Dorpsraadvergadering

Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Dorpsraad Stompwijk op donderdag 28 november 2002, in aanwezigheid van Burgemeester Haersma Buma. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk,
Dr. van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.
De agenda:
1. Spreekrecht
2. Verslag van de vergadering van 10 oktober 2002
3. Actiepuntenlijst
4. Stand van zaken Bestemmingsplannen (dhr J.W.J. Vreeburg)
5. Stand van zaken/korte uitleg m.b.t. Stompwijkseweg (de heer ing. R.R.C. de Graaff en de heer H.P. de Boer)
6. Verkeers- en vervoersplan (de heer ir. R.M. van der Kooi)
7. Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)
8. Kennismaking met het college van B&W en de Raad
9. Vaststellen vergaderdata 2003
10. Rondvraag
De stukken voor de vergadering liggen ter inzage in de bibliotheek. Met vrien-delijke groet, de voorzitter,
Wethouder E.P. Beimers