College nieuwsflits

 Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 22 november onder andere de volgende besluiten genomen.

 Nieuw Bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ en de bijbehorende ‘Zienswijzennota bestemmingsplan Landelijk Gebied’ en stuurt deze ter vaststelling aan de raad. De zienswijzennota omvat een reactie op de ontvangen zienswijzen.

Het bestemmingsplan Landelijk gebied 2011 betreft een nieuw bestemmingsplan voor een groot deel van het buitengebied van Leidschendam-Voorburg.

Het nieuwe bestemmingsplan biedt in de eerste plaats ruimte voor agrarische bedrijven en geeft deze bedrijven ook mogelijkheden voor deeltijdactiviteiten zoals verblijfsrecreatie (bed&breakfast, theeschenkerijen, kamperen bij de boer), pensionstalling voor paarden, zorgboerderijen en kinderopvang. Het bestemmingsplan beoogt verder de landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied te beschermen en tegelijkertijd het gebied aantrekkelijker te maken voor de recreanten. Door de ontvangen zienswijzen tijdens de tervisielegging is het bestemmingsplan op een aantal belangrijke punten aangepast. Ook biedt het bestemmingsplan mogelijkheden om een aantal lopende handhavingssituaties op te lossen. De raadscommissie Openbaar Gebied bespreekt het bestemmingsplan op 17 januari 2012. De vaststelling door de gemeenteraad zal naar verwachting op 7 februari 2012 plaatsvinden.