College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg

Dorpsraad Stompwijk wordt Adviesraad Stompwijk
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 wordt de Dorpsraad Stompwijk omgedoopt in Adviesraad Stompwijk. Burgemeester en wethouders hebben het concept van de verordening die de taken en bevoegdheden van dit adviesorgaan regelt, vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De verordening ligt vanaf vrijdag 10 juni zes weken ter inzage in de Servicecentra en in de bibliotheek in Stompwijk. De verordening zal in werking treden na bekendmaking van de vaststelling door de raad. De huidige Verordening Dorpsraad Stompwijk blijft echter gelden tot aan de verkiezing van de nieuwe Adviesraad. De gemeenteraad had op 1 februari besloten het instituut Dorpsraad te handhaven en de verordening aan te passen aan het dualisme. Ten opzichte van de huidige situatie veranderen er enkele zaken. Het werkgebied van de Dorpsraad, dat zich momenteel beperkt tot de kern Stompwijk, wordt uitgebreid met het buitengebied ten oosten van de Vliet. De Adviesraad, die wordt ingesteld door de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, kan aan alle drie de bestuursorganen advies uitbrengen. Advies aan de raad kan alleen als de raad daar om raadscommissies enerzijds en de Adviesraad Stompwijk anderzijds tot haar recht te laten komen kan aan het college gevraagd èn ongevraagd advies worden gegeven. De functie van voorzitter wordt niet langer vervuld door een wethouder; de Adviesraad kiest uit zijn eigen leden een voorzitter. Het stemdistrict Stompwijk wordt vóór de ge meenteraadsverkiezingen 2006 uitgebreid met Wilsveen en het overige buiten gebied tot aan de Vliet. Uit het hele stemdistrict kunnen inwoners zich kandidaat stellen voor de Adviesraad Buitengebied, die net als de Dorpsraad zeven leden telt. Als er minder dan acht kandidaten zijn vindt geen stemming plaats en is er voor die raadsperiode dan ook geen Adviesraad. Ook als een tussentijdse vacature niet kan worden opgevuld stopt de Adviesraad met functioneren. De Dorpsraad heeft aangegeven dat de Adviesraad met minder dan zeven leden zijn taken niet kan vervullen. De Adviesraad vervult ook de rol van wijkplatform. Voor de kleinere beheers taken wordt een Werkgroep Wijkbeheer Buitengebied ingesteld, waarin tenminste een lid van de Adviesraad zitting heeft. Deze werkgroep, vraagt. Teneinde de verantwoordelijkheden tussen de gemeenteraad en de die wordt gecoördineerd door de wijkmanager, houdt zich bezig met zaken die van invloed zijn op het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte in het buitengebied.
Concept bereikbaarheidsplan Damcentrum
Het college heeft ingestemd met het concept bereikbaarheidsplan Damcentrum. Het plan is opgesteld om tijdens de uitvoeringsperiode de bereikbaarheid van het Damcentrum zo goed mogelijk te houden. Het is getoetst door o.a. de advies commissie verkeer en de klankbordgroep. Het bereikbaarheidsplan geeft in hoofdlijnen de uitgangspunten voor het bouwverkeer, zoals het scheiden van het bouwverkeer van het overige verkeer daar waar mogelijk. Verder wordt opgenomen de voorwaarde dat in de bestekken en contracten specifiek moet worden vastgelegd dat met gesloten vrachtwagens moet worden gereden en dat het bouwverkeer, inclusief tractoren, niet over de Sluisbruggen mag. Dit in verband met de verkeersveiligheid. Omdat nu nog niet alle gegevens beschikbaar zijn is het plan op hoofdlijnen uitgewerkt voor de jaren 2006, 2007 en 2008. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Op basis ervan wordt per bouwlocatie een gedetailleerder logistiek plan opgesteld. Het plan ligt ter inzage in de informatiewinkel Damcentrum en in de Servicecentra van 10 juni t/m 8 juli 2005. Op 6 juni a.s. wordt voor belangstellenden een inloopavond gehouden van 19.30 – 21.00 uur in de Binnenhof, Damhoudersstraat 2a te Leidschendam.