D66 vreest voor dorpskarakter Stompwijk

De D66 raadsfractie is bang dat de onlangs genomen beslissing om de deur open te zetten tot de bouw van minsten 350 nieuwe woningen in Stompwijk het dorpse karakter van deze gemeenschap aantast. D66 vindt dat je een dergelijk belangrijke beslissing pas kunt nemen als je weet wat de toekomst voor Stompwijk moet worden en welke ontwikkelingen je wilt voor Stompwijk. Het gaat dan om aantallen huizen, wat dat betekent voor de wegen in en rondom het dorp, of de school en de verenigingen dit op kunnen vangen, in welk tempo je de huizen wilt bouwen en vooral hoe je het unieke karakter van de kern Stompwijk in onze gemeente wilt behouden.

In een door D66 opgestelde en mede door de SP en GroenLinks ondersteunde motie, gaf de fractie aan hoe het college de plannen kon aanpassen om met die zaken rekening te kunnen houden. De motie gaf ook aan hoe de plannen beter in overeenstemming konden worden gebracht met de wensen uitgesproken door de Dorpsraad van Stompwijk die door de indienende partijen volledig worden onder schreven. Helaas werd de motie afgewezen door zowel CDA, VVD, PvdA, als de fractie van Gemeentebelangen. Hiermee lijkt een eerste slag om het behoud van het karakter van Stompwijk verloren, want de collegepartijen gaan voor een bijna onverantwoorde uitbouw van de kern Stompwijk. D66 zal in de verdere uitwer king van de plannen blijven aandringen op het zoveel mogelijk behouden van het dorpskarakter van de Stompwijkse gemeenschap.

D66 betrekt inwoners bij vraag van de maand
De mening van de inwoners moet een belangrijker rol spelen in de politiek, vindt D66. Daarom heeft D66 Leidschendam Voorburg ‘de vraag van de maand’. De vraag van de maand gaat telkens over een kwestie in de gemeente die binnen afzienbare tijd op de agenda van de gemeenteraad komt, of zou moeten komen. Met hun argumenten kunnen de burgers de discussies en afwegingen in de gemeenteraad verbeteren. De gemeenteraadsleden van D66 verwelkomen deze inbreng en zullen de reacties betrekken bij het bepalen van hun standpunt in de gemeenteraad.
Waar gaat het deze keer om?
Voor dringende en minder dringende problemen in uw woonomgeving is er het de gemeente het Meldpunt Openbare Ruimte. Daar kunt u bijvoorbeeld terecht met klachten over losliggende stoeptegels, uitgevallen straatverlichting, illegale dumpingen, een verstopt riool of een omgewaaide boom.
De vraag van de maand december:
Wat zijn uw ervaringen met het Meldpunt Openbare Ruimte?

Reacties graag vóór 31december, via onze website www.d66leidschendam voorburg.nl, of direct per e mail naar devraag@d66leidschendam voorburg.nl. U kunt ook ‘s avonds bellen met Jérôme Schellings (tel. 3204378). Kunt u hem niet bereiken, laat dan een boodschap achter. Hij belt u zeker terug. Reacties op de vraag van de maand worden geplaatst op onze website. Elke maand wordt er een fles wijn verloot onder degenen die hebben gereageerd. Dit onder het motto ‘makkelijker kunnen we het niet maken, maar wel smakelijker’.