vrienden van Stompwijk

Het CDA komt tot inzicht!!
Enigszins verbaasd waren wij wel als Vrienden van Stompwijk toen wij het artikeltje lazen in het CDA appèl uitgave 1 / voorjaar 2005, geschreven door de heer Frans Baars met de kop: “De CDA heeft altijd veel aandacht voor Stompwijk”. In genoemd artikel trekt het CDA het boetekleed aan en geeft zij nu volmondig toe dat het instemmen met het voorstel van de raad met de coalitie partners VVD en PvdA misschien wel niet zo’n goede keuze is geweest. Hardop durft zij nu te erkennen, dat het aantal woningen wel érg groot is en dat zij zich heeft laten leiden door de wens om Stompwijk te laten meeliften in de moder nisering van de samenleving. De heer Baars vervolgt zijn pleidooi met en wij citeren hem: “het was derhalve ook niet vreemd, dat er snel een forse negatieve reactie kwam toen het college in een slordig geplande en korte vergadering even een plan lanceerde, die zijn weerga niet kende. Ook de daar aanwezige CDA medewerkers waren geschokt op de wijze waarop de plannen werden ingebracht”.
Het is nogal wat wanneer je na zoveel maanden tegenstand vanuit Stompwijk tot inzicht komt dat er in november 2004 misschien wel een verkeerde beslissing is genomen door je eigen partij. Wij vinden het als Vrienden van Stompwijk in ieder geval getuigen van moed om in het openbaar tot deze uitspraken te komen. Hoe deze uitspraken tot stand zijn gekomen en hoe ze ingegeven zijn, kunnen wij niet beoordelen. Is dit een uitvloeisel van de aanhoudende kritiek naar de ge meente Leidschendam Voorburg of van de stortvloed van reacties waarmee het CDA, afdeling Leidschendam Voorburg geconfronteerd werd, nadat zij voor de motie had gestemd om een zo’n groot aantal woningen te bouwen om geld te genereren voor de voorgenomen glastuinbouwsanering. Ook kan het zijn dat de naderende verkiezingen hierin een rol spelen.
Wij weten het niet, maar wat er in het artikeltje duidelijk tot uiting komt is dat het CDA ervoor pleit om minder huizen te bouwen èn dit te doen binnen de rode contouren, zoals de Nota Ruimte voor Ruimte aangeeft en daarna af te wachten wat de effecten zijn. Wanneer de effecten van deze huizenbouw te weinig middelen opleveren, zal er een beroep gedaan moeten worden op Rijk of Provincie om de problematiek met verkeer en sociale zorg op te lossen. De cultuurhistorische waarden dienen in alle gevallen zo min mogelijk te worden aangetast.

Een stukje verder vinden wij het programma van het CDA voor 2006 2010, met hierin opgenomen een protestbord van de Vrienden van Stompwijk met als onderschrift: “Voor het CDA tellen alle meningen”.
Met dit gegeven willen wij ons artikeltje afsluiten en een compliment geven aan het CDA. Want het siert een politieke partij, wanneer zij op haar standpunten terug durft te komen. Wij hopen van ganser harte dat zij deze visie ook binnen het college van Leidschendam Voorburg hardop durven uit te spreken en pleiten voor de doelstelling die wij als Vrienden van Stompwijk en onze dorpsgemeenschap al zolang nastreven: Laat Stompwijk een dorp blijven in al zijn unieke vormen. Want zoals het CDA zelf zegt: Stompwijk heeft een goed functionerende samenleving. En de Vrienden zijn van mening dat alles wat goed loopt, je niet moedwillig moet verstoren.

Wilt u het artikel van het CDA in zijn geheel nog eens nalezen, bezoek dan de site van de Vrienden van Stompwijk: www.vriendenvanstompwijk.nl, onder het kopje Publiciteit en dan overig aanklikken kunt u de visie van het CDA in zijn geheel lezen. Ook kunt u uw mening kwijt over wat u van de voorgenomen plannen zelf vindt. Wij lezen ze graag.
Vrienden van Stompwijk