Categoriearchief: adviesraadvaria

Enquête Dr. v. Noortstraat

De gegevens van de enquête Dr. v. Noortstraat zijn verzameld. Er is redelijk veel info opgehaald, 208 formulieren zijn er ingevuld en er is massaal commentaar geleverd.

De komende paar dagen gaan we de info verzamelen, groeperen en tot een handzaam overzicht kneden. Wel is al duidelijk dat het lastig was om de enquête in te vullen. Maar laten we wel wezen, het is ook een lastig probleem.

Om iedereen tegemoet te komen is schier onmogelijk.

We zullen dan ook met de keuzes van u in acht genomen tot een ‘acceptabel’ advies moeten komen. Eerst maar eens afwachten wat er uit de enquête komt.

Namens Adviesraad

Leo Oliehoek

Uw mening/ idee over de herinrichting van de Doctor van Noortstraat!

De Herinrichting van de Doctor van Noortstraat maakt deel uit van het programma ‘bereikbaar Stompwijk’ met als doel het vergroten van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk. Met de aanleg van de Veenpoldersweg wordt beoogd de Doctor van Noortstraat te ontlasten van, met name, zwaar verkeer. Met de herinrichting van de Doctor van Noortstraat wordt de weg teruggebracht naar een straat voor voornamelijk bestemmingsverkeer. Er zijn verschillende inrichtingsvarianten mogelijk.

De gemeente zou graag een antwoord van de Adviesraad willen ontvangen op de volgende vragen:

1. Welke inrichtingsvarianten (profielschetsen) hebben uw voorkeur en waarom?

2. Kijkt u positief aan tegen het instellen van (een deel) eenrichtingsverkeer op de Doctor van Noortstraat?

De Adviesraad wil graag haar advies zoveel mogelijk baseren op wat er in Stompwijk leeft.

Middels dit formulier kunt u uw voorkeuren, maar ook ideeën en suggesties kenbaar maken. De Adviesraad verzamelt deze gegevens en zullen bij het advies aan de gemeente toegevoegd worden. 

Uw naam en emailadres wordt enkel gebruikt om doublures te voorkomen en wordt niet verder door gecommuniceerd. Aangezien we in een fase terechtkomen van beslissingen, verzoeken wij u hier even de tijd voor te nemen. We kunnen de herstructurering maar één keer doen, maar dan wel goed. We weten ook dat het niet gemakkelijk is, maar wel nodig. In dit stadium zullen we dus allemaal water bij de wijn moeten doen. Veel succes met het invullen en op voorhand alvast dank voor uw bijdrage en deelname.

Ga naar: www.stompwijk.nl/index.php/enquete-herstructurering-dr-van-noortstraat/

De Adviesraad

Burgemeester Tigelaar nam afscheid van Stompwijk

foto: Michel Groen

Maandagmorgen om 08:00 uur heeft burgemeester Tigelaar afscheid genomen van Stompwijk. I.v.m. de corona-maatregelen was het geen groots maar wel een gepast afscheid. Delegaties van De Gaanders, De Draverij Nooit Gedacht, De Adviesraad en De Bles, waren in de Bles uitgenodigd om  tijdens een ontbijt, verzorgd door de Bles, aanwezig te zijn. Geen handjesgevende rij mensen, maar klein en hierdoor voor iedereen leuk.

In zijn afscheidswoordje vertelde Klaas Tigelaar, dat hij Stompwijk met al haar activiteiten als zeer saamhorig heeft ondervonden.

Al gauw zag hij, tegen de gangbare gedachte in dat alles en iedereen in de gemeente gelijk behandeld moet worden, dat de 3 wijken (Leidschendam, Stompwijk en Voorburg) ieder met een heel eigen karakter een eigen aanpak nodig had. Hij bleef ook steevast de 3 plaatsen op alfabetische volgorde zeggen. Hij denkt in ieder geval met plezier terug aan de keren dat hij in Stompwijk is geweest, vaak voor leuke bezigheden, maar even zo vaak voor problematische zaken. 

Zijn streven was om vooral de mensen meer met elkaar te verbinden. Dat is lastig. Ambtenaren werken vanuit opgestelde regels, die niet altijd de mening zijn van een bevolkingsgroep. Hij vond het daarom gepast om met zijn afscheidstoer in Stompwijk te beginnen. Dat was niet iedereen met hem eens (maandagmorgen 08:00), omdat volgens sommige je veel beter in Stompwijk tot in de kleine uurtjes kan eindigen.

Uit de woorden van de genodigden blijkt dat Klaas door een ieder gewaardeerd wordt, voor iedereen een oor heeft en dicht bij de mensen staat. Kortom, een aimabel persoon. Voor de nieuwe burgemeester zeker een uitdaging, want het zal niet meevallen Klaas Tigelaar te overtreffen.  

Klaas bedankt!

Namens Adviesraad

Leo Oliehoek

Woningbouw Stompwijk inProjectenboek Gem. Leidschendam

Sinds kort zijn de 4 woningbouwprojecten in Stompwijk opgenomen in het projectenboek van de gem. Leidschendam. Vanuit de Adviesraad zullen wij, als er wijzigingen/aanpassingen etc. zijn van tijd tot tijd hierover berichten. Tevens is met het college een vergaderschema afgesproken. Vanaf nu zal er iedere 6 weken een vergadering zijn met de Adviesraad over de lopende zaken. 

Voor de 1e keer hierbij het complete overzicht:

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelstelling is het tot uitvoering brengen van de ontwikkelvisie Stompwijk 2017. Woningbouw is een belangrijke pijler voor het behoud van de vitaliteit van Stompwijk. Momenteel wordt een gemeentelijke projectgroep geformeerd om de bouwplannen in Stompwijk te begeleiden. Periodieke afstemming met de Adviesraad maakt daarvan onderdeel uit. Verantwoording naar de Raad vindt plaats middels dit projectenboek. Op dit moment gaat het om de stand van zaken van de 4 woningbouwprojecten:

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18. (locatie Dorpshuis Stompwijk)

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3

4. Bouwplan Westeinderweg 3

Stand van zaken

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18 (locatie Dorpshuis Stompwijk)

De gebruikers van deze voormalige sociaal culturele voorziening zijn in 2019 verhuisd naar Het Dorpspunt. Sindsdien staat het pand leeg en verzorgt de gemeente het leegstandsbeheer. De toekomstige ontwikkeling is gericht op woningbouw (bij voorkeur sociale huur) met eventueel daaraan een maatschappelijke functie toegevoegd. Het pand zal begin 2022 worden gesloopt, mede afhankelijk van de doorlooptijden van de onderzoeken voor de Wet Natuurbeheer. In de tussentijd zal de gemeente met o.a. de Adviesraad in oriënterende zin in gesprek gaan over het beoogde volume en het programma. Daarnaast zal worden verkend of er – voorgaand aan de bouw – tijdelijke bestemmingen aan het gebied te geven zijn. Te denken aan tiny houses, parkeerplaatsen, moestuintje of een kleinschalig park. Voor de sloop van het pand zal via een raadsbesluit in het vierde kwartaal van dit jaar een krediet worden aangevraagd.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122

Dit bouwplan is een particulier initiatief dat wordt ontwikkeld door bouwbedrijf Niersman uit Voorschoten. Verouderde bedrijfsopstallen zullen worden gesloopt om de nieuwbouw ter plaatse mogelijk te maken. Het plan voorziet in de bouw van 32 woningen en het realiseren van parkeerplaatsen die tevens zijn bestemd voor de bezoekers van het naastgelegen Dorpspunt. Om de realisatie mogelijk te maken verkoopt de gemeente enkele kleine restpercelen en wordt een financiële bijdrage verstrekt voor de aanleg van de gezamenlijke parkeerplaatsen. De afspraken zijn 7 juni 2020 vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Het plan is conform de ontwikkelvisie Stompwijk ontworpen, waarbij er achter de dijkbebouwing van de Dr. Van Noortstraat een nieuw woonstraatje ontstaat. Tevens worden er woningen gebouwd langs het Hazepad. Het plan bestaat uit 24 grondgebonden koopwoningen en 8 sociale huurwoningen in de vorm van “boven-beneden”- woningen. De woningen zullen zoveel mogelijk aan toekomstige bewoners met een relatie met Stompwijk worden verkocht of verhuurd. De omgeving is in de initiatieffase nadrukkelijk bij de planvorming betrokken. Inmiddels is (digitaal) een tweede buurtconsultatie gehouden. Afstemming met een aantal direct omwonenden vindt in juni 2021 plaats. Vervolgens zal het stedenbouwkundig ontwerp als basis dienen voor het aangaan van de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar. Verwacht wordt dat deze overeenkomst rond de zomer zal worden ondertekend.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3

Het gemeentelijke multifunctionele gebouw Van Santhorstraat 3 kende voorheen verschillende gebruikers, waaronder een kinderdagverblijf en een huisartsenpost. Het pand staat momenteel leeg en zal op termijn worden gesloopt. Met Vidomes zal rond de zomer een intentieovereenkomst worden afgesloten voor de ontwikkeling van appartementen in de sociale sector te realiseren. De Adviesraad alsmede de direct belanghebbenden worden na het aangaan van de intentieovereenkomst betrokken bij de planvorming. Voor de sloop van het pand zal in het vierde kwartaal van dit jaar een krediet worden aangevraagd (raadsbesluit).

4. Bouwplan Westeinderweg

Het betreft een particulier initiatief van de grondeigenaar voor de bouw van 34 woningen. Deze zullen worden ontwikkeld door WDevelopment. Het plan bestaat uit een tweetal woongebouwen (appartementen deels in de sociale sector) plus grondgebonden woningen. Tussen de twee stroken bebouwing is een pleinfunctie ontworpen. De woningen zullen zoveel mogelijk aan toekomstige bewoners met een relatie met Stompwijk worden verkocht of verhuurd. Het terrein blijft openbaar toegankelijk. Thans wordt toegewerkt naar de vaststelling vóór de zomer van de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar, waarin belegd het definitieve stedenbouwkundige plan. Voor de planologische procedure zal op 5 oktober 2021 aan de raad een besluit worden gevraagd voor het afgeven van verklaring van geen bedenkingen. Daarna start het reguliere vergunningentraject. Meer hierover in het hoofdstuk Planning.

Financiën

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18 (locatie Dorpshuis Stompwijk)

Voor de sloop van dit pand en het pand aan de van Santhorststraat zal in het vierde kwartaal van 2021 een kredietvoorstel aan de raad worden voorgelegd.

Verder zijn er voor deze bouwlocatie nog geen (financiële) modellen opgesteld.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122

Voor de aanleg en ontsluiting van tijdelijke en permanente parkeerplaatsen voor Het Dorpspunt is budget gereserveerd. Verder verkoopt de gemeente kleine restpercelen om het bouwplan mogelijk te maken. De woningbouw is een particulier initiatief, waarbij de gemeentelijke inspanning in de ontwikkelfase via kostenverhaal gedekt is. Voor de beheersfase moeten nog afspraken worden gemaakt.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3

Voor de sloop van het pand en het pand aan de Zustersdijk 18 zal in het vierde kwartaal van 2021 een gecombineerd kredietvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Verder zijn er voor deze bouwlocatie nog geen (financiële) modellen opgesteld.

4. Bouwplan Westeinderweg

Het betreft een particulier initiatief waarbij de gemeentelijke inzet wordt gedekt uit het kostenverhaal en leges. Het gebied komt in particulier beheer.

Planning

Onderstaande planning is mede afhankelijk van de voortgang en afstemming met de ontwikkelende partijen.

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18

De sloop is gepland voor begin 2022. Voor de verdere ontwikkelingen is nog geen plan van aanpak c.q. planning opgesteld.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122

Verwacht wordt dat deze zomer een anterieure overeenkomst wordt afgesloten met de ontwikkelaar. De daarop volgende planologische procedure wordt ingeschat op één jaar. Dit betekent dat in 2022 de bouw kan aanvangen.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3

Voor de sloop van het pand zal in het vierde kwartaal van 2021 een kredietvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Met de beoogde ontwikkelaar Vidomes zal naar verwachting deze zomer een intentieovereenkomst worden afgesloten.

4. Bouwplan Westeinderweg

Met de huidige planning is een start van de bouwactiviteiten mogelijk in het eerste kwartaal van 2022. Hiervoor moeten de onderstaande stappen worden

doorlopen en worden er geen bezwaarschriften ingediend.

Aangaan anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar: juni 2021

Behandeling in commissie omgeving op 21 september 2021

Bereikbaar Stompwijk fase 3

Herstructurering Dr. van Noortstraat

Na de 1e (Stompwijkseweg) en de 2e (Veenpoldersweg) fase van de trajecten ‘Bereikbaar Stompwijk’ komt langzaam maar zeker de 3e fase:

‘Herstructurering van Dr. van Noortstraat’ in beeld. Wellicht in het hele traject de lastigste fase.

Het zal om veel begrip gaan vragen van de bewoners. Immers bijna iedereen krijgt er wel mee te maken. Het is belangrijk dat alle bewoners zo’n actief mogelijke bijdrage leveren. Dus niet achteraf verwonderd zijn wat er is gebeurd, maar vooral vooraf actief meedenken. En dan nog krijgen we het niet allemaal naar de zin en zullen we tegen tegenvallers aanlopen.

Het is een proces van afwegen. Laten we met zijn allen de doelstelling hoog houden, en laten we ook waakzaam zijn en blijven signaleren, zodat we de doorlooptijd en het aantal missers tot een absoluut minimum kunnen beperken. Alleen het resultaat telt.                

Adviesraad Stompwijk  

Discussie over Stompwijk – Zoeterwoude barst los!

Het zal weinig inwoners van Stompwijk (en velen buiten ons dorp!) wellicht niet ontgaan zijn, dat de discussie over de vraag ‘Stompwijk bij Zoeterwoude?’ is losgebarsten. Langzaam maar zeker zijn ook de media erop gedoken. Ook in kringen van gemeentehuizen (Leidschendam, Zoeterwoude) zal er wel over gepraat zijn, al komt daar – begrijpelijkerwijze – nog weinig of niets van naar buiten.

Na eerste publicaties (“Leefbaarheid in Stompwijk”: Algemeen Dagblad, Telegraaf en  daarna “Kijk eens naar Zoeterwoude”:  2x De Dorpsketting) kwam er veel los, zowel geschreven media als radio en TV. Het onderwerp onder de Stompwijkers begint te leven.

Ook in de interne Adviesraad-vergadering is dit onderwerp aan de orde geweest. In een van die publicaties in de DK kwam de hamvraag naar voren: is het theoretisch en praktisch haalbaar dat Stompwijk ‘verhuist’ van Leidschendam Voorburg naar buurgemeente Zoeterwoude?

De Adviesraad zou daar de vraag nog aan toe willen voegen of het bij de bewoners en het bedrijfsleven in het dorp ook gewenst en gedragen is.

Om deze vraag beantwoord te krijgen is het belangrijk dat het hele proces, alsook alle voor- en nadelen van beide opties, scherp in beeld komen. Alle inwoners moeten immers – als het zover komt – ook weten wáár ze voor kiezen. Zo ver is het echter nog lang niet.

In de publiciteit is hier en daar de suggestie gewekt, dat het wat de Stompwijkers betreft al een gelopen koers is. Dit is onjuist. De politieke partijen storten zich vast en zeker met het oog op de verkiezingen in 2022,  ook op dit onderwerp in hun partijprogramma.

De Adviesraad vindt dat er voor haar een taak is weggelegd om hiermee aan de slag te gaan. Zij stelt  voor om een soort ‘verkenner’ aan te stellen om die vragen beantwoord te krijgen. Kunnen en willen we dit met zijn allen en is er bestuurlijk ook een mogelijkheid om deze wens te realiseren.

De  Adviesraad houdt u graag op de hoogte over het vervolg. En tegen degenen, die een zinvolle bijdrage willen leveren aan de lopende discussie, graag! Doe vooral mee! 

Een link op www.facebook.com/dorpsketting wordt doorgelinkt naar www.stompwijk.nl naar een aparte pagina waar alle berichtgeving wordt verzameld en waar men kan reageren.

Adviesraad Stompwijk,

Leo Oliehoek

wat kan daar wel, wat hier niet kan???

Tekstvak: In Stompwijk al jaren geen nieuwbouwprojecten, wel nieuwe straatnamen zoals:
Veenpoldersweg,
Van Kampenlaan 
Nieuwevaartlaan

Ik ken bewoners die niet verhuisd zijn en al 3 keer een ander adres hebben gekregen.  
				Petra

Rectificatie

Vlietnieuws wees ons er op dat in het verslag van de Adviesraad ten onrechte werd gemeld dat het faillissement rondom Dorpspunt zo goed als afgerond was. Dat is niet juist. Het moet zijn:

‘Project is nu zo goed als afgerond, exclusief de afhandeling van het faillissement van SSB’

Ten onrechte gemeld ‘inclusief’ dus…dank aan Vlietnieuws voor deze scherpe opmerking.

Namens de Adviesraad, Leo Oliehoek

Voortgang gebiedsvisie buitengebied Stompwijk/Wilsveen/Leidschendam

Afgelopen dinsdag kwamen vertegenwoordigers van de Adviesraad, gem. Leidschendam-Voorburg en bureau Over Morgen in het Stompwijkse buitengebied nabij het oude NAM-terrein bijeen.

Ter plekke werden de globale uitkomsten van de gebiedsanalyse van het buitengebied Stompwijk gepresenteerd aan wethouder Astrid van Eekelen en de Adviesraad, versterkt met Koos van Wissen. 

Op basis van een 70 pagina’s tellend document werd door Sander Simonse van bureau Over Morgen ingegaan op de bevindingen uit de enquête, die een belangrijke bouwsteen aanlevert voor de totale gebiedsanalyse buitengebied Stompwijk. 251 mensen hebben aan de enquête deel genomen.

De gebiedsanalyse zal uiteindelijk leiden tot een gebiedsvisie, welke als input zal dienen voor de omgevingsvisie 2040.  

Zowel de Adviesraad als de wethouder kregen op deze mooie locatie voldoende stof tot nadenken en praten. Het is echter pas de 1e aanzet. Na het zomerreces zal er over dit onderzoek en de analyse gecommuniceerd worden.

Namens de Adviesraad

Leo Oliehoek

Volledige wegafsluiting Stompwijkse weg vanaf 24 februari

In opdracht van KPN Telecom zal aannemersbedrijf BAM Infra reparaties aan het KPN-netwerk in de Stompwijkseweg gaan uitvoeren. Deze werkzaamheden zullen beginnen op maandag 24 februari 2020.

Er zal gewerkt worden ter hoogte van Stompwijkseweg 66 en later ter hoogte van de huisnummers 52-54. Voor dit werk wordt een volledige wegafsluiting ingesteld voor autoverkeer. Met borden wordt het verkeer omgeleid.

De werkzaamheden nemen ca. 3 weken in beslag.

Dit werk is door de opdrachtgever – zo bleek vandaag – uitsluitend afgestemd met de direct omliggende bewoners en bedrijven. Omdat er geen bewonersbrief is uitgegaan heeft de gemeente actie ondernomen en on-line berichten uitgezet.

Carl de Koning, Projectleider

070-3009091

LV-logo-outlook-handtekening

Oude schoolmuur tussen Kulturhus en toekomstige woonplek gesloopt

Fa. v.d. Krogt is voortvarend bezig. Nauwelijks is de overdracht van het voormalige Fontein-terrein rond of een 1e stap naar toekomstige woningbouw is gezet. Het terrein moet bouw klaar gemaakt worden. Hoe sneller de noodzakelijke vergunningen er komen, hoe sneller er gebouwd kan worden. Er worden wel in afwachting hiervan al wat provisorische parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen naast het Kulturhus aangelegd.

Alhoewel het slopen van de oude muur begrijpelijkerwijze bij sommige mensen pijn doet, moeten we realistisch zijn en de toegang tot woningbouw ontdoen van zoveel mogelijk belemmeringen, wat de snelheid weer ten goede komt.

En dat er haast is moge duidelijk zijn. Er moet snel gebouwd worden. De doorstroming moet op gang gebracht worden. Er moet voor ouderen en startende jongeren zo goedkoop mogelijk gebouwd worden. Geen gemakkelijke opgave, want zulke projecten zijn nauwelijks rond te krijgen. Maar toch is dit absoluut noodzakelijk om een ‘leefbaar Stompwijk’ te houden. Het is dus van vitaal belang dat de gemeente nu absolute prioriteit geeft aan ‘goedkope’ woningen in Stompwijk.

Er zijn nu voldoende geschikte locaties aan te wijzen, dus waar wordt op gewacht? Onderstaand de 4 nu bekende locaties, maar er zijn er vast een paar meer te vinden als de politieke wil en de prioriteit er maar is.

De locaties:
– Terrein naast Kulturhus
– Terrein oude Dorpshuis
– Terrein nabij ingang Westeinderweg
– Terrein voormalig Wit-Gele Kruisgebouw

Een brief met bovenstaande strekking wordt deze week naar de wethouders Bouw en Rouwendal door de Adviesraad gestuurd, om nogmaals te benadrukken dat er haast en dus werk aan de winkel is.

Namens de Adviesraad, Leo Oliehoek

Stand van zaken Kulturhus

Zoals u verschillende media hebt kunnen zien gaan er veel berichten in de rondte rondom het Kulturhus. Vanuit de adviesraad volgen wij deze berichten. Tevens hebben we regelmatig contact met de wethouder over dit onderwerp.
Veel discussie gaat over de brandveiligheid van het gebouw. Op verzoek van de burgemeester is er een spoedonderzoek uitgevoerd door de brandweer en de gemeentelijk toezichthouder. Hieruit is de conclusie getrokken dat het gebouw veilig te gebruiken is. de definitieve resultaten van dit onderzoek worden binnenkort verwacht en zullen wij dan ook publiceren.

Daarnaast wordt er hard gewerkt om, in samenwerking tussen de gemeente, Pantha Rhei en de curator, de restpunten weg gewerkt te krijgen. Dit met als doel om het gebouw zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen.
Helaas zijn er nog een hoop open einden. Wij proberen u op de hoogte te houden en enige duidelijkheid te verschaffen.

Stef Verburg,
namens de Adviesraad