Verslag dorpsraadvergadering

d.d. 28 november 2002
Later dan gepland, maar toch willen wij u nog informeren over hetgeen er tijdens de afgelopen vergadering van de Dorpsraad op 28 november is besproken. Dit keer een bijzondere bijeenkomst daar ook burgemeester Van HaersmaBuma aan de vergadering deel nam. Verder waren er naast vele aanwezige dorpsgenoten ook enkele gemeenteambtenaren aanwezig om een toelichting te geven op de verschil
lende agendapunten.
1. Het verkeer en vervoersplan
Vanuit de gemeente werd medegedeeld dat men bezig is de twee bestaande plannen van Voorburg en Leidschendam in elkaar te schuiven tot één Verkeer en vervoersplan voor de gehele nieuwe gemeente. Suggesties voor de inhoud konden nog worden doorgegeven. Door de Dorpsraad is verzocht onderstaande punten in het plan mee te nemen.:
Het verzoek van de oudervereniging van de basisschool voor verkeersremmende
maatregelen bij de (oostelijke) in/uitgang van de school (naast Waayer/Fontein)
die vooral door de jeugdige fietsers wordt gebruikt.
Een parkeervoorziening voor vrachtauto’s dichtbij de Provinciale weg.
Een 30km zone voor een groot deel van de Dr. Van Noortstraat, Meerlaan en
Klaverblad.
Zodra het conceptplan in het college is besproken, zal het ook aan de Dorpsraad voor advies worden voorgelegd. Naar verwachting zal dit in de vergadering van 20 februari worden besproken.
2. Stand van zaken Bestemmingsplannen
Zoals bekend is het Bestemmingsplan Landelijk gebied door de Provincie afgekeurd. Een belangrijk punt betrof de ontwikkeling van het tuinbouwcentrum. De Provincie kan niet instemmen met de voorgestelde beperkte uitbreiding van dit gebied en zou het op termijn het liefst geheel zien verdwijnen. De beperkte uitbreiding heeft o.a. tot doel om de nu nog verspreid liggende glastuinbouwbedrijven te concentreren en voor een deel te saneren. Op dit moment vindt overleg plaats tussen betrokken partijen om een acceptabele oplossing te vinden voor dit knelpunt. De gemeente heeft een beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de afkeuring van het bestemmingsplan door de Provincie. Onduidelijk is nog hoe lang e.e.a. gaat duren. De burgemeester gaf aan dat door het afkeuren van het bestemmingsplan er veel stagneert, waaronder de aanvraag van verschillende bouwvergunningen. De burgemeester gaf aan dat de gemeente het initiatief zal nemen om na te gaan of er een oplossing gevonden kan worden voor bouwplannen waar ook de Provincie geen bezwaar tegen heeft.
Het ‘Bestemmingsplan Kern Stompwijk’ lag tot 12 december ter inzage. Hierop hebben alle betrokkenen kunnen reageren. Ook de Dorpsraad heeft hierop gerea

geerd (bebouwing Jan Koenendijk, bebouwing achter industriegebiedje Huyssitterweg). De reactie van de Dorpsraad ligt ter inzage in de Bibliotheek en zal ook op de Website van de Dorpsketting worden geplaatst (www.dorpsketting.nl, onder rubriek archief en dan gemeente).
3. Opknappen Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat
Door de gemeente werd een uitvoerige presentatie gegeven over de voorbereiding waar men mee bezig is voor het opknappen van (vooral) de Stompwijkseweg en de Dr. Van Noortstraat. Als de technische voorbereidingen gereed zijn en er een keuze gemaakt is voor de wijze waarop e.e.a. zal worden aangepakt, zal worden overgegaan tot een inschrijving voor aannemers. Voordat de eerste spade de grond in gaat is het naar verwachting 2005. Saillant detail is dat na enig doorvragen vanuit de Dorpsraad door de gemeente werd aangegeven dat er tot nog toe nog geen geld is gereserveerd voor het opknappen van de weg!! Een belangrijk punt uit de discussie was de belasting van de weg door het zware verkeer. Ook het parkeren van vrachtauto’s heeft een zeer negatief effect op de weg door de zwakke ondergrond. Wellicht dat er in de toekomst een parkeerverbod voor vrachtauto’s komt. Een parkeervoorziening aan de rand van het dorp zou hiervoor een oplossing kunnen bieden.

4. Jongerenontmoetingsplek (JOP)
De gemeente wil op enkele locaties in de gemeente JOP’s maken. Voor de JOP in Stompwijk (in de vorm van een aangepaste container) is subsidie aangevraagd bij de provincie. Voordat de JOP wordt gerealiseerd, zal er nog overleg met belanghebbenden plaatsvinden.

5. Rondvraag (zowel voor de Dorpsraadleden als de aanwezige bezoekers)
Tijdens de rondvraag werd nog aandacht besteed aan de lichtoverlast vanuit het tuinbouwgebied, de brugleuningen van de tuinbouwbruggen en aan de verkeersdrukte op de Provinciale weg. Door enkele aanwezigen werd nog eens aandacht gevraagd voor de trillingsoverlast als gevolg van het zware verkeer.
Namens de Dorpsraad, Yvonne van Boheemen/ Koos van Wissen