Verbeteringen recreatie, landbouw, natuur en lands

Uitvoering Landinrichting Leidschendam nabij
Burgemeester en wethouders van Leidschendam Voorburg zijn akkoord met het Raamplan en de 1e uitvoeringsmodule voor de zogenoemde `Herinrichting Leidschendam´ die voor de landinrichting zijn opgesteld. Zij stellen de gemeenteraad voor hiermee in te stemmen. Dit landinrichtingsproject maakt in het buitengebied van de gemeente belangrijke verbeteringen mogelijk voor recreatie, landbouw, natuur en landschap. De afronding is gepland in 2012. Leidschendam Voorburg wordt in de Landinrichtingscommissie vertegenwoordigd door wethouder Tilly Zwartepoorte.

Subsidie
Het Raamplan is een uitwerking van het Voorontwerpplan/Milieueffectrapport Herinrichting Leidschendam 1999. Het geeft aan hoe de Landinrichtings commissie samen andere instanties het gebied wil gaan inrichten. Met dit plan voor de periode tot 2012 komt binnen de gemeentegrenzen een bedrag van ruim 13 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. De 1e uitvoeringsmodule 2005 2008 is de concrete uitwerking van het Raamplan en sluit aan bij lopende projecten als de Duivenvoordecorridor, Reconstructie glastuinbouw Meeslouwerpolder, Nieuwe Driemanspolder, natuur en recreatiegebied Leidschendammerhout en Reconstructie Stompwijkseweg Dr. Van Noortstraat.

Corridor
De Duivenvoordecorridor vormt een belangrijke ecologische en recreatieve verbindingszone tussen de duinen en het Groene Hart, twee gebieden met hoge natuurwaarden. De gemeenschappelijke structuurvisie van Leidschendam Voorburg en Voorschoten richt zich op het tegengaan van ongewenste ont wikkelingen in het gebied, zoals uitbreiding van glastuinbouw en bebouwing voor detailhandel. Het streven is gericht op het vergroten van de open ruimte, versterken van het coulisselandschap en verbeteren van de recreatieve en ecologische mogelijkheden. De landinrichting wil bijdragen aan de verbetering van de openheid van het landschap door in het centrale Voorschotense deel van de Duivenvoordecorridor 5,5 hectare glastuinbouw te saneren. De Landinrichtingscommissie draagt in dit gebied bij in de aankoop van glastuinbouwbedrijven om de kassen te verwijderen.

Kassen
De Meeslouwerpolder in Stompwijk is in het streekplan aangemerkt als duurzaam glastuinbouwgebied. De gemeente werkt samen met betrokkenen aan recon structieplannen voor deze glastuinbouwlocatie. De Landinrichtingscommissie ondersteunt dit en wil meewerken aan het saneren van de verspreid liggende kassen in dit gebied, waardoor ook meer ruimte ontstaat voor het karakteristieke open Hollandse weidegebied als leef en recreatiemilieu. De glastuinbouw in de Meeslouwerpolder wordt in het landinrichtingsproject landschappelijk ingepast met lage beplanting aan de west en noordkant, waarbij streekeigen hagen en bosjes worden gebruikt. Hier komt ook een schakel in de droge ecologische verbindingszone. De groene inrichting beslaat in totaal 5 hectare. Voor waterafvoer en waterberging komt er in het gebied een brede waterloop met natuurvriendelijke oever. Om het gebied bereikbaar te maken wordt een recreatief fietspad aangelegd, dat in beheer en onderhoud komt van de gemeente.

Schelpenpad
In de eerste uitvoeringsfase van de herinrichting wordt in de Leidschendammer hout 14 hectare ingericht voor de natuur. Het gaat dan onder andere om de aanleg van poelen, moerasbos, nat en vochtig schraalgrasland, oeverbegroeiing en ruigtebeplanting. In het gebied wordt een samenhangend netwerk van wandel , fiets en ruiterpaden aangelegd. Zo komt er een schelpenpad voor wandelaars naast het fietspad tussen Leidschendam Zuid en de Vogelplas, op de dijk waarin de drinkwaterleiding ligt. Op verschillende plaatsen worden onverharde wandel paden gemaakt. Er komt in het zuidoostelijke deel van het gebied een toegangs weg met parkeerterrein. Fietsers krijgen een nieuwe toegang tot het gebied; de huidige route via het bedrijventerrein komt te vervallen. Het bestaande fietspad is straks van twee kanten te bereiken via nieuwe fietspaden vanaf de Oostvlietweg en vanaf de ontsluitingsweg. Ter versterking van het groene en recreatieve karakter worden langs het fietspad en het wandelpad dubbele en enkele rijen bomen geplant. Rond het toekomstige volkstuinencomplex komt een brede strook hoogopgaande beplanting. De inrichtingsmaatregelen in de Leidschendammerhout passen in de gemeentelijke toekomstplannen voor dit gebied.

Verkeersmaatregelen
De Herinrichting Leidschendam voorziet in maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op een aantal wegen. Voor de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat worden ze uitgewerkt als onderdeel van het gemeentelijke project voor de renovatie van het hele traject. Ook op het Wilsveen en de Voorweg komen voorzieningen. Voor de veiligheid van fietsers en wandelaars komen er op de Oostvlietweg drempels op de plaatsen waar een wandelpad aansluit op de weg. Bij de aansluiting met het fietspad is een plateau voorzien.
De totale kosten van de eerste uitvoeringsfase tot 2008 van het landinrichtings project bedragen ongeveer 7 miljoen euro en worden verdeeld over de deel nemende partijen. Het aandeel van Leidschendam Voorburg hierin bedraagt ruim drie ton. Deze kosten worden meegenomen in de lopende gemeentelijke projecten. Het gaat om financiële bijdragen in de aanleg van het recreatieve fietspad in de Meeslouwerpolder (ruim 157 duizend euro), verkeersveiligheidsmaatregelen op de Stompwijkseweg Dr. Van Noortstraat (ruim 84 duizend euro) en het Wilsveen (21 duizend euro), en de aanleg van voorzieningen in de Leidschendammerhout (ruim 65 duizend euro).