KBO

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Nieuwsbericht maart

Donderdag 1 maart waren de KBO-leden uitgenodigd door KBO – Zoeterwoude om een gezellige middag te komen klaverjassen en rummicub te spelen. Deze middag vond plaats in zorgcentrum Emmaus aan de Bennebroekweg 1. We speelden weer om mooie prijzen en de gezelligheid stond voorop.

Jaarvergadering 2012

De leden van KBO – Stompwijk worden uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarvergadering 2012, deze vindt plaats op dinsdagmiddag 27 maart in het Dorpshuis.

Aanvang 14.00 uur.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen van de vergadering van maart 2011 en januari 2012

4. Jaarverslag 2011

5. Financieel jaarverslag

6. Verslag van de kascommissie

7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn:

Antoon van Santen

Aftredend en niet meer herkiesbaar zijn Mw. Annie Olijhoek- v.d. Meer en Dhr. Leo Bennis

Kandidaten voor aanvulling van het bestuur kunnen zich voor de vergadering aanmelden bij het bestuur.

8. Wat verder ter tafel komt

9. Rondvraag

10. Sluiting

Zijn er nog leden of toekomstige leden die graag iets willen betekenen om een levendige vereniging mee te helpen besturen?

Wij zoeken nog een bestuurslid die met ons team mee wil denken. Wij houden 8 vergaderingen in een jaar waar gezelligheid voorop staat.  Het geeft veel voldoening vanuit de leden met een minimale inzet. Meldt u aan bij één van onze bestuursleden of ondergetekende.

Secretaris Antoon van Santen