Vrienden van Stompwijk spreken…..,

Op 18 januari j.l. hebben Vrienden van Stompwijk (VvS) een uitnodiging gekregen om met de wethouders Beimers en Houtzager van gedachten te wisselen over de plannen die er liggen omtrent de glassanering door middel van woningbouw in Stompwijk. Naast VvS kreeg een aantal mensen die in het verleden in de Dorpsketting hun ongenoegen had geuit ook de gelegenheid hun visie te geven.

Door de VvS wordt aangegeven dat de Dorpsraad en daarmee Stompwijk zich overvallen voelt met de grootschalige bouwplannen. Door de wethouders wordt gesteld dat het al eerder bekend was dat er plannen waren om in Stompwijk te bouwen in combinatie met de glastuinbouwconstructie. Wel geeft wethouder Beimers aan dat de besluitvorming in een stroomversnelling is geraakt het afgelopen jaar. Daarnaast is Stompwijk in ieder geval tijdens de vergadering van 23 november 2004 geïnformeerd over de plannen (Voor de lezer: toen deze al op 9 november besproken waren door de commissie openbaar gebied van gemeenteraad!!!).
VvS geven hierop aan bij het standpunt te blijven dat Stompwijk zich overvallen voelt. Vervolgens ontstaat een discussie over het al dan niet tijdig betrokken zijn van de Dorpsraad bij het proces (Daar de Dorpsraad niet was uitgenodigd voor deze bijeenkomst zullen we hierover nog een gesprek hebben met de Dorpsraad). Volgens de VvS heeft de Dorpsraad, overeenkomstig de door haar uitgebrachte Toekomstvisie Stompwijk, aangegeven dat woningbouw in combinatie met glastuinbouwsanering in principe mogelijk moet zijn, mits er gefaseerd gebouwd gaat worden en niet in de aantallen die de gemeente nu voor ogen heeft. Ook is een goede ontsluiting en infrastructuur een voorwaarde voor de bouw.

Aangedrongen wordt door een van de genodigden om vooral binnenstedelijk te bouwen. Dit houdt in dat huizen ook elders in de gemeente Leidschendam Voorburg geplaatst kunnen worden. Dhr. Houtzager geeft aan dat aan deze eis al is voldaan. Tevens werd de gemeente gewezen op het Streekplan Zuid Holland West waarbinnen de nota Belvedere en Ruimte voor Ruimte vallen. In deze nota’s is duidelijk vastgelegd hoe met veenweidegebied moet worden omgegaan en dit haaks staat op wat nu door de gemeente wordt voorgesteld. Wethouder Houtzager is van mening dat de wereld waarin wij leven niet statisch, maar dynamisch is en wat er 3 jaar geleden afgesproken is met diverse Ministeries en de Provincie nu niet meer hoeft te gelden. Gemeenten moeten dynamisch werken. Met andere woorden: wat hogere overheden met elkaar afspreken, is eigenlijk niet belangrijk en wordt achterhaald door de dynamiek van het leven. Ook het feit dat Stompwijk gekenmerkt wordt door zijn lintbebouwing en zijn natuur en cultuurhistorische waarde, wordt door de wethouders van tafel geveegd. De visie die zij jarenlang
zelf in stand heeft gehouden om via de lintbebouwing een kijkje op het achterland te houden, vindt men in dit kader niet belangrijk meer.
De gemeente heeft op dit moment alle tuinbouwbedrijven getaxeerd en is van mening dat de inkomensschade aan de tuinders vergoed moet worden (geschat op circa € 12,= miljoen) . Ook komt zij tot de conclusie dat niet 2 maar 6 bedrijven voor verhuizing in aanmerking komen. (uiteraard…, wanneer je een aanbod krijgt van de gemeente om er nu beter van te worden, zal je in dit stadium het bod niet afslaan, is de reactie van de Vrienden). Overigens geven de tuinders in een artikel in het blad Oogst zelf aan dat het om maximaal 2 bedrijven gaat, te weten: Coert Bregman en Sjaak Hoogweg (oogst nov. 2004). Daarnaast moet men zich afvragen of de glastuinbouw in deze omvang wel bestaansrecht heeft op langere termijn, gezien de concurrentie vanuit de Zuid Europese landen, die veel goedkoper kunnen produceren.

Uitgangspunt voor de gemeente is en blijft de € 12,= miljoen. Om een dergelijke opbrengst te realiseren, is een groot aantal woningen nodig en als gevolg daarvan komt alleen de Westeinderpolder volgens hen in aanmerking. De wethouders geven aan een onderzoek te willen starten naar de woningbehoefte in Stompwijk, waarbij uitgegaan moet worden van een gedifferentieerde mix aan soort woningen om de opbrengst van € 12,= miljoen veilig te stellen. Uitsluitend voor Stompwijkers bouwen kan in deze tijd niet meer. Tevens stellen zij dat de kosten voor de infrastructuur op dit moment niet in het bedrag van de € 12,= miljoen zijn meegenomen. Hiervoor zullen op termijn middelen gezocht moeten worden en met de uitbreiding van Stompwijk kan wellicht het voorzieningenniveau terugkomen. Harde toezeggingen kunnen zij hierover niet doen. VvS zijn van mening dat er te lichtzinnig over de sociale samenhang en infrastructuur gedacht wordt en geven aan dat de voorzieningen niet terug komen door het realiseren van deze woningbouw, zeker niet wanneer je het hebt over faciliteiten als een bank, bus of postkantoor. Immers het beleid van de ondernemingen, die hiervoor verantwoordelijk zijn is er een die door centralisatie gekenmerkt wordt.
Gemeente geeft aan op dit moment al enorm te investeren in Stompwijk, zie de Stompwijkseweg waar uitsluitend de bewoners van dit dorp gebruik van maken. Vrienden deelt deze mening niet en vindt dat er over achterstallig onderhoud gesproken wordt. (structureel ophogen van de kuilen en het zware vrachtverkeer zorgen voor de huidige toestand van de weg).

Gemeente zal de volgende procedure in werking stellen:
• Goedkeuring bij de Provincie aanvragen om de rode contouren te mogen oprekken om de glastuinbouwsanering financieel mogelijk te maken
• Daarna moet het bestemmingsplan opgesteld worden en deze moet getoetst worden
• Dan zal in 2005 ook een onderzoek van start gaan over de ontsluiting van het gebied

Beide wethouders zien graag dat genodigden (VvS en kritische dorpsgenoten) met de gemeente gezamenlijk optrekken naar de Provincie om daar meer draagkracht te vinden voor de plannen en te trachten om de Provincie financieel bij te laten dragen Hierdoor zou het aantal te bouwen woningen beperkt kunnen worden..
VvS heeft laten weten zich hierover te beraden met haar achterban. Inmiddels is besloten dit niet te doen, omdat gemeente geen herziene visie heeft laten zien ten aanzien van eerder genomen voorstellen en de bewoners van Stompwijk tegen de woningbouw in deze omvang en met deze fasering zijn.
Wij hebben gevraagd om uitgenodigd te worden bij de rondleiding die de Statenleden krijgen in Stompwijk op verzoek van de gemeente op 18 februari a.s. De gemeente heeft dit toegezegd.

Vervolgacties
VvS zal zich tegen voorgenomen besluiten blijven verzetten en deze visie richting de media blijven uitdragen..
Verder zal Vrienden van Stompwijk actie blijven ondernemen naar politieke partijen bij de Provincie en Statenleden om het ontstane probleem onder de aandacht te blijven brengen.
N.B.
Op zaterdagmiddag 29 januari zendt de NCRV het programma Waterlanders uit op Ned. 1. In deze uitzending wordt ingegaan op het bouwen in veenweidegebieden. De problemen waar men tegenaan loopt en de consequenties die hier uit voortvloeien. Kijken dus.