MKB enthousiast over Vlietland

MKB Leidschendam Voorburg enthousiast over verdere inrichting van Vlietland.

Nieuwe voorzieningen in Vlietland goed voor werk en leefklimaat van de gemeente en regio.
Het MKB Leidschendam Voorburg is enthousiast over de verdere inrichting van Vlietland, zoals vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan Vlietland (vastgesteld door het college van B&W op 6 juni 2005).
De nieuwe voorzieningen in Vlietland en het de te verwachten extra bezoekers aan het recreatiegebied zullen zorgen voor een positief economisch effect voor de gemeente en de regio, een verhoogde aantrekkelijkheid voor het wonen en werken in Leidschendam Voorburg en extra werkgelegenheid.

De toevoeging van nieuwe recreatie en verblijfsvoorzieningen in Vlietland zal er voor zorgen dat Vlietland door recreanten en toeristen gebruikt kan worden in maanden, dagen en tijden dat het nu stil is in het gebied, waardoor ook het maatschappelijk rendement van het gebied zal worden verhoogd.
Uit het nieuwe bestemmingsplan blijkt dat de inrichting van Vlietland in vergelijking tot de huidige situatie wordt verbeterd ten behoeve van de dagrecreatie. De huidige dagrecreatieve faciliteiten blijven behouden en worden uitgebreid met nieuwe fiets en voetpaden, nieuwe stranden, een nieuw watergangenstelsel, meer toegankelijke oeverlengte, meer en betere toiletvoorzieningen, extra parkeerplaatsen alsmede andere recreatie mogelijkheden.
De nieuwe voorzieningen worden gesitueerd op gronden waarvan in de praktijk is gebleken dat deze niet of sporadisch gebruikt worden. Met een goede economische basis middels kostendragers in de vorm van verblijfsrecreatieve voorzieningen 102 recreatiewoningen en 120 recreatieappartementen kunnen de nieuwe voorzieningen en het beheer en onderhoud van Vlietland bekostigd worden en kan het gebied voor een ieder gratis toegankelijk blijven voor de dagrecreatie. Uit het bestemmingsplan blijkt dat de nieuwe voorzieningen zodanig worden ingepast in het landschap dat het gebied ook naar buiten toe zijn landelijke karakter en ruimtelijke kwaliteit zal behouden.
Het MKB Leidschendam Voorburg juicht deze kwaliteitsimpuls in Vlietland toe en is verheugd over de hierdoor te verhogen aantrekkelijkheid van de gemeente voor recreatie, toerisme en de gunstige effecten voor de lokale economie.