Accommodatie Haasbroek

 

In het hoofdbestuur van Stompwijk ’92 is besloten tot het afstoten van de handballocatie Haasbroek te Zoeterwoude. Dit geschiedde geheel democratisch in een bestuursvergadering met meerderheid van stemmen, de twee handbalafgevaardigden stemden tegen.

Wij gaan u de beslissing uitleggen.

De fusie tussen de twee handbalverenigingen uit Stompwijk en Zoeterwoude vond plaats in 1997. Kernvraag is: zijn nut, noodzaak en draagvlak nog steeds aanwezig om deze tweede locatie voor het spelen van handbal aan te houden? Naar onze mening niet langer.

Gebeurd is de laatste jaren onder meer het volgende:

-Afkeuring van het handbalveld door het Nederlands Handbalverbond

-Wijziging van de huurovereenkomst door de gemeente Zoeterwoude

-Het vertrek van een aantal herenteams bij de vereniging

 

Gevolgen van deze veranderingen zijn:

-Thans wordt er al niet meer gespeeld of getraind op Haasbroek.

-Verhoging van de kosten voor de huur van het veld van Haasbroek na opknapbeurt .

-Minder ontvangsten aan contributiegelden door teruggang leden.

-Zeer belangrijk: met de huidige teambezettingen kan op één buitenveld: locatie Meerhorst worden getraind en gespeeld.

Bovendien heeft de sport het bepaald ook landelijk moeilijk. Het aantal leden bij het NHV neemt elk jaar verder af. Substantiële groei van het ledenaantal is de komende jaren niet te verwachten. Het bestuursstandpunt is dat we ons moeten laten leiden door het nut en de noodzaak van het openhouden van Haasbroek die gebaseerd dienen te zijn op de thans bekende feiten.

Leidraad om te komen tot een besluit dient te zijn de continuiteit van het spelen van handbal binnen Stompwijk ’92. Met beoefenaars uit Stompwijk, Zoeterwoude en wijde omgeving.

Deze leden moeten wij faciliteren met voldoende materialen en accomodaties die een plezierige sportbeoefening mogelijk maken. Deze middelen – accommodatie(s) en materialen – zijn geen doel op zich. Behoud en/of instandhouding dienen altijd gebaseerd te zijn op nut en noodzaak in relatie tot een kostenafweging. Onverlet blijft dat het hoofdbestuur van harte hoopt dat het de handbal de komende jaren goed moge gaan.

 

Namens het hoofdbestuur van Stompwijk ‘92, Hans Vreeswijk, secretaris.