Ledenvergadering ijsclub

Convocatie van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van IJsclub Nut en Vermaak te Stompwijk, te houden op donderdag 20 november 2003 in Het Blesse Paard te Stompwijk. Aanvang 20.30 uur.

Agenda:
1. Opening door de waarnemende voorzitter.
2. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen.
3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2002.
4. Jaarverslag seizoen 2002/2003.
5. Financieel verslag seizoen 2002/2003.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie.
De kascommissie bestaat uit Aad de Haas en Sjaak van Santen. Hiervan is Sjaak van Santen aftredend.
7. Goedkeuring begroting 2003/2004
Pauze
8. Aanmelden juryleden.
9. Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend zijn penningmeester Tom de Haas en bestuurslid Klaas Abelsma. Beiden stellen zich herkiesbaar. Door het plotseling wegvallen van Hans de Winter, stelt het bestuur Frans Oliehoek voor als voorzitter. Het bestuur stelt Erwin van Es voor als secretaris. Erwin zal, als de ledenvergadering akkoord gaat met zijn benoeming, als lid van bestuur toetreden. Tegenkandidaten kunnen tot aan de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden aangemeld. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een lijst met ten minste tien handtekeningen van leden van de vereniging.
10. Commissie’s; Carnaval, Tijdrit, Poldercross, Schaatskamp en Natuurijs.
11. Rondvraag.
12. Sluiting van de vergadering en start gratis loterij.

Namens het bestuur, secretaris, Frans Oliehoek