Jaarvergadering Stompwijk 92

Deze wordt gehouden vrijdag 31 oktober 2003 in de kantine van “Stompwijk 92”. Aanvang: 20.00 uur precies.

De agenda omvat de volgende punten:

1. Opening door de Voorzitter
2. Mededelingen en binnengekomen stukken
3. Vaststelling verslag vorige Jaarvergadering
4. Zaken betreffende Gemeente, Kantine en Sporthal
5. Financiële verslagen. Tevens verslagen kascommissies, verkiezing nieuwe kascommissies, benevens begroting en bespreking contributies.

PAUZE
6. a) Jaarverslagen
b) De Voorzitters zien terug op het afgelopen seizoen
7. Huishoudelijk Reglement. In het nieuwe HR vorig jaar aangenomen dient nog een paragraaf te worden opgenomen over leden van verdienste en ereleden.
8. Uitloting van een nummer van de obligaties door een medewerker
9. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn:
* Voetbal: Marc Tilburg, stelt zich herkiesbaar. Cees van Rijn, stelt zich niet meer herkiesbaar. Het Bestuur afd. voetbal draagt voor een bestuursfunctie voor de heer Wim Luiten. Hij zou dan in de plaats komen van Cees van Rijn. Er blijft ook dan nog een vacature.
* Binnensport: Eric van Leeuwen, Marcel Bocxe en Chris Meulenbroek. Allen stellen zich herkiesbaar.
* Handbal: Fred van der Hoek en Marco van Abswoude. Beide heren stellen zich herkiesbaar.
* Hoofdbestuur: Aad Waaijer is vorig jaar afgetreden. In zijn plaats draagt het bestuur als penningmeester voor de heer Cock Hoogerdijk voor de periode van 2 jaar. Jan Luiten, stelt zich niet herkiesbaar.
De leden kunnen ook zelf kandidaten voordragen. De kandidaatstelling moet voorzien zijn van een bereidverklaring, getekend door de kandidaat en zijn ondertekend door tenminste tien stemgerech tigde leden. Inleveren bij de secretaris. De inzending sluit achtenveertig uur voor de vergadering. Zijn geen tegenkandidaten gemeld, dan gelden de door het Bestuur voorgedragen kandidaten als gekozen.
Er wordt nu afscheid genomen van de heren van Rijn en Luiten.
10. Rondvraag, gevolgd door sluiting.

Namens het hoofdbestuur, Hans Vreeswijk Secretaris