KBO Jaarvergadering

Katholieke Bond van Ouderen

 

Jaarvergadering 2013,

De leden van KBO – Stompwijk worden uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarvergadering 2013, deze vindt plaats op

 

                                 Dinsdagmiddag  26 maart in het Dorpshuis

                                            Aanvang  14.00 uur

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen van de vergadering van 27 maart 2012 en januari 2013

4. Jaarverslag 2012

5. Financieel jaarverslag 2012

6. Verslag van de kascommissie

7. Benoeming van de nieuwe kascommissie

8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar zijn Mw. Nel v.d. Zwan- de Waard,

Mw. Sjaan v. Rijn-  Borst  en Dhr. Aad v.d. Ham

Kandidaten voor een bestuursfunctie  kunnen zich tot een dag voor de vergadering aanmelden bij het bestuur

9.   Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

Secretaris, Antoon van Santen

 

Klaverjassen en Rummicub spelen

Donderdag 7 maart krijgen wij KBO Zoeterwoude op bezoek. We starten de gezellige middag om 14.00 uur in het Dorpshuis. De zaal is vanaf 13.15 uur open. Het bestuur heeft weer een aantal leuke prijzen beschikbaar gesteld.

De spelers van KBO – Stompwijk betalen bij aanmelding

€ 2,-. Alle leden van de KBO zijn van harte welkom.

 

Het bestuur