Wilck en Wiericke

B E K E N D M A K I N G

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Wilck en Wiericke maakt, ingevolge artikel 151 van de Waterschapswet, bekend dat de geldigheidsduur van het peilbesluit:

* Drooggemaakt Geer en Kleine Blankaardpolder,
gemeente Leidschendam Voorburg en gemeente Zoeterwoude.

door gedeputeerde staten van Zuid Holland is verlengd bij besluit van 23 mei 2003, tot uiterlijk 22 juni 2008.
a. Gedurende zes weken, van 4 juli tot en met 15 augustus 2003, ligt het verlengingsbesluit van gedeputeerde staten tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage in het waterschapshuis, Herman Heijermanslaan 4, 2741 ZJ Waddinxveen.
b. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het verlengingsbesluit van gedeputeerde staten bij de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het beroep kan worden ingesteld gedurende zes weken, gerekend vanaf de dag na deze bekendmaking.

Waddinxveen, 2 juli 2003

Dijkgraaf en heemraden van het waterschap,
de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes
de secretaris directeur, W. Nomen.