College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg

Vergadering commissie maatschappelijke activiteiten op 2 december
De besturen van de bibliotheek Leidschendam en Voorburg presenteren de “Toekomstvisie van de gefuseerde bibliotheek LeidschendamVoorburg”. Wat betreft de bibliotheek Stompwijk spreekt de Toekomstvisie zich uit voor handhaving van deze bibliotheekvoorziening. Gezien het grote aantal ingeschreven gebruikers (bijna 30% van de Stompwijkse bevolking) en het ontbreken van openbaar vervoer tussen Stompwijk en Leidschendam blijft een bibliotheekvoorziening wenselijk. Wij kunnen ons vinden in dit uitgangspunt. Hiermee wordt tegeoet gekomen aan de randvoorwaarde dat de bibliotheek laagdrempelig dient te zijn voor alle inwoners van LeidschendamVoorburg. Gezien de bouwkundige staat van het filiaal in Stompwijk is nadere beraadslaging noodzakelijk over de verdere vormgeving van deze voorziening. Dit zal worden meegenomen in het budgetoverleg over de fusiebegroting 2004.

17 december 2002
Burgemeester en wethouders van LeidschendamVoorburg hebben vandaag onder andere de volgende besluiten genomen:
Subsidiebeschikking voor restauratie en onderhoud monumentale panden
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor een aantal monumentale panden in Leidchendam een voorlopige subsidiebeschikking af te geven. Het gaat hierbij om de subsidie voor groot onderoud aan het rijksmonument Delftsekade 910, en de (gedeeltelijke) vervanging van de rieten daken van de rijksmonumentale boerderijen Oosteinde 21 en Veursestraatweg 217. De huidige subsidieverordening geldt alleen in Leidschendam en niet in Voorburg. Dit betekent dat er in het kader van de harmonisatie in 2003 een nieuwe subsidieverordening moet komen voor de hele gemeente.

Proefproject buurtbemiddeling in LeidschendamVoorburg
Het college heeft besloten een proef te starten met buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling heeft tot doel buurt en burenruzies op te lossen; de bemiddelaar zorgt dat ruziënde partijen met elkaar gaan én blijven praten. Buurtbemiddeling is niet voor strafbare feiten en klachten die te maken hebben met alcoholverslaving, drugsgebruik of bij psychiatrische problemen. Het proef project regelt doorverwijzing van burenruzies naar buurtbemiddelaars in plaats van naar de politie of de gemeente, zodat die zich dan beter op hun eigenlijke taken kunnen concentreren. Het project past binnen het gemeentelijke integrale veiligheidsbeleid; daarnaast is het de wens van het college om veiligheidsmaatregelen daadkrachtig uit te voeren. Buurtbemiddeling is gratis voor mensen die eraan meedoen; de bemiddelaars zijn getrainde en neutrale vrijwilligers. Het proefproject wordt opgezet door de Leidse Welzijnsorganisatie; zij gaan eerst een haalbaarheidsonderzoek doen om te kijken of er animo is voor de buurtbemiddeling. Als dit het geval is duurt de proef voorlopig tot 2006. In 2005 vindt evaluatie plaats. Dit is op tijd om bij de Voorjaarsnota goed te kunnen oordelen of het project structureel gemaakt moet worden. Het voorstel wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
Kerstreces
Vandaag was de laatste vergadering van het college van burgemeester en wethouders van dit jaar. Op 7 januari 2003 is de eerste vergadering van het nieuwe jaar.
Openingstijden Servicecentra
Rond de feestdagen is de gemeente LeidschendamVoorburg gesloten op 25, 26 en 27 december 2002 en 1 januari 2003. Het Servicecentrum Leidschendam is open voor het aangeven van geboorte en overlijden op 27 december tussen 09.00 en 11.00 uur. Het Servicecentrum Voorburg is gesloten. Op 3 januari zijn de Servicecentra in verband met een nieuwjaarsbijeenkomst van de medewerkers vanaf 10.00 uur open.
Wijkbeheer actief rond de feestdagen
Om de openbare ruimte er met de feestdagen goed uit te laten zien, werken de medewerkers van de afdeling Wijkbeheer rond deze dagen door. Ook het Meldpunt Openbare Ruimte is voor alle opmerkingen en meldingen in deze periode bereikbaar van 8.30 uur tot 16.00 uur via telefoon (070) 3273 062. Dit geldt voor maan dag 23, vrijdag 27, maandag 30 december, en donderdag 2 januari. Op dinsdag 24 en dinsdag 31 december is het meldpunt tot 14.30 uur bereikbaar en op 3 januari, in verband met een nieuwjaarsbijeenkomst van de medewerkers, vanaf 10.00 uur.