Openbare Adviesraad vergadering

Donderdag 26 januari 2023 in Dorpspunt te Stompwijk

Aanwezig adviesraad: Patrick Luk, Suzanne Huisman, Maarten vd Meer, Tini Lansbergen, Bert Wolterbeek, Jurriaan van Ravensteyn, Koen Quint

Aanwezig overig:  +/- 45 mensen  

Opening en de notulen van 11-10-2022 werd vastgesteld

Spreekrecht en behandelen punt flexwoningen

Omwonende van de mogelijke locaties spreken zorgen uit over de komst van flex woningen op de locatie van het dorpshuis en Stompwijk in het algemeen. Deze uiteenzetting is terug te lezen op de website. Deze zorgen komen grotendeels overeen met wat de adviesraad ook reeds met de gemeente heeft besproken. Een belangrijke aanvulling is dat wanneer er flexwoningen in Stompwijk komen, de Stompwijkers graag meebeslissen wat nu de criteria zijn om in aanmerking te komen voor flexwoningen. Daarvoor is allereerst van belang wat de huidige criteria zijn en hoe deze aan te passen zijn.

Carl de Koning geeft de laatste stand van zaken betreffende flexwoningen weer namens de gemeente. Er lopen ook nog 2 particuliere aanvragen in Stompwijk voor bouw van flexwoningen. Hierbij hoopt hij medio februari meer duidelijkheid te kunnen geven over de locatie. Wel benadrukt de heer De Koning dat er niet meer dan 40 flexwoningen zullen komen en deze max 7-10 jaar zullen staan.

Actie Adviesraad > wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor flexwoningen.

Presentatie fietspad N206

De heer Koos Tijssen van Rijnland geeft voordracht over de renovatie van het fietspad langs de N206. Deze zal met circa 40 centimeters worden verbreed en worden opgehoogd tot het niveau van de N206. De struik zal worden verwijderd, waardoor er meer plek wordt gecreëerd voor het fietspad.  Aan de slootkant moet wel een hekwerk teruggeplaatst worden. De provincie Zuid Holland en de welstandscommissie moeten het nog eens worden over het soort hekwerk dat geplaatst mag worden.

De aanwezige inwoners blijven het een gevaarlijk fietspad vinden en vragen dan ook nadrukkelijk om de betonblokken, die nu tussen het fietspad en de N206 te vervangen door bijvoorbeeld een vangrail. Dit is niet mogelijk volgens Rijnland/Provincie. Ook kan het fietspad niet breder worden gemaakt i.v.m. de Stompwijkse vaart. Wel worden er suggesties geopperd om hekken boven het water te plaatsen. Ook ontstaan er vanuit de zaal vragen over de afwatering, de nieuwe snelverbinding tussen Leiden/Zoetermeer, het soort stenen dat gebruikt wordt (moet bestemd zijn voor zwaar vervoer), het meenemen van de nutsbedrijven/bekabeling in de grond in het plan. De gemeente en de provincie horen deze punten aan en gaan ermee aan de slag.

Bouwupdate

Locatie Fontein/achter Dorpspunt, afgelopen week is de anterieure overeenkomst getekend tussen Niersman en de gemeente. De bouw van 27 woningen zal hiermee van start kunnen gaan. 8 sociaal en 19 grond gebonden eengezinswoningen.

Betreffende witgele kruis gebouw wacht de gemeente op plan van Vidomes over haalbaarheid. Dit heeft ook invloed op de potentie om er flexwoningen neer te zetten. De inwoners van Stompwijk hopen vooral op betaalbare woningen voor oudere mensen en starters. Voor beide locaties is de sloop gepland.

Bereikbaar Stompwijk

Update wordt gegeven over bereikbaar Stompwijk. Ook eventuele problemen zoals parkeren, het rioleringsplan (nutsbedrijven werken aan een planning) worden besproken. Daarnaast zal er 20 februari 2023 een inloopavond hier in het Dorpspunt zijn.

Men heeft het idee dat de rondweg nog niet optimaal wordt benut en doet suggesties voor betere bebording (aangeven dat doorgaand verkeer over rondweg moet, bebouwde kom bord langs rondweg etc.). Ook zal het 1 richtingsverkeer nog moeten starten dit wordt momenteel besproken in de klankbordgroep en de gemeente.

Voor de Meer en Geerweg is de planning eind februari te starten met het vernieuwen van de weg. Deze werkzaamheden lopen dan tot begin maart. De buurt zal op de hoogte worden gebracht.

Tureluur

De locatie in het Wilsveen is door de gemeente en de stichting afgewezen. Door de adviesraad en de bewoners zijn meerdere locaties aangedragen om de Tureluurs te plaatsen. Deze locaties worden door de gemeente en de stichting bekeken. Ook heeft de adviesraad in een brief aan de gemeente gevraagd wat de kaders zijn van de Tureluur. Hoeveel personen zijn er overdag aanwezig, wel-geen lunch of diner, vergaderingen in de avond etc. Wat worden de openingstijden. De gemeente zal de locatiestudie en de kaders met de adviesraad delen. Geen opmerkingen vanuit het publiek.

Glasvezel

De gemeente en ODF (Open Dutch Fiber) hebben een overeenkomst gesloten. ODF: De voorbereidingen voor de aanleg zijn in volle gang. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden zal er met de bewoners, in met name het buitengebied, afgestemd worden welk tracé de bekabeling zal volgen.

Naar verwachting zal het daadwerkelijke graven starten per april (i.v.m. de natte periode in het gebied is eerder niet mogelijk).

· ODF gaat alle bewoners informeren over de aanleg van het glasvezel. Ook worden dan de kosten per huishouden inzichtelijk gemaakt.

Informatie over het glasvezelproject is te vinden op www.lv.nl/glasvezel.

Vraag van bewoners is of de Stompwijkseweg open moet en of er dan meteen wat aan de kuilen kan worden gedaan. Carl de Koning neemt dit mee in de planning.

Energietransitie

Energiecoaches zijn opgeleid. Verder worden de projecten warmtelinq en windenergie besproken.

Geluidschermen

Trace traject 3, dat geheel groen wordt, start in januari en is gereed in maart 2023. De firma Weverling Groenproviders voert deze werkzaamheden uit.

Voor tracé 4 wordt nog gekeken of dit ook een groen karakter kan krijgen. De ambtelijke voorkeur is nu dat een groot gedeelte groen wordt en alleen het deel wat een direct zicht op de A4 heeft wordt voorzien van schermen. Dit voorstel moet nog worden goedgekeurd.

Melding maken van verbeterpunten/gevaarlijke situatie –> gebruik de buiten beter app of via de website van de gemeente 

Probleem melden | Gemeente Leidschendam-Voorburg (lv.nl)

Rondvraag & Sluiting

Men vraagt zich af of er niet steeds meer zwaar verkeer over de Stompwijkseweg gaat. Een controle van het wegdek door de gemeente wordt ingepland en de Adviesraad wordt daarbij betrokken. Daarnaast krijgt de Adviesraad complimenten.

Een nieuwe datum voor een volgende openbare Adviesraad vergadering volgt en wordt bekend gemaakt via de Dorpsketting en op de website stompwijk.nl