Adviesraad Stompwijk: Aanleg verbindingsweg noodzakelijk voor een verkeersluw Stompwijk

Adviesraad Stompwijk: Aanleg verbindingsweg noodzakelijk voor een verkeersluw Stompwijk

 

Met de bespreking van het coalitie akkoord in de gemeenteraad afgelopen dinsdag, sprak de nieuwbakken voorzitter van de Adviesraad Stompwijk, Yvonne van Boheemen duidelijke taal: “Onvoorstelbaar dat het nieuwe College nu al een schot voor de boeg neemt door prioriteit aan de Stompwijkseweg te geven, boven de aanleg van de verbindingsweg als de financiële middelen niet toereikend zijn”.

Zij voerde daarvoor aan dat de nut en noodzaak van deze verbindingsweg reeds uitgebreid aan de orde is gekomen bij de totstandkoming van de Gebiedsvisie “Stompwijk: Vitale kern in het groene hart”. De aanleg van deze verbindingsweg (tussen N206 en de Huysitterweg) komt  tegemoet aan een leefbaar en verkeersluw dorp (dit is één van de pijlers uit de gebiedsvisie) en houdt bedrijven bereikbaar. De gemeenteraad heeft destijds unaniem in 2010 besloten tot de aanleg van deze verbindingsweg. Er is toen ook budget voor gereserveerd. Een aantal gronden zijn reeds aangekocht, concept ontwerpen zijn besproken en het project zit in de definitieve ontwerp fase. 

Nog recenter (december 2013) heeft de raad het definitieve ontwerp vastgesteld en besloten tot een variantenstudie om de infrastructuur integraal te onderzoeken om ook de samenhang met het toekomstperspectief Glastuinbouwcluster en de paar bedrijven aan de Stompwijkseweg met zwaar verkeer aantrekkende werking, hierin mee te nemen.

“Het nieuwe College neemt ons inziens dus afstand van een reeds door de raad unaniem genomen raadsbesluit. Hoe is dit mogelijk?” concludeerde de Adviesraadvoorzitter Yvonne van Boheemen.

Momenteel zijn er twee onderzoekbureaus aan de slag op dit onderwerp: Decisio (economisch toekomstperspectief bedrijven) en GoudAppel Coffeng (weg infrastructuur). De geformeerde klankbordgroep heeft met deze bureaus gesproken en deze onderzoeken zullen naar verwachting in september 2014 in de gemeenteraad worden behandeld. 

“Waarom geld steken in onderzoek en inzet van klankbordgroepmensen als het College toch al niet van zins is om deze verbindingsweg aan te leggen?”  Want, dat de reconstructie van de Stompwijkseweg meer gaat kosten dan het beschikbaar gestelde budget van 20 mln. euro is wellicht te verwachten.

“Kortom, als het college en de raad echt iets wil doen aan de leefbaarheid in het dorp, dan is de aanleg van de verbindingsweg echt noodzakelijk”. Zo sprak Yvonne van Boheemen namens de Adviesraad Stompwijk tijdens de gemeenteraadsvergadering. De Adviesraad Stompwijk blijft in gesprek om het genomen raadsbesluit voor de aanleg van verbindingsweg te verwezenlijken.