GroenLinks

GroenLinks strijdt verder tegen grootschalige woningbouw Stompwijk
Stompwijk is een unieke dorpsgemeenschap
GroenLinks beschouwt de kern Stompwijk als een unieke dorpsgemeenschap. Stompwijk ligt als dorpskern in het groene hart, een beschermd natuurgebied. Er is een actieve dorpscultuur; men heeft weet van elkaar, heeft nog wat voor elkaar over. De wekelijkse “Dorpsketting” getuigt van deze unieke dorpsidentiteit, net als de Stompwijkse Paardendagen, Stomppop, de carnavalsvereniging De Gaanders, de kermis, de belangrijke rol van de RK. Laurentiuskerk, de Dorpsraad, het Dorpshuis, enz. Maar GroenLinks maakt zich grote zorgen. Stompwijk wordt potentiëel bedreigd, in zijn groen, in zijn dorpse identiteit, in zijn autonome karakter, in zijn weidse uitzichten en rust, omdat het College van Leidschendam Voorburg omvangrijke woningbouwplannen heeft. Het dorp kan deze substantiële dorpsuitbreiding absoluut niet aan. Niet voor niets is de Dorpsraad hier fel op tegen en zijn “De Vrienden van Stompwijk” in allerijl opgericht om dit krankzinnige plan tegen te gaan. GroenLinks stond helemaal vierkant achter de Stompwijkse bevolking. Het protest heeft gelukkig sinds kort succes gehad, maar de strijd is nog niet ten einde….
Provincie: “Onaanvaardbaar!”
Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft op 24 juni 2005, na een onrustige periode vol massale protesten vanuit vrijwel de gehele bevolking van Stompwijk, het College van Leidschendam Voorburg gelukkig medegedeeld dat verdere ontwikkeling van de kern Stompwijk buiten de rode contouren geen optie is, niet wordt toegestaan en als onaanvaardbaar wordt beschouwd.
College zet haar zin door…
Het College blijft echter van mening dat een alomvattend plan voor Stompwijk de enige manier is om de kern vitaal, leefbaar en economisch krachtig te houden en om hun ambities voor groen, water en recreatie in het buitengebied te realiseren. Zij denken dat wanneer niet geïnvesteerd wordt in Stompwijk, het verwordt tot een stille, kleine kern. De voorzieningen en werkgelegenheid zullen wegtrekken en vervolgens ook de jongeren en jonge gezinnen. Wat overblijft is een kleine landelijke kern met vooral ouderen die daar wonen voor de rust. Het College geeft zich niet gewonnen. Het College wil een ultieme poging wagen. Eerst nemen ze een herbezinningfase. Komend najaar gaan zij opnieuw in gesprek met de gebiedsgedeputeerde van de Provincie en zullen zij zich gaan richten op de structuurvisie, waarin zij de toekomst van een aantrekkelijke groene woonstad, zoals verwoordt in de Strategische visie, verder ruimtelijk gaan uitwerken.
GroenLinks is niet tegen woningen in Stompwijk
GroenLinks sluit, net als de Dorpsraad en de Vrienden van Stompwijk woningbouw in Stompwijk niet uit, maar dan wel gefaseerd, binnen de rode contouren én bij voorkeur in de karakteristieke dorpse lintbebouwing. Voor GroenLinks staat daarbij wel centraal dat zonder een lange termijn structuurvisie geen verantwoorde planvorming voor woningbouw tot stand kan komen. GroenLinks sluit zich aan bij de randvoorwaarde van de Dorpsraad met betrekking tot de kleinschaligheid
GroenLinks vindt het ook heel krom om 14 hectare met woningen te bebouwen en daarvoor 8 hectare groen terug te geven. GroenLinks wil deze ruil niet maken. Als er ooit wordt gebouwd, dan moet dit van GroenLinks vooral voor ouderen, starters en jongeren gebeuren met vooral veel aandacht voor sociale woningbouw.
Marian Cornelissens (Raadscommissielid GroenLinks)