Agenda jaarvergadering Stompwijk 92

Agenda voor de Jaarvergadering van “Stompwijk ‘92”

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van “Stompwijk ‘92” zal worden gehouden op vrijdag 28 oktober, in de kantine van onze vereniging.

De aanvang is 20.00 uur precies.

De agenda omvat de volgende punten:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen en binnengekomen stukken

3. Vaststelling verslag vorige jaarvergadering.

    Verslag ligt op de tafel vanaf 19.30 uur

4. Accommodatie

    a) Meerhorst

    b) Haasbroek

    c) Stichting Sportpark Meerhorst

5. De kantine

6. Financiële verslagen. Deze liggen die avond ter inzage vanaf 19.30 uur.

    Verslag kascommissies, verkiezing nieuwe kascommissies alsmede

    vaststellen begroting en bespreking contributies.

Pauze van een kwartier; laatste mogelijkheid tot het op papier stellen van uw vragen tijdens de rondvraag.

7. Jaarverslagen

8. Clubtenue. Nieuwe methode ter financiëring

9. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn:

    Hoofdbestuur: 

    Cock Hoogerdijk. Herkiesbaar

    Afdeling Binnensport:

    Jan Mooyman, Martin Bakker en Pieter Bregman. Allen herkiesbaar

    Afdeling Voetbal: .

    Wim Luiten en Ronald van Meurs. Beide herkiesbaar

    Afdeling Handbal:

    Aftredend zijn Cor Kant en Gerda van den Bosch. Cor stelt zich niet meer herkiesbaar. Gerda stelt zich wel herkiesbaar maar     slechts voor één jaar.

De leden kunnen ook zelf kandidaten voordragen. De kandidaatstelling moet voorzien zijn van een bereidheidsverklaring, getekend door de kandidaat en ondertekend door tenminste tien stemgerechtigde leden. Gaarne aangeven voor welke afdeling men zich kandideert .

Inleveren op het adres Dr. van Noortstraat 202, alhier.

De termijn van inzending sluit achtenveertig uur voor de vergadering.

Zijn geen tegenkandidaten gemeld dan gelden de door het bestuur voorgedragen kandidaten als gekozen.

Hierna wordt officieel afscheid genomen van enkele medewerkers.

10. Rondvraag. Vragen s.v.p van te voren schriftelijk indienen.

11. Sluiting

Namens het bestuur van “Stompwijk ’92,

Hans Vreeswijk,secretaris