dagelijks onderhoud door de gemeente

Het dagelijks onderhoud door de gemeente binnen en buiten het dorp

Een van de doelstelling van de nieuwe gemeente LeidschendamVoorburg is om meer wijkgericht te gaan werken en inwoners meer te betrekken bij de verschillende gemeentelijke plannen. Hiervoor maakt de gemeente plannen, de zogeheten wijkbeheerplannen en wijkjaarplannen. Een wat vreemde naam wellicht voor plannen die gaan over het dagelijkse onderhoud in en buiten Stompwijk (inclusief Wilsveen en Oostvlietweg) op korte en lange termijn, maar heel LeidschendamVoorburg is ingedeeld in ‘wijken’ en het hele buitengebied geldt in dit geval ook als een ‘wijk’. In overleg met wethouder Beimers (voorzitter Dorpsraad) hebben wij afgesproken om als Dorpsraadleden hier intensief aan mee te werken.
Naar aanleiding van een discussie over het voor het buitengebied op te stellen wijkbeheerplan, stelden wij aan de heer van Spankeren, wijkaccountmanager voor Stompwijk, een aantal vragen. De heer Van Spankeren begon met ons te vertellen wat het verschil is tussen een wijkbeheerplan en een wijkjaarplan: “Door middel van het wijkbeheerplan geeft de gemeente een visie op het beheer van de wijk voor de middellange termijn (ongeveer vijf jaar). Op basis van het wijkbeheerplan wordt een wijkjaarplan opgesteld. Dit is een concreet onderhoudsprogramma en geldt voor een jaar. Het is de bedoeling om nog dit jaar een wijkbeheerplan voor Stompwijk op te stellen. Het wijkjaarplan voor 2004 volgt zo spoedig mogelijk daarna”.
Wat komt er in dit wijkbeheerplan te staan? Dit plan geeft aan wat er de komende jaren plaatsvindt aan dagelijkse onderhoud, zoals groenonderhoud, het veegwerk en reparatie aan straatmeubilair, speelwerktuigen en de bestrating. Met het samenbrengen van de belangrijkste onderhoudstaken in één plan wordt voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt en wordt ook een betere coördinatie van de gemeentelijke diensten mogelijk.
Hoe flexibel is dit plan? Dit plan wordt in principe als leidraad gebruikt voor de onderhoudswerkzaamheden. Maar, het blijft uiteraard mogelijk dat andere zich voordoende knelpunten die door Stompwijkers of andere inwoners van het buitengebied worden gesignaleerd,in overleg met de wijkaccountmanager opgelost kunnen worden, ook als ze niet in het wijkbeheerplan staan. Dit gaat dan niet over losliggende stoeptegels of overwoekerend groen wat gesnoeid moet worden, want voor dergelijke klachten is het gemeentelijke meldpunt openbare ruimte. Het nummer daarvan zal vanaf vandaag ook regelmatig in de Dorpsketting worden opgenomen.
Hoe komt het wijkbeheerplan tot stand? Het doel is om de Stompwijkers en de andere inwoners van het buitengebied (maar ook organisaties) in de gelegenheid te stellen om suggesties voor dit plan te leveren. Juist de betrokkenheid van de inwoners bij het opstellen van een dergelijk plan, moet een meerwaarde leveren: Iedereen kan zijn of haar wensen uiten. Nadat de wensen zijn verzameld zal door de gemeente een conceptplan worden opgesteld. Dit plan zal worden besproken met de Dorpsraad.
Wat betekent dit op korte termijn voor de Stompwijkers? De Stompwijkers worden van harte uitgenodigd hiermee aan de slag te gaan. Concreet betekent dit dat wij op zaterdagmiddag 29 maart als Dorpsraadleden, samen met de wijkagent, de wijkaccountmanager, de voorzitter van de dorpsraad (wethouder Beimers) en enkele andere direct betrokken gemeenteambtenaren een rondgang op de fiets door Stompwijk organiseren. Tijdens deze rondgang kunt u ons aanspreken met uw wensen over uw directe leefomgeving. Onze fietsroute en op welk tijdstip we waar in ieder geval zullen stoppen, zullen we nog bekend maken in een volgende Dorpsketting. Om vooraf al zoveel mogelijk in kaart te brengen wat er in ons dorp leeft, vragen wij U ons te informeren over uw wensen over bestrating, ophalen van huisvuil, bewegwijzering, verlichting, groenvoorziening, hondenbeleid, verkeersbeleid, speelruimtebeleid, etc. Wij kunnen deze knelpunten dan onder de aandacht van de gemeente brengen en zo mogelijk bezoeken tijdens onze route. Het meest plezierige en aansprekende is als u zelf uw opmerkingen ter plekke nog kunt toelichten.
Vanuit de Dorpsraad zal Yvonne van Boheemen alle wensen voor het wijkbeheersplan inventariseren. U kunt uw wensen dus bij haar in de brievenbus stoppen (Waterviolier 39, 2266 MD Stompwijk) of aan haar emailen: Boheemen@peteryvonne.demon.nl. Uiteraard komt een briefje in de bus van een van de andere dorpsraadleden ook zeker op z’n plaats terecht. Wacht u niet te lang met het doorgeven van uw wensen, want dan kunnen wij daar nog rekening mee houden bij het opstellen van fietsroute voor zaterdag 29 maart.
Namens de Dorpsraad, Yvonne van Boheemen en Koos van Wissen