Allerheiligen en Allerzielen

Het komende weekend staat in het teken van gedenken en vieren.
Velen hebben nog herinneringen aan deze dagen vanuit de jaren van voorbije tijden. Allerheiligen was lang geleden een geboden feestdag, waarop alle Heiligen gezamenlijk werden herdacht. Dit feest is al ontstaan in de 4e eeuw, dus rond het jaar 350 en wel in Antiochie. Er waren in de eerste eeuwen van het Christendom in het gehele Romeinse Rijk vele martelaren gevallen en dan vooral onder de soldaten uit de eerste 300 jaren na Christus. De Romeinse Keizer was God en niet de Vader van Jezus. Wie er anders over dacht kon dit met de dood bekopen. Als in 313 de Keizer van Rome, Keizer Constantijn, Christen wordt, is er aan het tijdvak van de martelaren een einde gekomen. Om die vele martelaren te gedenken en vooral de martelaren vanuit het leger, werd door de kerk een dag ingesteld, waarop alle Martelaren werden herdacht en gevierd en die dag was 1 November. In Rome kwam dit feest ten volle in het zicht, toen rond 600 de Romeinse Tempel, het zogenaamde Pantheon” door de Paus werd ingezegend. Het Pantheon was een grote en indrukwekkende Tempel voor Alle Goden, want dat betekent de naam “PanTheon”. Pan is het Griekse woord voor “Allen” en Theos is het woord voor “God”. Een machtige Tempel voor alle Goden. Er waren zoveel Goden onder de Romeinen, dat ze bang waren er een te vergeten. Die Tempel in Rome kwam leeg te staan, want de Romeinse Goden waren verleden tijd en zodoende kreeg de Paus die Tempel. De Goden uit het verleden werden nu de Heiligen uit de voorbije eeuwen. Er waren zoveel martelaren dat het beter was een gedenkdag te vieren. Allerzielen is van latere datum. Rond het jaar 1000 werden vanuit de bekende Abdij van Cluny voor alle kloosters in die dagen op de 2e November alle kloosterlingen herdacht, die er gestorven waren in alle vooraf gaande tijden. Rond 1850 werd deze ook buiten de kloosters in de parochiekerken herdacht en dan vooral de vele duizenden naamlozen, die in de oorlogen ergens waren gedood en niet meer teruggevonden.Na de 1e wereldoorlog, waarin duizenden in de loopgraven waren verdwenen, werd deze gedenkdag overal met grote eerbied gevierd om hen te gedenken. Het gebruik ontstond om bloemen te brengen op de graven, kaarsen aan te steken en de graven met wijwater te besprenkelen. Men bad de voorgeschreven Weesgegroeten en onze Vaders om zielen uit het vagevuur naar de hemel te brengen. Wij herdenken de Heiligen en de dierbaren op zondag 2 November in de Viering van 11 uur. Daarna worden de graven gezegend van onze dierbaren, laten we ook zeggen van onze plaatselijke Heiligen, kostbare mensen, die ons tot heil en zegen zijn geweest.
Wij rekenen op Uw aanwezigheid in de Viering en bij de zegening. De week daarop is de gezinsviering op zondagmorgen en willen wij met de kinderen en de ouders op de Heiligen en overledenen weer ingaan. Tot in die uren.

B.v.d.Plas pastoor.