Categorie archieven: vlietnieuws

Schuurfeest in Stompwijk

Van 4 op 5 mei vindt er in Stompwijk, Westeinderweg 6, een Schuurfeest plaats voor buurtbewoners, vrienden en bekenden van de organisatoren. Er worden 750 kaarten onder genodigden verspreid. Het feest vindt plaats in een loods, voor eten en drinken wordt gezorgd net als voor muziek van een DJ. Het feest start de 4e om 21.00 uur en eindigt de 5e om 03.00 uur. Toegang is er alleen na legitimatie en boven een leeftijd van 18 jaar.

Start bouw geluidscherm A4 Vlietland

De provincie wil dit najaar starten met de bouw van een geluid- en zichtscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het gaat om het stuk tussen het strand en de Weegsloot. Hier moet een deel van de bossages weg, moet een sloot worden omgelegd en moeten grondwallen worden aangebracht met daar bovenop het geluidscherm. Voor de werken wil de provincie de voortplantings- en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de boommarter verstoren. Daar is nu vergunning voor aangevraagd. Als vergunningsperiode is 1 september 2024 tot 1 januari 2028 aangegeven. De aanleg van het scherm was al in 2009 opgenomen in contracten die de provincie met BAM Infra sloot. In 2019 eisten Provinciale Staten dat het scherm er eindelijk zou komen. Als bouwstart stond toen 2021. Het nu aangegeven stuk is het eerste van vier delen in het schermproject van totaal 3,5 kilometer lengte.

Recreatiewoningen Vlietland naar Stompwijk

De 222 recreatiewoningen die ontwikkelaar DLR in natuur- en recreatiegebied Vlietland wil neer zetten, moeten in Stompwijk worden gebouwd. Dit tezamen met nieuwe woningen voor de Stompwijkers, extra groen en recreatievoorzieningen. Zo kan Vlietland groen blijven en hoeft geen hoge schadeclaim aan DLR betaald te worden omdat er een streep gaat door hun bouwplan in Vlietland.

Dit is  de kern van een plan dat de ChristenUnie (CU) heeft ontwikkeld. De ontwikkeling in Stompwijk moet komen in het glastuinbouwgebied tussen Veenpoldersweg en A4, ten noordoosten van de Huyssitterweg. De daar aanwezige glastuinbouwbedrijven moeten elders een plek  gaan krijgen. Door de combinatie recreatiewoningen en woningbouw voor de Stompwijkers kan het aantal recreatiewoningen lager uitvallen zonder dat dit het verdienmodel van DLR aantast.

Frank Wilschut, gemeenteraadslid CU: ,,Wij willen een groen Vlietland. Dat heeft echter een prijs en die is voor ons te hoog. Daarom hebben wij een alternatief bedacht: een groen Vlietland waarbij wij die prijs niet hoeven te betalen. Hier in het glastuinbouwgebied vakantiehuisjes realiseren met extra woningen voor de Stompwijkers en extra natuur. Dat betekent ruilen. Een vrijwillige ruil met Vlietland. Het is een opening voor een gesprek.’’

Coert Bregman, lid gemeenteraadscommissie voor CU: ,,Stompwijk vergrijst. De voorzieningen nemen af. De school draait al met combinatieklassen. De jeugd gaat weg. Met ons plan willen we ook het toerisme in het buitengebied bevorderen. Kanovaren, paardrijden. Maar ook het kopen van producten bij de boer.’’ Wilschut: ,,Woningbouw is hier nodig. Jongeren willen hier blijven. En ouderen willen gelijkvloers gaan wonen. Het gaat om kleinschalige woningbouw, een paar straatjes er bij.’’

,,Wij denken dat DLR wil meewerken. Met de woningbouw kunnen zij verdienen. En het is goed voor hun imago. Er is veel weerstand  tegen het Vlietlandplan. Het vakantiepark hier is beter. Er is ook een haven. Denk aan boerengolf. En Vlietland is vlak bij.’’ Bregman: ,,Aan deze kant van de A4 gebeurt weinig maar het is wel een deel van Vlietland.’’

CU wil zich nog niet vastleggen op concrete aantallen recreatiewoningen en woningen voor de Stompwijkers. Het gebied zelf heeft glastuinbouw als bestemming. CU heeft de mening van andere politieke partijen nog niet gesondeerd. Wilschut: ,,Ik verwacht een breed draagvlak in de politiek om dit plan te gaan verkennen. Velen willen een groen Vlietland en een levendig Stompwijk.’’

Wilschut en Bregman wijzen erop dat hun voorstellen niet ten koste gaan van groen. Feitelijk gaat om om bebouwing voor bebouwing. De uitplaatsing van de aanwezige glastuinbouwbedrijven zal moeten via de Stichting kavelruil Zuid-Holland.

Wilschut: ,,B&W moeten dit gaan verkennen. Toetsen op de haalbaarheid. Daar is nu ruimte voor aangezien de wethouder heeft laten weten dat de plannen met Vlietland zijn vertraagd. Wij komen nu met een motie in de gemeenteraad. Het zou mooi zijn als de verkenning dit najaar klaar is. Dit is een globaal  idee. Wij zeggen nu naar wij staan. Ik kan mij goed voorstellen dat DLR er wel oren naar heeft.’’

CU heeft vooraf met geen enkele belanghebbende gesproken. Het plan gaat, behalve naar  de gemeenteraad, ook naar Provinciale Staten. Ook daar is veel weerstand tegen de bouw van de 222 recreatiewoningen in Vlietland.

Demonstratie bij Stompwijkse Paardendagen

Een 20-tal activisten wil op 20 juli komen demonstreren bij de Stompwijkse Paardendagen. Ze hebben dat bij de gemeente aangemeld. De demonstranten willen met tekstborden en spandoeken bij de ingang van het terrein Dr. van Noortstraat 80 gaan staan. Volgens de aanvraag gaat het om een stil protest waarbij de deelnemers wel bezoekers willen gaan aanspreken.

Wie er achter de actie zit is niet duidelijk. Vorig jaar vroeg de Stichting Dier en Recht B&W om de Paardendagen te verbieden omdat er bij  kortebaandraverijen problemen ontstonden met het dierenwelzijn. Het verzoek kwam destijds van mevrouw Sarah Pesie. Zij laat nu weten dat haar organisatie niet achter de aangekondigde demonstratie zit. Suggesties zijn de Partij voor de Dieren of dierenrechtenorganisatie PETA.

De Stichting Dier en Recht pakt dit jaar wel weer de campagne van vorig jaar op. Toen betoogde mevrouw Pesie dat er in de drafsport stevige trainingsmethodes en dwangmiddelen worden toegepast om de paarden te laten presteren. Zij noemde een opzetteugel (paard moet hoofd omhoog houden), een pantykousje om de tong, twee bitten en soms een extra ketting in de mond.

‘Door al deze dwangmiddelen hebben paarden weinig bewegingsvrijheid van hun hoofd, mond en tong. De fysieke pijn aan het hoofd zorgt voor veel stress bij de paarden. Uit Fins onderzoek blijkt dat 84% van de dravers verwondingen oploopt in de mond. En dat de pikeurs met heel veel kracht in de mond trekken. Wetenschappers bewezen ook dat het vastbinden van de tong ernstige stress en welzijnsimplicaties geeft’.

‘Pijnsignalen vaak niet herkend Een aanvullend groot probleem is dat de trainers en pikeurs de pijn- en stresssignalen meestal niet herkennen. Of nog erger: voor lief nemen. Voor een betere omgang met paarden moet het welzijn en de belevingswereld van de dieren in acht worden genomen’.

Verkeersmaatregelen Rietpolderweg Vlietland

B&W hebben nieuwe verkeersmaatregelen afgekondigd voor de Rietpolderweg in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het gaat om het volgende:

=   Voor de 3-sprong in de Rietpoldersweg wordt een voorrangsregeling inge    steld waarbij het verkeer komend vanuit zuidelijke richting voorrang moet verlenen aan het verkeer dat op de rijbaan vanuit noordelijke en westelijk      richting rijdt,

=   De gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoer tuigen op de Rietpolderweg wordt opgeheven,

= Alle verkeersmaatregelen voor de zuidelijke kruising Rietpolderweg met de Hofvlietweg vervallen,

= Eerdere verkeersmaatregelen in dit verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn.

B&W motiveren hun besluiten aldus:

‘Door de aanleg van de Rijnlandroute is de aansluiting van de Hofvlietweg op de Rietpolderweg (de ingang Noord van Recreatiegebied Vlietland) verlegd. Zowel een deel van de oude route als het parallelle fietspad zijn verwijderd. De nieuwe toegang tot het recreatiegebied sluit niet meer direct op een fietspad aan en dus moeten fietsers/brommers vanaf de Hofvlietweg over een deel van de Rietpolderweg op de rijbaan rijden. Om dit mogelijk te maken moet de geslotenverklaring voor (brom)fietsen worden opgeheven’.

‘Daarnaast is er een 3 sprong in de Rietpolderweg ontstaan. Hier splitst de Rietpolderweg naar een tijdelijke aansluiting met de Hofvlietweg. De Hofvlietweg loopt tot de grens van het recreatiegebied. Het is wenselijk het verkeer naar en van de uitgang (richting Hofvlietweg) voorrang te geven. Dit heeft gevolgen voor de verkeerstekens op het wegdek van de Rietpolderweg als mede voor de verkeersborden langs de Rietpolderweg’.

‘Tevens is zuidelijker een deel van de oude route van de Hofvlietweg met het parallelle fietspad verwijderd. Dit leidt tot een situatie dat de fietsoversteek over de Rietpolderweg is vervallen. De bebording die de voorrangssituatie regelde komt daarmee te vervallen. De bebording die de voorrangssituatie regelde op de opgeheven kruising van de Rietpolderweg met de Hofvlietweg vervalt eveneens. Het inrijverbod voor voertuigen langer dan op het bord is aangegeven kan eveneens worden ingetrokken, omdat betreffende weg is komen te vervallen’.

Warmteleiding: grondwater en natuur problemen

Het grondwater en de natuur zijn problemen bij de aanleg van een warmteleiding tussen Rijswijk en Leiden door Leidschendam-Voorburg, langs de A4 (aan de zuidoost kant). Dat blijkt uit een notitie die (Gasunie) Warmtelinq heeft opgesteld voor de aanleg.

De leiding komt bij de Kostverlorenweg/kruising Oude Middenweg de gemeente in. Daarna buigt hij links af, onder de Stompwijksweg door naar de A4, om dan langs de A4 te lopen tot even voorbij de RijnlandRoute. Dan buigt de leiding weer links af, onder de A4 door richting Leiden.

In de Notitie Voorkeurs Alternatief tracé Rijswijk – Leiden staat het volgende inzake het tracé door Leidschendam-Voorburg:

‘Deelgebied 2 loopt ongeveer vanaf de Stompwijkseweg tot voorbij de kruising met de in aanleg zijnde N434 (RijnlandRoute). Het tracé volgt in het gehele deelgebied de zuidzijde van de A4, door het buitengebied van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude.

In dit deelgebied worden diverse boringen toegepast, hetzij vanwege kosten, hetzij vanwege de impact op de omgeving of vanwege risico’s die andere aanlegmethoden met zich brengen. Zo worden nu (indicatief) boringen verwacht onder de paardenbaan, de drinkwaterleiding van Dunea, de Kniplaan en een perceel met hortensiateelt.

Uit het plan-MER (milieu effect rapportage, red.) blijkt dat in dit deelgebied in de aanlegfase risico bestaat op verontreiniging door opbarsting van grondwater met te hoge chloridewaarden en op daling van de grondwaterstand door bemaling. Dit geeft meer risico op zettingen en doorsnijding van archeologische waarden.

Het gebied is verder deels onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN) onder andere vanwege de aanwezigheid van weidevogels. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de uitwerking van het tracé en de uitvoering, bijvoorbeeld bij de keuze voor de uitvoeringsmethode. Voor het natte grasland wordt nu gedacht aan het zogeheten ‘inploegen’ van de leidingen (een grondverdringende techniek). Deze methode biedt veel voordelen voor wat betreft de impact op de grondstructuur en op het milieu in brede zin’.

Eigenaar Oosteinde 4 wil tijdelijke woning

De eigenaar van het eerder dit jaar door brand getroffen pand Oosteinde 4 Stompwijk, heeft de gemeente toestemming gevraagd om een tijdelijke woning op het terrein te mogen zetten bestaande uit containers voor de duur van hoogstens twee jaar. Ter plekke runt de eigenaar een dierenpension en veehouderij. Hij zit met schapen die gaan lammeren. Daarom is het volgens hem nodig 24 uur per dag op het terrein te zijn. De tijdelijke woning zou achter de schuren moeten komen op een stuk grasland. Oosteinde 4 werd op 13 februari door brand getroffen, veroorzaakt door een fietsaccu in de woonkamer.

Steenuil zit renovatie in de weg

Het plan om op Meer&Geerweg 1 bijgebouwen te slopen en/of te renoveren wordt gefrustreerd door de aanwezigheid van een steenuil. De eigenaar van de gebouwen heeft nu bij de Omgevingsdienst Haaglanden vergunning gevraagd de nesten van de uil te mogen weghalen, vernielen dan wel beschadigen. Dit ten behoeve van de volksgezondheid en de openbare veiligheid. Behalve de sloop/renovatie gaat het ook om het kappen van een boom. De steenuil is een beschermde inheemse vogelsoort.

Toestemming bouw Klaverblad

Hoogheemraadschap Rijnland heeft geen bezwaar tegen de bouw van een nieuwe woning direct naast de dijk, Klaverblad 7. Voor de bouw is alleen ‘klein graafwerk’ nodig waardoor de dijk niet verstoord wordt, noch het waterkerend vermogen wordt aangetast. Dat blijkt uit een publicatie in het Waterschapsblad. Het pand komt op 4,5 meter van de kruin van de dijk, in de zogenoemde beschermingszone regionale waterkering. Het pand krijgt een L-vorm. Eén deel wordt 9×19 meter groot met een hoogte van 9 meter, het andere deel 5,7×8,1 meter bij een hoogte van 9,5 meter. Overigens moet de gemeente nog akkoord gaan met het bouwplan.