Wilck en Wiericke

B E K E N D M A K I N G

De dijkgraaf, voorzitter van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voorzitter van de Verenigde Vergadering bekend, dat op:
woensdag 10 september 2003 om 20.00 uur een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen.
Op de agenda van deze bijeenkomst staan onder meer de volgende zaken:
* Vaststelling Kadernota 2004/2008
* Stand van zaken waterinlaat Boskoop, 2e en 3e deeltracé; krediet aanleg duiker Spoelwijkerlaan
* Voorstel voor beheersovereenkomst gemaal De Antagonist
* Besluitvorming Nieuwe Driemanspolder: startnotitie m.e.r. Nieuwe Driemanspolder en notitie uitgangspunten grondverwerving
* Aanvullend krediet kadeverbetering Molenvaart/Wilsveen

Ter voorbereiding van deze vergadering zullen de volgende commissies bijeenkomen op de daarbij genoemde data:
* Commissie Financiën: maandag 25 augustus 2003 om 14.00 uur
* Commissie Bestuurszaken: woensdag 27 augustus 2003 om 15.30 uur
* Commissie Waterstaat: woensdag 27 augustus 2003 om 13.30 uur
De bijeenkomsten van de Verenigde Vergadering en de commissies zijn openbaar. Na opening van de vergadering kunnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van agendapunten over het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord.
De vergaderstukken over de onderwerpen die behandeld worden, liggen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de vergaderingen voor een ieder op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur kosteloos ter inzage op het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4, 2741 ZJ Waddinxveen, tel. (0182) 62 32 88.

De dijkgraaf van het waterschap, ing. C.M. Kroes