Verslag Dorpsraad

VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING VAN DONDERDAG 5 JUNI 2003

Aanwezig zijn naast de voorzitter, de secretaris, de leden van de dorpsraad en ongeveer tien toehoorders.

1. Bij afwezigheid in verband met andere verplichtingen van wethouder Beimers wordt de vergadering voorgezeten door wethouder A. Jelsma de Boer.

2. Van het spreekrecht wordt door de aanwezigen geen gebruik gemaakt.
Mededeling:
De Dorpsraad spreekt haar onvrede uit over het feit dat een aantal zaken, volgens haar, door de gemeente niet goed worden/zijn afgewerkt of in ieder geval niet zoals is afgesproken. Dit betreft m.n. de communicatie over de afhandeling van het bestemmingsplan Kern Stompwijk, de publicatie over de reconstructie van de Stompwijkseweg en de Dr.v.Noortstraat, informatie over de mogelijkheden van naschoolse opvang en de informatie met betrekking tot het experiment over de woningtoewijzing aan Stompwijkers. De gemeente zal op de genoemde punten actie ondernemen.

3. Verslag van de vergadering van 27 maart 2003.
* Naar aanleiding van het verslag wordt door de Dorpsraad opgemerkt dat de publicatie in de Dorpsketting over de reconstructie van de Stompwijkseweg en de Dr.v.Noortstraat nog niet heeft plaatsgevonden. Door de afdeling communicatie van de gemeente wordt opgemerkt dat aan het Krantje, de Leidschendammer en ook aan de Dorpsketting alle persberichten worden gezonden zodat zij kunnen bepalen wat gepubliceerd wordt. Verder wordt bericht dat alle berichten vermeld worden op de website van de gemeente. Door de Dorpsraad wordt gewezen op de toezegging van de heer Beimers met betrekking tot deze publicatie. Verder wordt gewezen op het belang van deze informatie voor de Stompwijkers. Bij veel bewoners van Stompwijk wordt de Leidschendammer niet bezorgd, waardoor zij deze informatie niet ontvangen.Wethouder Jelsma zal trachten er voor te zorgen dat er een publicatie in de Dorpsketting over de reconstructie van de Stompwijkseweg en de Dr.v.Noortstraat plaatsvindt.
* Met betrekking tot de Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) wordt bericht dat de gemeente voornemens is om op 3 juli aanstaande een informatieavond te organiseren voor de direct omwonenden. De uitnodigingen voor deze avond moeten nog verzonden worden. De Dorpsraad vraagt of en hoe de gemeente de jongeren verantwoordelijk wil stellen voor het gebruik van de JOP. Zij vindt het belangrijk dat hier afspraken over gemaakt worden.

4. Actiepuntenlijst.
* Naar aanleiding van de actiepuntenlijst wordt door de Dorpsraad nogmaals gewezen op het feit dat de termijnen van afhandeling van het bestemmingsplan Kern Stompwijk steeds worden opgeschoven. De Dorpsraad wijst op de nadelige gevolgen voor belanghebbenden.
* Verder vraagt zij wat de stand van zaken is met betrekking tot het bestemmingsplan Landelijk gebied. Wethouder Jelsma zegt dat het erg druk is bij de gemeente maar dat er voornemens zijn om het bestemmingsplan Kern Stompwijk nog vóór het zomerreces af te handelen. Met betrekking tot de afhandeling van het bestemmingsplan Landelijk gebied zal de gemeente de Dorpsraad binnenkort informeren.

5. Invulling ruimte voor ruimteregeling door woningbouw.
Dit onderwerp heeft betrekking op de sanering en de concentratie van de verspreid liggende tuinbouwbedrijven. Ter vergadering is aan de leden van de Dorpsraad een notitie verstrekt met betrekking tot deze problematiek. Mevrouw Jelsma bericht dat de regeling nog niet in werking is getreden. De gemeente heeft naar de provincie toe gereageerd op de conceptregeling. De komende maand zal het commentaar met de provincie worden besproken.
De Dorpsraad wijst er op dat zij nadrukkelijk betrokken wenst te worden bij het aanwijzen van eventuele nieuwe bouwlocaties die in het kader van deze regeling worden aangewezen. Dit wordt door de gemeente toegezegd.

6. Inventarisatie woningbehoefte
De Dorpsraad heeft dit agendapunt opgevoerd omdat zij het belangrijk vindt dat er, in het kader van eventuele nieuwe bouwlocaties, inzicht is in de specifieke woningbehoeften (met name die voor jongeren en ouderen) in Stompwijk. De Dorpsraad heeft op 2 april j.l. met betrekking tot dit punt een brief geschreven aan de gemeente en bericht dat zij graag vooraf betrokken wenst te worden bij een eventuele inventarisatie. De gemeente zegt toe dit verzoek mee te nemen en een officiële reactie op eerder genoemde brief van de Dorpsraad te sturen.

7. Subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen.
Met betrekking tot deze subsidieregeling heeft de Dorpsraad op 16 april een brief aan de gemeente gezonden over de herinrichting van de ruimte voor het Dorpshuis en de kerk. De Dorpsraad verzoekt of het bekend is of de gemeente haar financiële bijdrage voor dit project op de voorjaarnota 2004 heeft opgenomen. Het is mevrouw Jelsma niet duidelijk of hiervoor een bedrag is opgenomen. Zij geeft overigens wel aan dat de gemeente genoodzaakt is om op bijna alle uitgaven en projecten te bezuinigen en er vrijwel geen ruimte is voor nieuwe plannen. Een officiële reactie op de brief volgt nog.

8. Evaluatie schouw ten behoeve van het Wijkbeheersplan.
De heer Van Spankeren van de gemeente heeft ten behoeve van deze schouw (rondje door het dorp) die op 30 maart j.l heeft plaats gevonden een overzicht opgesteld waarin de diverse zaken genoemd zijn en waarin ook beschreven is of en hoe de punten door de gemeente zijn/worden afgewikkeld. De heer Van Spankeren bericht dat een aantal zaken worden doorgeschoven omdat hiervoor op dit moment bij de gemeente het geld ontbreekt. Het is de bedoeling dat er medio juni een publicatie over deze schouw verschijnt in de Dorpsketting.
De Dorpsraad vindt het een prima verslag en heeft ook positieve reacties op de schouw ontvangen; zij heeft wel enkele vragen en opmerking over de afhandeling van de genoemde zaken. Het is de bedoeling dat er jaarlijks een dergelijke schouw in Stompwijk plaatsvindt.

9. Rondvraag en sluiting.
* De Dorpsraad vraagt of er meer bekend is over de wijziging van openingstijden van de bibliotheek. De wethouder weet dit niet maar zal dit nagaan en de Dorpsraad informeren.
* Verder wordt opgemerkt dat de graskanten naast het Hazenpad slecht worden bijgehouden. De heer Van Spankeren zegt dat dit een zaak is van de afdeling Wijkbeheer; hij zal dit afhandelen.
* Tot slot wordt door de heer P.Janson verzocht om met het maaien van de graskanten aan de Westeinderweg in het vervolg te wachten tot na het broedseizoen. De gemeente bericht dat deze zaak eerder aan de orde is geweest en betreurt het dat hiermee geen rekening is gehouden.

Namens de Dorpsraad, Aad Janson