Ontheffing peilbesluit

B E K E N D M A K I N G

Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke maken ingevolge artikel 16 lid 3 Verordening Waterbeheer Rijnland, juncto artikel 29 van de Wet op de Waterhuishouding bekend, dat zij op 20 maart 2003 heeft besloten tot het verlenen van een ontheffing van het peilbesluit voor de Zwet en Grote Blankaartpolder aan:

het Waterschap Wilck en Wiericke, te Waddinxveen, vergunning (nr. ww05obm02) te verlenen voor het kunnen realiseren van een peilscheiding tussen twee peilvakken.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking administratief beroep instellen, door het indienen van een beroepschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland, Postbus 90602, 2509 DH Den Haag. Het beroepschrift moet gemotiveerd zijn. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden waarop het beroepschrift rust.
Ook na het indienen van een beroepschrift blijft de inhoud van het besluit van kracht. Als u beroep instelt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een voorlopige voorziening kan door de president van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke,
de dijkgraaf ing. C.M. Kroes
de secretarisdirecteur W.Nomen.