Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 14 april 2011

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 14 april.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89. De vergadering begint om 20.00 uur.

NB: Voorafgaand aan de openbare vergadering is er een inloopuur (19.00–20.00 uur) voor belangstellenden om vragen te stellen over specifieke percelen in het concept-bestemmingsplan landelijk gebied 2011.

De agenda

  1. Opening
  2. Toelichting op het concept-bestemmingsplan landelijk gebied, daarna een korte vragenronde
  3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
  4. Mededelingen – Veiligheid kruising N206 – Meerlaan
  5. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 10 fe bruari 2011(voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21 (maar zie ook bit.ly/fvGY5v, redactie)
  6. Verbindingsweg 1e fase (toelichting door projectleider)
  7. Ontwikkelingen m.b.t. Kulturhus
  8. Rondvraag
  9. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
(ambtelijk) secretaris,
Harma Rijken-Oldenkamp