Katholieke Bond voor Ouderen

Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

Klaverjassen  en Rummikub spelen,

Donderdag 19 maart komt de KBO – Zoeterwoude weer op bezoek om een middag te klaverjassen en rummikub te spelen. Alle leden van de KBO Stompwijk en Zoeterwoude zijn welkom in het Dorpshuis, vanaf 13.30 uur is de zaal open. Om 14.00 uur starten wij met de strijd voor leuke prijzen, beschikbaar gesteld door het bestuur.  

Het entree geld bedraagt voor de leden van KBO – Stompwijk € 2,00 per persoon.

Ledenvergadering van de KBO en Soos leden 31 maart om 14.00 uur in het Dorpshuis.

Deze vergadering is voor de KBO en Soosleden belangrijk, er wordt noodgedwongen een voorstel tot contributieverhoging aangeboden, dit vanwege het intrekken van de subsidie voor de huur van het Dorpshuis door de Woej en gemeente Leidschendam – Voorburg.

Agenda voor deze vergadering:

– Opening door de vice voorzitter

– Mededelingen

  Wij herdenken de leden die ons dit jaar zijn ontvallen

– Notulen van de ledenvergadering van 25 maart 2014

– Jaarverslag van 2014

– Financieel jaarverslag 2014

– Verslag van de Kascommissie Cisca van Boheemen en Joop Schrader

– Benoeming van een lid (of leden) voor de nieuwe kascommissie.

Bestuursverkiezing: Dhr. A v. Santen en Th. Hooijmans zijn aftredend en weer herkiesbaar, Mw. C. Faas is aftredend en niet meer     herkiesbaar.

Nieuwe  bestuursleden kunnen zich tot 30 maart aanmelden bij de secretaris. Er hebben zich nog geen kandidaten gemeld voor het voorzitterschap

– Voorstel tot de contributieverhoging van de vereniging bejaardensoos in gaande 1-1-2016.

(De  bijlage, voor nadere uitleg en verantwoording wordt ter plaatse uitgereikt)

– Rondvraag over wat verder ter tafel komt

– Sluiting van de vergadering

Namens het bestuur, sec. Antoon van Santen