Onthouding goedkeuring

Onthouding goedkeuring Bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2001”
Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maken ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat aan het besluit van de gemeenteraad van Leidschendam d.d. 5 november 2001 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2001” goedkeuring is onthouden door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland .
Het plan heeft betrekking op het buitengebied aan de oostzijde van Leidschendam Het gebied wordt aan begrensd door de Rijksweg A4, de landscheiding en de gemeentegrenzen met Zoeterwoude en Zoetermeer.
Gedeputeerde Staten hebben tot het onthouden van goedkeuring besloten wegens strijdigheid met het streekplan Zuid-Holland West en met de Nota Planbeoordeling; bij de beoordeling van het plan zijn onder meer de onderwerpen Groenblauwe Slinger, glastuinbouw en bedrijfs-, woon- en recreatiewoning-bestemmingen nadrukkelijk aan de orde geweest.
Het besluit van Gedeputeerde Staten van 18 juni 2002 (verzonden op 25 juni 2002) en het bestemmingsplan liggen met ingang van 12 juli 2002 gedurende 6 weken ter inzage bij het Servicecentrum.
Gedurende bovenvermelde termijn van zes weken kan door:
· iedereen die zich tijdig tot Gedeputeerde Staten heeft gewend;
· iedereen die kan aantonen, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot Gedeputeerde Staten te wenden;
· alsmede iedereen die zich niet kan verenigen met de beslissing van Gedeputeerde Staten tot het onthouden van goedkeuring;
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist