JAARVERGADERING “Stompwijk 92”

Deze wordt gehouden woensdag 30 okt. 2002 in de kantine van “Stompwijk 92” Aanvang: 20.00 uur precies. De agenda omvat de volgende punten:

1. Opening door de Voorzitter
2. Mededelingen en binnengekomen stukken
3. Vaststelling verslagen vorige algemene ledenvergaderingen. Deze liggen die avond vanaf 19.30 uur ter inzage.
4. Jaarverslagen. Ook deze liggen ter inzage. De voorzitters zien terug op het afgelopen seizoen
5. Zaken betreffende kantine en sporthal

PAUZE

6. Financiële verslagen. Deze liggen die avond vanaf 19.30 uur ter inzage.
1) Verslag kascommissies en verkiezing nieuwe kascommissies.
2) Begroting en bespreking contributies
7. Vaststelling nieuw Huishoudelijk Reglement. Ligt die avond ook vanaf 19.30 uur ter inzage
8. Uitloting obligaties door een medewerker.
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn:
1) Hoofdbestuur: Aad Waayer. Stelt zich niet meer herkiesbaar
2) Voetbal: Jan van den Bosch en Rina van den Bosch. Beiden stellen zich herkiesbaar
3) Handbal: Nico van Vliet. Stelt zich niet meer herkiesbaar. Carla van Hoeijen. Stelt zich herkiesbaar. Ria van der Krogt. Stelt zich herkiesbaar voor een jaar. Het Bestuur afd. Handbal draagt voor een bestuursfunctie voor de heer Leo Oliehoek.
4) Binnensport: Chris Meulenbroek, Sjaan van Rijn en Jan Mooyman.
Allen stellen zich herkiesbaar.
De leden kunnen ook zelf kandidaten voordragen. De kandidaatstelling moet
voorzien zijn van een bereidverklaring, getekend door de kandidaat, en zijn ondertekend door tenminste tien stemgerechtigde leden. De inzending sluit achtenveertig uur voor de vergadering. Zijn geen tegenkandidaten gemeld, dan gelden de door het Bestuur voorgedragen kandidaten als gekozen.
Er wordt nu afscheid genomen van de heren Waayer en van Vliet.
10. Rondvraag gevolgd door sluiting.
Wij rekenen op een grote belangstelling !
Namens het Bestuur van “Stompwijk 92”, Hans Vreeswijk, Secretaris