Agenda voor de jaarvergadering van “Stompwijk ‘ 92”

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van “Stompwijk ‘92”zal worden gehouden op vrijdag 15 oktober 2010 in de kantine van onze vereniging.

De aanvang is 20.00 uur precies.

De agenda omvat de volgende punten:

 • Opening door de voorzitter
 • Mededelingen en binnengekomen stukken
 • Vaststelling verslag vorige jaarvergadering.(Verslag ligt op de tafel vanaf 19.30 uur)
 • Accommodatie
  • Meerhorst
  • Haasbroek
 • Stichting Sportpark Meerhorst
 • De kantine
 • Financiële verslagen. Deze liggen die avond ter inzage vanaf 19.30 uur.
 • Verslag kascommissies, verkiezing nieuwe kascommissies alsmede vaststellen begroting en bespreking contributies.
 • PAUZE

 • Jaarverslagen
 • Bestuursverkiezing. Aftredend zijn:
 • Hoofdbestuur: Hans Vreeswijk. Herkiesbaar
  • Afdeling Binnensport: Coen van Leeuwen. Herkiesbaar
  • Afdeling Voetbal: Lenie van den Bosch en Yvon van Rijn Herkiesbaar
  • Afdeling Handbal: Aftredend zijn Eugenie van Geijlswijk en Anneke de Jong. Beiden stellen zich herkiesbaar. Aftredend en niet herkiesbaar is Marco van Abswoude.
 • De leden kunnen ook zelf kandidaten voordragen. De kandidaatstelling moet voorzien zijn van een bereidheidsverklaring, getekend door de kandidaat en ondertekend door tenminste tien stemgerechtigde leden. Gaarne aangeven voor welke afdeling men zich kandideert. Inleveren op het adres Dr. van Noortstraat 202 alhier. De termijn van inzending sluit achtenveertig uur voor de vergadering.
  Zijn geen tegenkandidaten gemeld dan gelden de door het bestuur voorgedragen kandidaten als gekozen.

   

 • Rondvraag .Vragen s.v.p van te voren schriftelijk indienen.
 • Sluiting

Namens het bestuur van “Stompwijk ’92,

Hans Vreeswijk,secretaris.