Adviesraad

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 1 maart aanstaande.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

 De agenda

1.        Opening

2.        Mededelingen

3.        Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)

4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 22 september (zie bijlage)

5. Stand van zaken Verbindingsweg

6. Ontwikkelingen Kulturhus

7. Herstel (schoeiing en wegdek) Stompwijkseweg

8. Verkoop woonrechten Ruimte voor Ruimteregeling

9. Rondvraag

10. Sluiting

Met vriendelijke groet, Aad Janson, secretaris

Agenda en verslag:

Voor belangstellenden ligt de agenda van de vergadering van 1 maart en het verslag van de vergadering van 22 september 2011 ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21.

Volgende vergadering Adviesraad:

De volgende openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk is gepland op donderdag 21 juni  2012.