken heeft men het idee dat de mensen achter de tekentafel te abstract de situatie inschatten en dat de kaarten die gebruikt worden niet een goede projectie van de werkelijkheid geeft.

Punten van aandacht zijn:

– Parkeerprobleem, zeker wanneer er nieuwe huizen achter Dorpspunt komen

– Hoogte van de kaderand en weg, de huizen en inritten liggen hier namelijk al erg laag.

Advies richting de gemeente is om hier duidelijk over te communiceren met de betrokken bewoners.

5. Bouwupdate

Wit-gele kruisgebouw: Vidomes (sociale woningbouw) is druk bezig met de gemeente LV om een indeling te maken voor de locatie bij het wit-gele kruis gebouw. Ondanks dat er een intentieverklaring is afgegeven tussen Vidomes en gemeente LV lijkt er nu wel stagnatie op te treden. De adviesraad vraagt hierbij continu om een update, maar dit komt er tot op heden niet.

-Locatie achter Dorpspunt/Hazepad

· Ontwerp wordt getoond

· Toehoorders geven aan dit project te doen voor de herinrichting van de Dr v Noortstraat i.v.m. zwaar verkeer over de weg

· Adviesraad had Niersman gevraagd een presentatie te geven echter voor openbare vergadering niet haalbaar. Actiepunt is hem alsnog uitnodigen voor nadere toelichting

· Toehoorders zijn benieuwd naar hoogteverschil met Hazepad aangezien er met keerwanden zal worden gewerkt.

· Zijn de parkeerplaatsen openbaar of alleen voor de nieuwe bewoners

-Locatie oude dorpshuis: Hier zou door de gemeente een update worden gegeven over de status van de plannen, dit is tot op heden, ondanks aandringen van de adviesraad, niet gebeurt. Bewoners vinden dit erg lang duren en zijn van mening dat dit al jaren geleden had moeten gebeuren. Ook zijn ze benieuwd naar de invulling en zetten de bewoners van Stompwijk in op seniorenwoningen voor ouderen gezien de vergrijzing van het dorp.

-Locatie Westeinderpolder is van start gegaan. Dit betreft een particulier project

6. Fietspad N206

Goede nieuws is dat deze, na aandringen van de adviesraad, zal worden opgeknapt/verhoogd/verbreed in 2023. De heg aan de waterkant wordt verwijderd en er wordt een hek geplaatst. Wel zijn er zorgen onder de toehoorders dat wanneer er geen hekwerk/vangrail tussen de N206 en het fietspad komt dit voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Verder was 1 van de toehoorders door de provincie verteld dat de adviesraad op de hoogte zou zijn van de exacte tekenplannen. Deze heeft de adviesraad tot op heden niet, maar zullen worden opgevraagd

7. Glasvezelproject

De gemeente LV heeft contact met een mogelijke marktpartij die bereid is de glasvezel te leggen en er wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Na tekenen kan de marktpartij binnen een jaar en 3 maanden glasvezel in het buitengebied aanleggen. Wel zullen hier aanzienlijke kosten voor aansluiting naar de bewoners van het buitengebied berekend worden wanneer men wil meedoen. De adviesraad volgt dit proces nauwlettend, samen met de Ambassadeurs Bewonersgroep. Glasvezel behoort niet tot de nutsvoorzieningen en marktpartijen bepalen zelf de aanlegkosten richting de bewoners. De gemeente kan het dus niet afdwingen.

8 Energietransitie

Afgelopen half jaar is de werkgroep Stompwijk energieneutraal 2030 reeds 3x bij elkaar gekomen. Hierbij is men bezig in kaart te brengen wat de energiebehoefte voor Stompwijk is en hoe dit eventueel zou kunnen worden gekregen.

Belangrijke punten

Wij zijn op zoek naar energiecoaches, die bereid zijn een cursus te volgen (cursusgeld wordt vergoed) om zo in de buurt huishoudens te helpen energie te besparen door slim isoleren en om te gaan met warmte/electra. U kunt zich opgeven via adviesraad@stompwijk.nl

Suggestie van toehoorders om toch ook serieus te kijken naar aansluiting op het warmtenet dat komt te lopen langs de A4. Het tuinbouwgebied van Stompwijk wordt waarschijnlijk al aangesloten, maar mogelijk kan de kern van Stompwijk hier ook van mee profiteren. Echter heeft de gemeente LV aangegeven hier niet in te willen participeren, maar hoogst waarschijnlijk is hier geen rekening gehouden met de ligging van Stompwijk

9. Meer en Geerweg

de gesprekken tussen de Adviesraad en de gemeente hebben er voor gezorgd dat dit project wordt opgepakt en de weg zal worden opgeknapt.

10. Snippergroen

Ondanks enige teleurstelling dat er wederom door de gemeente brieven zijn verstuurd naar bewoners, zonder de adviesraad hiervan op de hoogte te stellen (incl. tuinbouw weg), lijkt er nu wel schot in de zaak om dit project positief af te ronden. Toehoorders geven aan niet te begrijpen waarom de ene buurman wel een brief krijgt en de andere niet. Ze vragen zich dan af of de gemeente met de grond waar geen brief over gekomen is andere plannen heeft. Deze personen is gevraagd om contact met adviesraad (Maarten van der Meer) op te nemen

11. Tureluur

In augustus jl. is er een brief verstuurd namens Adviesraad met een aantal vragen oa. Over hoe de zoekopdracht naar een geschikte locatie heeft plaatsgevonden. Ook is er gevraagd om kaders te bepalen (oa. openingstijden, aantal recreanten etc.) Hier wacht de Adviesraad nog steeds op een antwoord. Wel is er bij de bewoners van de Stompwijkseweg onrust, nu stichting De Tureluur heeft aangegeven de locatie bij Wilsveen niet geschikt te vinden. De omwonenden zijn bang dat nu automatisch de locatie rond Stompwijkseweg als uitgangspunt wordt genomen. De adviesraad zal het beloop terugkoppelen via stompwijk.nl

12. Geluidschermen A4

Rond tracé III zal groen worden geplaatst. Bij tracé IV (vogelplas) zullen dit geluidschermen worden. Stompwijk is bang dat het geluid juist gaat weerkaatsen naar Stompwijkseweg wanneer bijv. gebruik wordt gemaakt van hard materiaal (bijv. geluidschermen met zonnepanelen) en vragen zich af waarom dit ook niet met groen kan worden opgelost. Dit lijkt ook gemakkelijk aangezien daar ook leidingwerk loopt. Iig het advies gebruik van zacht materiaal te maken

13. Rondvraag

Via de BuitenBeter app kan gemakkelijk aan de gemeente  een melding worden gedaan over bijv zwerfafval, groenvoorziening etc.

Verslag Openbare Adviesraadvergadering van 4/11/2

Afgelopen donderdag was er sinds 2 jaar weer een openbare vergadering van de adviesraad.  Aanwezig namens de adviesraad: Patrick Luk (voorzitter), Leo Oliehoek (secretaris), Nicole van den Bosch, Peter Zandbergen, Michel Guijt (notulist), Stef Verburg

Toehoorders/publiek: ca 30 personen, waaronder diverse politieke partijen die meer en meer geïnteresseerd zijn in wat er in Stompwijk leeft. De volgende punten zijn besproken:

Verslag vorige vergadering was van 17/10/2019. Het wordt besproken. Een aantal onderwerpen speelt nog steeds en staan op de agenda.  Er zijn geen vragen/opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

Project Bereikbaar Stompwijk.

De Stompwijkseweg: Project is opgeleverd. Als Adviesraad hebben wij nog wel lopende punten. Dit is ook door diverse personen aangegeven. Het advies is om schade aan het wegdek en overige bijzonderheden te melden. De teleurstelling is uitgesproken dat er vanaf het begin advies is gegeven, dat helaas genegeerd is.

Vraag van Marien van Wijk: “Wat is de reactie geweest vanuit de gemeente naar jullie?”

Antwoord: Wij hebben diverse malen aangegeven wat er speelt. Ons advies is niet gehonoreerd. Er wordt gemonitord wat er speelt. Er komen geen antwoorden vanuit de gemeente behalve dat afwijkingen van de weg binnen de gestelde normen van de BAM zijn. Deze zogenaamde NEN-normen   worden door de gemeente toegepast.

Vraag van Ronald van Nierop: “Maar wat zijn dan die normen? Waar zijn die vastgesteld.” Er is een garantie vanuit BAM van 5 jaar gegeven op de oplevering. Maar een echt antwoord is er niet.

Algemene conclusie: Betonkoppen steken steeds verder uit en er zijn zorgen over de veiligheid van fietsers. Deze rijden in het midden van de rijbaan om hobbels te ontwijken. De Adviesraad wordt uit de zaal geadviseerd om een externe partner in te schakelen om een objectief onderzoek op te starten. Vanuit de Adviesraad zal hiernaar worden gekeken en waar nog stappen/actie ondernomen kan worden. Belangrijk dat er kennis en kunde benodigd is om deze misstanden aan te tonen. 

De Rondweg:

Tegenvaller dat deel (250 meter) in het Westeinde niet in orde bleek te zijn. De vertraging hierdoor wordt betreurd. Per dezelfde datum 4-11-2021 is een nieuwsbericht (zie elders in de DK) over de Veenpoldersweg van Astrid van Eekelen, wethouder verkeer en vervoer. 10 januari starten de herstelwerkzaamheden en ijs en weder dienende is e.e.a. voor de zomer van 2022 klaar.  Voorstel uit de zaal: “vrachtverkeer t.b.v. herstelwerkzaamheden verbieden via de Meerlaan en/of Doctor van Noortstraat. De Adviesraad neemt dit mee in de klankbordgroep.

Opmerking vanuit de zaal: “Er gaat veel zwaar verkeer om de blokkade heen over het nieuwe fietspad tussen Huyssitterweg en de Tuinbouwweg. Dit fietspad is niet bedoeld om het dorp te ontlasten. De blokkades moeten hersteld worden. De mail zal worden verzonden naar de Adviesraad.

Opmerking Bunzingroute vanaf de wildtunnel bij de Meeslouwer is door de nieuwe rondweg onderbroken. Deze loopt nu niet meer door en zou hersteld moeten worden.

Aansluiting op de N206

Dit blijft punt van discussie, zo ook het fietspad van Stompwijk naar Zoeterwoude. Antwoord provincie vooralsnog geen aanleiding aanpassing voor 2030 vanwege laag aantal ongelukken. Dit is eigenlijk te gek voor woorden.  Het Hoogheemraadschap Rijnland is momenteel bezig met werkzaamheden / onderzoeken en is in contact met de provincie hierover.

Herstructurering Doctor Van Noortstraat:

Projectplan wordt opgesteld. Advies van de Adviesraad is gevraagd. Hiertoe heeft de Adviesraad een enquête uitgezet met de verschillende variantvormen. Hoge respons van 212 reacties waaruit blijkt dat het voor de Adviesraad moeilijk is een eensluidend advies te geven. Volgende stap is terugbrengen van een aantal varianten, waaruit uiteindelijk gekozen gaat worden.

De uitslagen van de enquête worden besproken en getoond in een overzicht.

· Fietser wordt algemeen belangrijk geacht in het nieuwe straatbeeld en is dus een belangrijk uitgangspunt.

· Behoud van tweerichtingsverkeer scoort hoog, met deels parkeerhavens, geen fietssuggestiestrook wel met een trottoir van 0,8 m voor de voetganger.

· Tweede score is een fietsstraat waar de auto te gast is. Verkeer max 30 km/h. De kleur van de weg is rood omdat de fietser centraal staat. Parkeren met de auto in parkeervakken aan woningzijde. Voetgangerspad van 1.20m breed. Fietsstraat kan alleen met eenrichtingsverkeer.

Voorkeur van de Adviesraad is toch openhouden van de Huyssitterweg voor bestemmingsverkeer, waarbij er vanaf de tuinbouwweg tot Huyssitterweg eenrichtingsverkeer is. Het voordeel hiervan is dat er maar minimaal hoeft omgereden te worden. Ook een toekomstige bypass bijv. bij Zustersdijk hoort tot de mogelijkheden. In de huidige plannen was de Huyssitterweg afgesloten voor autoverkeer, wat een extra belemmerende factor voor eenrichtingsverkeer is vanwege het verre omrijden.

Uitwerking omgevingsvisie buitengebied (omgevingswet)

Het wordt belangrijk geacht dat de Adviesraad in samenwerking met de bewoners een visie neerlegt. De bouwstenen vanuit de gemeente zijn: groene woongemeente, mobiliteit, economie en bedrijvigheid / duurzaamheid. De bouwstenen moeten het kader gaan vormen van de gebiedsvisie.

Na de gebiedsvisie volgt een omgevingsplan waarin de bestemmingsplannen komen waarin vergunningaanvragen etc. gedaan kunnen worden. Eerst maar eens kijken of we tot één visie kunnen komen.

Woningbouw

Westeinder:  Nu in verkoop. Verwachte start volgens ontwikkelaar 202

Woningbouw naast Dorpspunt, locatie Luiten/Fontein: De anterieure overeenkomst wordt eind 2021 verwacht. Hier worden naast koopwoningen, 10 woningen/appartementen ingepland voor verhuur.

Wit/gele kruisgebouw: Gemeente is in gesprek met Vidomes. De doelstelling is sociale woningbouw. Hier zouden 12 appartementen gevestigd moeten worden.

Voormalig Dorpshuis: 2022 voorbereiding en verdere ontwikkelingen. December 2021 is er een gesprek met de gemeente over een ruimtelijk kader (wat mag er wel en niet gebouwd worden). Sloop en bouw mogelijk, zoals nu in de planning, 2023.  Adviesraad dringt wel aan op sloop, om tijdelijk een andere bestemming (parkeer / bouwketen etc ..) tijdens reconstructie DvN te kunnen creëren. Adviesraad benadrukt wel dat er vaart gemaakt moet worden.

Update Adviesraad in Coronatijd

Twee los van elkaar staande issues zijn begin 2021 voorgevallen.

De publicaties en het rumoer rondom Stexit 2021: “Passen wij niet beter bij het groene achterland in casu bij Zoeterwoude, dan bij Leidschendam-Voorburg.” Hoe denken de Stompwijkers hierover als zij de juiste informatie hebben over wat dat betekent.

Vanuit de adviesraad ontstond veel onvrede ten aanzien van de gemeente LV omtrent vooral communicatie of zo je wil geen communicatie.

In een gezamenlijk gesprek zijn 4 kernpunten naar voren gekomen:

De samenwerking en onderlinge verhouding tussen college en adviesraad, tussen gemeenteraad en adviesraad maar ook de afstemmingslijnen met de ambtelijke organisatie.

Verdere verdieping van gevoelens die zijn geuit. Wat kunnen we doen om de relatie met het “platteland” te verbeteren. Hoe nemen we de inwoners van Stompwijk mee in het gesprek. De problemen bij de uitvoering van diverse projecten waarbij advies niet gehoord is.

In vier sessies zijn deze problemen besproken. Discussie over onze identiteit, meer overleg met B&W, Communicatievorm en de statuten van de Adviesraad.

Deze laatste zijn in een verordening aangepast. College zal nu actief de adviesraad moeten betrekken bij besluiten die Stompwijk aangaan. Om de 6 weken is er voortaan overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg (6 weekse projecttafel). Toch wel een belangrijke stap voorwaarts. 

Verkiezingen Adviesraad maart 2022

1. Verkiezingen zijn tegelijk met verkiezingen gemeenteraad

2. Overleg wordt intensiever

3. Meer thema’s waar we mee bezig gaan

4. We geven advies, zowel gevraagd als ongevraagd

5. We gaan ook meer vragen krijgen

6. We gaan meer met elkaar in gesprek, waarbij o.a. burgerparticipatie nog belangrijker zal worden

Kortom: Meld u aan als kandidaat voor de adviesraad ….

Wat verder ter tafel komt en rondvraag

– 30 november, openbare bijeenkomst energie transitie (openbaar)

– februari  zullen wij de politieke partijen vragen hun programma betreffende buitengebied + Stompwijk aan u presenteren.

Er wordt aangegeven dat de Adviesraad ook bij fractie vergaderingen aanwezig mogen zijn.

– De zorg dichter bij huis brengen middels een bus. Gezien het voorbeeld van de vaccinatie-bus. Zo komt zorg, ook voor ouders van jonge kinderen naar jou toe.

Leo Oliehoek, namens de Adviesraad

Verslag Adviesraadvergadering 17-10

Donderdag 17-10 werd de 2e openbare vergadering van de Adviesraad gehouden. Deze maal voor de 1e keer in het Dorpspunt en door circa 30 mensen bezocht, waaronder een 3-tal van de lokale politieke partijen. Een aantal lopende zaken stond op de agenda en tevens was ruimte gegeven aan Marian Verkerk, die een presentatie hield en voorlichting gaf over preventie tegen inbraak in woningen. De volgen de punten zijn behandeld:

Bereikbaar Stompwijk

De Rondweg:
huidige fase: Voorbelasting
De hele rondweg wordt net als de rest van Leidschendam/Voorburg geheel verlicht met dimbaar led licht. Er wordt gekeken of het in de nachtelijke uren gedimd kan worden. De werkzaamheden aan de weg zullen waarschijnlijk q2 starten en gaan over het bestaande tracé. Met de bruggen (=kunstwerken) zal eerder worden gestart. De planning is q4 2021 opleveren van de weg.

Stompwijkse weg:
Er komt bij de 3 Molens geen uitkijkpunt. Wel wordt er nu gesproken over een voetpad vanaf de Kostverloren tot aan de 3 Molens naar de Voorweg. Voorts maakt men zich zorgen over het onderhoud met de naderende winter en het aflopen van de onderhoudstermijn door BAM medio 2020. Op een aantal plaatsen “kantelen” de stenen bijna en langs de waterkant is het hier en daar een golfbaan vanwege het zakken van de weg tussen de “palen”.

Dr. v. Noortstraat:
De ergste plekken zijn hersteld, wel blijven melden aan meldpunt op de website van Leidschendam-Voorburg: https://www.lv.nl/melden of bel 14 070 indien er zich weer verzakkingen voordoen. Gemeente is er met het Hoogheemraadschap nog niet helemaal uit. De voorkeur blijft 2 richtingenverkeer. Waarschijnlijk worden in januari 2020 de plannen gedeeld met het dorp, waarbij er ook inspraak is vanuit ‘t dorp.

Status Dorpspunt (Kulturhus)
Jeugd moet nog over! Wel is de impasse doorbroken en gaan ze nu zo snel mogelijk aan de gang. Oude jeugdruimte tot 31 december beschikbaar.
Nieuwe lijst waarop nu nog circa 15 opleverpunten, waaraan een eigenaar is gekoppeld. Opening 11 oktober was een groot succes.
Nu is het zaak om de programmacommissie op te gaan starten en verder een goede invulling aan het gebouw te gaan geven.

Er komt vanaf november een pilot in het Dorpspunt, waarbij gebiedsregisseur met een wethouder “spreekuur” houdt.

Mogelijke Woonlocaties/Open brief naar gemeenteraad
Adviesraad betreurt het langlopende proces waar geen voortgang in zit helaas! In september is een open brief naar de wethouder Rouwendal en Bouw gestuurd vanuit de Adviesraad. Hieronder samenvattende de tekst:

Geachte wethouders,

 De Fa. v.d. Krogt is vorige week voortvarend aan het werk gegaan en legt er tijdelijk parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen aan. Het terrein zelf moet “bouwklaar” gemaakt worden. Het is niet de enige bouwlocatie in Stompwijk. Al geruime tijd zijn er meerdere bekend. De reden van deze brief is om U nog maar eens een reminder te sturen.

Alle onderzoeken naar woonwensen, inloopavonden, informatiebijeenkomsten wijzen maar naar één wens: “Wanneer kan er gebouwd worden?”

De huidige Adviesraad is nu 1,5 jaar aan het werk en al 1,5 jaar wordt er geen enkele vooruitgang geboekt, ondanks dat in alle communicatie en gesprekken steeds ‘het bouwen’ als topprioriteit wordt aangemerkt. En dat er haast is moge duidelijk zijn. Er moet snel gebouwd worden. De doorstroming moet op gang gebracht worden. Er moet voor ouderen en startende jongeren zo goedkoop mogelijk gebouwd worden. Geen gemakkelijke opgave, maar toch is dit absoluut noodzakelijk om een “leefbaar Stompwijk” te houden. Het is van vitaal belang dat de gemeente nu absolute prioriteit geeft aan ‘goedkope’ woningen in Stompwijk. Er zijn voldoende geschikte locaties aan te wijzen, dus waar wordt er nu op gewacht? Onderstaand ter herinnering de 4 nu bekende locaties, maar er zijn er vast een paar meer te vinden als de politieke wil en de prioriteit er maar is!

Terrein naast Dorpspunt: Sinds een tiental jaren bekend als potentiële bouwlocatie

 Terrein Dorpshuis: Sinds de 1e tekening van het Kulturhus al bekend dat dit een mogelijke bouwlocatie is

 Terrein nabij Westeinderweg: Al een tiental jaar is men hier bezig, maar vooruitgang wordt er nauwelijks geboekt

 Terrein voormalig Wit-gele kruisgebouw: Sinds de 1e tekening van het Kulturhus eveneens al bekend dat dit een mogelijke bouwlocatie is

 Er is dus haast, erg veel haast. Na 25 jaar moet er nu eindelijk eens wat gebeuren. Een hele generatie jongeren is vertrokken naar elders en dat ontwricht de natuurlijke samenstelling van het dorp. Absoluut het grootste en belangrijkste project in gemeente LV moet dus zijn: “Bouwen voor een leefbaar en vitaal Stompwijk.” We hebben nu lang genoeg aan het kortste eind getrokken. Stompwijk is aan de beurt. De subsidiekraan van het kabinet voor o.a. regio Den Haag gaat open, blijkt uit de Miljoenennota van het kabinet: 1 miljard extra voor “betaalbare huisvesting” en 1 miljard korting op belasting voor woningcorporaties. Wij zouden willen zeggen: “Zorg dat U er bij bent! “

De Adviesraad

Antwoord van wethouder Rouwendal 14 oktober ontvangen

Geachte Adviesraad,

In reactie op de open brief die we van jullie ontvingen kan ik namens het college het volgende antwoorden:

Het college deelt jullie zorgen over de voortgang van de verschillende woningbouwprojecten in Stompwijk. Binnen de organisatie wordt er dan ook gewerkt om deze zorgen weg te nemen door zo veel mogelijk voortgang te boeken op de verschillende locaties. Punt van belang is echter dat de gemeente niet zelf bouwt, dat doen de ontwikkelaars. Dat de voortgang minder voortvarend gaat dan wij hadden gehoopt is iets waar wij als gemeente tot op heden weinig aan kunnen doen. Het is aan de ontwikkelende partijen om de voortgang er in te houden. De wil is er wel bij de verschillende partijen, maar de voorbereiding van de bouwplannen vergt daar meer tijd dan dat wij hadden verwacht. Onderstaand in ieder geval een stand van zaken van de drie grotere woningbouwprojecten in Stompwijk .

Ik hoop dat dit enig inzicht geeft in de voortgang. De intentie van het college is nog steeds om ervoor te zorgen dat er weer gebouwd gaat worden in Stompwijk. Mochten er nog vragen zijn dan zijn we uiteraard bereid die te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Rouwendal, Wethouder gemeente Leidschendam-Voorburg

Bouwlocatie: Westeinderweg 3

De plannen die in juni aan de buurt zijn gepresenteerd zijn verder uitgewerkt door de ontwikkelaar en zullen door de gemeente worden vertaald naar een ruimtelijk kader. Dit kader zal naar verwachting eind dit jaar door het college worden beoordeeld, waarna er gestart kan worden met het bestemmingsplan.

Reactie Adviesraad: Ontwikkelaar (Schouten) is failliet -> Hoe nu verder ?

Locatie naast het Dorpspunt / oude woonwinkel Luiten

Om verdere stappen te zetten met de ontwikkelende partij zal er eerst een intentieovereenkomst afgesloten moeten worden tussen de Gemeente Leidschendam-Voorburg en deze partij. De ontwikkelende partij heeft meer tijd nodig dan verwacht om deze overeenkomst aan te gaan. Verwacht wordt dat dit de komende maanden zal gebeuren. Daarna kan het plan verder worden geoptimaliseerd.

Reactie Adviesraad: Ondanks dat deze locatie er het laatste bij is gekomen, zijn hier wel de meeste vorderingen gemaakt.

Locatie Wit-gele Kruis gebouw Van Santhorststraat:

Ook hier heeft de ontwikkelende partij nog tijd nodig om te komen tot een haalbaar plan. Verwacht wordt dat dit plan er binnen een paar maanden is zodat dit jaar een intentieovereenkomst afgesloten kan gaan worden.

Reactie Adviesraad: juni 2018 zijn er al gesprekken geweest met Vidomes.

Locatie voormalig Dorpshuis:

Reactie Adviesraad: Deze locatie is zelfs in het antwoord niet eens genoemd en lijkt buiten beeld gehouden te worden. Dit is wel de enige locatie waar niet een ontwikkelaar, maar de Gemeente recht van Eigendom heeft! Volgens kadaster zit er een “Culturele” bestemming op.

Algemene reactie Adviesraad:

I.p.v. het antwoord van de wethouder: “De intentie van het college is nog steeds om ervoor te zorgen dat er weer gebouwd gaat worden in Stompwijk.” zou de Adviesraad liever zien: “De intentie van het college is nog steeds om ervoor te zorgen dat er met prioriteit weer gebouwd gaat worden in Stompwijk”

– Er is 25 jaar niet gebouwd!

– Stompwijk is nu eerst aan de beurt!

N3MP

Er wordt hard gewerkt bij de inlaat vanaf de Jan Coenen sloot. Het is een beetje onduidelijk hoe het er straks uitziet in het landschap. Verbreding watertoevoer nabij begin Meer en Geerweg is nu in volle gang.

Snippergroen:

De Adviesraad heeft een gesprek gehad bij de gemeente:

Dr. van Noortstraat staat voorlopig op hold – Er is een brief vanuit de gemeente verstuurd naar bewoners. Status van de rest van Stompwijkse kern is nog niet duidelijk. O.a. Steigers in de Nieuwe vaart! Het volgend project is het buitengebied. De Adviesraad wil eerst met de Gemeente om tafel voordat er iets naar buiten gaat.

Presentatie preventie woning inbraak door Marian Verkerk

Een heldere presentatie met alle ‘fouten’ die we maken bij het (niet) beveiligen van onze woningen. Een overzicht van trucjes die men toepast en wat we ertegen kunnen doen. Waarvoor onze hartelijke dank!

Namens Adviesraad,

Leo Oliehoek